Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Bomenverordening Oldebroek 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBomenverordening Oldebroek 2019
CiteertitelBomenverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2019wijziging

13-12-2018

gmb-2019-173943

Tekst van de regeling

Intitulé

Bomenverordening Oldebroek 2019

De raad van de gemeente Oldebroek;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2018;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

Tot vaststelling van de Bomenverordening

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

1. In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Bomenlijst Oldebroek: een lijst met houtopstanden die een bijzondere waarde hebben voor de leefomgeving;

 • b.

  boom: een houtachtig, overblijvend gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam;

 • c.

  boomtechnisch deskundige: een deskundige die ten minste beschikt over het European Tree Technician (ETT) certificaat;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek;

 • e.

  dunning: het binnen een houtopstand, waarin meerdere houtige gewassen gezamenlijk opgroeien en ontwikkelen en bij volle wasdom een aaneengesloten kronendak vormen, verwijderen van individuele houtige gewassen ten gunste van de beoogde ontwikkeling van de overblijvende houtige gewassen van die houtopstand;

 • f.

  herplantwaarde: de financiële waarde van een herplant op basis van de actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen;

 • g.

  houtopstand: één of meer bomen, hakhout, een houtwal, een grotere lintbegroeiing van heesters en struiken of een beplanting van bosplantsoen;

 • h.

  iepenspintkever: het insect, in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de soorten Scolytus (F.) en Scolytus multistratus (Marsch) en Scolytus pygmaeus;

 • i.

  iepziekte: de aantasting van iepen door de schimmel Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf. (syn. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau);

 • j.

  kandelaberen: het voor de eerste maal afzetten van een bestaande regulier uitgegroeide kroon tot takstompen met als doelstelling het ingrijpend reduceren van de kroonomvang;

 • k.

  kappen: het geheel of grotendeels bovengronds verwijderen van een houtopstand;

 • l.

  knotten: het periodiek terugzetten van de gehele kroon middels het verwijderen van opnieuw uitgelopen loten, twijgen en takken met als doelstelling het terugzetten van de kroon tot op het meerjarige hout;

 • m.

  rooien: het ondergronds verwijderen van de stobbe of wortelkluit van een houtopstand;

 • n.

  taxateur van bomen: een boomtaxateur, officieel als zodanig geregistreerd bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen;

 • o.

  vellen: het kandelaberen, knotten, kappen of rooien van een houtopstand, met inbegrip van verplanten alsmede het verrichten van andere handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of beschadiging van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben;

 • p.

  waardevolle houtopstand: een houtopstand die is opgenomen in de Bomenlijst Oldebroek.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. Deze verordening is van toepassing op houtopstanden:

 • a.

  die gelegen zijn binnen de bebouwde kom als bedoeld in artikel 4.1, onderdeel a, van de Wet Natuurbescherming, en:

 • b.

  die niet gelegen zijn binnen de bebouwde kom, voor zover het gaat om houtopstanden als bedoeld in artikel 4.1, onderdelen b (houtopstanden op erven of in tuinen)

 

Artikel 3 Aanwijzing waardevolle houtopstanden

 • 1.

  Het college stelt de lijst van waardevolle houtopstanden vast.

 • 2.

  De in lid 1 bedoelde lijst kan ambtshalve en op verzoek van belanghebbenden aangepast worden.

 • 3.

  Het college deelt haar besluit omtrent plaatsing op de lijst schriftelijk mede aan de eigenaar en andere zakelijk gerechtigde en, voor zover van toepassing, aan degene die om plaatsing heeft verzocht.

 

Artikel 4 Verbod vellen waardevolle houtopstanden en gemeentelijke houtopstanden

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een houtopstand te vellen of te doen vellen indien:

 • a.

  deze is benoemd op de lijst in bijlage 1 (de Bomenlijst), of

 • b.

  het een gemeentelijke houtopstand betreft.

 • 2.

  Het in het eerste lid opgenomen verbod geldt niet voor:

 • a.

  het vellen van een houtopstand krachtens de Plantenziektewet;

 • b.

  het vellen van een houtopstand op bevel van de burgemeester danwel op grond van een door het college op basis van deze verordening opgelegde verplichting danwel in verband met een voornemen daartoe, of:

 • c.

  het knotten als noodzakelijke beheermaatregel bij knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen, of:

 • d.

  het periodiek vellen van hakhout of uitvoeren van een dunning in een houtopstand ter uitvoering van het reguliere onderhoud.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt eveneens voor een boom die is geplant op grond van de verplichting die voortvloeit uit de herplantplicht nadat een houtopstand van de Bomenlijst is geveld.

 • 4.

  Het college kan een vergunning voor vellen verlenen indien sprake is van:

 • a.

  instandhouding niet langer verantwoord is;

 • b.

  het verplanten van een houtopstand, waarbij dit geen bedreiging vormt voor het duurzaam behoud van deze houtopstand;

 • c.

  een zwaarwegende maatschappelijke reden voor kap van een houtopstand op de Bomenlijst, waarbij alle redelijke alternatieven zijn onderzocht;

 • d.

  een gemeentelijke houtopstand waarbij het vellen daarvan past binnen de visie van geldende bestemmings-, groen-, of landschapsplannen.

 • Voordat het college een vergunning verleent wegens grond a of b, dient door de aanvrager van de vergunning een advies te worden overgelegd van een boomtechnisch deskundige.

 

Artikel 5 Intrekken vergunning

 

De vergunning kan door het college worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  als blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

 • b.

  als de aan de vergunning verbonden voorschriften niet zijn of worden nagekomen;

 • c.

  als dit, op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning, noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning is vereist;

 • d.

  als de houder dit verzoekt.

 

Artikel 6 Herplantplicht en overige voorschriften

 

 • 1.

  Het college verbindt aan een vergunning in ieder geval als voorschrift dat binnen een door het college te bepalen termijn en overeenkomstig door het college te geven aanwijzingen wordt herplant, tenzij omstandigheden zich daartegen verzetten.

 • 2.

  Bij een voorschrift als bedoeld in het eerste lid kan tevens worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet-geslaagde beplanting moet worden vervangen.

 • 3.

  Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kunnen behoren aanwijzingen ter bescherming van in, op en rond de houtopstand voorkomende flora en fauna.

 

Artikel 7 Herplantplicht bij overtreding verbod

 

 • 1.

  Indien een houtopstand in strijd met een in deze verordening opgenomen verbod zonder vergunning is geveld, kan het college de verplichting opleggen dat binnen een door het college te bepalen termijn en overeenkomstig door het college te geven aanwijzingen, wordt herplant. Deze verplichting wordt opgelegd aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de houtopstand bevond, danwel aan degene die de houtopstand heeft geveld dan wel heeft doen vellen.

 • 2.

  Indien herplant niet in redelijkheid op hetzelfde perceel of in de directe omgeving kan geschieden, kan in plaats van de in het eerste lid bedoelde verplichting worden opgelegd dat een door het college te bepalen bedrag, dat gelijk is aan de herplantwaarde ter compensatie wordt gestort in het Bomenfonds.

