Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
OVER-gemeenten

Delegatie/mandaatregeling OVER-gemeenten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOVER-gemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDelegatie/mandaatregeling OVER-gemeenten 2010
CiteertitelDelegatie/mandaatregeling OVER-gemeenten 2010
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De wijzigingen tussen het ontstaan van de regeling en de eerste opgenomen wijziging ontbreken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

De gemeenschappelijke regeling tot de vorming van een openbaar lichaam genaamd "OVER-gemeenten"

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2014wijziging

02-12-2014

Gemeenteblad, 19 december 2014

*

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatie/mandaatregeling OVER-gemeenten 2010

Overwegende, dat in de door het college vastgestelde Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten (hierna te noemen: regeling) de volgende bevoegdheden reeds zijn toegekend aan het Algemeen bestuur, Dagelijks bestuur, de Voorzitter en de Directie:

 

Het Algemeen bestuur (artikel 13 lid 2 van de regeling) is in ieder geval bevoegd[1] tot:

 • *

  Het vaststellen dan wel wijzigen van de begroting van de OVER-gemeenten;

 • *

  Het vaststellen van de jaarrekening van de OVER-gemeenten;

 • *

  Het vaststellen van de financiële beheers- en de controleverordening van de OVER-gemeenten;

 • *

  Het vaststellen van rechtspositionele regelingen ten behoeve van het personeel van de OVER-gemeenten;

 • *

  De benoeming en ontslag van de leden van de Directie van de OVER-gemeenten;

 • *

  De regeling van de bezoldiging en overige rechtspositionele aangelegenheden van de leden van de Directie;

 • *

  Het vaststellen van een directiestatuut;

 • *

  Het vormen van een egalisatiefonds tot maximaal 2,5% van de lasten van de OVER-gemeenten;

 • *

  Het vaststellen van een regeling op grond van artikel 41 lid 2 Archiefwet;

 

Het Dagelijks bestuur (artikel 13 lid 1 van de regeling) is in ieder geval bevoegd tot:

 • 1.

  Het voorbereiden en het uitvoeren van besluiten van het Algemeen bestuur;

 • 2.

  Het beheer van de financiën van de OVER-gemeenten;

 • 3.

  De zorg voor de controle op het financieel beheer en de boekhouding van de OVER-gemeenten;

 • 4.

  Het zo nodig nemen van conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en nemen van maatregelen ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit met betrekking tot de OVER-gemeenten;

 • 5.

  Het houden van toezicht op alles wat de OVER-gemeenten aangaat;

 • 6.

  Schorsing van de leden van de Directie;

 • 7.

  Het zorgdragen voor de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden van de OVER-gemeenten en haar bestuursorganen;

 

De Voorzitter (artikel 15 van de regeling) is in ieder geval bevoegd tot:

 • *

  De vertegenwoordiging van de OVER-gemeenten in en buiten rechte;

 

De Directie (artikel 16 van de regeling) is in ieder geval bevoegd tot:

 • *

  Het dagelijks leiden van de OVER-gemeenten;

 • *

  Het vaststellen van een directieplan voor de OVER-gemeenten.

 

 DELEGATIEBESLUIT

 

Gelet op artikel 63 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarin de bevoegdheid is geregeld tot overdracht van bevoegdheden aan een openbaar lichaam;

 

Overwegende, dat met de Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten (hierna te noemen: “regeling”) het Openbaar Lichaam is opgericht met het volgende doel:

Het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door de OVER-gemeenten van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken;

 

Gelet op artikel 5 van de regeling waarin is bepaald dat de daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemers in een afzonderlijk delegatiebesluit bepalen welke bevoegdheden die samenhangen met hierna genoemd takenpakket (artikel 4 van de regeling) overgedragen dienen te worden aan het Algemeen bestuur, Dagelijks bestuur, de Voorzitter, dan wel de Directie van de OVER-gemeenten;

 

Dit takenpakket (artikel 4 regeling) strekt zich in ieder geval uit tot de volgende aspecten:

 • *

  Beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding;

 • *

  Uitvoering van het (door bevoegd gemeentelijke bestuursorganen vastgestelde) beleid;

 • *

  Toezicht op en handhaving van de hiervoor genoemde uitvoering;

 

Overwegende, dat er geen afzonderlijk delegatiebesluit genomen behoeft te worden ten aanzien van personele aangelegenheden omdat de OVER-gemeenten de nieuwe werkgever wordt met alle rechten en plichten die daarmee verband houden.

