Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oirschot

Nota evenementenbeleid gemeente Oirschot 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOirschot
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota evenementenbeleid gemeente Oirschot 2005
CiteertitelNota evenementenbeleid gemeente Oirschot 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpbeleid nota evenementen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

N.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2005Nieuw beleid

05-07-2005

Oirschot Weekjournaal, 12-07-2005

MME

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota evenementenbeleid gemeente Oirschot 2005

Nota evenementenbeleid gemeente Oirschot

Artikel 1 Aanleiding

In de gemeente Oirschot vindt jaarlijks een aantal evenementen plaats. Het gaat om een aantal jaarlijks terugkerende evenementen, zoals o.a.:

 • 1.

  het Jazz festival, de Kunst- en Antiekmarkt (Gildemarkt), de bloemen-en plantenmarkt, het Country-en westernfestival, etc. op het plein van de Markt in Oirschot

 • 2.

  het Splinterfestival, jeu de boulestoernooi, braderie etc. op het Doornboomplein en Doornboomstraat in Middelbeers.

Voorts enkele sportevenementen welke gepaard gaan met feest, zoals het kampioenschap IJslandse paarden, het ODI toernooi, het Kinderkôpkes- en Donkey hockeytoernooien, toernooien gepaard gaande met feestavonden van de voetbalverenigingen in Oirschot, Spoordonk en de Beerzen etc.Daarnaast worden er jaarlijks incidenteel nog enige evenementen georganiseerd.

De gemeente speelt een belangrijke rol bij de organisatie van deze evenementen aangezien de gemeente de vergunningen hiervoor verleent. De direct omwonenden en ondernemers hebben regelmatig de opmerking geuit, dat er overlast wordt ondervonden van de evenementen en de daarmee gepaard gaande afsluitingen van wegen. Op 20 maart 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders dan ook een evenementennota vastgesteld. Deze nota is op 23 september 2002 gewijzigd met dien verstande dat de evenementennota niet van toepassing wordt verklaard voor kleinschalige evenementen indien het gezelschap uit minder dan 50 personen bestaat.

Thans bestaat er behoefte om deze nota "kritisch tegen het licht te houden" en enkele zaken aan te scherpen dan wel te versoepelen. Deze behoefte bestaat o.a. bij de "Stichting Podium Oirschot". Enkele partijen, aangesloten bij deze Stichting en tevens organisatoren van diverse evenementen op of rond de Markt van Oirschot, zijn van mening dat het beleid op enkele punten verbeterd moet worden.

Voorts is de Regiopolitie van mening dat, gelet op de veiligheid, de te treffen verkeersmaatregelen aangescherpt dienen te worden. Tevens is het, op grond van de "Regeling Verkeersregelaars", vereist om bij afsluitingen en omleidingen verkeersregelaars in te zetten. Door de Regiopolitie wordt voorgesteld om in het centrum van Oirschot, afhankelijk van het soort evenement en de te verwachten bezoekers, met standaard-afsluitingen (standaard verkeersmaatregelen) te werken. Indien de inzet van particuliere beveiligingsbureaus noodzakelijk wordt geacht, moeten deze zijn toegelaten volgens de Wet PBOR (Wet op de Particuliere Beveiligings Organisaties en Recherchebureaus).

Tot slot is gebleken dat organisatoren van evenementen behoeften hebben aan duidelijke regels.

In de voorliggende nota worden oplossingen voorgesteld voor enkele knelpunten en wordt gezocht naar een eenduidig evenementenbeleid voor de gehele gemeente. Dit vanuit het oogpunt om alle partijen, de organisatoren, de Regiopolitie en de bevolking, zoveel mogelijk op een lijn te krijgen.

Artikel 2 Wat zijn evenementen en wanneer is een vergunning vereist?

Deze nota gaat over evenementen. Dat zijn grofweg de incidentele of jaarlijkse publieks-gerichte activiteiten, die vallen onder het bepaalde in artikel 2.2.1. van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Oirschot (APV).

Artikel 2.2.1 van de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) omschrijft het begrip evenement als volgt:

"elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

bioscoopvoorstellingen;

markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5.2.4. (snuffelmarkten e.d.) van deze verordening;

kansspelen als bedoeld in de Wet op de Kansspelen;

het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1.2.1(optochten), 2.1.4.1 (feest, muziek en wedstrijd op of aan de weg), 2.1.4.2, (dienstverlening), 2.1.4.3 ( straatartiest, straatfotograaf) en 2.3.3.1(exploitatie speelgelegenheid) van deze verordening;

Onder evenement wordt mede verstaan een herdenkingsplechtigheid. Artikel 2.2.2. van de APV bepaalt vervolgens:

Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

de openbare orde;

het voorkomen of beperken van overlast;

de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;

de zedelijkheid of gezondheid.

