Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noardeast-Fryslân

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân houdende regels omtrent het aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoardeast-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân houdende regels omtrent het aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit van de gemeente Noardeast-Fryslân van 29 januari 2019 inhoudende de aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a van de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen, mag worden geparkeerd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2021nieuwe regeling

26-11-2019

gmb-2019-307149

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân houdende regels omtrent het aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 9 van de Verordening Parkeerbelastingen 2020 en de Parkeerverordening;

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  als parkeerplaatsen bij parkeerapparatuur, met de bijbehorende maximale parkeerduur, aan te wijzen:

  betaald parkeren bij parkeerautomaten

   

  centrum

  max. parkeerduur

  Keppelstraat

  2½ uur

  Oostersingel (2 stuks)*

  2½ uur

  De Dam*

  2½ uur

  Markt (2 stuks)

  2½ uur

  Diepswal

  1 uur

  Aalsumerpoort

  1 uur

  Koningstraat

  30 min.

  Legeweg

  1 uur

  Kleine Oosterstraat

  30 min.

  Vleesmarkt (oost van Bonte Brug)

  1 uur

  Achterom*

  1 uur

  Kloostersingel*

  1 uur

  Hogepol *

  1 uur

  Sonnemapleintje *

  1 uur

  Hanspoort *

  1 uur

  Oranjewal

  1 uur

  Woudpoortsbrug/Zuiderbolwerk (zowel ten westen

  2½ uur

  als ten oosten van de Woudpoortsbrug)*

   

  * gecombineerde automaten

 • 2.

  als parkeerplaatsen waarbij de parkeerbelasting alleen kan worden voldaan door middel van belparkeren, met bijbehorende maximale parkeerduur, aan te wijzen:

   

  centrum

  max. parkeerduur

  De Dijk

  30 min.

  Kleine Breedstraat

  30 min.

   

 • 3.

  als parkeerplaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders, aan te wijzen:

  • a.

   Omgeving Wortelhaven:

   Vleesmarkt (west van Bonte Brug)

   Wortelhaven

  • b.

   De als zodanig aangegeven parkeerplaatsen in de parkeerkelders van het gemeentehuis. De plaatsen gebouwdeel B (ingang Koningstraat) zijn aangegeven met Oudemanssteeg 1,3 en 5 en bij gebouwdeel C (ingang Legeweg) zijn betreffende plaatsen aangegeven met vergunninghouder.

  • c.

   De Dijk, oostelijk deel (ter hoogte van nummers 38 – 42)

 • 4.

  dat het parkeren tegen betaling van parkeerbelasting van toepassing is op de volgende dagen en uren:

  • a.

   maandag tot en met zaterdag: van 11.00 tot 18.00 uur;

  • b.

   bovendien vrijdagavond en op andere koopavonden van 18.00 tot 21.00 uur;

 • 5.

  dat op zondagen en de algemeen erkende feestdagen geen parkeerbelastingen worden geheven. Dat onder de algemeen erkende feestdagen moet worden verstaan Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Paasdagen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksterdagen en de Kerstdagen.

   

 • 6.

  dat:

  • a.

   onder 1 vermelde parkeerterreinen / parkeerplaatsen, een na betaling verkregen kaartje, zichtbaar achter de voorruit van het betreffende voertuig dient te worden gelegd en dat betaling kan geschieden met contant geld (munten € 0,10 t/m € 2,00) of door middel van pinnen (pinpas);

  • b.

   onder 2 vermelde parkeerplaatsen de verschuldigde parkeerbelasting alleen kan worden voldaan door het mobiel inloggen op de centrale computer (belparkeren). Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij een parkeerprovider. Bij aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige zich aan bij de parkeerprovider door de gebiedscode en kenteken door te geven. Ook dient de belastingplichtige de overige voorwaarden van de parkeerprovider in acht te nemen. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, eerste lid en artikel 8, eerste lid van de Verordening parkeerbelastingen 2020.

  • c.

   op de aangewezen parkeerplaatsen met parkeerautomaten het betaald parkeren geschiedt door het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het in werpen van muntstukken danwel door middel van pinnen (pinpas);

  • d.

   in afwijking van het bepaalde onder c kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het mobiel inloggen op de centrale computer (zogenaamde belparkeren). Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij een parkeerprovider. Bij aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige zich aan bij de parkeerprovider door de gebiedscode en kenteken door te geven. Ook dient de belastingplichtige de overige voorwaarden van de parkeerprovider in acht te nemen. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, eerste lid en artikel 8, eerste lid van de Verordening parkeerbelastingen 2020.

 • 7.

  zorg te dragen dat op of bij de aangewezen parkeerterreinen en parkeerplaatsen op voor het publiek duidelijke wijze worden aangegeven de voorwaarden waarop krachtens de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen gelegenheid tot parkeren wordt geboden.

   

 • 8.

  het gebied waar het lang-, kort- en ultrakortparkeren, alsmede het vergunningparkeren van toepassing is, is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

   

 • 9.

  dat dit besluit conform het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet wordt bekendgemaakt.

   

 • 10.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2020.

   

 • 11.

  gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het besluit van de gemeente Noardeast-Fryslân van 29 januari 2019 inhoudende de aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a van de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen, mag worden geparkeerd ingetrokken, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Aldus besloten in de collegevergadering van

burgemeester en wethouders van 26 november 2019

secretaris, H. Verbunt

burgemeester, drs. H.H. Apotheker

Bijlage 1: Kaart behorende bij aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2020 college B & W d.d. 26 november 2019