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oostzaan het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Wormerland,

elk handelend voor zover het de eigen bevoegdheden betreft;

 

Besluiten

Alle bevoegdheden[2] die verband houden met:

 

 • *

  Automatisering ( met uitzondering van lasten, die specifiek aan één deelnemende gemeente toekomen)

 • *

  Kantoorinrichting (roerende zaken) en huisvesting voor zover inrichting en gebruik (verzekeringen, energiekosten e.d.)[3]

 

Te delegeren aan het Dagelijks bestuur van de OVER-gemeenten.

MANDAAT/VOLMACHTBESLUIT

Het college, de burgemeester, het Algemeen- dan wel Dagelijks bestuur en de voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling “OVER-gemeenten”, elk handelend voor zover het de eigen bevoegdheden betreft;

 

Overwegende, dat het ten behoeve van het bereiken van de organisa­tiedoelstel­lingen van de gemeente gewenst is om zoveel mogelijk bevoegdheden alsmede uitvoeringsaspec­ten daarvan op te dragen aan de Directie van de OVER-gemeenten, hierna te noemen "de Directie";

 

Overwegende, dat geattribueerde bevoegdheden aan o.a. heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, commissie bezwaarschriften en buiten dit mandaatbesluit vallen;

 

Overwegende dat, gelet op artikel 5 van de regeling waarin is bepaald dat de daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemers in een afzonderlijk mandaat/volmachtbesluit bepalen welke bevoegdheden die samenhangen met hierna genoemd takenpakket (artikel 4 van de regeling) in mandaat/volmacht gegeven dienen te worden aan het Algemeen bestuur, Dagelijks bestuur, de Voorzitter, dan wel de Directie van de OVER-gemeenten;

 

Dit takenpakket (artikel 4 regeling) strekt zich in ieder geval uit tot de volgende aspecten:

 • *

  Beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding;

 • *

  Uitvoering van het (door bevoegd gemeentelijke bestuursorganen vastgestelde) beleid;

 • *

  Toezicht op en handhaving van de hiervoor genoemde uitvoering;

 

Overwegende, dat zij dientengevolge zoveel mogelijk de aan hen - uit welken hoofde dan ook - toekomende uitvoerings- en ondertekeningsbevoegdheden door middel van een alge­meen mandaat  en –volmacht wensen op te dragen aan de Directie;

 

Overwegende, dat genoemde Directie - met behoud en inachtneming van haar integrale verantwoordelijkheid - ondermandaat verleent aan de aan haar onderge­schikte afdelingshoofden, met uitzondering van het genoemde onder punt IV;

 

Overwegende, dat de Directie op grond van artikel 18 van de regeling beslist over personele aangelegenheden, zoals benoeming, ontslag en de rechtspositionele aangelegenheden van het personeel van de OVER-gemeenten, zoals nader uitgewerkt in het Directiestatuut (bijlage 3);

 

Overwegende, dat de afdelingshoofden ondermandaat verlenen aan medewerkers, die naar hun oordeel blijk geven van een zodanige mate van taakvolwassenheid, dat zij dat ondermandaat op een kwalitatief goede wijze kunnen uitoefenen, met uitzondering van het genoemde onder punt IV en de in bijlage 2 genoemde bevoegdheden ;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede op alle daarvoor in aanmerking komende wettelijke bepalingen, voorschriften en richtlijnen;

 

b e s l u i t e n : 

 

I. Aan de Directie mandaat/volmacht te verlenen ten aanzien van de volgende besluiten en daarmee verband houdende handelin­gen:

 • *

  Het aangaan van overeenkomsten, binnen de begroting of beschikbaar gestelde kredieten en met inachtneming van het daarop van toepassing zijnde aanbestedings- dan wel inkoopbeleid

 • *

  Het houden van aanbestedingen en het gunnen van de te besteden werken ten behoeve van de gemeente dan wel OVER-gemeenten, binnen de begroting of beschikbaar gestelde kredieten en met inachtneming van het daarop van toepassing zijnde aanbestedings- dan wel inkoopbeleid[4]

 

II. Aan de Directie mandaat te verlenen, in de vorm van afdoeningsmandaat en voor zoveel nodig ondertekeningsmandaat terzake van de uitoefening van alle bevoegdheden en het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshande­lingen, die - uit welken hoofde dan ook - aan het college, de burgemeester, het Dagelijks bestuur dan wel de Voorzitter van de OVER-gemeenten toekomen, een en ander met inachtneming van de hierna te noemen beperkingen en aanwijzingen.