 

Artikel 8 Gemeentelijke voorziening houtopstanden

 

 • 1.

  Het college voorziet in een Bomenfonds.

 • 2.

  De aan bomen gelieerde gelden in het Bomenfonds dienen te worden gebruikt ten behoeve van de uitbreiding en/of handhaving van de gemeentelijke houtopstanden.

 

Artikel 9 Instandhoudingsplicht

 

 • 1.

  Indien een waardevolle houtopstand mogelijk teniet dreigt te gaan, dan is de eigenaar verplicht dit te melden bij het bevoegd gezag.

 • 2.

  Wordt een waardevolle houtopstand in het voortbestaan ernstig bedreigd door menselijk handelen, dan kan het college aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de houtopstand bevindt, danwel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van maatregelen bevoegd is, de last opleggen om:

 • a.

  een advies op te laten stellen door een boomtechnisch deskundige, waarin de gevolgen van het menselijk handelen voor de houtopstand en mogelijke maatregelen worden weergegeven;

 • b.

  overeenkomstig de door het college te geven aanwijzingen en binnen een door het college te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.

 

Artikel 10 Schadevergoeding

 

Het college beslist op een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 6.3 van de Wet Natuurbescherming.

 

Artikel 11 Afstand van de erfgrenslijn

 

De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 1 meter voor gemeentelijke bomen en op 2 meter voor overige bomen.

 

Artikel 12 Bestrijding van iepziekte

 

 • 1.

  Indien zich op een perceel één of meer iepen bevinden die naar het oordeel van het college gevaar opleveren van verspreiding van iepziekte of voor vermeerdering van de iepenspintkever, kan het college aan de zakelijk gerechtigde de verplichting opleggen binnen een door het college te bepalen termijn:

 • a.

  de iepen te vellen;

 • b.

  de iepen te ontbasten en de bast te vernietigen;

 • c.

  delen van iepen te vernietigen, of:

 • d.

  iepen zodanig te behandelen dat verspreiding van de iepziekte wordt voorkomen.

 • 2.

  Het is verboden gevelde iepen of delen daarvan voorhanden te hebben of te vervoeren, met uitzondering van geheel ontbast iepenhout en op iepenhout met een diameter van minder dan 4 centimeter.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het vorige lid opgenomen verbod.

 

Artikel 13 Strafbepaling

 

 • a.

  Degene aan wie een voorschrift als bedoeld in artikel 6, eerste lid, of in artikel 7 is gegeven, onderscheidenlijk een verplichting als bedoeld in artikel 8 is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is gehouden dienovereenkomstig te handelen.

 • b.

  Hij die handelt in strijd met artikel 4, eerste lid, danwel bedoeld in het vorige lid niet nakomt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie. Tevens kan een rechterlijke veroordeling op grond van dit artikel openbaar gemaakt worden. Bij de strafmaatbepaling kan rekening worden gehouden met de boomwaarde.

 

Artikel 14 Overgangsbepaling

 

Op een aanvraag die is ingediend vóór het tijdstip waarop deze verordening van kracht wordt en waarop op genoemd tijdstip nog niet is beschikt, zijn de bepalingen van de Kapverordening 2010 Oldebroek van toepassing, zoals die luidde vóór de onderhavige wijziging, tenzij de aanvrager de wens te kennen geeft dat de gewijzigde bepalingen worden toegepast.

 

 

Artikel 15 Slotbepaling

 • a.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Bomenverordening

 • b.

  Zij treedt in werking op 1 januari 2019.

 • c.

  Vanaf het in het vorige lid benoemde tijdstip houdt de Kapverordening 2010 op te gelden.

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek op 13 december 2018.

, voorzitter J.F. Snijder-Hazelhoff

, griffier J. Tabak

Bijlage 1: Bomenlijst

 

