Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS GEMEENTE OOST GELRE

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS GEMEENTE OOST GELRE
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en Recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2, tweede lid, van de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2020aanwijzingsbesluit toezichthouders

01-12-2020

gmb-2020-319499

01-12-2020 RD/PB

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS GEMEENTE OOST GELRE

Het hoofd van de afdeling Publiek en Bestuur;

 

Overwegende:

 

dat burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffingsambtenaar op 24 juli 2018 hebben vastgesteld het Mandaatbesluit gemeente Oost Gelre 2018;

 

dat burgemeester en wethouders en de burgemeester het hoofd van de afdeling Publiek en Bestuur op 21 juni 2019 mandaat hebben verleend om toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen;

 

dat zowel medewerkers met een vaste als met een tijdelijke aanstelling als toezichthouder aangewezen kunnen worden.

 

 

B e s l u i t :

I Aan te wijzen als toezichthouder binnen de gemeente Oost Gelre, belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

 

- de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

- de Algemene wet bestuursrecht

- de Algemene Plaatselijke Verordening

- de Marktverordening

- de Wet milieubeheer

- de Wet bodembescherming

- de Wet geluidhinder

- de Afvalstoffenverordening

- de Wet op de kansspelen

- de Wegenverkeerswet

- de Wet basisregistratie adressen en gebouwen

- de Wet basisregistratie personen

 

de volgende personen:

 

1. H.J. Nijman

Geboren te Hardenberg op 17 juni 1961

 

2. K. van Staveren

Geboren te Doetinchem op 23 februari 1998

 

3. J.B.M.L. Lohnstein

Geboren te Arnhem op 24 december 1999

 

II Aan te wijzen als toezichthouder binnen de gemeente Oost Gelre, belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

 

- de Drank- en Horecawet

- de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet

 

de medewerkers die zijn aangesteld als toezichthouder en zijn beëdigd als Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).

Deze aanwijzing eindigt van rechtswege als de aanstelling van een medewerker bij de gemeente Oost Gelre eindigt.

 

Deze besluiten treden in werking op de dag nadat deze, op de voorgeschreven wijze, bekend zijn gemaakt.

 

 

 

 

Lichtenvoorde, 1 december 2020

Namens burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oost Gelre,

Rein Dijkstra

Hoofd afdeling Publiek en Bestuur