Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oirschot

Nota gemeentelijk terrassenbeleid gemeente Oirschot

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOirschot
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota gemeentelijk terrassenbeleid gemeente Oirschot
CiteertitelTerrassenbeleid gemeente Oirschot
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpbeleid terrassen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

N.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. Artikel 2.10 lid 2 Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2001nieuw beleid

06-03-2001

Oirschots weekjournaal, 28-03-2001

MME

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota gemeentelijk terrassenbeleid gemeente Oirschot

 

 

Artikel 1 Inleiding

Terrassen in de gemeente en met name op en rond de Markt van Oirschot leveren een bijdrage aan de recreatieve

kwaliteit van de gemeente. Voorwaarde is wel dat de terrassen zelf aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Terras-

sen bepalen immers mede het beeld van de openbare ruimte.

Daarnaast is duidelijke normstelling noodzakelijk ten behoeve van de woon- en leefkwaliteit in de gemeente. Ter-

rassen kunnen namelijk ook hinder veroorzaken.

Zowel het voorkomen van overlast als het streven van de gemeente om de kwaliteit van de openbare ruimte te ver-

beteren, alsmede het verduidelijken van de regelgeving, zijn aanleiding om goede afspraken te maken over de ei-

sen die aan terrassen moeten worden gesteld.

Tenslotte mag van de gemeente ook een zakelijke benadering verwacht worden daar waar het gaat om commer-

cieel gebruik van de openbare ruimte.

Weliswaar verlevendigen terrassen met name rondom de Markt het straatbeeld, maar tegelijkertijd is er sprake

van een uitbreiding van het vloeroppervlak van het horecabedrijf, waardoor de openbare publieke ruimte tijdelijk

verandert in een privaat commercieel gebruik. Deze laatste benadering kan inhouden dat invoering van precario-

rechten overwogen wordt. 

 

Artikel 2 Doel en uitgangspunten

Het doel van de terrassennota is helderheid te geven in beleid, regelgeving, uitvoering en handhaving.

Zij beperkt zich tot de terrassen op en rondom de Markt.

Vanuit het motief om hinder en overlast door terrassen te voorkomen en vanuit het streven naar meer kwaliteit van de

openbare ruimte, gelden de volgende uitgangspunten.

a. een goede doorstroming van voetgangers, rolstoelgebruikers, voetgangers met kinderwagen en overige daarmee

    gelijk te stellen gebruikers, verzorgend- en bevoorradend verkeer en calamiteitenverkeer moet worden gewaarborgd;

b. er mag geen hinder of overlast ontstaan door:

     - belemmering van winkelend publiek en overige gebruikers van de weg;

     - belemmering van de toegang tot woningen en andere gebouwen;

     - belemmering van onderhoudsdiensten voor de openbare ruimte;

     - belemmering van de toegang en etalages van winkels;

     - geluidhinder voor bewoners in de omgeving;

c. het terras moet zo mogelijk bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en mag de stedenbouwkundige en cultuur-

    historische kwaliteit niet verstoren.

De uitgangspunten leiden tot een aantal concrete voorschriften, waaronder een terrasvergunning wordt verleend. Dit

betekent dat alleen een vergunning wordt verleend indien aan deze voorschriften kan worden voldaan en dat het niet

(meer) hieraan voldoen kan leiden tot intrekking van de vergunning. De voorschriften zijn opgenomen in hoofdstuk 4

van deze nota.

Voor terrassen tijdens evenementen kunnen afwijkende regels worden gesteld. Dit kan geregeld worden via de

evenementennota.

 

Artikel 3 Het begrip terras

Ten behoeve van de duidelijkheid is het nodig aan te geven wat onder een terras verstaan moet worden. Het is tot

nu toe gebruikelijk dat aan horeca-ondernemers een stuk gemeentegrond wordt verhuurd voor het exploiteren van

een terras. In het schrijven betreffende de verhuur worden de voorwaarden opgenomen waaronder het gebruik kan

plaatsvinden.

Hiermede is gekozen voor de privaatrechtelijke weg terwijl het juridisch gezien beter is om voor de publiekrechtelij-

ke weg te kiezen. In plaats van in een gebruikgeving wordt een en ander dan gegoten in een terrasvergunning. Het

verschil zit hem met name in de rechtsbescherming. Zo bestaat bijvoorbeeld voor de buurman die bevreesd is over-

last te ondervinden van het terras de mogelijkheid om op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar en be-

roep aan te tekenen tegen een terrasvergunning.

De exploitatie van een terras is geregeld in de algemene plaatselijke verordening. In artikel 2.3.1.1. wordt het begrip

terras, voor zover het behoort tot een horecabedrijf, als volgt omschreven:

Een terras in de zin van deze paragraaf is een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het hore-

cabedrijf waar zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken

en/of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid en/of verstrekt.