Boomnummer

Straatnaam

Huisnummer

Kern

Nederlands naam

1

Zuiderzeestraatweg

11

Oldebroek

Bruine beuk

2

Crocusstraat

3

Oldebroek

Gewone beuk

3

Crocusstraat

3

Oldebroek

Watercipres

4

Narcisstraat

2

Oldebroek

Gewone beuk

5

Zuiderzeestraatweg

178

Oldebroek

Bruine beuk

6

Zuiderzeestraatweg

189

Oldebroek

Zomereik

8

Zuiderzeestraatweg

181

Oldebroek

Bruine beuk

9

Zuiderzeestraatweg

181

Oldebroek

Bruine beuk

10

Zuiderzeestraatweg

181

Oldebroek

Treurbeuk

11

Zuiderzeestraatweg

120

Oldebroek

Gewone esdoorn

12

Zuiderzeestraatweg

120

Oldebroek

Trompetboom

13

Zuiderzeestraatweg

120

Oldebroek

Gewone esdoorn

14

Tulpstraat

22

Oldebroek

Gewone plataan

15

Tulpstraat

22

Oldebroek

Katsoeraboom

16

Tulpstraat

21

Oldebroek

Gewone plataan

24

Stationsweg

56

Oldebroek

Bruine beuk

25

Stationsweg

43

Oldebroek

Treurbeuk

26

Van Sytzamalaan

18

Oldebroek

Gewone beuk

27

Van Sytzamalaan

18

Oldebroek

Gewone beuk

28

Van Sytzamalaan

18

Oldebroek

Gewone beuk

29

Van Sytzamalaan

18

Oldebroek

Gewone beuk

30

Van Sytzamalaan

18

Oldebroek

Gewone beuk

31

Van Asseltsweg

10

Oldebroek

Zomereik

32

Zuiderzeestraatweg

63

Oldebroek

Walnoot

33

Zuiderzeestraatweg

63

Oldebroek

Gewone beuk

34

Zuiderzeestraatweg

67

Oldebroek

Walnoot

35

Zuiderzeestraatweg

70

Oldebroek

Bruine beuk

36

Zuiderzeestraatweg

154

Oldebroek

Gewone beuk

37

Zuiderzeestraatweg

154

Oldebroek

Gewone beuk

38

Zuiderzeestraatweg

154

Oldebroek

Gewone beuk

39

Zuiderzeestraatweg

212

Oldebroek

Gewone beuk

42

Zuiderzeestraatweg

214

Oldebroek

Gewone linde

43

Zuiderzeestraatweg

214

Oldebroek

Zomereik

46

Zuiderzeestraatweg

238

Oldebroek

Gewone beuk

48

Zuiderzeestraatweg

254

Oldebroek

Gewone beuk

49

Zuiderzeestraatweg

254

Oldebroek

Gewone plataan

50

Zuiderzeestraatweg

254

Oldebroek

Witte paardenkastanje

51

Zuiderzeestraatweg

256

Oldebroek

Zomereik

52

Zuiderzeestraatweg

256

Oldebroek

Zomereik

53

Zuiderzeestraatweg

266a

Oldebroek

Bruine beuk

54

Zuiderzeestraatweg

257

Oldebroek

Gewone beuk

56

Zuiderzeestraatweg

289

Oldebroek

Zomereik

57

Zuiderzeestraatweg

288

Oldebroek

Gewone linde

58

Zuiderzeestraatweg

305

Oldebroek

Gewone linde

59

Zuiderzeestraatweg

305

Oldebroek

Gewone linde

60

Zuiderzeestraatweg

310

Oldebroek

Gewone linde

61

Zuiderzeestraatweg

308

Oldebroek

Gewone linde

62

Zuiderzeestraatweg

308

Oldebroek

Gewone linde

63

Zuiderzeestraatweg

308

Oldebroek

Gewone linde

64

Zuiderzeestraatweg

308

Oldebroek

Gewone linde

65

Zuiderzeestraatweg

308

Oldebroek

Gewone linde

66

Zuiderzeestraatweg

308

Oldebroek

Gewone linde

67

Zuiderzeestraatweg

310

Oldebroek

Gewone linde

68

Zuiderzeestraatweg

310

Oldebroek

Gewone linde

69

Zuiderzeestraatweg

310

Oldebroek

Gewone linde

70

Zuiderzeestraatweg

310

Oldebroek

Gewone linde

72

Rambonnetweg

1

Wezep

Gewone beuk

73

Rambonnetweg

3

Wezep

Gewone esdoorn

74

Zuiderzeestraatweg

423

Oldebroek

Bruine beuk

79

Duivendansweg

5

Wezep

Zomereik

80

Kamperstraatweg

1

Wezep

Gewone linde

81

Kamperstraatweg

1

Wezep

Gewone linde

82

Kamperstraatweg

1

Wezep

Gewone linde

83

Kamperstraatweg

1

Wezep

Gewone linde

84

Kamperstraatweg

1

Wezep

Gewone linde

85

Polweg

6

Wezep

Gewone beuk

86

Polweg

6

Wezep

Consumptiepeer

87

Polweg

6

Oldebroek

Gewone es

88

Polweg

6

Wezep

Gewone es

89

Polweg

5

Wezep

Consumptiepeer

90

Zuiderzeestraatweg

414

Wezep

Bruine beuk

91

Zuiderzeestraatweg

414

Wezep

Gewone beuk

92

Zuiderzeestraatweg

414

Wezep

Bruine beuk

93

Zuiderzeestraatweg

414

Wezep

Gewone beuk

95

Zuiderzeestraatweg

416

Oldebroek

Witte paardenkastanje

96

Looweg

20

't Loo

Zomereik

97

Looweg

33

't Loo

Gewone esdoorn

98

Looweg

33

't Loo

Gewone linde

99

Looweg

33

't Loo

Gewone esdoorn

101

Bovenheigraaf

104

't Loo

Gewone beuk

102

Bovenheigraaf

77

't Loo

Walnoot

103

Stuivezandseweg

5

't Loo

Zomereik

104

Stuivezandseweg

7

't Loo

Gewone beuk

105

Stuivezandseweg

7

't Loo

Gewone linde

106

Stuivezandseweg

7

't Loo

Gewone linde

107

Stuivezandseweg

9

't Loo

Noorse esdoorn

108

Stuivezandseweg

9

't Loo

Zomereik

109

Stuivezandseweg

9

't Loo

Amerikaanse eik

110

Stuivezandseweg