Wanneer is een evenementenvergunning vereist? Er zijn verschillende situaties denkbaar waarvoor een evenementenvergunning aangevraagd moet worden. De begripsomschrijving van evenement in artikel 2.2.1. van de APV is, gelet op de grote variatie in evenementen, ruim gehouden. Een evenementenvergunning is in ieder geval vereist bij alles wat aan festiviteiten plaatsvindt in de open lucht en/of op openbaar gebied of plaatsen met een openbaar karakter die in principe niet voor deze festiviteiten bedoeld zijn, zoals sporthallen e.d.

Voorbeelden van situaties waarvoor een evenementenvergunning vereist is:

Het evenement is voor publiek toegankelijk. Voorbeelden zijn buurt- en straatfeesten, muziekfeesten en braderieën.

Het evenement is niet voor publiek toegankelijk, maar wordt gehouden op een locatie die normaal wel voor het publiek toegankelijk is. Een voorbeeld van een dergelijke locatie is een sporthal.

Het evenement is in een tent, open lucht of bestaand gebouw, maar dit wordt normaal niet voor een dergelijk evenement gebruikt. Er is dan tevens een gebruiksvergunning brandveiligheid vereist.

Voor besloten feesten op eigen terrein, dus geen openbaar gebied, (bijv. tuinfeesten) is geen evenementenvergunning vereist. Wel is een gebruiksvergunning van de brandweer vereist indien er meer dan 50 personen gelijktijdig in de tent aanwezig zullen zijn.

Voor evenementen /activiteiten /festiviteiten in een horeca-inrichting of sociaal cultureel centrum is geen evenementenvergunning vereist. Indien het evenement geheel of gedeeltelijk buiten de horeca-inrichting dan wel het sociaal cultureel centrum plaatsvindt, dan dient hiervoor wel een evenementenvergunning aangevraagd te worden.

Artikel 3 Grote en kleine evenementen

Als wordt gekeken naar de belasting die evenementen voor hun omgeving kunnen vormen, dan kan er onderscheid gemaakt worden in twee soorten evenementen: grote en kleine evenementen.

Grote evenementenGrote evenementen zijn evenementen waarvan de gemeente op basis van de plannen van de organisator voorziet dat ze een belasting kunnen vormen voor de leefomgeving. Het zijn evenementen waar één of meer van de volgende zaken aan de orde komen:

 • 1.

  Er vinden versterkte muziek- of omroepactiviteiten plaats.

 • 2.

  Er komen meer dan 100 mensen op af.

 • 3.

  Er worden alcoholische dranken geschonken.

 • 4.

  Er vinden veel verkeersbewegingen plaats.

Vaak zijn dit jaarlijks terugkerende evenementen. Voorbeelden van grote evenementen zijn: het Jazz-festival, Koninginnedag, de Bloemen-en plantenmarkt, het Country-en westernfestival, de kermissen, de Gildemarkt (kunst-en antiekmarkt), de Westelbeerse Pinksterfeesten, de braderie, het jeu de boulestoernooi en het Splinterfestival op het Doornboomplein, het ODI-toernooi, de Kampioenschappen IJslandse paarden. Daarnaast kan het voorkomen dat bijvoorbeeld, in verband met het 50- jarige bestaan van een vereniging eenmalig een groot feest wordt georganiseerd. Zo 'n feest wordt dan ook aangemerkt als een groot evenement.

Kleine evenementenKleine evenementen hoeven geen belasting te vormen voor de leefomgeving. Kleine evenementen zijn:

 • 1.

  beperkt van omvang

 • 2.

  hebben een beperkte geluidsproductie

 • 3.

  vinden meestal overdag plaats.

In hoofdstuk 7 wordt de procedure tot verlenen van een evenementenvergunning verder uitgewerkt. Deze procedure is van toepassing voor het verlenen van zowel grote als kleine evenementenvergunningen.

Artikel 4 Uitgangspunten evenementenbeleid

Bij het plaatsvinden van evenementen wordt nagenoeg altijd enige overlast veroorzaakt, met name voor bewoners die wonen rond een evenemententerrein. In dit hoofdstuk worden, zonder de mogelijkheden voor evenementen onevenredig zwaar te beperken, voorstellen gedaan om deze overlast zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

Locatie evenement; verkeerAan de hand van de, op het aanvraagformulier, aangegeven route en/ of locatie waar het evenement plaatsvindt, wordt door de verkeerskundig medewerker in overleg met de politie, de hulpverlenende instanties en de wegbeheerder bepaald of de route en of locatie vanuit openbare orde of veiligheidsaspecten gewenst is.

