Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oosterhout

Privacyreglement gemeentelijke Basisregistratie Personen Oosterhout

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOosterhout
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement gemeentelijke Basisregistratie Personen Oosterhout
CiteertitelPrivacyreglement gemeentelijke Basisregistratie Personen Oosterhout
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201201-11-2012nieuwe regeling

06-11-2012

Weekblad Oosterhout, 14-11-2012

BI.0120746

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement gemeentelijke Basisregistratie Personen Oosterhout

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout;

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, de Wet bescherming persoonsgegevens en op de Verordening gemeentelijke Basisregistratie Personen Oosterhout;

besluiten:

Het Privacyreglement gemeentelijke Basisregistratie Personen Oosterhout vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 • a.
 • b.
 • c.

  verordening: de Verordening gemeentelijke Basisregistratie Personen Oosterhout vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 23-10-2012;

 • d.

  basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Oosterhout als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • e.

  basisregistratie personen: de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Oosterhout;

 • f.

  GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het besluit;

 • g.

  autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

 • h.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet in de basisadministratie is opgenomen;

 • i.

  geregistreerde: degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Oosterhout en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

 • j.

  authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt;

 • k.

  aangehaakt gegeven: in de basisregistratie personen over de ingeschrevenen opgenomen gegeven anders dan ter uitvoering van de wet;

 • l.

  verantwoordelijke: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit, zijnde het college van burgemeester en wethouders;

 • m.

  bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de basisregistratie personen wordt gevoerd;

 • n.

  beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

 • o.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • p.

  binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 • q.

  derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

 • r.

  vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet.

Artikel 2 Beheer van de gemeentelijke basisregistratie personen

 • 1.

  Beheerder van de gemeentelijke basisregistratie personen is de afdelingsmanager Informatie- en Servicecentrum.

 • 2.

  Bewerker van de gemeentelijke basisregistratie personen is NVT.

 • 3.

  De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie personen.

Artikel 3 Authentieke gegevens en verplicht gebruik

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt aan alle binnengemeentelijke afnemers die deze gegevens uit de basisregistratie personen nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

 • 2.

  De binnengemeentelijke afnemer die bij de vervulling van zijn taak informatie over een ingeschrevene nodig heeft die in de vorm van een authentiek gegeven beschikbaar is in de basisadministratie, gebruikt voor die informatie dat gegeven.

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de GBA-V

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen hebben:

  • a.

   de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van de unit Burgerzaken en Zorg en de unit Procesondersteuning;

  • b.

   de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;

  • c.

   voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet, de in bijlage 1 bij dit reglement vermelde binnengemeentelijke afnemers.

 • 2.

  Voor zover daartoe geautoriseerd krachtens het autorisatiebesluit hebben de in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens in de GBA-V. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 3.

  Zij hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke afnemers de in die tabel aangegeven gegevens systematisch verstrekt, ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden vanuit de basisregistratie aan de in bijlage 3 genoemde beheerders van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2.

  De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

Artikel 7 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in bijlage 4 bij dit reglement aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 8 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie personen, de basisadministratie persoonsgegevens van andere gemeenten of de GBA-V doet hiervan mededeling aan de beheerder.

 • 2.

  De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 3.

  De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een melding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit.

 • 4.

  In bijlage 5 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

Artikel 9 Protocolplicht

 • 1.

  Om te kunnen voldoen aan artikel 103 van de wet en artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens, houdt de beheerder van het verstrekken van gegevens een protocol bij.

 • 2.

  De beheerder voldoet niet aan de verplichting bedoeld in lid 1 voor zover dit verstrekkingen betreft welke noodzakelijk zijn in het belang van de veiligheid van de staat of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Artikel 10 Recht op inzage en kennisneming van verstrekking

 • 1.

  Verzoeken om inzage en verzoeken om mededeling van verstrekkingen aan derden ten aanzien van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden ingediend bij de beheerder.

 • 2.

  De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

 • 3.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 11 Recht op correctie

 • 1.

  Verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden schriftelijk ingediend bij de beheerder.

 • 2.

  De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

 • 3.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 12 Verwijdering van gegevens

Gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de basisregistratie personen verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke. De beheerder verwijdert deze gegevens zo spoedig mogelijk na dit besluit.