Het mandaat is alleen geldig binnen de kaders van de vastgestelde gemeentelijke begrotingen dan wel de begroting van de OVER-gemeenten.

 

III. Te bepalen dat de directie ten aanzien van de onder I en II verleende volmachten/mandaten ondermandaat verleent aan

 • a.

  de aan hem onderge­schikte afdelingshoofden/projectleiders, welke functionarissen ondermandaat verlenen aan medewerkers (met uitzondering van de in bijlage 1 genoemde bevoegdheden), en voorts te bepalen dat de verleende ondermandaten bij afwezigheid, verhindering of ontstentenis van de desbetreffende functionaris kunnen worden uitgeoefend door hun als zodanig aangewezen plaatsvervangers

 • b.

  Derden (geen ondergeschikten, zie bijlage 2 lijst externen inclusief omvang mandaat) welke ondermandaat kunnen verlenen aan medewerkers, en voorts te bepalen dat de verleende ondermandaten bij afwezigheid, verhindering of ontstentenis kunnen worden uitgeoefend door hun als zodanig aangewezen plaatsvervangers.

 

IV. Te bepalen dat ter zake van de in onder I verleende mandaat/volmacht, het onder II verleende mandaat en het onder III verleende ondermandaat de volgende beperkingen en aanwijzingen gelden:

 • a.

  het mandaat is beperkt tot dagelijkse en bestendige uitvoering en toepassing van regels en voorschriften en daarmee verband houdende handelingen;

 • b.

  Te bepalen dat het (onder)mandaat onder III betrekking heeft op alle bevoegdheden en uitvoeringshandelingen die de taakonderdelen betreffen welke functioneel op het desbetreffende organisatieonderdeel worden uitgevoerd zoals dat ook (globaal) blijkt uit de functionele toedeling van budgetten volgens de vastgestelde gemeentelijke begrotingen dan wel de begroting van de OVER-gemeenten;

 

daaruit volgt dat geen volmacht/mandaat is verleend indien:[5]

 

1. in het directiestatuut de bevoegdheid is voorbehouden aan de Directie

 

2. de afdoening van een zaak niet als routine kan worden aange­merkt en/of een afzonderlijke specifieke beoordeling / afweging noodzake­lijk is. Daartoe worden in elk geval gerekend:

 

 • a.

  weigering of intrekking van beschikkin­gen, tenzij dat in overeenstemming is met regels en richtlijnen die rechtstreeks volgen uit regelgeving of op schrift gestelde en bekendgemaakte beleidsregels, of indien de intrekking geschiedt op verzoek van de houder van de beschikking;

 • b.

  de beschikking tot het aanzeggen van bestuursdwang, en het opleggen van een dwangsom, buiten het daarvoor vastgestelde beleid[6];

 • c.

  bevoegdheden van de burgemeester ter zake de handhaving van de openbare orde en de bestrijding van brand, ongevallen en rampen;

 • d.

  de beslissing op bezwaar­schriften;

 • e.

  het instellen van beroep;

 • f.

  het aanstellen en ontslaan van de leden van de directie van de OVER-gemeenten. [7]

 

 

3. het gaat om onderwerpen ten aanzien waarvan nog geen beleidsregels door de mandaatgever zijn vastgesteld en bekendgemaakt;

 

4. het besluiten betreft waarmee algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels worden vastgesteld, dan wel anderszins bevoegdheden betreft waarvoor ingevolge de Algemene wet bestuursrecht of in enig ander wettelijk voorschrift is bepaald dat mandaat niet kan worden verleend;

 

5. het (buiten het aangaan van een dienstverband) betreft een voordracht voor of benoeming van personen, waartoe de gemeente op grond van een specifieke regeling bevoegd is verklaard, dan wel waartoe de gemeente wordt uitgenodigd.

 

6. de afdoening van een zaak politieke consequenties met zich kan brengen, dan wel precedentwer­king kan hebben;

 

7. de afdoening van een zaak zou leiden tot strijdigheid met, c.q. afwijking van beleid, richtlijnen, algemene of bijzondere aanwij­zin­gen van de mandaatgever, wettelijke of interne voor­schriften, dan wel plaatsvindt zonder dat een toereikend budget voorhanden is.

