Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Gedragscode Registratie eenheid Screening en Bewakingsaanpak Noord-Holland 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingGedragscode Registratie eenheid Screening en Bewakingsaanpak Noord-Holland 2008
CiteertitelGedragscode Registratie eenheid Screening en Bewakingsaanpak Noord-Holland 2008
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpscreening, screeningsaanpak, bewaking, bewakingsaanpak, gedragscode, eenheid, SBA, BIBOB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze gedragscode is gekoppeld aan het Instellingsbesluit eenheid Screening en Bewakingsaanpak (Provinciaal Blad, 2009, 103)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet, art. 158, lid 1
 2. Instellingsbesluit eenheid Screening en Bewakingsaanpak, art. 7, lid 6
 3. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-08-200920-12-2019Nieuwe regeling

04-11-2008

Provinciaal Blad, 2009, 102

2008-63609

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode Registratie eenheid Screening en Bewakingsaanpak Noord-Holland 2008

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

gelet op artikel 158, lid 1, onder a en c, Provinciewet en artikel 7, lid 6, Instellingsbesluit eenheid Screening en Bewakingsaanpak en desbetreffende artikelen van de wet Bescherming Persoonsgegevens;

 

besluiten:

 

vast te stellen de navolgende gedragscode:

 

Gedragscode Registratie eenheid Screening en Bewakingsaanpak Noord-Holland 2008

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze gedragscode wordt verstaan onder:

 • a.

  eenheid Screening en Bewakingsaanpak (SBA): op 4 november 2008 door gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland ingesteld voor de integriteittoetsing van aanvragers van milieuvergunningen of subsidies of gegadigden en onderaannemers voor opdrachten van de provincie Noord-Holland;

 • b.

  screening: onderzoek door de eenheid SBA naar de integriteit en financieel economische stabiliteit van een betrokkene;

 • c.

  bewakingsmaatregel: maatregelen om eventuele risico’s op het gebied van integriteit of financieel-economische stabiliteit te beperken of beheersbaar te maken;

 • d.

  advies: advies van de eenheid SBA over een betrokkene, waarin de resultaten van de screening zijn opgenomen;

 • e.

  verantwoordelijke: commissaris van de Koningin als lid van gedeputeerde staten;

 • f.

  hoofd van de eenheid Sreening en Bewakingsaanpak: manager van de sector Kabinet;

 • g.

  bewerker: een door het hoofd van de eenheid SBA gevolmachtigde medewerker, aan wie door de commissaris van de Koningin de dagelijkse zorg voor de registratie is opgedragen;

 • h.

  betrokkene: de aanvrager van een beschikking, de vergunninghouder of aanvrager van een milieuvergunning of subsidie, de subsidieontvanger, de gegadigde, de partij aan wie een overheidsopdracht is gegund of de onderaannemer;

 • i.

  derde: ieder niet zijnde betrokkene, opdrachtgever, medewerkers van de eenheid SBA, de commissaris van de Koningin en andere leden van gedeputeerde staten:

 • j.

  persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • k.

  gegevensleverancier: een persoon, bedrijf, organisatie of instantie die al dan niet op verzoek van de eenheid SBA gegevens levert of verstrekt ter opname in de registratie;

 • l.

  wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302), houdende regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in relatie tot de registratie van persoonsgegevens;

 • m.

  College Bescherming Persoonsgegevens: een bij wet ingesteld zelfstandig bevoegd orgaan belast met de controle op en toetsing van de verwerking van persoonsgegevens;

 • n.

  registratie: het gestructureerde geheel van gegevens aan de eenheid SBA verstrekt of door de eenheid SBA verzameld dat betrekking heeft op personen en bedrijven;

 • o.

  ontvanger: degene aan wie volgens artikel 6 van deze gedragscode persoonsgegevens worden verstrekt;

 • p.

  Wet BIBOB: wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Stb. 2002, nr. 347) zoals nadien gewijzigd;

 • q.

  bureau BIBOB: landelijk bureau ressorterend onder het Ministerie van Justitie, belast met de uitvoering van de Wet BIBOB.

Artikel 2 Doel van de registratie

De registratie heeft tot doel uitvoering mogelijk te maken van wat gesteld in artikel 2 van het Instellingsbesluit Screening en Bewakingsaanpak.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid en beheer

 • 1.

  De bewerker is namens de commissaris van de Koningin belast met de dagelijkse leiding over de registratie. De bewerker draagt zorg voor naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Registratie eenheid Screening en Bewakingsaanpak.

 • 2.

  De bewerker treft daartoe de nodige organisatorische en technische voorzieningen ter beveiliging van het register tegen verlies, beschadiging of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van de geregistreerde gegevens.

 • 3.

  De bewerker treft maatregelen ter bevorde- ring van de juistheid en volledigheid van de geregistreerde gegevens.