Artikel 13 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 14 Vernietiging

Vernietiging van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens geschiedt met inachtneming van de Archiefwet 1995.

Artikel 15 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als Privacyreglement gemeentelijke Basisregistratie Personen Oosterhout en treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met de dag na bekendmaking van de Verordening gemeentelijke Basisregistratie Personen Oosterhout (Verordening BRP);

 • 2.

  Het GBA privacyreglement gemeente Oosterhout van 21-04-2009 wordt per de in het eerste lid genoemde dag ingetrokken.

 • 3.

  Het reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout,

De secretaris, De burgemeester,

De heer mr. P.J. de Ridder De heer mr. drs. S.W.Th. Huisman.

Toelichting

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening gemeentelijke Basisregistratie Personen Oosterhout (Verordening BRP). De verordening omvat het bestuurlijk-juridisch kader voor de persoonsinformatiehuishouding met ingang van 1 januari 2010. De raad heeft de nadere regeling van verantwoordelijkheid, beheer en gegevensverwerking opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders in hun rol als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP). Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en basisregistratie personen (BRP)

In dit artikel worden de begripsbepalingen uitgewerkt. Het reglement betreft de basisregistratie personen. Dat is een combinatie van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen van personen die in gemeente Oosterhout woonachtig zijn en de registratie van gegevens van niet-inwoners. Om over de gegevens van niet-inwoners te kunnen beschikken is (voor zover van de niet-inwoner in de GBA een persoonslijst is opgenomen) een besluit van de minister van Binnenlandse Zaken nodig, het onder g in dit artikel genoemde autorisatiebesluit.

De basisregistratie personen bevat naast gegevens van inwoners en niet-inwoners de zogenaamde aangehaakte gegevens. Dat zijn gegevens van voormalige inwoners van gemeente Oosterhout die nog in gebruik zijn, maar die strikt formeel geredeneerd niet tot de basisadministratie worden gerekend. Deze gegevens maken geen deel uit van het gegevenspakket van de basisadministratie.

Authentieke gegevens

Sinds 1 januari 2010 dienen overheidsorganisaties en dus ook gemeenten bij de verwerking van persoonsgegevens voor publiekrechtelijke taken gebruik te maken van de authentieke gegevens uit de basisadministraties. Authentieke gegevens zijn gegevens die als zodanig door de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) worden aangemerkt. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel wordt het begrip authentiek gegeven als volgt omschreven: “Authentieke gegevens zijn, gezien het geheel van wettelijke taken, voor alle overheidsinstanties vitaal of veelvuldig en om uiteenlopende redenen nodig, kwalitatief hoogwaardig en als zodanig bij of krachtens de wet aangewezen”. De mate van zekerheid en dus de bewijskracht die aan een gegeven in de GBA kan worden toegekend wordt bepaald door de brondocumenten waaraan ze zijn ontleend. Welke gegevens tot de authentieke gegevens worden gerekend is vastgelegd in bijlage 1d behorende bij artikel 58a van het Besluit GBA.

Artikel 2. Beheer

Het beheer van de basisregistratie personen is belegd bij de afdelingsmanager Informatie- en Servicecentrum.

Artikel 3. Authentieke gegevens

Afnemers zijn ingevolge artikel 3b Wet GBA verplicht om authentieke gegevens te gebruiken bij vervulling van wettelijke taken en ingevolge artikel 62 Wet GBA bij gerede twijfel aan het authentieke gegeven dit terug te melden aan de bronhouder.

Artikel 4. Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de GBA-V

Rechtstreekse toegang wil zeggen: het via een "online verbinding" kunnen raadplegen of muteren van gegevens, zonder tussenkomst van anderen. Lid 1, sub a regelt de toegang van de beheerder en de medewerkers bij de afdelingen die uitvoering geven aan de Wet GBA. Lid 1, sub b heeft betrekking op de toegang door een bewerker.

Behalve de reguliere afdelingen van een gemeente, zoals belastingen of Sociale Zaken, kan het regionale politiekorps op dezelfde wijze toegang hebben tot de GBA. Dit is geregeld in artikel 96, tweede lid van de Wet GBA.

Artikel 5. Verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers

Er zijn binnengemeentelijke afnemers aan wie systematisch gegevens worden verstrekt zonder dat hun rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen is gegeven. In dit verband kan worden gedacht aan periodieke selecties en mutatieberichtgeving.