 

V. Dat ter zake van de onder I t/m IV omschreven volmachten/mandaten, alle beperkingen, instructies en aanwijzingen gelden die ten aanzien van volmacht/mandaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht, andere wettelijke regelingen en/of dit besluit zijn of worden vastgesteld.

 

VI. Te bepalen dat de Directie de mandaatgevers op nader vast te stellen wijze informeert over de uitoefening van het mandaat. Ter zake van de uitoefe­ning van dat mandaat kunnen de mandaatgevers te allen tijde per geval of in het algemeen instructies en aanwijzingen geven. In incidentele gevallen kan door de mandaatgever worden bepaald dat van het mandaat geen gebruik kan worden gemaakt

 

VII. Te bepalen dat

a. dit besluit kan worden aangehaald als "Delegatie/mandaatregeling OVER-gemeenten 2010";

b. dat het in werking treedt met ingang van 1 januari 2010, met ingang van welke dag de Mandaatregeling van Oostzaan en de Mandaatregeling van Wormerland met inbegrip van de nadien vastgestelde detailmandaten, worden ingetrokken.

 

VIII. Te bepalen dat de "Delegatie/mandaatregeling OVER-gemeenten 2010, na vaststelling en bekendmaking, als bijlage wordt toegevoegd aan de Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten

 

 

[1][1] Aan het Algemeen bestuur komen alle bevoegdheden toe die in de regeling niet zijn opgedragen aan het Dagelijks bestuur, de Voorzitter dan wel de Directie (artikel 9 van de regeling)

 

[2] De voorzitter is bevoegd tot vertegenwoordiging van de OVER-gemeenten in en buiten rechte; 

[3]De gebouwen blijven in eigendom van de afzonderlijke deelnemende gemeenten, bevoegdheden met betrekking tot zakelijke rechten (bijvoorbeeld onderverhuur) zijn voorbehouden aan de eigenaar

[4] Mandaat betreft hier het besluiten tot het aangaan van de overeenkomst(namens college/Dagelijks bestuur OVER-gemeenten), de volmacht betreft de ondertekening van de (privaatrechtelijke) overeenkomsten (namens burgemeester/Voorzitter OVER-gemeenten)

[5] Deze bevoegdheden blijven voorbehouden aan college, burgemeester, Dagelijks bestuur dan wel Voorzitter van de OVER-gemeenten, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft.

[6] Dit betreft alleen de afhandeling van bezwaarschriften op grond van de Verordening commissie bezwaarschriften.

[7] Het aanstellen, ontslaan en schorsen van medewerkers van de OVER-gemeenten is voorbehouden aan de Directie op grond van het directiestatuut.

Oostzaan, 4 januari 2010

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan (op grond van besluit d.d. 22 december 2009 en vaststelling bijlage 1 d.d. 15 juni 2010),

W. van Twuijver P.J. Möhlmann

secretaris burgemeester

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland (op grond van besluit 23 december 2009 en vaststelling bijlage 1 d.d. 15 juni 2010),

M. van den Hende P.C. Tange

secretaris burgemeester

De burgemeester van de gemeente Oostzaan (op grond van besluit d.d. 22 december 2009, besluit vaststelling bijlage 1 d.d. 12 juli 2010),

P.J. Möhlmann

 

De burgemeester van de gemeente Wormerland (op grond van besluit 23 december 2009 besluit vaststelling bijlage 1 d.d. 12 juli 2010),

P.C. Tange

 

Het Algemeen bestuur van OVER-gemeenten (inclusief besluit vaststelling bijlage 1 d.d. 22 juni 2010)

de heer P.C. Tange

voorzitter

  

Het Dagelijks bestuur van OVER-gemeenten, (inclusief besluit vaststelling bijlage 1 d.d. 22 juni 2010)

de heer P.C. Tange

voorzitter

 

De directie van OVER-gemeenten, (inclusief besluit vaststelling bijlage 1 d.d. 12 juli 2010)

W. van Twuijver M. van den Hende

 