11

't Loo

Gewone linde

113

Harm Aartsweg

41

't Loo

Gewone beuk

114

Harm Aartsweg

41

't Loo

Gewone beuk

115

Harm Aartsweg

41

't Loo

Gewone beuk

116

Harm Aartsweg

41

't Loo

Gewone beuk

117

Harm Aartsweg

41

't Loo

Gewone beuk

118

Harm Aartsweg

41

't Loo

Gewone beuk

119

Middenweg

15

't Loo

Zomereik

121

Middenweg

16

't Loo

Zomereik

122

Middenweg

12

't Loo

Gewone linde

123

Middenweg

12

't Loo

Gewone linde

124

Middenweg

12

't Loo

Gewone linde

125

Middenweg

12

't Loo

Gewone linde

126

Vierschotenweg

13

't Loo

Gewone beuk

131

Bovenheigraaf

21

Oldebroek

Zomereik

133

Bovenheigraaf

24

Oldebroek

Bruine beuk

134

Bovenheigraaf

22

Oldebroek

Zomerlinde

135

Bovenheigraaf

22

Oldebroek

Zomerlinde

136

Bovenheigraaf

22

Oldebroek

Zomerlinde

137

Bovenheigraaf

22

Oldebroek

Zomerlinde

138

Mheneweg zuid

25

Oldebroek

Bruine beuk

139

Veenweg

27

Oldebroek

Gewone linde

140

Veenweg

27

Oldebroek

Gewone linde

141

Veenweg

27

Oldebroek

Gewone linde

142

Veenweg

27

Oldebroek

Zomereik

143

Bovenstraatweg

47

Oldebroek

Gewone beuk

144

Bovenstraatweg

67

Oldebroek

Zomereik

145

Veenweg

60

Oldebroek

Gewone beuk

147

Veenweg

85

Oldebroek

Zomereik

148

Veenweg

83

Oldebroek

Zomereik

149

Veenweg

83

Oldebroek

Zomereik

150

Veenweg

52

Oldebroek

Amerikaanse eik

151

Veenweg

52

Oldebroek

Amerikaanse eik

152

Veenweg

52

Oldebroek

Amerikaanse eik

153

Veenweg

52

Oldebroek

Amerikaanse eik

154

Bovendwarsweg

65

Oldebroek

Gewone beuk

155

Veenweg

71

Oldebroek

Gewone beuk

156

Bovendwarsweg

77

Oldebroek

Gewone beuk

157

Bovendwarsweg

77

Oldebroek

Gewone beuk

158

Bovendwarsweg

68

Oldebroek

Gewone linde

159

Bovendwarsweg

64

Oldebroek

Gewone beuk

160

Bovendwarsweg

64

Oldebroek

Amerikaanse eik

161

Bovendwarsweg

64

Oldebroek

Amerikaanse eik

162

Bovendwarsweg

64

Oldebroek

Gewone beuk

163

Bovendwarsweg

64

Oldebroek

Gewone beuk

164

Zwarteweg

61

Oosterwolde

Witte paardenkastanje

165

Kleine Woldweg

3

Oosterwolde

Gewone linde

167

Kleine Woldweg

3

Oosterwolde

Gewone linde

168

Kleine Woldweg

3

Oosterwolde

Gewone linde

169

Kleine Woldweg

3

Oosterwolde

Gewone linde

170

Kleine Woldweg

3

Oosterwolde

Gewone linde

171

Kleine Woldweg

3

Oosterwolde

Gewone linde

172

Kleine Woldweg

3

Oosterwolde

Gewone linde

173

Kleine Woldweg

3

Oosterwolde

Gewone linde

176

Zwarteweg

45

Oosterwolde

Zomereik

177

Zwarteweg

45

Oosterwolde

Zomereik

179

Zwarteweg

50

Oosterwolde

Gewone linde

181

Zwarteweg

50

Oosterwolde

Gewone linde

183

Zwarteweg

28

Oosterwolde

Gewone linde

184

Zwarteweg

28

Oosterwolde

Gewone linde

185

Zwarteweg

9a

Oosterwolde

Gewone linde

186

Zwarteweg

9a

Oosterwolde

Gewone linde

187

Zwarteweg

9

Oosterwolde

Gewone linde

188

Zwarteweg

9

Oosterwolde

Gewone linde

190

Bovendwarsweg

52

Oldebroek

Gewone beuk

191

Bovendwarsweg

48

Oldebroek

Gewone beuk

192

Bovendwarsweg

48

Oldebroek

Gewone beuk

193

Bovendwarsweg

48

Oldebroek

Gewone beuk

194

Bovendwarsweg

48

Oldebroek

Gewone beuk

195

Bovendwarsweg

48

Oldebroek

Gewone beuk

196

Bovendwarsweg

48

Oldebroek

Gewone beuk

197

Bovendwarsweg

48

Oldebroek

Gewone beuk

198

Bovendwarsweg

48

Oldebroek

Gewone beuk

207

Zwarteweg

17

Oosterwolde

Walnoot

208

Mheneweg Noord

12

Oosterwolde

Zomereik

209

Molenpad

6

Oosterwolde

Gewone linde

210

Molenpad

6

Oosterwolde

Gewone linde

211

Eekterweg

60

Oosterwolde

Gewone linde

212

Eekterweg

52

Oosterwolde

Gewone linde

213

Eekterweg

52

Oosterwolde

Gewone linde

214

Eekterweg

52

Oosterwolde

Gewone linde

215

Eekterweg

52

Oosterwolde

Gewone linde

216

Eekterweg

48

Oosterwolde

Gewone beuk

218

Eekterweg

46

Oosterwolde

Gewone esdoorn

219

Eekterweg

48

Oosterwolde

Gewone esdoorn

220

Eekterweg

41

Oosterwolde

Gewone linde

221

Eekterweg

41

Oosterwolde

Gewone linde

222

Eekterweg

41

Oosterwolde

Gewone linde

223

Eekterweg

35

Oosterwolde

Gewone linde

224

Eekterweg

35

Oosterwolde

Gewone linde

225

Eekterweg

35

Oosterwolde

Gewone linde

226

Eekterweg

35

Oosterwolde

Gewone linde

227

Eekterweg

35

Oosterwolde

Gewone linde

228

Eekterweg

37 (a)

Oosterwolde

Zomereik

229

Eekterweg

37 (a)