Het uitgangspunt hierbij is dat evenementen of activiteiten die niet plaatsvinden op of aan de doorgaande wegen, wijkontsluitingswegen, in het centrum van Oirschot of het hart van Middelbeers, geen problemen opleveren. Verkeersmaatregelen beperken zich tot standaard-wegafsluitingen. Parkeerverwijzingen en omleidingen zijn niet noodzakelijk.

Voor nieuwe evenementen op doorgaande en/of wijkontsluitingswegen waarvoor afsluiten van deze wegen noodzakelijk is, wordt géén vergunning verleend. Deze wegen zijn van strategisch belang voor de (regionale) bereikbaarheid. Het betreft in ieder geval de volgende wegen:

Oirschot

Middelbeer

Oostelbeers

Spoordonk

Kempenweg

Hertog janstraat

Andreasstraat

Spoordonkseweg

Bestseweg

Hoogdijk

Hoogeindseweg

Broekstraat

Korenaar

Voorteindseweg

Langereijt

Nieuwedijk

Sint Jorisstraat

Westelbeersedijk

 

 

Van Tuldenstraat

Voldijnseweg

 

 

Raffendonkstraat

Broekeindsedijk

 

 

Spoordonkseweg (buiten de kom)

Spreeuwelsedijk

 

 

Oude Grintweg (buiten de kom)

Kuikseindseweg

 

 

Eindhovensedijk

Erica

 

 

Beerschotseweg

Sportparklaan

 

 

den Heuvel

Calluna

 

 

't Kasteeltje

Vestdijk

 

 

 

't Ven

 

 

EvenementendrukOm overbelasting te voorkomen, wordt het aantal grote evenementen op het plein van de Markt te Oirschot niet uitgebreid in de maanden augustus en september. Voorts blijft het uitgangspunt: niet meer dan 2 weekend-evenementen per maand op zowel het Doornboomplein te Middelbeers als de Markt te Oirschot, met dien verstande dat er tussen twee evenementen ten minste een "vrij weekend" dient te zijn. Hierbij is rekening gehouden met de huidige situatie.

Het beperken tot een maximum van het aantal grote evenementen op de Markt en het Doornboomplein hoeft niet te betekenen dat er niets meer kan en dat er geen mogelijkheid meer is voor nieuwe evenementen. Men moet voor het organiseren van een nieuw evenement alleen uitwijken naar een andere locatie of een oud evenement maakt plaats voor een nieuw. De gemeente zal hierin zeker meedenken.

Omdat kleine evenementen geen belasting hoeven te vormen voor de leefomgeving is het aantal vergunningen daarvoor in principe onbeperkt.

Voor evenementen die plaatsvinden in een bestaand gebouw, dat normaal niet voor een dergelijk evenement gebruikt wordt, zoals 'n sporthal of manege etc. kan een evenementvergunning worden verleend. Om echter gebruik te kunnen maken van deze evenementvergunning dient het college in te stemmen met het gebruik van het pand anders dan overeenkomstig te bestemming ervan. Het college zal dan ook slechts bij wijze van hoge uitzondering en incidenteel van het bestemmingsplan afwijken.

Tent of andersoortig tijdelijk bouwwerk, dan wel tijdelijk gebruik van een hiervoor niet bestemd bouwwerkHierbij is, in verband met de brandveiligheid, een aantal veiligheidsvoorschriften van toepassing. De brandweer beoordeelt wanneer dit van toepassing is en in welke gevallen een gebruiksvergunning is vereist. De voorschriften, ontleend aan wettelijk kader, zijn opgesteld door de brandweer en op de naleving ervan kan, voorafgaand aan en tijdens het evenement, gecontroleerd worden door de brandweer. Uiterlijk 6 weken vóór het plaatsvinden van een evenement dient de organisator hiervoor contact op te nemen met de medewerker preventie van de brandweer.

Gezondheidszorg en technisch-hygienische bepalingenAdvisering GHORHet bureau GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) geeft de burgemeester advies met name gericht op het voorkomen van calamiteiten. Daarnaast is advisering nodig om de dagelijkse zorg en technische hygiëne, zowel kwalitatief als kwantitatief, veilig te stellen. Per evenement wordt door de GHOR bekeken of preventief opschalen van de GHOR-keten (o.a. ambulancezorg, vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis, ziekenhuizen en psychosociale nazorg) noodzakelijk is. Dit wordt beoordeeld naar de aard van het evenement, op grond waarvan moet worden beslist over de inzet van mensen en middelen. Het advies van de GHOR is bindend.

Advisering G.G.D.Algemene technisch-hygienische bepalingen:

 • 1.

