Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Inconvenientenwaardering, regeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInconvenientenwaardering, regeling
CiteertitelRegeling Inconveniëntenwaardering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-201101-01-2020nieuwe regeling

03-08-2011

De Molenkruier, 04-08-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Inconvenientenwaardering, regeling

 

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Ambtenaar: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid1 onder a. van de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein die een vaste dan wel tijdelijke aanstelling heeft van ten minste 1 jaar;

 • b

  Functie: het geheel van werkzaamheden dat blijkens een functiebeschrijving gedurende minstens een jaar door de ambtenaar in opdracht wordt verricht;

 • c

  Inconveniënt: een omstandigheid, voortvloeiend uit de uitoefening van de functie die - afhankelijk van algemeen maatschappelijke factoren als extra bezwarend wordt ervaren, in redelijkheid niet vermijdbaar is en als zodanig een extra beroep doet op de bereidheid onder een dergelijke omstandigheid te werken;

 • d

  Functiedeskundige: een externe deskundige aan wie de opdracht is gegeven advies uit te brengen over de functie en de inconvenintenwaardering;

 • e

  Bezwarencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 6, lid 2;

 • f

  Conversie: de koppeling van resultaten naar compensatieniveaus;

 • g

  Directe chef: degene die hiërarchisch direct boven de ambtenaar is geplaatst. Zijn dit meerdere personen, dan treden zij gezamenlijk als directe chef op;

 • h

  Ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de gemeente Nieuwegein.

Artikel 2 Omvang

Lid 1

De zwaarte van de bij uitoefening van een functie ondervonden inconveniënten zal worden vastgelegd volgens de methode van Inconveniënten en de hierbij behorende "IJkbundel graderingen van inconvenientenfunctie",

Lid 2

Het bepaalde in het eerste lid geldt slechts ten aanzien van functies waarvoor een bezoldiging van gemeentewege wordt vastgesteld.

Artikel 3 Eerste beschrijving en wijziging in de beschrijving

Lid 1

Beschrijvingen worden opgemaakt voor functies die reeds een (1) jaar door betrokkene zijn verricht:

 • a

  bij de eerste invoering van het systeem inconveniëntenwaardering voor alle functies verricht binnen de gemeente, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4;

 • b

  bij wijziging van het systeem voor die functies waarvoor burgemeester en wethouders dit noodzakelijk achten;

 • c

  bij wijziging in de organisatie voor alle functies die bij deze wijziging zijn betrokken;

 • d

  bij wijziging van een functie, telkens als een medewerker, de directe chef of de sectordirecteur van mening is dat de aan de functie toegekende compensatie daardoor wijzigt;

 • e

  bij nieuwe functies een jaar na de datum waarop deze functies voor het eerst werden vervuld;

 • f

  bij wijziging in de omstandigheid waaronder de functie moet worden vervuld.

Lid 2

Voor de behandeling van de in lid 1 bedoelde nieuwe of aangepaste beschrijvingen zijn alle bepalingen van deze regeling van toepassing.

Artikel 4 De beschrijving

Lid 1

Voor de beschrijving van de door de ambtenaar bij zijn/haar functie ondervonden inconveniënten wordt gebruik gemaakt van een door het college van B&W vast te stellen formulier (bijlage 3).

Lid 2

De beschrijving van de inconveniënten wordt gedaan door de directe chef en de medewerker en wordt door beiden voor akkoord ondertekend.

Lid 3

De sectordirecteur stelt de beschrijving vast nadat hij/zij terzake advies heeft ingewonnen van de ondernemingsraad. Indien de sectordirecteur afwijkt van het advies van de ondernemingsraad dient dat uitdrukkelijk te worden gemotiveerd.

Lid 4

Burgemeester en wethouders stellen de beschrijving van de inconveniënten vast.

Lid 5

Indien de ambtenaar of de directe chef de beschrijving niet juist en/of volledig acht, wordt in overleg met betrokkenen getracht tot overeenstemming te komen. Wordt deze overeenstemming niet bereikt, dan wordt de beschrijving voorgelegd aan burgemeester en wethouders die een onderzoek instellen naar de inhoud van de beschrijving en na ingewonnen advies een bindende uitspraak doen over de voorgelegde beschrijving.

Artikel 5 De analyse en waardering

Lid 1

De functiedeskundige vervaardigt aan de hand van de inconveniëntenbeschrijving een waarderingsadvies voor burgemeester en wethouders.

Lid 2

Het college van burgemeester en wethouders stellen aan de hand van het advies de voorlopige waardering vast.

Artikel 6 Mogelijkheid tot het maken van bezwaar

Tegen de voorlopige waardering kan een belanghebbende bezwaar maken op grond van het Reglement Algemene Bezwarencommissie Rechtspositionele Aangelegenheden.

Artikel 7 Slotbepalingen

Lid1

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling Inconveniëntenwaardering".

Lid 2

In die gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Lid 3

Deze regeling treedt in werking op met ingang van de datum van vaststelling.

Nieuwegein, 4 januari 1994 Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester,

Gewijzigd: 02-04-2002; bij de invoering van het reglement ‘Algemene bezwarencommissie rechtspositionele aangelegenheden’.