Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oirschot

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oirschot houdende regels omtrent de heffing en de invordering van tarieven (Tarievenverordening 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOirschot
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Oirschot houdende regels omtrent de heffing en de invordering van tarieven (Tarievenverordening 2020)
CiteertitelTarievenverordening 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Tarievenverordening 2019.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2019nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-312471

19.I001538

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oirschot houdende regels omtrent de heffing en de invordering van tarieven (Tarievenverordening 2020)

De raad der gemeente Oirschot;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2019;

gegeven de agendering door het Presidium d.d. 3 december 2019;

 

Besluit:

 

Vast te stellen:

 

De “Tarievenverordening 2020”.

Artikel 1 Verschuldigde vergoeding

Ter zake van het door de gemeente verlenen van diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel, is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 2 Betalingsverplichting

Voor de betaling van de krachtens deze verordening en tarieventabel, behorende bij deze verordening, verschuldigde gelden is aansprakelijk diegene die van de diensten gebruik maakt.

Artikel 3 Vooruitbetaling

Voor zover de vergoedingen bepaald zijn of vastgesteld kunnen worden, zijn zij bij vooruitbetaling verschuldigd en anders direct nadat de aangevraagde diensten zijn verstrekt.

Artikel 4 Aanvragen dienstverlening

De door of vanwege de gemeente te verrichten diensten dienen zo mogelijk één maand voor het tijdstip waarop de diensten worden verlangd, schriftelijk te worden aangevraagd bij de beheerder gemeentewerf buitendienst.

Artikel 5 Waarborgsommen

 • 1.

  Vóór het in gebruik ontvangen van materialen moet, zulks ter beoordeling van de beheerder gemeentewerf, een waarborgsom worden gestort bij de kassier van de gemeente.

 • 2.

  Vermissing, diefstal en beschadiging van de in gebruik ontvangen materialen worden verrekend met de waarborgsom.

Artikel 6 Afzethekken

Als de gemeente moet zorgdragen voor het vervoer en inzamelen van de afzethekken is hiervoor de kostprijs verschuldigd.

Artikel 7 Jurywagen

Als de gemeente moet zorgdragen voor het vervoer en plaatsen van een jurywagen is hiervoor de kostprijs verschuldigd.

Artikel 8 Kiosk.

Niet meer van toepassing

Artikel 9 Herstellen van plantsoenen, bestratingen, verhardingen, wegbermen, verplaatsing lichtmasten e.d.

Voor het herstellen van plantsoenen, bestratingen, verhardingen, wegbermen, verplaatsing van lichtmasten e.d., na het gereedkomen van bouw- en andere werkzaamheden, waarbij deze zijn beschadigd, besmeurd of anderszins niet meer verkeren in de staat waarin zij zich vóór de aanvang der werkzaamheden bevonden, worden de kosten in rekening gebracht.

Artikel 10 Verkeersvoorzieningen e.d.

Voor het treffen van verkeersvoorzieningen bij door verenigingen/instellingen georganiseerde activiteiten, wordt de kostprijs in rekening gebracht. Onmiddellijk na afloop van de activiteit worden de gemaakte kosten definitief vastgesteld, waarna verrekening met de vooruitbetaling plaatsvindt.

Artikel 11 Inritten

Voor het door of vanwege de gemeente maken van een inrit binnen de bebouwde kom, wordt de kostprijs in rekening gebracht.

Artikel 12 Overige diensten

Voor het gebruik van diensten, waarvoor in de voorgaande artikelen geen afzonderlijk tarief zijn opgenomen, wordt de kostprijs in rekening gebracht. Onder kostprijs wordt verstaan de loon- en tractiekosten, verbruik materialen en overige uitgaven, zoals deze gelden op het moment van de aanvraag.

Artikel 13 Omzetbelasting

De wettelijk verschuldigde omzetbelasting komt voor rekening van degene, die van de in deze verordening genoemde diensten gebruik maakt.