  Op elke 750 bezoekers dien(t)en minimaal één EHBO-post aanwezig te zijn. Spreiding van deze EHBO posten is zinvol. Deze dienen bereikbaar te zijn via telefoon of portofoon.

 • 2.

  Per 15.000 bezoekers dient 1 ambulance aanwezig te zijn.

 • 3.

  Er dienen minimaal 2 toiletten aanwezig te zijn. Per 150 gelijktijdige aanwezige bezoekers dient minimaal 1 toilet te zijn. De toiletten worden afhankelijk van gebruik enkele malen per dag schoongemaakt.

 • 4.

  Er dient één watertappunt per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers aanwezig te zijn. De watertappunten zijn hygiënisch betrouwbaar (denk aan legionella).

 • 5.

  Voorzieningen voor eet- en drinkwaren worden alleen geëxploiteerd door professionele exploitanten. Deze kunnen worden geassisteerd door vrijwilligers, die op de hoogte dienen te zijn van de meeste elementaire regels op het gebied van persoonlijke hygiëne en hygiëne tijdens de bereiding van voedsel. Er wordt gewerkt conform de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen.

 • 6.

  Indien bij sportevenementen kleedruimten en douches worden gebruikt dient per persoon uitgegaan te worden van 1 m² verkleedruimte: Per 10 m² (10 verkleedplaatsen die tegelijkertijd worden gebruikt) moet 1 douche beschikbaar zijn. Deze ruimtes worden minimaal tweemaal per dag huishoudelijk gereinigd. Bij (bijvoorbeeld meerdaagse) evenementen, waarbij gebruik wordt gemaakt van tijdelijke huisvesting/ overnachting, moeten kampeergelegenheden voldoen aan de Wet op de Openluchtrecreatie. Sanitaire voorzieningen dienen hygiënisch betrouwbaar te zijn, ook ’s nachts goed bereikbaar zijn en in voldoende mate aanwezig. Dit wil zeggen:

 • 7.

  per 25 kampeerders 1 toilet (minimaal 2 toiletten)

 • 8.

  per 25 kampeerders één wasgelegenheid

 • 9.

  per 25 kampeerders 1 douche

 • 10.

  per 100 kampeerders 2 watertappunten.

Bij een heel groot of meerdaags evenement, of evenement met grotere specifieke gezondheidsrisico’s (met name hygiëne/infectie-risico’s, bijvoorbeeld grote dans-muziekfestijnen, evenementen met veel waterpartijen/ waterbeneveling / overnachtingen buiten regulierelokaties), zal aan de GGD Zuidoost-Brabant een "op-maat-advies" gevraagd worden met betrekking tot te nemen voorzorgsmaatregelen. De adviseringskosten hieraan verbonden komen voor rekening van de organisator van het evenement.”

Verkoop alcoholische drankenVoor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank buiten een horeca-inrichting is op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet een ontheffing van de burgemeester vereist. Hierbij wordt de eis gesteld dat de drankverstrekking van alcohol onder onmiddellijke leiding van een persoon geschiedt die voldoet aan artikel 8, lid 2 van de Drank-en Horecawet (leeftijd minimaal 21 jaar, niet onder curatele staan, en niet van slecht levensgedrag zijn) en een bewijsstuk heeft inzake sociale hygiëne. Op aanvraag van de organisator van het evenement kan ontheffing worden verleend voor het schenken van alcoholische dranken. Deze ontheffing zal worden verleend tot eindtijd van het geluid/muziek en derhalve tot uiterlijk 01.00 uur.

Geluidsnormen, eindtijden geluidsproductieMet inachtneming van de notitie "Geluidhinder bij evenementen" kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van het verbod een geluidsapparaat in werking te hebben tot uiterlijk 01.00 uur. Indien een evenement op zondag plaatsvindt, kan de burgemeester ontheffing verlenen van het bepaalde in de Zondagswet, zulks echter voor de periode na 13.00 uur. Vóór 13.00 uur mag slechts gebruik worden gemaakt van eengeluidsinstallatie ten behoeve van het doen van aankondigingen.

Reclame voor het evenementIngevolge de vastgestelde beleidsregels kan slechts aandacht (reclame) voor een evenement kenbaar gemaakt worden middels een korte tekst op de aankondigingsborden welke op een 5-tal locaties in Oirschot zijn geplaatst. Voor wat betreft de "Beerse evenementen" bestaat de mogelijkheid hiervoor met vergunning een bord te plaatsen op een locatie in de bebouwde kom in zowel Oostel- als Middelbeers. Het is verboden om reclameborden, affiches of pamfletten aan bomen, openbare verlichting (lantaarnpalen) en dergelijke te spijkeren of anderszins te bevestigen of plaatsen. Een en ander is eveneens niet toegestaan op particuliere grond of eigendom. Bij nalatigheid zullen adequate maatregelen in overweging worden genomen.