Bijlage 1  

(vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van Oostzaan en Wormerland op 15 juni 2010 , door het Algemeen en Dagelijks bestuur van OVER-gemeenten op 22 juni 2010, door de Directie van OVER-gemeenten op 12 juli 2010 en door de burgemeesters van Oostzaan en Wormerland op 12 juli 2010)

 

Geen ondermandaat cq volmacht van afdelingshoofden cq. projectleiders aan medewerkers is toegestaan ten aanzien van de volgende bevoegdheden:

 

Alle afdelingen

 

Overeenkomsten werken, leveringen of diensten

 • *

  Het aangaan van overeenkomsten werken, leveringen of diensten binnen de begroting of beschikbaar gestelde kredieten cq budgethoudersregeling en met inachtneming van het daarop van toepassing zijnde aanbestedings- dan wel inkoopbeleid.

 

Klachten en opstellen verweerschriften

Afdoening van klachten (meldingen) niet inhoudende de verstrekking van feitelijke informatie en het afdoen van meldingen inzake gebreken aan de leefomgeving;

Opstellen verweerschriften m.b.t. bezwaar- of beroepschriften (in overleg met portefeuillehouder)

 

Bestuurlijke rechtshandelingen

Aansprakelijkstelling van / vorderingen en kostenverhaal op en het treffen van schikkingen met derden voor bedragen vanaf € 2.500,-

Afsluiten van abonnementen voor raadscommissiestukken (agenda, notulen)

Beslissen op aanvragen ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) inclusief stukken t.b.v. raads- en commissievergaderingen

Beslissen omtrent het inschakelen van externe adviseurs en opvragen van informatie (mits kosteloze adviezen en informatie, dan wel passend binnen vastgesteld budget)

 

Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen

 • *

  Het uitzetten van gelden en het sluiten van geldleningen ter voorziening in de behoefte aan kasgeld of vaste financieringsmiddelen ex Wet financiering decentrale overheden conform de financieringsruimte in de (vastgestelde) begroting.

Borgstelling bij gemeentegaranties; tekenen overeenkomsten ter zake

 

Personeelszaken

 • *

  Inhuren tijdelijk personeel (binnen het vastgesteld budget en iom MT)

 • *

  Uitvoering diverse binnen de kaders van de CAR/UWO vallende rechtspositieregelingen waarbij in feite geen keuze aanwezig is

 • *

  Uitvoeren opleidings- en vormingsplan

 

Afdeling Dienstverlening

 

Gemeentelijke basisadministratie

Vaststellen of wijzigen (huis)nummeraanduiding cf de Verordening naamgeving en nummering (adressen)

 

Bijzondere wetten en APV (en bij inwerkingtreding Wabo, de omgevingsvergunning) voor wat betreft de onderdelen:

 • *

  Aanschrijvingen m.b.t. bestrijding iepziekte

 • *

  Loterijen

 • *

  Verkoop van vuurwerk

Ruimtelijke Ordening

 • *

  Tijdelijke ontheffingen ex artikel 3.22 Wro

 • *

  Buitenplanse ontheffingen ex artikel 3.23 Wro

   

Afdeling Beleid en regie

 

Economische zaken

 • *

  Beslissen op aanvragen vaste standplaats weekmarkt

 • *

  Winkeltijden

 

Huren, pachten, exploitatie overige eigendommen

 • *

  Het aangaan van overeenkomsten bij aan- en verkoop cq verhuur van percelen grond ten behoeve van nutsvoorzieningen en ondertekenen van ter zake gesloten overeenkomsten, binnen de begroting of beschikbaar gestelde kredieten

 • *

  Het aangaan van overeenkomsten tot grondruil en ondertekenen van ter zake gesloten overeenkomsten, waarbij grond nodig is voor uitvoering goedgekeurd bestemmingsplan en mits geen extra bezwarende voorwaarden of bijbetaling en binnen de begroting of beschikbaar gestelde kredieten cq budgethoudersregeling

 • *

  Registratie van gegadigden voor bouwgrond t.b.v. woningbouw

 • *

  Verlenen van opties op bouwgronden

 • *

  Voeren van correspondentie m.b.t. voorlopige koopovereenkomsten

 

Kinderopvang

 • *

  Beslissen op aanvragen tot vaststelling van de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie ogv Verordening wet kinderopvang art. 3,7,14

 

Voorzieningen WMO

 • *

  Aanbestedingen voorbereiden inzake WMO

   