Mogelijk weigeringsgronden voor de burgemeester zijn onder meer:

- indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon-en leefsituatie in de omgeving van het terras en/of 

  de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het terras;

- indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg dan wel gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de

  weg of voor de het doelmatig en veilig gebruik daarvan;

- indien dat gebruik een belemmering kan vormen voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan.

  Wanneer bij herhaling de aan de vergunning verbonden voorwaarden worden overtreden, bestaat voor de burge-

  meester de mogelijkheid de vergunning in te trekken.

Het bovenstaande handelt alleen over terrassen bij horecabedrijven. In het bestemmingsplan is geregeld of er ter

plaatse een horecabedrijf gevestigd kan worden.

Op verzoeken om terrassen bij inrichtingen waarbij geen sprake is van een horecabedrijf zal negatief worden beslist.

In de zomer van 1998 is bij wijze van proef desgevraagd door de Wildeman en Oud Brabant een viertal parkeer-

plaatsen op de Markt gebruikt als terras. Eind 1998 zijn bedoelde terrasvergunningen geëvalueerd door zowel de

monumentencommissie als de verkeersadviescommissie.

De monumentencommissie, hierbij ook de terrassen van de Beurs en het Geveltje betrekkend, vond dat de terras-

sen beter afgebakend moeten zijn en dat er een duidelijke omheining moet komen. Verder dient stoelopslag met

een oranje zeil erover te worden voorkomen.

Van de zijde van de politie is in de verkeersadviescommissie opgemerkt dat er geen ongevallen hebben plaats-

gevonden welke zijn te herleiden tot de aanwezigheid van de terrassen.

Ook de overige leden waaronder vertegenwoordigers van VVN, afdeling Oirschot, blijken geen signalen te hebben

ontvangen over onveilige situaties als gevolg van de aanwezigheid van de betreffende terrassen. Terrassen, zo is

verder geconcludeerd, accentueren het verblijfskarakter van het dorpscentrum, hetgeen bijdraagt aan een aange-

past rijgedrag.

Mede gelet op deze evaluatie is ook in 1999 aan genoemde bedrijven een terrasvergunning op de Markt verleend,

daarbij is in de vergunning al gedeeltelijk met het standpunt van de monumentencommissie rekening gehouden.

In het kader van deze nota worden bestaande vergunningen gerespecteerd. Op grond van de voorschriften zou nog

slechts een enkel horecabedrijf in aanmerking kunnen komen voor een terras op het marktplein. Een ondernemer

mag in ieder geval nooit meer dan een terras, bestaande uit 2 parkeerplaatsen, op het marktplein exploiteren.

 

Artikel 4 Voorschriften waaraan terrassen moeten voldoen:

De volgende voorschriften gelden bij een terrasvergunning.

 

Artikel 4.1 Periode

 • 1

  Een terrasvergunning wordt doorlopend verleend voor een periode van 15 maart tot 1 november.

  Buiten deze periode dient gemeente eigendom of terras te zijn ontruimd. Ook bestaat een mogelijkheid om in

  de periode van 1 november tot 15 maart een terras in te nemen.

  De openingstijden van de terrassen zijn gelijk aan die van de inrichting, maar nooit later dan 24.00 uur.

   

 • 2

  Voor zover de openingstijden van het terras zijn vervat in de milieuvoorschriften geldt die openingstijd. Tevens is

  de openingstijd van het terras op de Markt daar dan aan gelieerd.

   

Artikel 4.2 Afmetingen

 • 3

  Met het oog op de functionaliteit en doelmatigheid moet een terras een minimale diepte hebben van 1½ meter.

   

 • 4

  Behoudens uitzonderingen mag een terras uitsluitend worden geplaatst direct aansluitend tegen de voor- en/of zij-

  gevel van het pand ten behoeve waarvan het terras wordt geëxploiteerd.

   

 • 5

  De breedte van een terras mag niet meer bedragen dan de breedte van de voor- en zijgevel van het pand.

   

 • 6

  Een terras kan een maximale dieptemaat hebben vanaf de gevel. Er dient altijd sprake te zijn van een vrije

  doorgang zoals geregeld in artikel 12.

   

 • 7

  Het gedeelte waar straatmeubilair is geplaatst kan geen onderdeel zijn van een terras en dient onbeperkt

  toegankelijk te zijn voor gebruik.

   

 • 8

  Indien in de gevelpui van het pand een afzonderlijke toegangsdeur aanwezig is ten behoeve van de bereikbaarheid van

  ruimten in het pand, die los staan van bedoelde exploitatie, wordt de breedte van het terras begrensd door de zijkanten

  van de betreffende toegangsdeur.