VerkeersmaatregelenDe centra van Oirschot, Middelbeers en Oostelbeers zijn aantrekkelijk voor (grootschalige) evenementen. Evenementen hebben echter ook grote consequenties voor de verkeersafwikkeling, bereikbaarheid en veiligheid. Verkeersmaatregelen zijn bij evenementen in de dorpscentra dan ook onontbeerlijk. In het verleden is gepoogd zoveel mogelijk maatwerk te leveren, met als gevolg veel administratieve handelingen, overleg en soms onduidelijkheid naar de verkeersdeelnemers. Voor een vlotte vergunningverlening en voor de duidelijkheid naar het publiek en de organisatoren,is het zaak de verkeersmaatregelen tijdens dergelijke evenementen te standaardiseren. Standaardisatie betekent dat de organisatoren moeten opereren binnen vaste kaders.

De kaders zijn:MiddelbeersAf te sluiten straten:

Doornboomstraat tussen Willibrordstraat en Hoogdijk/Hertog Janstraat Anjerstraat ter hoogte van Doornboomplein

Omleidingen via:Hoogdijk – Vestdijk – WillibrordstraatHertog Janstraat – Erica

OostelbeersAf te sluiten straten:

Kerkstraat tussen Beukenhaag en Driehoek

Omleidingen via:Andreasstraat – Antoniusstraat – Postelstraat

Marktplein OirschotAf te sluiten straten:

Binnen terrein van de Markt

Omleidingen via: GeenParkeerverwijzingen: In principe geen.

Marktplein inclusief Markt westzijde en zuidzijdeAf te sluiten straten:

Markt westzijde tussen toegang Princeehof en Koestraat Markt zuidzijde tussen Koestraat en Molenstraat Vrijthof (doorsteek langs De Zwaan) Sint Odulphusstraat (doorsteek achter de kerk)

Omleidingen via:KempenwegKoestraat – Barcelona – ParallelwegKapelpad – Kloosterstraat – Koestraat – BarcelonaParkeerverwijzingen:Afhankelijk van het aantal bezoekers openstellen van de parkeerkelder in De Poort.

Marktplein inclusief delen van de Rijkesluisstraat en MolenstraatAf te sluiten straten:

Markt westzijde tussen toegang Princeehof en Koestraat Markt zuidzijde tussen Koestraat en Molenstraat Sint Odulphusstraat (doorsteek achter de kerk) Molenstraat tussen Kapittelhof en Rijkesluisstraat Rijkesluisstraat tussen Molenstraat en Gasthuisstraat Kanaalstraat tussen Pochelarij en Rijkesluisstraat Van Baerlandtstraat en Schoolstraat.

Omleidingen via:KempenwegKoestraat – Barcelona – ParallelwegKapelpad – Kloosterstraat – Koestraat – BarcelonaParkeerverwijzingen:Parkeren opvangen bij De Poort.

De voorgeschreven verkeersmaatregelen dienen door de organisatie zelf, volgens het in het R.V.V. 1990, het B.A.B.W. en de uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W. voorgeschreven regels, uitgevoerd te worden. De direct omwonenden en de eventueel gevestigde ondernemers dienen door de organisatie tijdig (minimaal één week voorafgaande aan het evenement) in kennis te worden gesteld van de afsluitingen. De afzettingen (afsluitingen) dienen gedurende het evenement te worden bemand. De organisatie kan er voor kiezen om de gemeente de verkeersmaatregel te laten uitvoeren. Dit wil zeggen het aanleveren, het plaatsen en het weer ophalen van de benodigde materialen. Dit zal bij de organisatie in rekening worden gebracht. Zie voorts het "gebruik gemeentelijke materialen en voorzieningen" op blz.11.

ParkerenVoor wat betreft de parkeersituatie dient de organisatie er voor te zorgen dat er voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers is. Bij de parkeergelegenheid dienen medewerkers aanwezig te zijn om het parkeren in goede banen te leiden en toezicht te houden. Tevens dient de organisatie ervoor te zorgen dat er voldoende bewegwijzering is aangebracht naar het parkeerterrein. Omwonenden mogen gedurende de evenementen geen overlast ondervinden van geparkeerde auto's van bezoekers. De hulpverleningsdiensten dienen te allen tijde vrije doorgang te hebben.