Artikel 14 Vrijstellingen

Het college van burgemeester en wethouders kan ten aanzien van de door hem te bepalen sociale en/of culturele activiteiten van de tarieven opgenomen in artikel 1.1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel afwijken.

Artikel 15 Bijzondere gevallen

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen, dit ter zijner beoordeling, van de in deze verordening genoemde tarieven afwijken.

Artikel 16 Overgangsrecht

De “Tarievenverordening 2019” van 18 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 17, tweede lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Tarievenverordening 2020”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 17 december 2019

De gemeenteraad,

Han Struijs,

Griffier

Judith Keijzers - Verschelling

Voorzitter

Bijlage 1: Tarieventabel, behorende bij de "Tarievenverordening 2020"

 

Tarieventabel, behorende bij de "Tarievenverordening 2020"

(raadsbesluit d.d. 17 december 2019)

 

 

 

INHOUD TARIEVENTABEL.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

-

Gebruik openbare ruimten

 

 

 

Hoofdstuk 2

-

Standplaatsen

 

 

 

Hoofdstuk 3

-

Terrassen/uitstallingen

 

 

 

Hoofdstuk 4

-

Weekmarkt

 

 

 

Hoofdstuk 5

-

Aanvragen bouwgrond (vervallen)

 

 

 

Hoofdstuk 6

-

Gebruik gemeentelijke materialen en voorzieningen

 

 

 

Hoofdstuk 7

-

Diensten vrijwillige brandweer (vervallen)

 

 

 

Hoofdstuk 8

-

Havens (gedeeltelijk vervallen)

 

Tarieventabel behorende bij de tarievenverordening 2020

Tarieven 2020

Hoofdstuk 1 Gebruik Openbare Ruimten

 

 

 

 

1.1

Voor het gebruik van de openbare ruimten in de gemeente, ten behoeve van evenementen, met of zonder opstallen, bedraagt het tarief bij een ingenomen oppervlakte van:

 

 

 

 

1e dag

Volgende

 

 

 

dagdeel

1.1.1

Marktplein Oirschot

 

 

1.1.1.1

minder dan 501 m²

362,25

145,20

1.1.1.2

501 m² of meer doch minder dan 1.001 m²

729,55

289,20

1.1.1.3

1.001 m² of meer doch minder dan 2.001 m²

1.093,20

436,75

1.1.1.4

2.001 m² of meer

1.457,90

581,90

1.1.2

Doornboomplein

-

-

1.1.2.1

minder dan 501 m²

180,65

71,95

1.1.2.2

501 m² of meer doch minder dan 1.001 m²

368,25

145,25

1.1.2.3

1.001 m² of meer doch minder dan 2.001 m²

545,35

218,35

1.1.2.4

2.001 m² of meer

729,50

291,60

1.1.3

Overige ruimten

-

-

1.1.3.1.

minder dan 501 m²

89,70

35,40

1.1.3.2

501 m² of meer doch minder dan 1.001 m²

180,65

71,95

1.1.3.3

1.001 m² of meer doch minder dan 2.001 m²

273,90

108,55

1.1.3.4

2.001 m² of meer

365,95

146,30

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ter beschikking stellen van de volgende

 

 

 

gemeentelijke voorzieningen, per dag of dagdeel (exclusief verbruik):

 

 

1.2.1

stroomvoorziening

8,65

 

1.2.2

watervoorziening

5,80

 

1.3

Naast het vaste tarief als genoemd in artikel 1.2. is wegens verbruik het volgende verschuldigd:

 

 

1.3.1.

