Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oirschot

Leidraad bouwcontroles

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOirschot
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLeidraad bouwcontroles
CiteertitelLeidraad bouwcontroles
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpLeidraad bouwcontroles

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Niet van toepassing

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2011Nieuw beleid

31-05-2011

Elektronisch gemeenteblad Officiële publicaties, 20-07-2011

FSS

Tekst van de regeling

Intitulé

Leidraad bouwcontroles

Leidraad Bouwcontroles 

Artikel 1  

Volgens het Oirschotse handhavingsbeleid heeft illegale bouw een hoge prioriteit. Daarbij gaat het om bouwen zonder of in afwijking van een bouwvergunning. We willen er bij zulke situaties 'bovenop zitten' (en niet achter de feiten aanlopen). Op die manier willen we een groot aantal bouw-overtredingen voorkomen, want voorkomen is beter dan genezen.

We kunnen en willen niet alle bouw-overtredingen aanpakken. Daarvoor hebben we ten eerste niet genoeg formatie. Bovendien verwachten we een averechts effect als we ook 'kleine' overtredingen aanpakken.

Daarom willen we vooral de 'wezenlijke' (bouw)overtredingen aanpakken. Maar wat is 'wezenlijk'? Het is praktisch onmogelijk om hiervoor een sluitende definitie te geven. Toch hebben wij een poging gewaagd om een leidraad te ontwikkelen. Hierin staan criteria die naar ons idee van belang zijn bij de beoordeling of een bouw-overtreding niet wezenlijk is. Daarbij merken wij nadrukkelijk op dat deze leidraad geen uitputtende opsomming oplevert van niet wezenlijke overtredingen.

Als een bouw-overtreding voldoet aan de volgende voorwaarden, is er in ieder geval geen sprake van een 'wezenlijke' overtreding:

 • a.

  De overtreding is al ontstaan voor 2002 (dus het illegale bouwwerk staat al op de luchtfoto van 2002).

 • b.

  Er bestaan geen bezwaren (ongewenste ontwikkeling, wettelijk niet wenselijk) tegen het illegale bouwwerk (ook niet vanuitde omgeving). Er zijn dus geen klachten binnengekomen of een verzoek om handhaving.

 • c.

  Het bouwwerk is niet zichtbaar vanaf de openbare weg of ruimte.

 • d.

  Het gaat om een relatief klein bouwwerk. Dit betekent minder dan 30 m2 en minder dan 3 meter hoog.

 • e.

  Er is geen sprake van gebruik van het bouwwerk in strijd met de geldende bestemming.

Als een bouwwerk voldoet aan deze criteria, heeft het op dit moment geen prioriteit. We volstaan dan met het wraken van de overtreding. Dat betekent dat we nu niet optreden tegen de overtreding, maar ons het recht voorbehouden om op een later moment alsnog op te treden. Dit voorkomt dat er rechten ontstaan voor de eigenaar of gebruiker van het bouwwerk (bijvoorbeeld op basis van het overgangsrecht).

Sinds 2007 maken we jaarlijks nieuwe luchtfoto's. Daarom kunnen we ons voorstellen dat het jaartal in het eerste criterium van deze leidraad steeds met 5 jaar opschuift. Concreet betekent dit dat het eerste criterium dan in 2012 doorschuift van 2002 naar 2007. Dus als (een in of na 2012 geconstateerde) overtreding is ontstaan voor 2007 (lees: het illegale bouwwerk stond al op de luchtfoto van 2007) en voldaan wordt aan de andere criteria, is er geen sprake van een 'wezenlijke' overtreding.

In het verlengde hiervan kunnen wij ons voorstellen dat we er dan voor kiezen om niet meer op te treden tegen de gewraakte overtredingen (van voor 2002) waarbij we na de wrakingsbrief nog geen enkele actie hebben ondernomen. Dit komt er dus in feite op neer dat de peildatum van 1 januari 1997, zoals die nu geldt, verschuift naar 2002. Daarbij geldt de datum van de luchtfoto als uitgangspunt. Ook deze peildatum schuift dan steeds met 5 jaar door.