Artikel 6. Verbanden met andere registraties

Op grond van dit artikel vindt verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen aan andere binnengemeentelijke afdelingen plaats. Het aanleggen van verbanden hangt samen met het gemeentelijk informatiebeleid. De Wet GBA verplicht in artikel 96 tot het benoemen van de verbanden die in de gemeente zijn aangelegd tussen de verschillende administraties. Een voorbeeld van een dergelijk verband is die van de integratie van de basisadministratie in de basisregistratie. Aangegeven moet worden welke registraties het betreft, waarvoor de gegevens worden gekoppeld, om welke afdeling het gaat en door wie de gegevens worden beheerd.

Artikel 7. Overige verstrekkingen

Gemeenten hebben de bevoegdheid om op basis van artikel 100 van de Wet GBA bij of krachtens verordening te bepalen of en in welke mate gegevens worden verstrekt uit de basisadministratie aan zogenaamde vrije derden.

Voorwaarde is dat het gemeentelijk verstrekkingenbeleid is vastgelegd bij of krachtens een gemeentelijke verordening. Met de wijziging van artikel 100 van de Wet GBA per 1 september 2001 heeft de wetgever de categorie van personen en instellingen die de gemeente van gegevens kan voorzien aanzienlijk beperkt.

Het verstrekken van gegevens aan commerciële bedrijven behoort niet tot het doel van de GBA en staat in beginsel op gespannen voet met de primaire doelstelling van de basisadministraties. Om die reden wordt gegevensverstrekking aan commerciële instellingen en bedrijven op grond van artikel 100 volledig uitgesloten. Commerciële instellingen zoals incassobureaus en postorderbedrijven hebben dus geen recht op gegevensverstrekking.

Ook de categorie van gegevens die mogen worden verstrekt, is verder afgebakend. Alleen de in artikel 100, tweede lid Wet GBA vermelde gegevens mogen worden verstrekt. Ingevolge artikel 102 van de Wet GBA heeft de burger het recht geheimhouding tot verstrekking van zijn gegevens te vragen. In dat geval wordt de gevraagde informatie niet verstrekt.

Onder artikel 100 Wet GBA is gegevensverstrekking alleen mogelijk aan rechtspersonen zonder winstoogmerk voor zover de verstrekking noodzakelijk is in het belang van betrokkenen of van de rechten en vrijheden van anderen. Daarbij wordt nagegaan of de verstrekking wordt gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte, een gemeentelijk belang, of de verstrekking in de juiste verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd en of dit doel op een minder ingrijpende wijze kan worden bereikt.

Een voorbeeld van gegevensverstrekkingen aan rechtspersonen is de verstrekking van gegevens aan woningcorporaties in het kader van de samenwerking op het gebied van de fraudebestrijding en eerlijke verdeling van de woonruimte.

Aan particulieren mogen gegevens worden verstrekt ten behoeve van een persoonlijk niet-commercieel belang zoals in verband met een reünie of opsporing van een familielid. Verplicht is gesteld dat de gemeente eerst uitdrukkelijk toestemming verkrijgt van de ingeschrevene van wie de gegevens worden verstrekt. De schriftelijke toestemmingen moeten een jaar lang worden bewaard. Daarnaast moeten informatieverstrekkingen die plaatsvinden op basis van artikel 100 worden geprotocolleerd (artikel 9).

Artikel 8. Terugmeldplicht

Dit artikel regelt de verplichting van bestuursorganen om bij gerede twijfel aan de juistheid van de authentieke gegevens terug te melden aan de beheerder van de basisadministratie. Gegevensuitwisselingen beperken zich in het algemeen niet uitsluitend tot de authentieke gegevens. Ook in de niet-authentieke gegevens kunnen eventuele fouten voorkomen, die door daartoe door het college aan te wijzen afnemers teruggemeld moeten kunnen worden.

Op grond van artikel 62, vierde lid, van de Wet GBA is het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid toegekend om:

 • -

  nadere regels te stellen omtrent de terugmelding door de binnengemeentelijke afnemers aan de basisadministratie;

 • -

  nadere regels te stellen omtrent de kennisgeving door het college aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding;

 • -

  binnengemeentelijke afnemers aan te wijzen die een terugmelding doen op andere dan de authentieke gegevens, waarbij is aangegeven welke gegevens dit betreft.