Oosterwolde

Zomereik

230

Eekterweg

35

Oosterwolde

Zomereik

231

Eekterweg

35

Oosterwolde

Zomereik

232

Eekterweg

35

Oosterwolde

Zomereik

233

Eekterweg

35

Oosterwolde

Zomereik

234

Eekterweg

35

Oosterwolde

Zomereik

235

Eekterweg

35

Oosterwolde

Zomereik

236

Westerweg

17

Oosterwolde

Gewone beuk

237

Oostendorperstraatweg

34a

Oosterwolde

Gewone linde

238

Oostendorperstraatweg

34a

Oosterwolde

Gewone linde

239

Oostendorperstraatweg

34a

Oosterwolde

Gewone linde

240

Oostendorperstraatweg

39

Oosterwolde

Gewone beuk

243

Oostendorperstraatweg

39

Oosterwolde

Gewone linde

244

Oostendorperstraatweg

39

Oosterwolde

Gewone linde

245

Oostendorperstraatweg

37a

Oosterwolde

Gewone linde

247

Winterdijk

5a

Oosterwolde

Bruine beuk

248

Oostendorperstraatweg

63

Oosterwolde

Zomereik

249

Oostendorperstraatweg

65

Oosterwolde

Gewone linde

253

Oostendorperstraatweg

75

Oosterwolde

Gewone linde

254

Oostendorperstraatweg

75

Oosterwolde

Gewone linde

255

Oostendorperstraatweg

75

Oosterwolde

Gewone linde

256

Oostendorperstraatweg

75

Oosterwolde

Gewone linde

257

Oostendorperstraatweg

75

Oosterwolde

Gewone linde

258

Oostendorperstraatweg

75

Oosterwolde

Gewone linde

259

Oostendorperstraatweg

75

Oosterwolde

Gewone linde

260

Oostendorperstraatweg

75

Oosterwolde

Gewone linde

261

Oostendorperstraatweg

75

Oosterwolde

Gewone linde

263

Oostendorperstraatweg

63

Oosterwolde

Witte paardenkastanje

264

Oostendorperstraatweg

65

Oosterwolde

Gewone linde

265

Oostendorperstraatweg

65

Oosterwolde

Gewone linde

266

Oostendorperstraatweg

65

Oosterwolde

Gewone linde

267

Oostendorperstraatweg

65

Oosterwolde

Gewone linde

268

Oostendorperstraatweg

73

Oosterwolde

Gewone linde

269

Oostendorperstraatweg

73

Oosterwolde

Gewone linde

270

Oostendorperstraatweg

73

Oosterwolde

Gewone linde

271

Groote Woldweg

31

Oosterwolde

Gewone beuk

273

Groote Woldweg

31

Oosterwolde

Gewone beuk

276

Driemerkenweg

4

Oosterwolde

Gewone beuk

277

Winterdijk

15

Oosterwolde

Witte paardenkastanje

278

Winterdijk

16

Oosterwolde

Gewone beuk

279

Winterdijk

16

Oosterwolde

Gewone beuk

280

Winterdijk

16

Oosterwolde

Gewone beuk

281

Winterdijk

16

Oosterwolde

Gewone beuk

282

Winterdijk

16

Oosterwolde

Gewone beuk

283

Winterdijk

16

Oosterwolde

Gewone beuk

284

Winterdijk

16

Oosterwolde

Gewone beuk

285

Winterdijk

16

Oosterwolde

Gewone beuk

286

Winterdijk

16

Oosterwolde

Gewone beuk

288

Winterdijk

14b

Oosterwolde

Gewone beuk

290

Winterdijk

14b

Oosterwolde

Gewone beuk

291

Winterdijk

14b

Oosterwolde

Gewone beuk

296

Reesweg

16

Oosterwolde

Gewone beuk

297

Reesweg

16

Oosterwolde

Gewone linde

298

Reesweg

16

Oosterwolde

Gewone linde

299

Reesweg

12

Oosterwolde

Gewone linde

300

Reesweg

12

Oosterwolde

Gewone linde

301

Reesweg

12

Oosterwolde

Gewone beuk

302

Winterdijk

2

Oosterwolde

Gewone linde

303

Winterdijk

2

Oosterwolde

Gewone linde

304

Winterdijk

2

Oosterwolde

Gewone beuk

305

Winterdijk

2

Oosterwolde

Gewone beuk

306

Oostendorperstraatweg

36

Oosterwolde

Zomereik

308

Winterdijk

6

Oosterwolde

Gewone beuk

309

Winterdijk

6

Oosterwolde

Gewone beuk

310

Winterdijk

6

Oosterwolde

Gewone beuk

311

Winterdijk

6

Oosterwolde

Gewone beuk

312

Winterdijk

6

Oosterwolde

Gewone beuk

313

Winterdijk

6

Oosterwolde

Gewone beuk

314

Winterdijk

6

Oosterwolde

Gewone beuk

315

Winterdijk

18

Oosterwolde

Zomereik

316

Schiksweg

39

Oosterwolde

Gewone linde

321

Schiksweg

37

Oosterwolde

Zomereik

322

Schiksweg

37

Oosterwolde

Zomereik

323

Schiksweg

37

Oosterwolde

Zomereik

326

Schiksweg

34

Oosterwolde

Zomereik

328

Schiksweg

34

Oosterwolde

Zomereik

329

Schiksweg

34

Oosterwolde

Zomereik

330

Schiksweg

34

Oosterwolde

Zomereik

331

Schiksweg

34

Oosterwolde

Zomereik

332

Schiksweg

34

Oosterwolde

Zomereik

334

Schiksweg

32

Oosterwolde

Zomereik

337

Groote Woldweg

132

Noordeinde

Zomereik

338

Groote Woldweg

132

Noordeinde

Gewone linde

339

Groote Woldweg

132

Noordeinde

Gewone linde

340

Groote Woldweg

132

Noordeinde

Zomereik

343

Kleine Woldweg

40

Noordeinde

Hollandse iep cv.

344

Kleine Woldweg

40

Noordeinde

Hollandse iep cv.

345

Kleine Woldweg

40

Noordeinde

Hollandse iep cv.