Artikel 4 Categorieën van gegevens in de registratie

In het register worden gegevens van de volgende categorieën van gegevens opgenomen:

 • a.

  gegevensleverancier met bijbehorende gegevens;

 • b.

  gegevens van natuurlijke personen die in aanmerking wensen te komen voor een milieuvergunning, subsidie of gunning van een opdracht van de provincie Noord- Holland;

 • c.

  gegevens van natuurlijke personen die deel uitmaken van een rechtsvorm of rechtspersoon welke in aanmerking wenst te komen voor een milieuvergunning, subsidie of gunning van een opdracht van de provincie Noord-Holland, zoals directieleden, bestuursleden, commissarissen en functionarissen die de facto directie voeren of direct leiding geven;

 • d.

  bedrijfsgegevens.

Artikel 5 Soorten van gegevens

 • Omtrent de in artikel 4 genoemde categorieën worden de volgende soorten van gegevens opgenomen:

 • 1.

  Voor de categorie ‘gegevensleverancier’:

  • a.

   naam organisatie, persoon of dienst, vestigingsadres dan wel woonadres en plaats, telefoonnummer, contactpersoon, datum van levering, nummer van het dossier ten behoeve waarvan geleverd is;

  • b.

   datum waarop de screeningsactiviteiten zijn uitgevoerd;

  • c.

   alle gegevens van de betrokken gegevensleverancier die voor de screening aangewend zijn.

 • 2.

  Voor de categorie ‘natuurlijke personen’: naam, geboortedatum, geboorteplaats, zakelijk adres, woonadres, telefoonnummer, faxnummer, elektronisch postadres.

 • 3.

  Voor de categorieën ‘natuurlijke personen die deel uitmaken van een rechtsvorm of rechtspersoon’ en ‘bedrijfsgegevens’:

  • a.

   naam en handelsna(a)m(en) van de betrokkene, handelsregisternummer;

  • b.

   naam, functie, adres, telefoonnummer, faxnummer en elektronisch postadres van de contactpersoon van de betrokkene;

  • c.

   rechtsvorm, vestigingsadres, statutaire zetel, telefoonnummer, faxnummer, elektronisch postadres van de betrokkene;

  • d.

   naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats van directieleden, bestuurders, commissarissen en sleutelfunctionarissen;

  • e.

   oprichtingsdatum, laatste wijziging van de statuten, maatschappelijk kapitaal, gestort kapitaal en geplaatst kapitaal van de betrokkene;

  • f.

   rechtspersonen, rechtsvormen en natuur- lijke personen die direct of indirect zeggenschap hebben over de betrokkene;

  • g.

   rechtspersonen, rechtsvormen en natuurlijke personen waarover direct of indirect zeggenschap wordt uitgeoefend;

  • h.

   plaats van Inspectie Belastingen, nummer Belastingdienst (loonheffing, vennootschapsbelasting en naheffing);

  • i.

   vestigingsvergunning (of ontheffing hiervoor), aantal werknemers;

  • j.

   organogram van de groepsstructuur, namen van de gelieerde rechtspersonen/- vormen, percentage van zeggenschap, vestigingsplaats van deze rechtspersonen/-vormen en diens hoofdactiviteiten;

  • k.

   vraagstelling SBA vragenformulier en antwoorden van de betrokkene met betrekking tot de uitsluitingsgronden van respectievelijk de Europese Richtlijn(en) voor overheidsopdrachten en de Wet BIBOB;

  • l.

   vraagstelling SBA vragenformulier en antwoorden van de betrokkene met betrekking tot de professionele integriteit van de betrokkene;

  • m.

   andere door de betrokkene verstrekte gegevens;

  • n.

   alle gegevens van gegevensleverancier(s) die door de eenheid SBA zijn aangewend voor de screening van de betrokkene;

  • o.

   gegevens die door de eenheid SBA zijn verstrekt aan het Bureau BIBOB voor een adviesaanvraag in het kader van de wet BIBOB;

  • p.

   gegevens die aan de eenheid SBA geleverd zijn door het Bureau BIBOB, als gevolg van een adviesaanvraag in het kader van de wet BIBOB.

Artikel 6 Ontvangers

Gegevens uit de registratie kunnen verstrekt worden aan:

 • a.

  betrokkene, ter mogelijke aanvulling of correctie;

 • b.

  betrokkene, naar aanleiding van diens verzoek;

 • c.

  de commissaris van de Koningin;

 • d.

  de leden van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 • e.

  ambtenaren van het Bureau BIBOB, belast met de uitvoering van hun wettelijke taak in het kader van de Wet BIBOB;

 • f.

  het Openbaar Ministerie indien er sprake is van aangifte van een straf baar feit.

Artikel 7 Beveiliging

De commissaris van de Koningin ziet erop toe dat het niveau van beveiliging van de persoonsgegevens in de registratie van de eenheid SBA minimaal overeenkomt met de beveiligingseisen die van toepassing zijn op gegevensverwerkingen met een risicoklassindeling II, conform het rapport Beveiliging van persoonsgegevens (23 april 2001) van het CBP.