Sociale zaken

 • *

  Passeren notariële akten obv Besluit krediethypotheek en bijstandsbesluit/ Gemeentewet art.171

 

Afdeling Gebied en Wijkzaken

 

Onderhoud en beheer openbare ruimte

 • *

  Het aangaan van overeenkomsten cq. verlenen van opdrachten en gunnen van werk en het ondertekenen hiervan, binnen de begroting of beschikbaar gestelde kredieten cq budgethoudersregeling en met inachtneming van het daarop van toepassing zijnde aanbestedings- dan wel inkoopbeleid

 • *

  Opmaken van proces-verbaal van oplevering na gunning

 

Huren, pachten, exploitatie overige eigendommen

 • *

  Het aangaan van overeenkomsten bij aan- en verkoop cq verhuur van percelen grond ten behoeve van nutsvoorzieningen en ondertekenen van ter zake gesloten overeenkomsten, binnen de begroting of beschikbaar gestelde kredieten

 • *

  Het aangaan van overeenkomsten tot grondruil en ondertekenen van ter zake gesloten overeenkomsten, waarbij grond nodig is voor uitvoering goedgekeurd bestemmingsplan en mits geen extra bezwarende voorwaarden of bijbetaling en binnen de begroting of beschikbaar gestelde kredieten cq budgethoudersregeling

 • *

  Registratie van gegadigden voor bouwgrond t.b.v. woningbouw

 • *

  Verlenen van opties op bouwgronden

 • *

  Voeren van correspondentie m.b.t. voorlopige koopovereenkomsten

   

Begraafplaats

 • *

  Beslissen op vergunningsaanvragen voor het plaatsen van gedenkstenen

 • *

  Beslissen over uitvoering Beheersverordening begraafplaats

 • *

  Beslissen op grafrechten en regeling betaling daarvan

 

Inzamelen gescheiden afval

 • *

  Beslissen op vergunningsaanvragen voor inzamelen aangewezen afvalstoffen (oud papier) aan jaarlijkse aanvragers

 

Wegen, paden en parkeerplaatsen

 • *

  Beslissen op aanvragen voor het leggen van kabels en leidingen door nutsbedrijven

 • *

  Beslissen op aanvragen voor instemmingsbesluiten voor het leggen van kabels en leidingen voor telecommunicatievoorzieningen

 • *

  Beslissen op aanvragen voor het hebben van voorwerpen in, op, aan, boven wegen c.a. (APV)

 • *

  Verlenen van ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen

 

Landmeten

 • *

  Uitzetten eigendomsgrenzen

 

Milieu

 • *

  Afhandeling meldingen o.g.v artikel 8.19 en artikel 8.40 van de Wet milieubeheer

 • *

  Verlenen van opdrachten tot bodem- of geluidsonderzoek

 • *

  Afhandelen procedure aanvragen en verlenen milieuvergunningen

 

Volkshuisvesting

 • *

  Indienen aanvragen voor: Premie voor bestaande woningen;Jaarlijkse bijdragen eigen woningen; Premie particuliere huurwoningen

 • *

  Stilleggen van activiteiten in strijd met de Woningwet of Wro

 • *

  Beslissen op aanvragen voor monumentenvergunning van gemeentelijke en rijksmonumenten

 • *

  Beslissen op aanvragen om instandhoudingssubsidie van gemeentelijke monumenten

 • *

  Beslissen op sloopmeldingen

 • *

  Verlenen van woonruimtevergunningen

 • *

  Selectie kandidaat-kopers voor premie-koop- en vrijesectorwoningen

 • *

  Toekennen van geldelijke steun c.q. het verlenen van een machtiging aan toegelaten instellingen voor nieuwbouw huurwoningen ter uitvoering van BWS

 • *

  Toekennen van subsidie op grond van de Tijdl. St. regeling Duurzaam Bouwen

 

De volgende bevoegdheden worden door het afdelingshoofd (door)gemandateerd aan de teamleider/coördinator

 

Huisvuil

 • *

  Het toepassen van bestuursdwang dan wel het opleggen van een last onder dwangsom bij verkeerd aanbieden van huisvuil.

Verhuur, verpachting e.d.