VerkeersregelaarsBij iedere activiteit op de openbare weg, waarbij het verkeer voor de veiligheid van de deelnemers en weggebruikers geregeld moet worden, zijn, op grond van de "Regeling Verkeersregelaars" verkeersregelaars vereist. Of er verkeersregelaars moeten worden ingezet wordt bepaald door de verkeerskundig medewerker van de gemeente in overleg met de politie. Aan de hand van de route wordt in samenspraak met de organisatie, het aantal verkeersregelaars vastgesteld. Het werven van verkeersregelaars is een eigen verantwoordelijkheid van de organisatie. Verkeersregelaars die per evenement worden aangesteld krijgen hiervoor een instructie onder verantwoordelijkheid van een korpschef van het regionale politiekorps. De organisatie dient de verkeersregelaars verplicht te verzekeren. Een verzekering moet dekking geven voor Wettelijke Aansprakelijkheid, zaak- en persoonsschade en huishoudelijke hulp. Aanstelling vindt plaats door de burgemeester nadat de instructie is voltooid en na controle van het verzekeringsbewijs (de gewaarmerkte verzekeringspolis) alsmede een lijst met de naam, het adres en de geboortedatum van iedere verkeersregelaar. De aanstelling wordt vastgelegd in een aanstellingsbesluit. De verkeersregelaar mag uitsluitend optreden als hij /zij gekleed in een oranje fluorescerende hes draagt met daarop het woord "verkeersregelaar", zowel op voor- als achterzijde. Deze hesjes kunnen door de organisatie worden geleend bij de gemeente. De verkeersregelaar bij evenementen kan alleen optreden onder direct toezicht van de politie. Nadere informatie hieromtrent is te verkrijgen bij de regiopolitie B.O.S.

Gebruik gemeentegrond en gemeentelijke materialen en voorzieningenVoor het gebruik van het Marktplein in Oirschot of het Doornboomplein in Middelbeers dient een waarborgsom te worden betaald. Indien na afloop van het evenement de pleinen in originele staat en schoon worden achtergelaten, wordt de waarborgsom teruggestort. Door of namens de opzichter van de buitendienst zal een en ander de eerstvolgende werkdag (meestal maandag) gecontroleerd worden. Indien de nodige mankracht en/of machines ingezet moet worden om bovengenoemde pleinen in de originele staat te brengen of schoon te maken, zal dit met de waarborgsom worden verrekend dan wel in rekening worden gebracht.

Indien mogelijk kan er tegen betaling gebruik worden gemaakt van de gemeentelijke stroom- en watervoorziening. De kosten hiervoor bestaan uit een vast deel voor het gebruik van de voorziening en een variabel deel voor het daadwerkelijk gebruik.

Ten behoeve van verkeersafzettingen, omleidingen e.d. stelt de gemeente, indien voorradig, materialen ter beschikking. Hiervoor moet een waarborgsom worden betaald. Dit dient voorafgaande aan het ophalen van de materialen te gebeuren bij de Centrale Balie op het gemeentehuis. Het betalingsbewijs dient bij het afhalen getoond te worden aan de materiaalbeheerder op de gemeentewerf. De materialen dienen door de organisatie zelf bij de gemeentewerf te worden afgehaald en teruggebracht. Voor weekend-evenementen geldt dat de materialen op vrijdagochtend tussen 8.00 en 12.00 uur op de gemeentewerf dienen te worden opgehaald. Deze materialen moeten op maandagochtend tussen 8.00 en 12.00 uur weer worden terugge-bracht. Wanneer de geleende materialen compleet en in goede staat worden teruggebracht, wordt de waarborgsom teruggestort. Om het materiaal in stand te houden wordt er naast een borgsom (voor het gebruik van bijv. de gemeentelijke combi of directiewagen) ook huur gevraagd voor de volgende materialen: dranghekken, verkeersborden, vlaggenmasten en afvalbakken of kliko's. Voorts wordt voor het gerbuik van de combi-en directiewagen een tarief in rekening gebracht voor het onderhoudsfonds. Wanneer de organisatie de inhoud van kliko ('s), bij wijze van uitzondering, achter wil laten op de gemeentewerf, wordt hiervoor een tarief in rekening gebracht. In plaats van de gemeentelijke materialen kan een organisatie natuurlijk ook gebruik maken van adequate materialen en deugdelijke inzet van een gespecialiseerd verkeerstechnisch bedrijf.

Indien een organisatie borg heeft betaald voor het gebruik van het Marktplein of Doornboomplein, behoeft er geen borg te worden betaald voor het gebruik van gemeentelijke materialen.

Voor een aantal evenementen worden de materialen kosteloos ter beschikking gesteld en ter plekke van gemeenteweg aangeleverd en opgehaald. Dit geldt voor de volgende evenementen:

 • 1.

  Intocht Sinterklaas in Oirschot en Middelbeers

 • 2.

