Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oirschot

Besluit aanvullende eisen berichtenverkeer voor het indienen van bezwaarschriften en klaagschriften tegen ambtelijk optreden gemeente Oirschot

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOirschot
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanvullende eisen berichtenverkeer voor het indienen van bezwaarschriften en klaagschriften tegen ambtelijk optreden gemeente Oirschot
CiteertitelBesluit aanvullende eisen berichtenverkeer voor het indienen van bezwaarschriften en klaagschriften tegen ambtelijk optreden gemeente Oirschot
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBesluit aanvullende eisen berichtenverkeer voor het indienen van bezwaarschriften en klaagschriften tegen ambtelijk optreden gemeente Oirschot

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht
 2. Artikel 9:1 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-08-201125-08-2011Nieuw beleid

16-08-2011

Elektronisch gemeenteblad Officiële publicaties, 31-08-2011

EBS

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanvullende eisen berichtenverkeer voor het indienen van bezwaarschriften en klaagschriften tegen ambtelijk optreden gemeente Oirschot

Besluit aanvullende eisen berichtenverkeer voor het indienen van bezwaarschriften en klaagschriften tegen ambtelijk optreden gemeente Oirschot

Het college van de Gemeente Oirschot:

Gelet op het bepaalde in artikel 2:15 en artikel 9:1 Algemene wet bestuursrecht en artikel 160 lid 1 onder a Gemeentewet;

Overwegende dat

 • 1.

  de elektronische weg voor burgers opengesteld gaat worden voor het indienen van bezwaarschriften;

 • 2.

  de elektronische weg voor burgers opengesteld gaat worden voor het indienen van klaagschriften tegen ambtelijk optreden;

 • 3.

  overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht door het betreffende bestuursorgaan nadere eisen gesteld kunnen worden aan het gebruik van deze elektronische weg,

BESLUIT:

Vast te stellen de:

AANVULLENDE EISEN BERICHTENVERKEER VOOR HET INDIENEN VAN BEZWAARSCHRIFTEN EN KLAAGSCHRIFTEN TEGEN AMBTELIJK OPTREDEN

Artikel 1 Openstelling elektronische weg

Overeenkomstig het gestelde in artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht, stelt het bestuursorgaan de elektronische weg open voor:

 • a.

  het indienen van bezwaarschriften door natuurlijke personen;

 • b.

  het indienen van klaagschriften tegen ambtelijk optreden door natuurlijke personen.

Artikel 2 Gebruik webformulieren

 • a.

  Via de elektronische weg in te dienen bezwaarschriften en klaagschriften tegen ambtelijk optreden worden opgesteld door reclamant respectievelijk klager overeenkomstig de daarvoor bestemde webformulieren.

 • b.

  De in het eerste lid bedoelde webformulieren zijn toegankelijk op de gemeentelijke website www.oirschot.nl, op de subsite ‘Digitaal loket’ onder ‘Digitale formulieren’.

 • c.

  Toegang tot en elektronische ondertekening van de webformulieren is mogelijk voor reclamant respectievelijk klager, zijnde een natuurlijk persoon, door het invoeren van DigiD.

Artikel 3 Wijze verzending aanvullende informatie

Aanvullende informatie, bijlagen e.d. bij een in artikel 2, eerste lid bedoeld bezwaarschrift en klaagschrift kunnen uitsluitend als bijlage in het elektronisch formulier worden opgenomen.

 

Artikel 4 Weigering elektronische berichten

 • a.

  Via de elektronische weg ingediende bezwaarschriften en klaagschriften kunnen worden geweigerd indien deze voorzien zijn van een virus.

 • b.

  Via de elektronische weg ingediende bezwaarschriften en klaagschriften worden door een daartoe door het bestuursorgaan gemandateerde ambtenaar geweigerd indien deze op een andere wijze dan middels het in artikel 2, eerste lid bedoelde webformulier worden ingediend.

 • c.

  De weigering wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld aan de afzender.

Artikel 5 Ondertekening webformulieren

Als elektronische handtekening ter ondertekening van een bezwaarschrift of klaagschrift door natuurlijke personen als bedoeld artikel 2:16 Algemene wet bestuursrecht, wordt beschouwd de in artikel 2, derde lid genoemde DigiD.

 

Artikel 6 Tijdstip ontvangst elektronische berichten; ontvangstbevestigingen

 • a.

  Als tijdstip van ontvangst van een middels een webformulier ingediend bezwaarschrift of klaagschrift wordt aangemerkt het tijdstip waarop de op het webformulier ingevulde gegevens zijn binnen gekomen op de webserver van de gemeente Oirschot.

 • b.

  Direct na binnenkomst van een in het eerste lid vermelde bezwaarschrift of klaagschrift, wordt een digitale ontvangstbevestiging naar de reclamant respectievelijk klager gestuurd.

Artikel 7 Procedure behandeling bezwaar- en klaagschriften

Een middels een webformulier ingediend bezwaar- of klaagschrift wordt op eenzelfde manier in behandeling genomen als een schriftelijk bezwaar- of klaagschrift.

 

Artikel 8 Bekendmaking beslissing op bezwaarschrift

Een beslissing op een bezwaarschrift wordt altijd schriftelijk aan de indiener ervan bekend gemaakt, ook wanneer deze zijn bezwaarschrift door middel van een webformulier heeft ingediend.

 

Artikel 9 Bekendmaking resultaat klachtenbehandeling

Het resultaat van het onderzoek naar aanleiding van de klacht en de eventuele conclusies worden altijd schriftelijk aan de indiener ervan bekend gemaakt, ook wanneer deze zijn klaagschrift door middel van een webformulier heeft ingediend.

 

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 25 augustus 2011.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als het “Het Besluit aanvullende eisen berichtenverkeer voor het indienen van bezwaarschriften en klaagschriften tegen ambtelijk optreden gemeente Oirschot”.

Oirschot, 16 augustus 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Jos van Hout, Ruud Severijns,Secretaris Burgemeester