   

 • 9

  Aan de vergunning wordt een tekening (schaal 1:200) gevoegd, waarin tevens alle afmetingen van het terras zijn aangegeven.

   

 • 10

  Het terras zal ter plaatse door de gemeente worden gemarkeerd middels aanduidingen in de bestrating.

  Het college kan, indien de aanwezigheid van een terras geen hinder oplevert voor het doorgaande verkeer en/of de directe

  omgeving, ontheffing verlenen van het gestelde onder.

  3 t/m 8.

   

Artikel 4.3 Vrije doorgang

 • 12

  De terrassen dienen zodanig te worden ingericht, dat voor voetgangers minimaal een doorgang van 1.20 meter vrij blijft.

   

Artikel 4.4 Afbakening

 • 13

  Bepaald kan worden dat een terras dient te worden voorzien van een duidelijke afbakening, die buiten de vergunningperiode verwijderd dient te worden.

   

 • 14

  De afbakening dient uitgevoerd te worden met inachtneming van de veiligheids- en welstandseisen. Dit laatste

  eventueel op advies van de welstandscommissie.

  Indien de welstandseisen dit toelaten is een volledige afscherming met terrasschermen mogelijk.

   

Artikel 4.5 Inrichting

 • 15

  De inrichting van een terras bestaat uit stoelen, tafels, parasols, verlichting, verwarming, en terrasschermen.

   

 • 16

  Opslag of opeenstapeling op het terras van terrasmeubilair, zoals genoemd onder 16, is niet toegestaan.

   

 • 17

  De burgemeester kan nadere regels stellen t.a.v. de kwalitatieve uitstraling van het terrasmeubilair, terrasschermen en parasols.

   

Artikel 4.6 Schoonmaken

 • 18

  De schoonmaak van het terras geschiedt door de vergunninghouder. Zwerfvuil in de directe nabijheid van het terras dient door de exploitant opgeruimd te worden.

Artikel 4.7 Nutswerkzaamheden

 • 19

  Indien de gemeente of een nutsbedrijf werkzaamheden moet uitvoeren aan of onder de bestrating, is de gemeente

  niet aansprakelijk voor mogelijke schade in verband met het afbreken en opbouwen van het terras en een mogelijk

  verminderde omzet.

   

 • 20

  Vorenstaande voorschriften blijven buiten toepassing wanneer voor het betreffende onderdeel de vooschriften in het

  Wet Milieubeheer, of het Besluit horeca-, sportvissers en recreatievoorschriften gelden

   

Artikel 4.8 Overig

 • 21

  Bediening van staand publiek op het terras is niet toegestaan.

   

 • 22

  Het ten gehore brengen van muziek is niet toegestaan. De voorschriften zoals bepaald in het besluit Horeca,

  Sport en Recreatie-inrichtingen zijn van toepassing.

   

 • 23

  Indien een vergunninghouder in het kader van een te houden evenement het terras wil uitbreiden buiten de

  op de tekening aangegeven ruimte, is dit slechts toegestaan met toestemming van de burgemeester.

   

Artikel 4.9 Hardheidsclausule

 • 24

  In alle gevallen waarin bovengenoemde voorschriften niet voorzien, beslist de burgemeester.

   

Artikel 5 Procedure

Voor het plaatsen van een terras is een vergunning nodig van de burgemeester. Uitgangspunt is dat binnen acht

weken na binnenkomst van de aanvraag de beslissing wordt genomen. Deze beslissing kan worden verdaagd.

 

Artikel 5.1 Publicatie

In de gemeenteberichten zullen de aanvragen voor een terrasvergunning worden gepubliceerd. In deze publicatie zal

tevens worden vermeld dat belanghebbenden binnen vier weken na het verschijnen van het blad hun bedenkingen

kenbaar kunnen maken bij de burgemeester, voordat deze een beslissing neemt.

De beslissing van de burgemeester zal op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht worden gepubliceerd. Tevens

wordt de mogelijkheid van bezwaar aangegeven.

 

Artikel 5.2 Beslissing, bezwaar en beroep

Binnen acht weken, dan wel een redelijke termijn, na indiening van een aanvraag voor een vergunning neemt de

burgemeester een beslissing. Tegen het besluit van de burgemeester kan iedere belanghebbende, binnen zes

weken na verzending van de beslissing aan de aanvrager, bezwaar indienen bij het college van burgemeester en

wethouders. Ook kan men een verzoek om schorsing dan wel een voorlopige voorziening vragen bij de President

van de Arrondissementsrechtbank. Dit laatste heeft het karakter van een kort geding. Een dergelijk verzoek kan pas

worden gedaan als een bezwaarschrift is ingediend. Het indienen van een bezwaar schort de uitvoering van de be-

slissing niet op. Dit kan alleen als een verzoek om schorsing is gehonoreerd.