  Koninginnedag Oirschot en Middelbeers

 • 3.

  jaarlijkse straatspeeldag

Ten behoeve van de viering van Koninginnedag Oirschot en de intocht van Sinterklaas in de Middelbeers en (op afroep) bij de Culturele Dag wordt de kiosk gratis ter beschikking gesteld en, samen met enkele vrijwilligers van de organisatie, opgezet en afgebroken.

Overige algemene beleidsuitgangspunten

 • 1.

  De vergunninghouder dient zorg te dragen voor het verstrekken van het GSM nummer van de persoon, die namens vergunninghouder gedurende de activiteiten bereikbaar en beschikbaar is en namens de vergunninghouder gedurende de hele periode verantwoordelijk is voor de volledige gang van zaken;

 • 2.

  De organisatie is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken en een ordelijk verloop van het evenement;

 • 3.

  Omwonenden dienen vooraf door de organisatie op de hoogte te worden gesteld van het evenement;

 • 4.

  De organisatie dient voldoende personeel in te zetten voor het houden van toezicht gedurende de festiviteiten. Deze toezichthouders dienen duidelijk herkenbaar te zijn;

 • 5.

  De hulpverleningsdiensten dienen te allen tijde vrije doorgang te hebben;

 • 6.

  Voorzieningen voor brandweer (bluswater) mogen nooit belemmerd worden. Deze voorzieningen moeten altijd bereikbaar zijn. De organisatie mag hier geen gebruik van maken;

 • 7.

  De beplanting dient te worden ontzien. Eventuele schade komt voor rekening van de organisatie;

 • 8.

  Eventuele schade welke voortvloeit uit het gebruik maken van de evenementenvergunning is voor rekening van vergunninghouder. Deze vrijwaart de gemeente geheel van aanspraken van derden op schadevergoeding;

 • 9.

  Het in strijd handelen met een van de voorschriften uit de evenementenvergunning kan ertoe leiden dat de vergunning onmiddellijk wordt ingetrokken. Dit betekent dat het evenement moet worden beëindigd;

 • 10.

  De gestelde eindtijden dienen strikt te worden gehanteerd;

 • 11.

  Alle aanwijzingen van daartoe aangewezen beambten van politie, brandweer, de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) of gemeente dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

 • 12.

  Het terrein waarop en de omgeving waarbinnen het evenement plaatsvindt, dient terstond na het beëindigen van het evenement schoon en in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht. Eventuele te maken kosten hierin zullen met de waarorgsom worden verrekend;

 • 13.

  Gelet op eventuele gehandicapte bezoekers is het gewenst zorg te dragen voor de volgende rolstoelvriendelijke maatregelen:

 • 14.

  goede sanitaire voorzieningen (invalidentoilet) dan wel een bewegwijzering naar de dichtstbijzijnde invalidentoilet, een vrije loop alsmede routes die goed toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, voldoende manoeuvreerruimte, voldoende zitplaatsen, tafels, loketten en kramen op een rolstoelvriendelijke hoogte.

 • 15.

  Verschuldigde leges en tarieven

 • 16.

  De verschuldigde leges voor de evenementvergunning alsmede de tarieven welke in rekening worden gebracht ten behoeve van het gebruik van gemeentegrond, gemeentelijke materialen en voorzieningen zijn opgenomen in respectievelijk de Legesverordening en de Tarievenverordening.

Artikel 5 Controle en handhaving bij evenementen

Het sluitstuk van het evenementenbeleid is handhaving. Het is echter beter om daadwerkelijk handhavend optreden te voorkomen. Daarbij kan gedacht worden aan nalevingbevorderende maatregelen, zoals het opstellen van een evenementenkalender, maar ook aan het hanteren van duidelijke handhaafbare regels in de vergunning.

Voorts kunnen overtredingen mogelijk worden voorkomen of tegen gegaan door (preventief) toezicht uit te voeren. Om die reden controleren zowel de gemeente als de politie steekproefsgewijs bij evenementen. Tijdens deze controles wordt onder meer gekeken naar brandveiligheid, geluidsbelasting, sluitingstijden en openbare orde en veiligheid. De brandweer zal zich met name bezig houden met brandveiligheid. De politie zal voornamelijk letten op de openbare orde en veiligheid. De gemeentelijk opsporingsambtenaar (GOA) let in zijn algemeenheid op alle aspecten. De GOA kan zowel bestuursrechtelijk toezicht houden als strafrechtelijk optreden.

Indien een overtreding wordt geconstateerd kan daartegen handhavend worden opgetreden. Dit kan bestaan uit het opmaken van een proces-verbaal (strafrechtelijke handhaving) of het opleggen van een last onder dwangsom of het toepassen van bestuursdwang (bestuursrechtelijke handhaving).