346

Groote Woldweg

100

Oosterwolde

Gewone linde

347

Groote Woldweg

100

Oosterwolde

Gewone linde

348

Groote Woldweg

102

Oosterwolde

Gewone linde

349

Groote Woldweg

102

Oosterwolde

Gewone linde

350

Groote Woldweg

98

Oosterwolde

Gewone linde

351

Groote Woldweg

98

Oosterwolde

Gewone linde

352

Groote Woldweg

98

Oosterwolde

Gewone linde

353

Kleine Woldweg

22

Oosterwolde

Gewone linde

354

Kleine Woldweg

22

Oosterwolde

Gewone linde

355

Kleine Woldweg

22

Oosterwolde

Gewone linde

356

Kleine Woldweg

28

Oosterwolde

Gewone linde

357

Kleine Woldweg

28

Oosterwolde

Gewone linde

358

Kleine Woldweg

28

Oosterwolde

Gewone linde

359

Kleine Woldweg

28

Oosterwolde

Gewone linde

360

Kleine Woldweg

16

Oosterwolde

Gewone linde

361

Kleine Woldweg

16

Oosterwolde

Gewone linde

362

Bovenpad

26

Oldebroek

Gewone beuk

363

Bovenpad

24

Oldebroek

Gewone beuk

364

Bovenpad

24

Oldebroek

Gewone beuk

365

Bovenpad

22a

Oldebroek

Gewone beuk

366

Bovenpad

19

Oldebroek

Gewone beuk

367

Bovenpad

19

Oldebroek

Gewone beuk

369

Bovenpad

30

Oldebroek

Consumptiepeer

370

Ottenweg

57

Oldebroek

Gewone linde

372

Mheneweg zuid

8

Oldebroek

Gewone beuk

373

Mheneweg zuid

8

Oldebroek

Gewone beuk

374

Mheneweg zuid

8

Oldebroek

Gewone beuk

375

Mheneweg zuid

8

Oldebroek

Gewone beuk

376

Mheneweg zuid

8

Oldebroek

Gewone beuk

377

Mheneweg zuid

8

Oldebroek

Gewone beuk

378

Mheneweg zuid

11

Oldebroek

Gewone beuk

380

Mheneweg zuid

17

Oldebroek

Gewone beuk

381

Mheneweg zuid

17

Oldebroek

Gewone beuk

382

Mheneweg zuid

17

Oldebroek

Gewone beuk

383

Mheneweg zuid

17

Oldebroek

Gewone linde

384

Mheneweg zuid

17

Oldebroek

Valse acacia

385

Ottenweg

57

Oldebroek

Zomereik

386

Ottenweg

26

Oldebroek

Gewone beuk

387

Ottenweg

26

Oldebroek

Gewone beuk

388

Ottenweg

26

Oldebroek

Gewone beuk

389

Ottenweg

26

Oldebroek

Gewone beuk

390

Ottenweg

26

Oldebroek

Mammoetboom

391

Ottenweg

26

Oldebroek

Mammoetboom

392

Ottenweg

26a

Oldebroek

Gewone beuk

393

Ottenweg

26

Oldebroek

Gewone beuk

395

Ottenweg

43

Oldebroek

Gewone beuk

396

Ottenweg

43

Oldebroek

Gewone beuk

397

Ottenweg

43

Oldebroek

Gewone beuk

398

Ottenweg

43

Oldebroek

Gewone beuk

399

Ottenweg

43

Oldebroek

Gewone beuk

400

Ottenweg

43

Oldebroek

Gewone beuk

401

De Hoogte

4

Oldebroek

Zomereik

402

De Hoogte

4

Oldebroek

Zomereik

403

Bovenmolenweg

6

Oldebroek

Gewone beuk

404

Bovenmolenweg

6

Oldebroek

Zomereik

405

De Hoogte

1

Oldebroek

Zomereik

406

De Hoogte

4

Oldebroek

Gewone linde

407

De Hoogte

4

Oldebroek

Gewone linde

408

Bovenmolenweg

10

Oldebroek

Gewone linde

409

Bovenmolenweg

10

Oldebroek

Gewone linde

410

Bovenmolenweg

10

Oldebroek

Gewone linde

411

Bovenmolenweg

8

Oldebroek

Gewone linde

412

Bovenmolenweg

8

Oldebroek

Gewone linde

413

Bovenmolenweg

8

Oldebroek

Gewone linde

414

Bovenmolenweg

5a

Oldebroek

Gewone linde

415

Bovenmolenweg

5a

Oldebroek

Gewone linde

416

Bovenmolenweg

7

Oldebroek

Gewone linde

417

Bovenmolenweg

7

Oldebroek

Zomereik

418

Bovenmolenweg

7

Oldebroek

Zomereik

419

Bovenmolenweg

7

Oldebroek

Zomereik

420

Bovenmolenweg

7

Oldebroek

Zomereik

421

Bovenmolenweg

7

Oldebroek

Zomereik

422

Veenweg

28

Oldebroek

Bruine beuk

423

Veenweg

28

Oldebroek

Bruine beuk

424

Veenweg

55

Oldebroek

Amerikaanse eik

425

Bovenheigraaf

12

Oldebroek

Zomereik

426

Bovenheigraaf

12

Oldebroek

Zomereik

427

Bovenheigraaf

12

Oldebroek

Zomereik

428

Bovenheigraaf

12

Oldebroek

Zomereik

429

Bovenheigraaf

12

Oldebroek

Zomereik

430

Bovenheigraaf

12

Oldebroek

Zomereik

431

Bovenheigraaf

12

Oldebroek

Zomereik

432

Bovenheigraaf

11

Oldebroek

Zomereik

433

Bovenheigraaf

11

Oldebroek

Zomereik

434

Bovenheigraaf

11

Oldebroek

Zomereik

435

Bovenheigraaf

11

Oldebroek

Zomereik

436

Bovenheigraaf

11

Oldebroek

Zomereik

437

Bovenheigraaf

11

Oldebroek

Zomereik

438

Bovenheigraaf

11

Oldebroek

Zomereik

439

Bovenheigraaf

11

Oldebroek

Zomereik

440

Bovenheigraaf

11

Oldebroek

Zomereik

441

Bovenheigraaf

11

Oldebroek

Zomereik

442

Bovenheigraaf

11

Oldebroek

Zomereik

443

Bovenheigraaf

11

Oldebroek

Zomereik

444

Bovenstraatweg

20b

Oldebroek

Zomereik

445

Bovenstraatweg

20b

Oldebroek

Zomereik

446

Bovenstraatweg

20b

Oldebroek

Zomereik

447

Bovenstraatweg

20b

Oldebroek

Zomereik

448

Bovenstraatweg

20b

Oldebroek

Zomereik

449

Bovenstraatweg

20b

Oldebroek

Zomereik

450

Bovenstraatweg

20b

Oldebroek

Zomereik

451

Bovenstraatweg

20b

Oldebroek

Zomereik

452

Bovenstraatweg

20b

Oldebroek

Zomereik

453

Bovenstraatweg

17

Oldebroek

Zomereik

454

Bovenstraatweg

17

Oldebroek

Gewone beuk

455

Bovenstraatweg

17

Oldebroek

Gewone beuk

456

Bovenstraatweg

17

Oldebroek

Gewone beuk

457

Bovenstraatweg

17

Oldebroek

Gewone beuk

458

Bovenstraatweg

17

Oldebroek

Gewone beuk

459

Bovenstraatweg

17

Oldebroek

Gewone beuk

460

Bovenstraatweg

17

Oldebroek

Gewone beuk

461

Bovenstraatweg

17

Oldebroek

Zomereik

462

Vierhuizenweg

6

Oldebroek

Consumptiepeer

463

Vollenhofsweg

10

Oldebroek

Watercipres

464

Collenhovensweg

17

Wezep

Gewone linde

465

Collenhovensweg

17

Wezep

Gewone linde

466

Collenhovensweg

17

Wezep

Gewone linde

467

Collenhovensweg

17

Wezep

Gewone linde

468

Collenhovensweg

17

Wezep

Gewone linde

469

Collenhovensweg

8

Wezep

Gewone linde

470

Zwarteweg

67

Oosterwolde

Gewone linde

478

Rustenburgsweg

102

Oldebroek

Gewone linde

479

Rustenburgsweg

102

Oldebroek

Gewone linde

480

Bovenstraatweg

16

Oldebroek

Zomereik

481

Bovenstraatweg

16

Oldebroek

Zomereik

482

Bovenstraatweg

16

Oldebroek

Zomereik

483

Bovenstraatweg

16

Oldebroek

Zomereik

484

Bovenstraatweg

8

Oldebroek

Gewone beuk

485

Bovenstraatweg

8

Oldebroek

Gewone beuk

486

Bovenstraatweg

8

Oldebroek

Gewone beuk

488

Mheneweg zuid

52

Oldebroek

Zomereik

489

Mheneweg zuid

52

Oldebroek

Gewone beuk

490

Mheneweg zuid

52

Oldebroek

Gewone beuk

491

Mheneweg zuid

52

Oldebroek

Gewone beuk

492

Mheneweg zuid

52

Oldebroek

Gewone beuk

493

Mheneweg zuid

52

Oldebroek

Gewone beuk

494

Koeleweg

5

Oldebroek

Gewone beuk

495

Koeleweg

5

Oldebroek

Gewone beuk

496

Koeleweg

5

Oldebroek

Gewone beuk

497

Koeleweg

5

Oldebroek

Gewone beuk

498

Koeleweg

5

Oldebroek

Gewone beuk

499

Koeleweg

1

Oldebroek

Gewone beuk

501

Oude Dijk

13

Oldebroek

Zomereik

502

Oude Dijk

13

Oldebroek

Bruine beuk

503

Oude Dijk

13

Oldebroek

Watercipres

505

Bovenpad

1

Oldebroek

Amerikaanse eik

507

Bongersweg

1

Oldebroek

Gewone linde

508

Bovenheigraaf

29a

Oldebroek

Gewone linde

509

Bovenheigraaf

29a

Oldebroek

Gewone linde

511

Bovendwarsweg

112

Oldebroek

Gewone beuk

512

