Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening Gemeente Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Inrichting antidiscriminatievoorziening Gemeente Oost Gelre
CiteertitelVerordening Inrichting antidiscriminatievoorziening Gemeente Oost Gelre
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 2.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-201001-01-2010nieuwe regeling

02-11-2010

23-12-2010 Elna / Groenlose Gids

02-11-2010 / 9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening Gemeente Oost Gelre

De raad van de gemeente Oost Gelre;

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 14 september 2010;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.2 van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen;

Overwegende dat:

op 28 juli 2009 de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen in werking is getreden;

uitgangspunt van de wet is dat gemeenten hun burgers toegang moeten verlenen tot een anti-discriminatievoorziening;

in de wet in tweede instantie is opgenomen dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt omtrent de inrichting en de uitvoering van deze taak.

 

besluit:

 

De verordening inrichting anti-discriminatievoorziening Oost Gelre vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Wet: de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen. 2. Besluit: het Besluit gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen. 3. De anti-discriminatievoorziening: anti-discriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke

Anti-discriminatievoorzieningen. 4. Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet. 5. Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit. 6. Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit. 7. Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een anti-discriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting anti-discriminatievoorziening

Bij de inrichting van de anti-discriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

1. De anti-discriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

2. De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

- Per post;

- Per e-mail;

- Telefonisch;

- Bij de balie van Artikel 1 Noord Oost Gelderland.

Artikel 4 Laagdrempeligheid anti-discriminatievoorziening

1. Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

2. Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opnemen en doorverwijzen.

3. Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de anti-discriminatievoorziening.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010 of zo spoedig mogelijk daarna.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting anti-discriminatievoorziening Gemeente Oost Gelre.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 november 2010,

de raadsgriffier,

J. Vinke

de voorzitter,

mr. drs. H.W.M. Heijman