Artikel 8 Doeleinden verzamelen gegevens of categorieën van gegevens

Gegevens als bedoeld in artikel 5 worden uit- sluitend in de registratie eenheid Screening en Bewakingsaanpak opgenomen:

 • a.

  in het geval van het verlenen van milieuvergunningen door provincie Noord-Holland;

 • b.

  in het geval van het verlenen van een subsidie door provincie Noord-Holland;

 • c.

  in het geval van een overheidsopdracht die volgens de Europese Richtlijnen aanbesteed wordt of aanbesteed is;

 • d.

  in het geval van een overheidsopdracht die volgens nationale richtlijnen aanbesteed wordt of aanbesteed is;

 • e.

  in het geval van een overheidsopdracht die (elementen van) de volgende criteria bevat:

  • 1.

   een grote mate van complexiteit;

  • 2.

   strategische of kwetsbare onderdelen;

  • 3.

   een kwetsbare bedrijfsvoering;

  • 4.

   een grote invloed van het project op informatiehuishouding en gegevensoverdracht;

  • 5.

   een hoog af breukrisico met betrekking tot de realisatie van het project;

  • 6.

   een bestuurlijk risico.

Artikel 9 Verwijdering en vernietiging

 • 1.

  Gegevens worden uit het register verwijderd:

  • a.

   wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de registratie;

  • b.

   uiterlijk 2 jaar na oplevering van het project waar de screening en bewakingsactiviteiten zijn toegepast.

 • 2.

  Afwijkingen van de verwerking worden vast- gelegd en gedurende ten minste drie jaren bewaard. De vernietiging van gegevens uit de registratie geschiedt met inachtneming van de bij of krachtens de Archiefwet 1995 gestelde regels.

Artikel 10 Toegang

Toegang tot de registratie hebben naast de commissaris van de Koningin, hoofd van de eenheid SBA en de medewerkers van de eenheid SBA voor zover deze op grond van hun benoeming daartoe bevoegd zijn.

Artikel 11 Rechten en plichten

 • 1.

  De eenheid SBA verricht geen screening dan nadat de betrokkene hiervan conform artikel 33 en 34 van de Wet bescherming persoonsgegevens in kennis is gesteld.

 • 2.

  De betrokkene kan zich schriftelijk wenden tot de commissaris van de Koningin met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Het verzoek dient gericht te worden aan de commissaris van de Koningin. De commissaris van de Koningin deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

 • 3.

  Indien gegevens van de betrokkene worden verwerkt, bevat de mededeling een omschrijving van het doel van de registratie, welke gegevens van de betrokkene zijn opgenomen, van welke gegevensleverancier de opgenomen gegevens zijn verkregen en wie de ontvangers zijn van deze gegevens.

 • 4.

  Wanneer bij een voorgenomen beslissing gegevens van derden opgenomen zijn waartegen deze redelijkerwijs bedenkingen zouden kunnen hebben, is de commissaris van de Koningin conform artikel 4:8 AWB eveneens verplicht om deze derden naar hun zienswijze te vragen.

 • 5.

  De betrokkene aan wie mede is gedeeld dat zijn gegevens zijn verwerkt kan de commissaris van de Koningin verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dergelijk verzoek dient schriftelijk gericht te worden aan de commissaris van de Koningin. In het verzoek dient de gewenste verbetering, aanvulling of verwijdering gemotiveerd en voorzien van de nodige bewijsstukken aangegeven te worden.

 • 6.

  De commissaris van de Koningin bericht de verzoeker schriftelijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of hij daaraan voldoet. Een weigering wordt gemotiveerd.

 • 7.

  Bij weigering van een verzoek van de betrokkene kan de betrokkene conform artikel 45 van de Wet bescherming persoonsgegevens gebruik maken van de procedures uit de Algemene Wet Bestuursrecht, dan wel het College Bescherming Persoonsgegevens verzoeken om bemiddeling of advies.

 • 8.

  Indien de commissaris van de Koningin op grond van het verzoek van betrokkene persoonsgegevens heeft verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd, is de commissaris van de Koningin verplicht om aan derden aan wie de gegevens voorafgaand zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk kennis te geven van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.

Artikel 12 Inzage

 • 1.

  Betrokkene kan bij de commissaris van de Koningin een verzoek doen tot inzage in de gegevens die op hem betrekking hebben. De commissaris van de Koningin zal betrokkene binnen vier weken meedelen of er aan het verzoek van betrokkene kan worden voldaan.

 • 2.

  Indien aan het verzoek tot inzage voldaan wordt, krijgt betrokkene inzage in de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens uit de registratie eenheid Screening en Bewakingsaanpak.

 • 3.

  Betrokkene krijgt geen inzage in persoons- gegevens waarvan de gegevensleverancier heeft aangegeven dat deze niet aan de desbetreffende persoon ter kennis mogen worden gebracht, gelet op het karakter van die gegevens (bijvoorbeeld politie- en belastinggegevens).

Artikel 13 Geheimhouding

Een ieder die beschikking krijgt over gegevens uit de registratie is verplicht tot geheimhouding daarvan. Bij schending van deze geheimhoudingsplicht kan op last van de commissaris van de Koningin aangifte gedaan worden bij het Openbaar Ministerie.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze gedragscode treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 15 Citeertitel

Deze gedragscode kan worden aangehaald als: Gedragscode Registratie eenheid Screening en Bewakingsaanpak Noord-Holland, 2008.

Haarlem, 4 november 2008

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.