Eerder genoemd bezwaar wordt voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke bezwaar- en beroepschriftencom-

missie. Deze commissie hoort belanghebbende(n) en brengt vervolgens advies uit aan de burgemeester.

De burgemeester heroverweegt op basis van dit uitgebrachte advies het eerder genomen besluit en neemt een

nieuwe beslissing. Dit kan inhouden dat de oude beslissing blijft gehandhaafd dan wel een ander besluit wordt

genomen.

Tegen dit nieuwe besluit kunnen bezwaarmakers en eenieder die door het hernieuwde besluit in zijn belang is

getroffen beroep aantekenen bij de Arrondissementsbank. Ook nu kan men weer een verzoek om schorsing dan

wel voorlopige voorziening indienen bij de president van de rechtbank.

 

Artikel 6 Kosten

De kosten die verbonden zijn aan een vergunning zijn legeskosten en een vergoeding voor het gebruik van

gemeentegrond. Overwogen wordt hiervoor een precariobelasting in het leven te roepen.

Daarnaast is het mogelijk dat er schade is toegebracht aan de openbare weg op de plaats waar het terras

is/was gesitueerd. De schade en/af herstelkosten zullen door de ondernemer vergoed moeten worden.

 

Artikel 6.1 Leges

Onder leges wordt het volgende verstaan: rechten die worden geheven ter zake van het genot van door of vanwege

het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in de legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 6.2 Precario

Precario is een directe belasting die geheven wordt voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond

die voor de openbare dienst is bestemd. Zolang nog niet wordt beschikt over een Verordening precariobelasting zal een

gebruiksvergoeding in rekening worden gebracht.

Deze bedraagt voor 2000 25,-- gulden per m2, voor 2001 30,-- gulden per m2 en voor 2002 35,-- gulden per m2. Voor ter-

rassen buiten het gebied op en rondom de Markt wordt per m2 ingenomen gemeentegrond 18,75 gulden (2000) geheven.

 

Artikel 7 Toezicht

Op de naleving van de voorschriften verbonden aan de terrasvergunning wordt toegezien door

- voor zover het betreft de handhaving van regels verbonden aan de vergunning de functionele

  handhavingsambtenaar van de gemeente;

- inzake handhaving beleidsregels: horeca sector + gemeente.

Bij incidentele zal de terrassencommissie worden gehoord.

 

Artikel 7.1 Toezichthouders

Artikel 6.1a van de Algemene Plaatselijke Verordening bepaalt het volgende: Met het toezicht op de na-

leving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van burgemeester en

wethouders aangewezen personen.

De Algemene wet bestuursrecht geeft toezichthouders de volgende bevoegdheden:

- het betreden van plaatsen met uitzondering van de woning;

- het vorderen van inlichtingen c.q. schriftelijke bescheiden;

- het vorderen van inzage;

- het onderzoek van zaken (bijv. opmeten en maken van foto´s).

Daarnaast bepaalt bovengenoemde wet dat eenieder verplicht is aan een toezichthouder binnen de door

hem gestelde termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening

van zijn bevoegdheden.

 

Artikel 7.2 Sancties

Niet naleving van de voorschriften dan wel overtreding van de APV kan aanleiding zijn tot het toepassen van

bestuursrechtelijke sanctie. Doel hiervan is de overtreder te bewegen de onrechtmatige situatie te beëindigen,

de gevolgen te beperken of herhaling van de overtreding te voorkomen.

De volgende bestuursrechtelijke sancties kunnen worden toegepast:

- bestuursdwang;

- dwangsom;

- intrekken of wijzigen van een begunstigende beschikking.

Afhankelijk van de situatie zal voorafgaande aan deze sancties in principe eerst een verzoek door de toezicht-

houder worden gedaan de overtreding op te heffen. Wordt hieraan geen gevolg gegeven zal een waarschuwing

door het gemeentebestuur volgen. Hierna kunnen de genoemde sancties volgen.

Daarnaast kan door de politie proces verbaal worden opgemaakt indien er zonder vergunning een terras is

gerealiseerd.

 

Artikel 8 Evaluatie

In oktober 2000 zal er een eerste evaluatie plaatsvinden.

 

Artikel 9 Overleg

Op 1 en 23 februari 2000 is goed overleg gevoerd tussen drie vertegenwoordigers van de horeca en drie

vertegenwoordigers van de gemeente.