Bovendwarsweg

112

Oldebroek

Gewone beuk

513

Bovendwarsweg

112

Oldebroek

Gewone beuk

514

Bovendwarsweg

112

Oldebroek

Gewone beuk

515

Bovendwarsweg

112

Oldebroek

Gewone beuk

516

Bovendwarsweg

112

Oldebroek

Gewone beuk

517

Bovendwarsweg

112

Oldebroek

Gewone beuk

518

Bovendwarsweg

112

Oldebroek

Gewone beuk

519

Bovendwarsweg

112

Oldebroek

Gewone beuk

520

Bovendwarsweg

112

Oldebroek

Gewone beuk

521

Bovendwarsweg

112

Oldebroek

Gewone beuk

522

Bovendwarsweg

103

Oldebroek

Gewone beuk

524

Vreeweg

23

't Loo

Zomereik

526

Bongersweg

16

't Loo

Kleinbladige linde

527

Vreeweg

47

't Loo

Zomereik

528

Vreeweg

47

't Loo

Gewone beuk

529

Vreeweg

47

't Loo

Zomereik

530

Vreeweg

55

't Loo

Gewone beuk

531

Verlengde Looweg

25

't Loo

Gewone beuk

533

Hogenbrinkweg

19

Oldebroek

Gewone linde

535

Hogenbrinkweg

18

Oldebroek

Gewone beuk

536

Hogenbrinkweg

18

Oldebroek

Gewone beuk

537

Vollenhofsweg

22

Wezep

Zomereik

538

Bovenheigraaf

102a

't Loo

Zomereik

539

Portsweg

1

Wezep

Gewone beuk

540

Portsweg

1

Wezep

Zomereik

544

Zuiderzeestraatweg

501

Wezep

Tamme kastanje

545

Zuiderzeestraatweg

501

Wezep

Zomereik

546

Zuiderzeestraatweg

484

Wezep

Gewone beuk

547

Wolthuisweg

1

Wezep

Gewone linde

551

Van Pallandtlaan

2a

Wezep

Zomereik

553

Soppeweg

4

Wezep

Bruine beuk

554

Soppeweg

4

Wezep

Bruine beuk

555

Soppeweg

4

Wezep

Bruine beuk

556

Soppeweg

4

Wezep

Bruine beuk

557

Oranjeboomlaan

24

Wezep

Gewone beuk

558

Oranjeboomlaan

24

Wezep

Gewone beuk

559

Engelandsweg

22

Wezep

Gewone beuk

563

Stationsweg

70

Wezep

Gewone linde

564

Stationsweg

70

Wezep

Gewone linde

565

Stationsweg

93

Wezep

Zomereik

566

Stationsweg

93

Wezep

Zomereik

567

Stationsweg

93

Wezep

Zomereik

568

Stationsweg

90

Wezep

Zomerlinde

569

Stationsweg

90

Wezep

Witte paardenkastanje

570

Stationsweg

98

Wezep

Gewone beuk

571

Stationsweg

104

Wezep

Gewone beuk

572

Stationsweg

104

Wezep

Zomereik

587

Prinses Irenelaan

14

Wezep

Gewone beuk

590

Stationsweg

100

Wezep

Tamme kastanje

591

Oude Wapenveldseweg

52

Wezep

Amerikaanse eik

593

Oude Wapenveldseweg

52

Wezep

Amerikaanse eik

594

Oude Wapenveldseweg

52

Wezep

Amerikaanse eik

595

Oude Wapenveldseweg

52

Wezep

Amerikaanse eik

597

Ruitersveldweg

108

Wezep

Gewone beuk

598

Ruitersveldweg

88

Wezep

Gewone linde

602

Kerkweg

49

Wezep

Watercipres

603

Zuiderzeestraatweg

550

Wezep

Walnoot

604

Zuiderzeestraatweg

552

Wezep

Walnoot

605

Wolthuisweg

32

Wezep

Walnoot

606

Ruitersveldweg

10

Wezep

Gewone plataan

609

Voskuilersteeg

21

Hattemerbroek

Gewone beuk

610

Oude Voskuilersteeg

4

Wezep

Zomereik

611

Oude Voskuilersteeg

4

Wezep

Zomereik

615

Saksen Weimarstraat

3

Wezep

Gewone beuk

616

Saksen Weimarstraat

3

Wezep

Gewone beuk

617

Saksen Weimarstraat

3

Wezep

Gewone beuk

618

Saksen Weimarstraat

3

Wezep

Gewone beuk

619

Saksen Weimarstraat

3

Wezep

Gewone beuk

620

Saksen Weimarstraat

3

Wezep

Gewone beuk

629

Voskuilerdijk

2

Wezep

Zomereik

630

Voskuilerdijk

2

Wezep

Zomereik

631

Voskuilerdijk

2

Wezep

Zomereik

632

Voskuilerdijk

2

Wezep

Zomereik

633

Voskuilerdijk

2

Wezep

Zomereik

634

Voskuilerdijk

2

Wezep

Zomereik

636

Voskuilerdijk

2

Wezep

Zomereik

637

Voskuilerdijk

2

Wezep

Zomereik

638

Voskuilerdijk

2

Wezep

Zomereik

639

Voskuilerdijk

2

Wezep

Zomereik

640

Voskuilerdijk

2

Wezep

Zomereik

641

Voskuilerdijk

2

Wezep

Zomereik

643

Voskuilerdijk

9

Wezep

Gewone beuk

644

Zuiderzeestraatweg

668

Hattemerbroek

Zomereik

646

Hanesteenseweg

2

Hattemerbroek

Gewone linde

647

Hanesteenseweg

9

Hattemerbroek

Zomereik

648

Hanesteenseweg

9

Hattemerbroek

Zomereik

649

Hanesteenseweg

9

Hattemerbroek

Zomereik

650

Oude kerkweg

3

Hattemerbroek

Zomereik

651

Oude kerkweg

3

Hattemerbroek

Gewone linde

652

Oude kerkweg

3

Hattemerbroek

Zomereik

655

Oude kerkweg

1

Hattemerbroek

Bruine beuk

656

Oude kerkweg

1

Hattemerbroek

Gewone beuk

657

Oude kerkweg

1

Hattemerbroek

Gewone beuk

659

Elburgerweg

4

Wezep

Gewone linde

660

Elburgerweg

4

Wezep

Gewone linde

661

Leeuwerikstraat

29

Hattemerbroek

Zomereik

662

Vogelzang Veldweg

17

Hattemerbroek

Gewone beuk

665

Zuiderzeestraatweg

668

Hattemerbroek

Gewone linde

667

Zuiderzeestraatweg

668

Hattemerbroek

Bruine beuk

668

Zuiderzeestraatweg

668

Hattemerbroek

Venijnboom

671

Zuiderzeestraatweg

668

Hattemerbroek

Zomereik

672

Zuiderzeestraatweg

668

Hattemerbroek

Gewone beuk

673

Zuiderzeestraatweg

668

Hattemerbroek

Zomereik

674

Zuiderzeestraatweg

668

Hattemerbroek

Zomereik

675

Zuiderzeestraatweg

668

Hattemerbroek

Gewone beuk

677

Zuiderzeestraatweg

653

Hattemerbroek

Gewone beuk

678

Heigraaf

4

Wezep

Walnoot

679

Grachtenweg

19

Oosterwolde

Walnoot

680

Hulweg

4

Oosterwolde

Zomereik

681

Hulweg

10

Oosterwolde

Gewone beuk

 

 

 

 

Toelichting

Toepassingsbereik: bebouwde kom

 

In artikel 2 is voor wat betreft de toepassing aangesloten bij de definitie van bebouwde kom uit de Wet Natuurbescherming. In dit verband geldt dat de Wet Natuurbescherming hoger recht betreft en deze wet is gelet daarop van belang voor de reikwijdte van de verordening.

 

De Wet Natuurbescherming, hoofdstuk 4, heeft tot doel om bossen te beschermen. Onder de Wet Natuurbescherming vallen bossen die gelegen zijn buiten de bebouwde kom, zoals vastgesteld op grond van de Wet Natuurbescherming. Onder bossen worden gerekend:

• alle beplantingen van bomen die als geheel groter zijn dan 10 are;

• bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan twintig bomen bestaat.

Deze houtopstanden worden beschermd via de nationale wetgeving. Voor deze houtopstanden mag de gemeenteraad in principe geen regels vaststellen.

 

De gemeenteraad is wel bevoegd regels te stellen ter bescherming van houtopstanden buiten de bebouwde kom, als het gaat om:

• houtopstanden op erven en in tuinen;

Dat doet de gemeenteraad van Oldebroek via artikel 2, lid 1, onderdeel b van deze verordening.

 

Op bijgevoegde tekening zijn de bebouwde komgrenzen Wet Natuurbescherming opgenomen. Deze zijn gelijk gesteld aan hetgeen is geregeld in de APV in artikel 1:1.: “Bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994.”

 

Waardevolle houtopstanden

 

Waardevolle houtopstanden vormen de ‘top’ van het bomenbestand of het betreft een wijk met een overwegend groene uitstraling. Deze bomen hebben een bijzondere waarde voor de leefomgeving. Het college bepaalt welke houtopstanden als zodanig worden gekwalificeerd en neemt ze op in de Bomenlijst Oldebroek. De Bomenlijst bestaat uit:

– Individuele particuliere bomen, die van grote waarde zijn, de waardevolle bomen.

De bomen die zijn aangewezen als waardevolle boom worden opgenomen in de Bomenlijst.

