Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
OVER-gemeenten

Cafetariamodel OVER-gemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOVER-gemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingCafetariamodel OVER-gemeenten
CiteertitelCafetariamodel OVER-gemeenten
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Car-Uwo

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2020nieuwe regeling

01-01-2014

intranet

*

Tekst van de regeling

Intitulé

Cafetariamodel OVER-gemeenten

 

 

Artikel 1 Uitgangspunten

 • 1.

  Het cafetariamodel is een uitbreiding/werkt aanvullend op de CAR-UWO;

 • 2.

  Iedere medewerker kan gebruik maken van de keuzemogelijkheden van het cafetariamodel;

 • 3.

  Een medewerker bepaalt zijn individuele voorkeur, indien hij/zij wil deelnemen aan de keuzemogelijkheden die deze regeling biedt;

 • 4.

  Aanvragen moeten uiterlijk 1 november van elk kalenderjaar zijn ingediend via het cafetariamodelformulier.

Artikel 2 Doelen en bronnen

De medewerker geeft op het aanvraagformulier “cafetariamodel” aan welke doelen hijkiest.

 

Doelen

De medewerker heeft daarbij de keuze uit de volgende doelen op grond van hoofdstuk 4avan de CAR-UWO:

 • 1.

  Vakantie-uren kopen

 • 2.

  Vakantie-uren verkopen

 

Boven- en ondergrens

Bij de aan – of verkoop van vakantieuren wordt rekening gehouden met zowel een boven-als ondergrens voor het resterend saldo mee te nemen verlof voor het daaropvolgendekalenderjaar.

 

 • 1.

  Aankoop

  Er mag maximaal 72 uur per jaar worden aangekocht. Beperkende voorwaarde hierbij isdat op 1 januari van het nieuwe jaar het totale verlofsaldo niet meer mag bedragen danhet standaard verlof + het maximale mee te nemen verlof van 108 uur bij een fulltimedienstverband (inclusief de ingekochte verlofuren).

 • 2.

  Verkoop

  Uren kunnen alleen verkocht worden, indien aangetoond kan worden dat in hetbetreffende jaar minimaal 144 uur (fulltime dienstverband) verlof is opgenomen. Deverkoop van verlofuren is begrensd tot een maximum van 72 uur. 1

Bronnen

Op het aanvraagformulier “cafetariamodel” geef je aan welke bronnen je wil inzettenvoor je doelen. Je hebt daarbij de keuze uit de volgende bronnen:

 • a)

  verkoop van vakantieuren

 • b)

  afzien van (een deel van) de eindejaarsuitkering

 • c)

  afzien van (een deel van) de vakantie-uitkering

 • d)

  afzien van een deel van het nettosalaris

Artikel 3 Uitvoering

De gemaakte keuze voor doelen en bronnen, worden binnen het kalenderjaar uitgevoerd.

De medewerker stemt het bedrag dat uit de bronnen resulteert af op het bedrag voor hetgewenste doel.

De verwerking van de aanvragen vindt eenmaal per jaar plaats. De aanvragen moetendaarvoor uiterlijk 1 november van het betreffende jaar zijn ingediend.

Bij beëindiging van de arbeidsverhouding zal voor het deel waarop nog niet aan devermelde bronnen is voldaan de waarde van het restant deel van de bron netto door demedewerker worden voldaan.

Artikel 4 Besluit

De directie neemt besluit op de aanvragen van de medewerkers. HRM draagt zorg voorhet inzichtelijk maken van deze verzoeken voor de directie. Indien de directievoornemens is een aanvraag geheel of gedeeltelijk af te wijzen, vindthierover overleg plaats tussen het afdelingshoofd en de medewerker.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014 en kan wordenaangehaald als "Cafetariamodel OVER-gemeenten ".

Directie van OVER-gemeenten.

M.A. van den Hende R.A. Schaatsbergen


1

Bij verkoop van verlofuren wordt tevens rekening gehouden met een ondergrens van 3 weken mee te nemen verlof naar het daaropvolgend jaar. Bij een fulltime dienstverband betekent dit een ondergrens van 108 uur mee te nemen verlof.