De ‘terugmelding aan de basisadministratie’ houdt zowel terugmelding in aan de eigen basisadministratie van de gemeente Oosterhout, als ook aan de basisadministraties van de andere gemeenten.

Artikelen 9 tot en met 12. Rechten van de burger

De Wet GBA regelt uitputtend de rechten van de burger met betrekking tot inzage, correctie en verwijdering van diens gegevens in de basisadministratie. Op het deel van de basisregistratie dat niet als basisadministratie wordt aangemerkt, is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De rechten die de burger op grond van die wet heeft, zijn overgenomen in dit reglement.

Artikel 13. Beveiliging

De GBA stelt een aantal eisen op het gebied van beveiliging:

Artikel 31 van het Besluit GBA stelt dat er voldoende voorzieningen van technische en organisatorische aard getroffen moeten zijn ter beveiliging van de in de GBA vermelde gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens.

Het daarin gestelde is uit te splitsen naar de volgende aandachtsgebieden:

 • -

  Het systeem dan wel de methode voor het ontwikkelen, uitvoeren, meten dan wel controleren en bijsturen van beveiligingsmaatregelen;

 • -

  de maatregelen van technische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen;

 • -

  de maatregelen van organisatorische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen.

In gemeente Oosterhout zijn er maatregelen getroffen op deze terreinen. De maatregelen zullen worden opgenomen in het Informatiebeveiligingsplan.

Artikel 15. Slotbepaling

Gegeven de substantiële wijzigingen stellen wij voor om het GBA privacyreglement gemeente Oosterhout van 21-04-2009 in zijn geheel te vervangen door het onderhavig Privacyreglement gemeentelijke Basisregistratie Personen Oosterhout.

Bijlage 1 Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Oosterhout hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie en tot de GBA-V, voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het autorisatiebesluit. De bevoegdheid van rechtstreekse raadpleging van de GBA-V, blijkt uit het feit dat in de kolom Gegevensset GBA-V de benodigde gegevens zijn aangekruist.

Organisatieonderdeel

Wettelijk kader

Gegevensset basisadminstratie

Gegevensset GBA-V

Service en ondersteuning/ cluster financiën.

Invorderingswet, innen van leges en uitv. Verordeningen belastingen.

Autorisatiegroep: S&O / Financiën

Gegevens ter uitvoering van de taken die zijn voorzien in autorisatiebesluit BZK bijlage: 2.

Heffingsambtenaar Belastingen Oosterhout / uitvoering door Belastingsamenwerking West-Brabant (zie akk. BPR + college besluit BIS-nummer:0110764

Gemeentewet, invorderingswet, wet woz, awr, comptabiliteitswetgeving, kwijtschelding, behandeling bezwaarschriften awb en afvalstoffenheffing.

Autorisatiegroep: BWB / Belastingen

Gegevens ter uitvoering van de taken die zijn voorzien in het autorisatiebesluit BZK bijlagen: 2 en 3( raadplegen de GBA-V via de gem. Oosterhout).

Leerplichtambtenaar Oosterhout/ uit voering door Regionalisering leerplicht West-Brabant (bewerker regio-gemeente Breda) .Zie akk. College besluit BIS - nummer: 0110631.

Artikel 2, 19 en 22 van de leerplichtwet en artikel 3 van de Leerplichtregeling.

Autorisatiegroep: Region./ Leerplicht

Gegevens ter uitvoering van de taken die zijn voorzien in het autorisatiebesluit BZK: bijlage 21.

Sport, Cultuur en Welzijn/ cluster sport en welzijn.

Welzijnswet, Wetgeving legionella, Wet hygiëne veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Wet veiligheid attractie- en speeltoestellen en BW.

Autorisatiegroep: SCW / Sport en Welzijn

Niet van toepassing.

Stedelijke Ontwikkeling/ cluster Volkshuisvesting.

Artikelen 2,4,11,14,23 en 30 van de huisvestigingswet.

Autorisatiegroep: STO / volkshuisVesting.

Gegevens ter uitvoering van de taken die zijn voorzien in het autorisatiebesluit BZK: bijlage 22.

