Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgeld 2012
CiteertitelMarktgeldverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gewijzigde tarieventabel, vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 22 maart 2012, documentnummer 2012001671

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-201201-01-2013Gewijzigde regeling

22-03-2012

Gemeenteblad, 020; Flevopost, 28-03-2012

2012001671
24-11-201101-01-2013Nieuwe regeling

10-11-2011

Gemeenteblad, 020; Flevopost, 16-11-2011

2011-14752

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2012.

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

20 september 2010, no. 14752-1;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de

 

VERORDENING op de heffing en invordering van marktgeld 2012.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  een kalenderkwartaal: drie achtereenvolgende kalendermaanden,

  respectievelijk beginnende op 1 januari, 1 april,

  1 juli en 1 oktober;

 • b.

  een maand: een kalendermaand;

 • c.

  een meter: een strekkende meter.

Artikel 2. Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van standplaatsen op het (de) daarvoor aangewezen marktterrein(en).

Artikel 3. Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die het in artikel 2 omschreven gebruik of genot heeft.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het recht is verschuldigd bij het innemen van de standplaats.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing over de resterende volle maanden van het kalenderkwartaal waarin geen standplaats is ingenomen en vindt slechts plaats op schriftelijk verzoek van degene, die het in artikel 2 omschreven gebruik of genot heeft of van diens rechtverkrijgenden.

 • 3.

  Indien degene, die het in artikel 2 omschreven gebruik of genot heeft wegens ziekte of ongeval gedurende tenminste één maand geen standplaats heeft kunnen innemen, bestaat aanspraak op ontheffing over de resterende volle maanden van het kalenderkwartaal waarin geen standplaats is ingenomen en vindt slechts plaats op schriftelijk verzoek van degene, die het in artikel 2 omschreven gebruik of genot heeft of van diens rechtverkrijgenden.

Artikel 6. Heffingstijdvak

Het heffingstijdvak voor het recht als bedoeld in hoofdstuk 1 onderdeel 1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, is gelijk aan het kalenderkwartaal.

Artikel 7. Wijze van heffing en termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden geheven bij wege van een schriftelijke kennisgeving, waaronder mede worden begrepen een nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Het recht als bedoeld in hoofdstuk 1 onderdeel 1.1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, dient bij het innemen van de standplaats te worden voldaan.

 • 3.

  Het recht als bedoeld in hoofdstuk 1 onderdeel 1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, dient te worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 10. Overgangsrecht

De "Marktgeldverordening 2011" van 11 november 2010, no. 16486-54, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Marktgeldverordening 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 10 november 2011.

De griffier, de voorzitter,

Tarieventabel behorende bij de "Marktgeldverordening 2012".

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven marktgelden [met ingang van 1 april 2012].

[Vastgesteld in de raadsvergadering van 22-03-2012].

 

 • 1.1

  Het recht bedraagt per dag voor:

  1.1.1 de goederenmarkt € 5,00 voor een standplaats die tot 12.30 uur wordt ingenomen;

  1.1.1.2 de goederenmarkt € 6,00 voor een standplaats die tot 15.00 uur wordt ingenomen;

  1.1.2 Het recht als bedoeld in onderdeel 1.1.1 en 1.1.1.2 wordt verhoogd met € 1,30 per strekkende meter standplaats met een minimum van € 5,20 .

 • 1.2

  Het recht bedraagt per kalenderkwartaal voor:

  1.2.1 de goederenmarkt € 65,00 voor een standplaats die tot 12.30 uur wordt ingenomen;

  1.2.1.1 de goederenmarkt € 78,00 voor een standplaats die tot 15.00 uur wordt ingenomen;

  1.2.2 Het recht als bedoeld in onderdeel 1.2.1 en 1.2.1.1 wordt verhoogd met € 12,67 per strekkende meter standplaats met een minimum van € 50,68.