 • *

  Verhuren, verpachten of anderszins in gebruik geven van onroerende eigendommen van de gemeente, alsmede het wijzigen of ontbinden van ter zake gesloten overeenkomsten, en ondertekenen van ter zake gesloten overeenkomsten (alleen percelen < 50 m²)

 • *

  Verhuur volkstuinen en alle daarmede verband houdende correspondentie

 • *

  Beslissen op vergunningsaanvragen o.g.v. de Wet openluchtrecreatie

   

Uitzonderingenlijst gemeente Wormerland

 

Ingetrokken door het college van burgemeester en wethouders van Wormerland op 2 december 2014.

Bijlage 2 Derden (geen ondergeschikten)

Lijst Wormerland

 • *

  Externe projectleiders: 4motion, DHV, en anderen Omvang mandaat nog onbekend

 • *

  Directeur Dienst Sociale Zaken Zaanstad  omvang mandaat: uitbesteding taken zoals terugvordering en verhaal, specialistische regelingen zoals Bbz en de administratie

 • *

  Bestuur Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) omvang mandaat (tot moment insourcing) uitvoering Wmo regelingen

 • *

  CIZ omvang mandaat: nog onbekend

 • *

  Commandant Regionale brandweer Zaanstreek-Waterland ipv Commandant wordt Directeur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Omvang mandaat: test sirene, oefenbericht, gifwolk, explosiegevaar, einde alarm en storing sirene (alles via het kabelonderbrekingssysteem)

 • *

  Medewerker van notaris Edzes & Bos omvang volmacht: namens de gemeente ondertekenen van aktes

 • *

  Milieudienst IJmond omvang mandaat: milieutaken en brandweertaken

 • *

  Directeur gemeentelijke kredietbank Zaanstad omvang mandaat/volmacht: afgifte verklaring schuldsanering ogv Faillissementswet art. 285 lid 1 sub e

 • *

  Juridisch adviseur Dienst Stadsbeheer Gemeente Zaanstad omvang mandaat: besliisen tot verhaal in rechte en ondertekenen van rekesten tot verhaal WWB, handhavingsverordening Wormerland en Wetboek Rv.

 • *

  Juridisch medewerkers Zaanstad  omvang mandaat: vertegenwoordiging in en buiten rechte in WWB etc. zaken

 • *

  Logicx Omvang mandaat: verwijderen, opslag en vernietiging vaartuigwrakken

 • *

  Rightonspot  Omvang mandaat: ondertekeningsmandaat brieven/mail richting adverteerders.

 • *

  Reïntegratiebedrijf omvang mandaat: uitvoeren van reïntegratieactiviteiten door derden ogv WWB art. 7 lid 5

 

Lijst Oostzaan

 • *

  Externe projectleiders  Kats en Waalwijk Groep volmacht/mandaat vertegenwoordiging nms college bij paraferen contractsbijlagen realiseren Centrumcomplex te Oostzaan

 • *

  Bestuur Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) omvang mandaat: verlenen, wijzigen, intrekken, weigeren en verlengen huisvestingsvergunningen ogv de Huisvestingsverordening Oostzaan voor zover het woningen betreft in eigendom van WOV

 • *

  Commandant Regionale brandweer Zaanstreek-Waterland ipv Commandant wordt Directeur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Omvang mandaat: test sirene, oefenbericht, gifwolk, explosiegevaar, einde alarm en storing sirene (alles via het kabelonderbrekingssysteem)

 • *

  Regionale politie Zaanstreek-Waterland en KLPD omvang mandaat:overbrengen en in bewaring stelling van fout geparkeerde voertuigen en nemen beschikking toepassing bestuursdwang

 • *

  Logicx Omvang mandaat: verkoop, verwijderen, opslag en vernietiging van fout geparkeerde voertuigen en invordering kosten

 • *

  Leerplichtambtenaar (gemeente Zaanstad) omvang mandaat: ondersteuning uitvoering Leerplichtwet

 • *

  Gemeentelijke Geneeskundige Dienst omvang mandaat: onbekend

 • *

  Milieudienst IJmond omvang mandaat: milieutaken en brandweertaken

 • *

  Medewerker van notaris Vanderveen omvang volmacht: namens de gemeente ondertekenen van aktes 

 • *

  De directeur, de adjunct-directeur en de inspecteurs van de Dienst Belastingen Omvang mandaat: toepassing artikelen 63 en 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; Cassatie bij HR instellen in belastingprocedures betreffende de gemeentelijke belastingen van de gemeente, belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar te verklaren als bedoeld in artikel 255 lid 5 Gemeentewet.