Service en Ondersteuning/ cluster secretariaat & kabinet

Toekenning van onder scheidingen wet 1815 en huwelijkjubilarissen 50 en 60, en 100 jarige Inwoners, Wet 29-09-1915 instelling van de Oranje-Nassau en het besluit van 10 mei 1995, nadere regels Orde van de Ned. Leeuw, wet justitiële documentatie.

Autorisatiegroep: S&O / Secretariaat & Kabinet.

Niet van toepassing

Service en Ondersteuning/ cluster Bevolkingsstatistieken

Gemeentelijke beleidstaken t.a.v. leefbaarheid en veiligheidsmonitoring.

Autorisatiegroep: S&O / Bev. statist.

Niet van toepassing

Service en Ondersteuning/ cluster

Artikel 15, derde lid, Archiefwet 1995.

Autorisatiegroep: S&O / Pims

Gegevens ter uitvoering van de taken die zijn voorzien in van het autorisatiebesluit BZK bijlage: 22.

Service en Ondersteuning/ cluster communicatie

Communicatie in verband met toekenning van onderscheidingen Lintjes Wet 29-09-1915 instelling van de Oranje-Nassau en het besluit van 10 mei 1995, nadere regels Orde van de Nederlandse Leeuw en communiceren aan bedrijven en burgers.

Autorisatiegroep: S&O / communicatie

Niet van toepassing

Realisatie, Beheer en Woonomgeving

Woningwet de artikelen 3.3, 3.6, 3.7, 3.22, 3.23 3.38 en 6.12 Wet ruimtelijke Ordening, artikelen 2.11.1 en 2.12.1 van het brandveilig gebruik bouwwerken, artikel 8.1 en 10.63 wet mileubeheer, toezicht en handhaving, artikel 11 van de monumentenwet 1988,Wet BAG, APV, Algemene plaatselijke verordening, artikel 1 Van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, boa werkzaamheden algemene, leerlingenvervoer,plaatselijke verordening van de gemeente, wkp en rampenbestrijding, verkeersveiligheid en -beleid, parkeren, wegaanpassing en onderhoud, abri’s, kadaster, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen en boa werkzaamheden.

Autorisatiegroep: RBW / afd. stadhuis.

Gegevens ter uitvoering van de taken die zijn voorzien in het autorisatiebesluit BZK bijlagen: 4,6, 7b, 9 en 15.

Realisatie, Beheer en Woonomgeving/cluster gemeentewerf.

Artikel 15.33 van de Wet milieubeheer, Wet verontreinigd oppervlaktewater en het BW, toezicht en handhaving, gem. afvalstofheffing.

Autorisatiegroep: RWB / gem. werf

Niet van toepassing

Informatie- en Servicecentrum/ unit Werk en Inkomen.

Artikelen 5a, 52, 58, 59, 60, 61 t/m 62i van de Wet werk en bijstand, artikelen 9, 20a en 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige of werk-nemers, artikel 22 en 72, eerste lid, onder c van de Wet kinderopvang, of artikel 12 en 28 van de Wet en Inkomen Kunstenaars, en artikelen 49, 53 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, rampenbestrijding en artikel 20,25 en 26 van de Wet bijzondere opnemingen Psychiatrische ziekenhuizen, BBZ, werk leeraanbod jongeren Re-intergratie, ioaw, ioaz, Wwb, WMO, WKO, WWB, WSW, Wet inburgering behandeling bezwaarschriften.

Autorisatiegroep ISC / unit Werk en Inkomen

Gegevens ter uitvoering van de taken die zijn voorzien in het autorisatiebesluit BZK, bijlagen 5, 14a, 12, 15 en 20.

Service en ondersteuning/ cluster personeelszaken.

Artikelen 138,140,142 en 143 van de algem. pensioenwet politieke ambtsdragers en de gemeentelijke uitkering- en pensioenverordening, gemeentewet car/uwo, rechtpositiebesluit raads- en commissieleden, wachtgelden ambtenaren: artikel 125 van de ambtenarenwet en de hierop gebaseerde collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (hfd. Stukken 10 en 11) alsmede artikel 109 van de grondwet, burgerlijk wetboek, cao bepalingen, wor wet samen,gemeentelijk beleid en wet politieke ambtsdragers

Autorisatiegroep: S&O / PZ.