Wanneer ten gevolge van de overtreding geen acuut gevaar voor de veiligheid of de openbare orde ontstaat, kan in eerste instantie worden volstaan met het geven van een waarschuwing. Als hieraan geen gehoor wordt gegeven, kan vervolgens handhavend worden opgetreden. In de praktijk zal strafrechtelijk optreden vaak het meest effectief zijn. In het uiterste geval kan worden besloten om het evenement te (laten) beëindigen. Indien sprake is van een ernstige overtreding (acuut gevaar voor de veiligheid of de openbare orde), kan een waarschuwing achterwege blijven. In zo´n geval kan onmiddellijk strafrechtelijk (pv opmaken) en/of bestuursrechtelijk (toepassing bestuursdwang) worden opgetreden. Het (herhaaldelijk) begaan van een overtreding kan ertoe leiden dat voor het betreffende evenement in de toekomst (tijdelijk) geen vergunning wordt verleend.

Dit zal worden uitgewerkt in het handhavingsprogramma.

Artikel 6 Jaarplanning grote evenementen

In elk laatste kwartaal van een jaar zal het gemeentebestuur middels publicatie (op het internet en op de gemeentelijke nieuwspagina) organisatoren van grote evenementen oproepen hun evenement voor het komende jaar vóór de eerste helft van december aan te melden. Aan de hand van deze aangemelde evenementen stelt de gemeente een evenementenkalender op. Op deze manier probeert de gemeente er voor te zorgen dat er niet meerdere (grote, vergelijkbare) evenementen op dezelfde dag worden gehouden. Het is een soort service richting organisatoren. Een vermelding op de kalender betekent niet dat de benodigde vergunningen zijn verleend (of automatisch zullen worden verleend).

 

Artikel 7 Procedure tot verlening van een evenementenvergunning voor zowel grote als kleine evenementen

 Aanvraag evenementenvergunning

Een ieder die een evenement wil organiseren in de gemeente Oirschot dient op grond van het bepaalde in artikel 2.2.2 van de APV een evenementenvergunning aan te vragen bij de burgemeester. In verband met een eventueel te volgen procedure van inspraak dient de aanvraag voor een evenement minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement bij de gemeente te zijn ontvangen.

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning is een aanvraagformulier ontwikkeld. Dit is in samenwerking gebeurd met de politie, de brandweer en alle afdelingen die bij vergunningverlening voor evenementen betrokken zijn.

Weigeringsbesluit

Wanneer de burgemeester voornemens is een evenementenvergunning te weigeren, dient de aanvrager hiervan n kennis te worden gesteld. Voorts wordt de aanvrager, op grond van het bepaalde in artikel 4:7 van de AWB, in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze hieromtrent, schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Vervolgens wordt, rekening houdende met de ingebrachte zienswijze(n), het besluit aan aanvrager bekend gemaakt. (verzonden)

Besluit tot verlenen vergunning

Een aanvraag om een nieuwe grote evenementenvergunning kan in het weekblad worden gepubliceerd om zodoende belanghebbenden gedurende 2 weken in de gelegenheid te stellen om hun zienswijzen naar voren te brengen. Worden zienswijzen ingediend dan zullen deze meegenomen worden in de definitieve afweging om wel of geen vergunning te verlenen. Als er geen zienswijzen worden ingediend dan kan een vergunning worden verleend. De vergunning zal vervolgens in het weekblad worden gepubliceerd zodat belanghebbenden een bezwaar- en beroepsmogelijkheid hebben. Een en ander conform de Awb.

Beslistermijn

De burgemeester heeft op grond van artikel 1.2 van de APV jo artikel 4:13 van de Awb gedurende 8 weken na ontvangst van de aanvraag om vergunning de tijd om een beslissing te nemen. Als deze termijn niet wordt gehaald bijvoorbeeld doordat zienswijzen van omwonenden zijn ingediend, moet de aanvrager van de vergunning hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld en moet een nieuwe redelijke termijn worden genoemd waarbinnen de

beslissing wel zal worden genomen.

 

Artikel 8 Totstandkoming en inwerkingtreding

Deze nota is tot stand gekomen door vaststelling door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, voor zoveel het ieders bevoegdheden betreft en treedt in werking op de dag na publicatie.

De evenementennota vastgesteld op 21 maart 2001 en de wijziging hierop d.d. 23 september 2002 komt hierbij te vervallen.

 

Oirschot, 5 juli 2005

Het college van Burgemeester en wethouders,

 

J.J.M. van Steensel, Mr. G.G.I.M. Speetjens,

loco-secretaris burgemeester

De burgemeester van Oirschot,

 

(G.G.I.M. Speetjens)