Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Overgangsuitvoeringsregeling Externe Veiligheid Noord-Holland 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOvergangsuitvoeringsregeling Externe Veiligheid Noord-Holland 2011
CiteertitelOvergangsuitvoeringsregeling Externe Veiligheid Noord-Holland 2011
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpextern, veiligheid, externe veiligheid, EV, EV-taak, subsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009, art. 1, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-08-201031-12-2011Nieuwe regeling

24-08-2010

Provinciaal Blad, 2010, 102

2010-46048

Tekst van de regeling

Intitulé

Overgangsuitvoeringsregeling Externe Veiligheid Noord-Holland 2011

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 1, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009;

 

Overwegende dat het gelet op het Provinciaal Milieubeleidsplan 2009-2013 wenselijk is om de kwaliteit van de uitvoering van het beleid voor externe veiligheid te verbeteren door deskundigheidsbevordering en samenwerking;

 

Besluiten vast te stellen de volgende Overgangsuitvoeringsregeling Externe Veiligheid Noord-Holland 2011.

Artikel 1

In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder:

a. structurele EV-taak:

1° de uitvoering van wettelijke EV-taken, bestaande uit de volgende onderdelen:

 • a.

  het formuleren van externe veiligheidsbeleid;

 • b.

  de borging van externe veiligheid in ruimtelijke ordening;

 • c.

  de borging van externe veiligheid in vergunningverlening en handhaving;

 • d.

  de uitvoering van wet- en regelgeving met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen en de uitvoering van maatregelen om transportrisico’s te reduceren zoals routering van het vervoer;

 • e.

  de uitvoering van het groepsrisico- beleid en verantwoording van het groepsrisico ingevolge de artikelen 12 en 13 van het Besluit externe veiligheidinrichtingen;

 • f.

  de uitvoering van het Registratiebesluit externe veiligheid;

 • g.

  risicocommunicatie ten behoeve van burgers.

2° organisatorische versterking en professionalisering op het gebied van externe veiligheid door:

 • a.

  structureel te voorzien in de personeelsformatie ten behoeve van de structurele uitvoering van de EV-taken,

 • b.

  verbetering en verankering van de samenwerking tussen de betrokken organisaties op het gebied van externe veiligheid,

 • c.

  versterking van de kennis op het gebied van externe veiligheid bij gemeenten en provincies.

b. niet-structurele EV-taak:

 • 1° projectmatige activiteiten gericht op het inlopen van achterstanden met betrekking tot de wettelijke EV-taken;

 • 2° projectmatige activiteiten gericht op het anticiperen op nieuwe EV-wet- en regelgeving;

 • 3° projectmatige activiteiten op EV-gebied die niet wettelijk verplicht zijn, maar wel bijdragen aan het vergroten van de veiligheid.

Artikel 2

Subsidie op grond van deze regeling kan uit- sluitend worden verleend aan:

 • a.

  de veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

 • b.

  de veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland;

 • c.

  gemeente Amsterdam - Dienst Milieu en Bouwtoezicht;

 • d.

  de regionale brandweer Amsterdam-Amstelland;

 • e.

  de gemeente Uithoorn namens het Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden;

 • f.

  het gewest Gooi en Vechtstreek;

 • g.

  de regionale brandweer Gooi en Vechtstreek;

 • h.

  de veiligheidsregio Kennemerland;

 • i.

  de milieudienst IJmond;

 • j.

  de gemeente Haarlemmermeer;

 • k.

  de gemeente Haarlem.

Artikel 3

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  uitvoering van structurele EV-taken;

 • b.

  uitvoering van niet-structurele projecten op EV-gebied;

 • c.

  programmacoördinatie.

Artikel 4
 • 1.

  Een aanvraag om subsidie dient door ons te zijn ontvangen voor 1 november 2010.

 • 2.

  Een aanvraag om vaststelling van de subsidie dient door ons voor 15 juli 2012 te zijn ontvangen.

 • 3.

  Wij beslissen binnen 13 weken op de in de eerste twee leden genoemde aanvragen.

Artikel 5

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor:

 • a.

  Loonkosten voor eigen personeel voor het uitvoeren van structurele EV-taken, niet- structurele projecten op EV-gebied en programmacoördinatie

 • b.

  Kosten voor de inhuur van personeel voor het uitvoeren van structurele EV-taken, niet-structurele projecten op EV-gebied en programmacoördinatie. Kosten voor de inhuur van personeel voor het uitvoeren van structurele EV-taken zijn subsidiabel tot 25% van de totale subsidiabele kosten of maximaal 0,2 fte.

 • c.

  Materiële kosten:

  1° kosten voor het laten uitvoeren van niet- structurele projecten op EV-gebied door een extern bureau

  2° kosten voor het laten uitvoeren van een kwantitatieve risico-analyse (QRA)

  3° kosten voor de aanschaf van EV-specifieke software

Artikel 6

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.

Artikel 7

Wij stellen per begunstigde een subsidieplafond vast.

Artikel 8

De subsidieontvanger is verplicht om de activiteiten in 2011 uit te voeren.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als Overgangsuitvoeringsregeling Externe Veiligheid Noord-Holland 2011.

Artikel 10

Deze regeling vervalt op 31 december 2011.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij is geplaatst.

Haarlem, 24 augustus 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.