– Bomen die geplant zijn in het kader van een herplantplicht. Bomen die geplant zijn in het kader van een herplantplicht worden opgenomen in de Bomenlijst. Dit geldt voor herplant die wordt opgelegd na vaststelling van de Bomenlijst.

– Wijken met een overwegend groene uitstraling (op tekening is de begrenzing van deze wijken weergegeven). De bescherming loopt grotendeels parallel aan beschermingsmaatregelen via het ter plaatse geldende bestemmingsplan (omgevingsvergunning onderdeel aanleg is in een aantal gevallen noodzakelijk voor het vellen van bomen in deze wijken)

 

De lijst wordt elke 4 jaar opnieuw door het college vastgesteld.

 

Vergunningsplicht voor het vellen van een waardevolle houtopstand

 

Voor de houtopstanden die zijn opgenomen op de lijst met waardevolle houtopstanden (Bomenlijst) geldt dat een vergunning van het college noodzakelijk is voor het kandelaberen, kappen, knotten, rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of beschadiging of ontsiering van de houtopstand tot gevolg kunnen hebben.

 

Alleen in uitzonderlijke gevallen

Er is sprake van een ‘nee, tenzij’-regime voor wat betreft het vellen van beschermingswaardige houtopstanden. Slechts in uitzonderlijke gevallen geldt dat het mogelijk is om een waardevolle houtopstand te kappen. Hierbij geldt dat sprake moet zijn van een zwaarwegende maatschappelijke reden of een situatie dat instandhouding niet langer verantwoord is.

 

Voor waardevolle houtopstanden geldt dus dat voor kappen niet zomaar toestemming wordt gegeven en dat een bepaalde mate van overlast dient te worden geaccepteerd. Overlast door vruchten en luizen of opdrukkende wortels kunnen in beginsel geen reden zijn voor het verlenen van een vergunning. Indien plannen voor nieuwbouw of de aanleg van infrastructuur ter plaatse van een beschermde houtopstand reden is tot een vergunningsaanvraag is, moet allereerst duidelijk zijn dat met de realisatie een zwaarwegend maatschappelijk belang is gemoeid. Individuele particuliere belangen of kleine maatschappelijke belangen kunnen dus niet tot velling van een waardevolle houtopstand leiden. Wel zou verplanting hoe dan ook een mogelijkheid kunnen zijn.

 

In geval het velwerkzaamheden betreft in wijken met een overwegend groene uitstraling, dan geldt een lichter toetsingskader wanneer het gaat om werkzaamheden die normaal gesproken moeten worden uitgevoerd om overige bomen betere groeiomstandigheden te geven (dunning).

 

Vergunningsplicht voor het vellen van een gemeentelijke houtopstand

 

Een gemeentelijke boom mag niet zomaar gekapt worden. Ook voor deze bomen geldt dat een vergunning van het college noodzakelijk is voor het kandelaberen, kappen, knotten, rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of beschadiging of ontsiering van de houtopstand tot gevolg kunnen hebben.

Echter is hier meer ruimte om een vergunning toe te kennen, mits sprake is van een maatschappelijke reden welke deugdelijk gemotiveerd kan worden en transparant toetsbaar is. Het kappen van een gemeentelijke boom moet passen binnen de visie van geldende bestemmings-, groen-, of landschapsplannen, waaraan dan ook getoetst moet worden, voor zover relevant voor de betreffende kap.

 

Advies boomtechnisch deskundige

Om te beoordelen of instandhouding niet langer verantwoord is danwel dat verplaatsing van een houtopstand mag plaatsvinden, dient de aanvrager van de ontheffing een advies te overleggen van een boomtechnisch deskundige.

 

Dunning

Bij houtopstanden waarin meerdere individuele houtige gewassen gezamenlijk opgroeien, zich onder invloed van elkaar ontwikkelen en bij volle wasdom een aaneengesloten kronendak vormen, kan het noodzakelijk zijn om periodiek onderhoud te plegen in de vorm van dunning. Deze dunning dient een positieve uitwerking te hebben op de beoogde ontwikkeling van de houtopstand.

 

Dunning kan omvatten:

- Het verwijderen van snelgroeiende en/of concurrerende houtige gewassen ten gunste van de ontwikkeling van langzamer groeiende houtige gewassen;

- Het verwijderen van houtige gewassen die een lage toekomstverwachting hebben door een ongunstige concurrentiepositie, een verminderde conditie en/of onoplosbare mechanische gebreken;

- Het systematisch verkleinen van het totale aantal houtige gewassen ten gunste van de ontwikkeling van de resterende houtige gewassen.

 

Herplantplicht en compensatie

 

In de artikelen 6 en 7 is onder meer een herplantplicht opgenomen om ervoor te zorgen dat het vellen van bomen zoveel mogelijk “in natura” wordt gecompenseerd. Een herplantplicht wordt in beginsel altijd als voorschrift aan een vergunning verbonden.

 

Herplant dient zoveel mogelijk ter plaatse te gebeuren en indien dat niet mogelijk is, moet worden gezocht naar mogelijkheden om bomen in de directe omgeving te herplanten. Verder is in het tweede lid van artikel 7 is geregeld dat bij het zonder vergunning vellen de mogelijkheid bestaat om een bedrag gelijk aan de waarde van de herplant in het Bomenfonds te laten storten. (Artikel 8 van deze verordening). Deze voorziening is door het college in het leven geroepen en bevat gelden ten behoeve van herplant van bomen op andere locaties in de gemeente, maar ook voor groeiplaatsverbetering bij bestaande bomen van de gemeente Oldebroek.

 

In artikel 6 lid 1 wordt gesproken over omstandigheden die zich verzetten tegen herplant. Onder deze omstandigheden moet onder andere worden gedacht aan:

- afstand tot aanwezige kabels en leidingen;

- afstand tot de erfgrenslijn;

- afstand tot bestaande of nog te realiseren bebouwing;

- beschikbare boven- en/of ondergrondse groeiruimte;

Afstand tot erfgrenslijn

 

In artikel 11 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid die in het Burgerlijk Wetboek wordt geboden om de afstand van bomen tot de erfgrenslijn op een andere afstand te bepalen dan dat in artikel 5:42 is opgenomen.

In de praktijk blijkt dat het wenselijk is dat er onderscheidt gemaakt wordt tussen de afstand die gemeentelijke bomen en overige bomen moeten hebben tot de erfgrenslijn. De afstand van 1 meter voor gemeentelijke bomen zorgt er voor dat nu aanwezige gemeentelijke bomen worden beschermd en dat bij vervangingen bomen op dezelfde locatie kunnen worden herplant. Voor de overige bomen en voor heggen en heesters wordt aangesloten op de in het Burgerlijk Wetboek opgenomen afstanden.

 

 

 

Spoedeisend belang bij kap

 

De gemeenteraad neemt geen bevoegdheid op voor het college om toestemming te geven tot direct vellen in het belang van de openbare orde of veiligheid. De burgemeester beschikt terzake over toereikende bevoegdheden. Het algemene kapverbod geldt bij gebruikmaking daarvan op grond van de verordening niet.