Stroomverbruik per kwh

0,20

 

1.3.2

Waterverbruik per m3

1,15

 

1.4

De in artikel 1.1 en 1.2 genoemde tarieven worden niet in rekening gebracht bij organisatoren van niet - commerciële evenementen

 

 

1.5

Onverminderd het tarief onder 1.1 is voor het gebruik van de ruimten een waarborgsom verschuldigd van

531,15

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Standplaatsen

 

 

 

 

2.1

Voor het innemen van een standplaats, anders dan op de weekmarkt, bedraagt het tarief per m² ingenomen oppervlakte:

 

 

 

voor voertuigen, kramen, tenten e.d. gebruikt wordende voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van onverschillig welke goederen:

 

 

2.1.1

per dag:

 

 

2.1.1.1

in de kern Oirschot

3,15

 

2.1.2

bij het éénmaal per week innemen van een standplaats, per dagdeel, per jaar:

 

 

2.1.2.1

in de kern Oirschot

80,10

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Terrassen/uitstallingen

 

Terrassen

 

 

3.1

Voor het hebben van een terras voor cafés, restaurants en dergelijke inrichtingen, bedraagt het tarief per m² toegestane oppervlakte gemeentegrond en per maand:

 

 

3.1.1

indien gelegen binnen de bebouwde kom van de kern Oirschot

3,30

 

3.1.2

indien gelegen buiten de bebouwde kom alsmede binnen de bebouwde kom van alle kernen behalve Oirschot

2,35

 

3.1.3

voor terrassen die slechts kunnen worden gebruikt voor een beperkt deel van de week, vanwege opgelegde nadere voorwaarden, bedraagt het tarief per m² ingenomen oppervlakte gemeentegrond en per maand

1,40

 

 

Uitstallingen

 

 

3.2

Voor uitstallingen bedraagt het tarief per m² netto ingenomen oppervlakte gemeentegrond, per jaar

31,90

 

 

Voor uitstallingen, minder dan 1 m², wordt minimaal 1 m² gerekend.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Weekmarkt

4.1

Voor het innemen van een staanplaats op de weekmarkt bedraagt het marktgeld voor iedere viermeterkraam, voor iedere voorgenomen grondplaats of welk verkoopgelegenheid dan ook, per eenheid van 4 m¹:

 

 

4.1.1

per dag of gedeelte daarvan

3,70

 

4.1.2

per kwartaal

46,35

 

 

Bij de toepassing van de tarieven wordt, ter bepaling van het aantal eenheden van 4 m¹, een gedeelte van een eenheid als volgt berekend:

 

 

 

Bij 2 m¹ bedraagt het te betalen bedrag 50% van het tarief genoemd in 4.1.1 of 4.1.2

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Aanvragen bouwgrond

 

Vervallen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Gebruik gemeentelijke materialen en voorzieningen

6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ter beschikking stellen van gemeentelijke materialen, per dag:

 

 

6.1.1

Achterlaten inhoud kliko’s op de gemeentewerf, per m³

31,05

 

6.1.2

Gebruik van een combiwagen of directiewagen

19,10

 

6.1.3

Waarborgsom combiwagen of directiewagen

62,10

 

6.1.4.

Stallingskosten in beslag genomen voertuig per maand of een gedeelte daarvan

27,75

 

 

 

 

 

6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het gebruik van gemeentelijke diensten:

 

 

6.2.1

menskracht, per uur

48,50

 

6.2.2

auto pick-up, per uur

11,60

 

6.2.3

veegmachine / trekker / hoogwerker, per uur

23,20

 

6.2.4

vrachtwagen per uur

34,80

 

6.2.5

laadgraafcombinatie per uur

69,60

 

 

 

 

 

6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het omwisselen van een

 

 

 

huisvuilcontainer

20,00

 

6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een milieupas

6,00

 

6.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een compostvat

23,75

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Diensten vrijwillige brandweer

 

Vervallen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Havens

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

 

8.2

Gebruik loskade

-

 

8.2.1

Per m3 waterverplaatsing

0,08

 

 

 

 

 

Tarieventabel, behorende bij het besluit van de Raad d.d. 17 december 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De griffier van de gemeente Oirschot,

 

 

H. Struijs