Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Verordening Wet kinderopvang gemeente Oldambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wet kinderopvang gemeente Oldambt
CiteertitelVerordening Wet kinderopvang gemeente Oldambt
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Doel:

deze verordening heeft als doel regels te stellen voor de verlening, de voorschotverlening en de vaststelling van de tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van kinderopvang. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 25 van de Wet kinderopvang
 2. Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Nieuwe regeling

04-01-2010

Streekblad

-
01-01-2010geen, nieuwe upload, was niet zichtbaar op wetten.nl

04-01-2010

Streekblad

van rechtswege gewijzigd per 1 januari 2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wet kinderopvang gemeente Oldambt

De raad van de gemeente Oldambt, overwegende dat het noodzakelijk is de verlening, de voorschotverlening en de vaststelling van de tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van kinderopvang bij verordening te regelen, gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang en artikel 149 van de Gemeentewet,

B e s l u i t :

vast te stellen de “Verordening Wet kinderopvang gemeente Oldambt”, waarvan de inhoud luidt als volgt:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. het college: het college van burgemeester en wethouders

b. de wet: de Wet kinderopvang

Hoofdstuk 2 Vaststelling noodzaak van kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie

Artikel 2 Te verstrekken gegevens

 • 1

  Een aanvraag tot vaststelling van de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie als bedoeld in artikel 23 van de wet bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  a. naam en adres van de ouder;

  b. indien van toepassing: naam van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner;

  c. naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de aanvraag betrekking heeft;

  d. overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming.

 • 2

  Het college kan bepalen dat de aanvraag geschiedt met behulp van een door het college vastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3

  Indien de ouder een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner.

Artikel 3 Beslistermijn

 • 1

  Het college besluit over de aanvraag binnen 8 weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2

  Het college kan dit besluit met ten hoogste 4 weken verdagen. Het college stelt de ouder hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 4 Inhoud van de beschikking

Het besluit tot vaststelling van de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie bevat in ieder geval:

a. de geldigheidsduur van de indicatie;

b. de omvang van de kinderopvang die noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Het college weigert de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie vast te stellen indien:

a. de ouder en de partner reeds een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang ontvangt of kan ontvangen; of

b. de ouder of de partner niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel k of l van de wet.

Hoofdstuk 3 Aanvraag van de tegemoetkoming

Artikel 6 Te verstrekken gegevens bij de aanvraag

Van rechtswege vervallen per 1 januari 2013.

Hoofdstuk 4 Verlening van de tegemoetkoming

Artikel 8 Weigeringsgrond

Van rechtswege vervallen per 1 januari 2013.

Artikel 9 Ingangsdatum van de tegemoetkoming

Van rechtswege vervallen per 1 januari 2013.

Artikel 10 De periode waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend

Van rechtswege vervallen per 1 januari 2013.

Artikel 11 Omvang van de kinderopvang

Van rechtswege vervallen per 1 januari 2013.

Artikel 12 Inhoud van de beschikking

Van rechtswege vervallen per 1 januari 2013.

Artikel 13 De bevoorschotting van de tegemoetkoming

Van rechtswege vervallen per 1 januari 2013.

Hoofdstuk 5 Vaststelling van de tegemoetkoming

Artikel 14 Het besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming

Van rechtswege vervallen per 1 januari 2013.

Artikel 15 Verrekening met de voorschotten

Van rechtswege vervallen per 1 januari 2013.

Hoofdstuk 6 Verplichtingen van de ouder

Artikel 16 Inlichtingenplicht

Van rechtswege vervallen per 1 januari 2013.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 17 Beslissing college in gevallen waarin de regeling niet voorziet

Van rechtswege vervallen per 1 januari 2013.

Artikel 18 Afwijken van bepalingen

Van rechtswege vervallen per 1 januari 2013.

Artikel 19 Intrekking oude verordeningen

De geldende Verordeningen Wet kinderopvang van de gemeente Reiderland, Scheemda en Winschoten worden per 1 januari 2010 ingetrokken.

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt - na behoorlijk te zijn bekend gemaakt - in werking op 1 januari 2010.

Artikel 21 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: “Verordening Wet kinderopvang gemeente Oldambt”.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Oldambt

d.d. 4 januari 2010.

De griffier, De voorzitter,

P. Norder. Mr. M. Zijlstra.