Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2009nieuwe regeling

26-05-2009

Huis aan Huis, 23-06-2009

AVV

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Nr. 46270

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van het presidium van 3 maart 2009;

 

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de navolgende:

 

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.

Paragraaf 1: Ambtelijke bijstand

Artikel 1  

 • 1.

  Een raadslid of een raadscommissielid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:

  • a

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn;

  • c

   bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties, of andere bijstand.

 • 2.

  De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt door de griffier, een griffiemedewerker of op verzoek van de griffier door een ambtenaar gegeven.

 • 3.

  Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist terzake.

 • 4.

  De bijstand, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt verleend door de griffier of een griffiemedewerker. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een griffiemedewerker kan worden verleend, kan de griffier de secretaris verzoeken één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2  

 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand, tenzij:

  • a

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b

   dit het belang van de gemeente kan schaden.

 • 2.

  De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd, deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3  

Indien het verzoek om ambtelijke bijstand door de secretaris wordt geweigerd, kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4  

 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij via de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5  

De secretaris informeert de desbetreffende portefeuillehouder in het college zonodig over een verzoek om ambtelijke bijstand.

Paragraaf 2: Fractieondersteuning

Artikel 6  

 • 1.

  De fracties - zoals bedoeld in artikel 2:2 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Oldebroek - ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Deze bijdrage bestaat uit maximaal € 580,- voor elke fractie.

 • 3.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c

   giften;

  • d

   uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

  • e

   individuele opleidingen voor raads- en commissieleden.

Artikel 7  

 • 1.

  Elke fractie legt vóór 1 februari aan de raad verantwoording af over de besteding in het voorgaande jaar van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een verslag.

 • 2.

  Na de verantwoording wordt de bijdrage aangevuld tot het maximum van het bedrag, genoemd in artikel 6, lid 2.

Paragraaf 3: Slotbepaling

Artikel 8  

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2009 en vervangt de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 26 mei 2009.

, voorzitter.

, griffier.