Gegevens ter uitvoering van de taken die zijn voorzien in autorisatiebesluit BZK: bijlagen 24 en 25.

Informatie- en Servicecentrum / unit Vergunningen en handhaving.

Rampenbestrijding crib, Wet veiligheidsregio’s, Apv, winkeltijdenwet, Artikel 15.33 van de Wet milieubeheer, besluit Minister van Justitie tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente, winkeltijdenwet en de gemeentelijke leges verordening, drank- en horecawet, artikel 30b van de wet op de kansspelen, wet op het tijdelijke huisverbod, apv en boa werkzaamheden, afgifte omgev. Vergunningen, besluit brandveiligheid en Wabo.

Autorisatiegroep: ISC / VH

Gegevens ter uitvoering ten behoeve van de taken die zijn voorzien in het autorisatiebesluit BZK, bijlagen: 4, 6, 7a, 8, 10, 11 en 15.

Informatie- en Servicecentrum / unit Burgerzaken & Zorg

Wet GBA, Kieswet, Besluit Burgerlijke stand, nationaliteitswetgeving, Wet op de Lijkbezorging, Rijkswet op het Nederlanderschap, wet justitiële gegevens, ghp, paspoortwet, regelgeving rijbewijzen, verordening lijkbezorgingrechten en artikel 4 en 6 van de, gevonden voorwerpen, afgifte Gpk, afgifte parkeervergunningen WMO, leerlingenvervoer, Wet BOPZ.

Autorisatiegroep: ISC / Burgerzaken en Zorg

Gegevens ter uitvoering van de taken die zijn voorzien in het autorisatiebesluit BZK bijlagen, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23 en 26.

Informatie- en Servicecentrum / unit Procesondersteuning

Wet GBA, Kieswet, Besluit Burgerlijke stand, nationaliteitswetgeving, Wet op de Lijkbezorging, Rijkswet op het Nederlanderschap, wet justitiële gegevens, Ghp, paspoortwet, regelgeving rijbewijzen, verordening lijkbezorgingrechten en artikel 4 en 6 van de WMO en interne controles en functioneel beheer.

Autorisatiegroep ISC/ Procesondersteuning

Gegevens ter uitvoering van de taken die zijn voorzien in artikel 5 van het autorisatiebesluit BZK bijlagen: 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23 en 26.

Informatie- en Servicecentrum / unit 1e lijn.

Paspoortwet, GBA Wet en Rijbewijzenwet.

Autorisatiegroep ISC/1e lijn.

Niet van toepassing

Service en Ondersteuning/ unit Veiligheid

Artikelen 1, 2 en 3 van de Wet op de identificatieplicht, artikelen 50, 51 en 52 van de Wet wapens en munitie, artikel 14 van de Politiewet 1993, artikel 1 van de Wet openbare manifestaties, artikel 8 Wet politiegegevens, grondwet, raadsverordeningen veiligheid, Artikelen 5:25, 5:26, 5:27, 5:28, 7:1, 7:3, 8:1,8:82, 8:83, 8:84 en hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet, rampenbestrijding, boa werkzaamheden en apv.

Autorisatiegroep: S&O / cluster veiligh. en handhaving

Gegevens ter uitvoering van de taken die zijn voorzien in het autorisatiebesluit BZK, bijlagen 5 en 15.

De verantwoordelijke (het college van burgemeester en wethouders) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

Bijlage 2 Lijst van binnengemeentelijke afnemers waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie personen

Wie

Waarvoor

Gegevensset

Informatie- en Servicecentrum / unit werk, inkomen en & Zorg

WMO, Inburgering Nieuwkomers, gehandicaptenparkeerkaart en schuldsanering en indicatie zorgstelling.

Nationaliteit, adreswijziging, Immigratie, overlijden, vervolginschrijving en emigratie, verblijfstitel, huwelijksontbinding, huwelijkssluiting, overlijden, overlijden partner, partnerschap ontbinding en sluiting, wijzigen postcode, vervolguitschrijving, vervolginschrijving.

Service & ondersteuning (S&K) Realisatie, Beheer en Woonomgeving/cluster gemeentewerf.

100- jarigen en huwelijksjubilea. Administratieve verwerking t.b.v. de gem. afvalstofheffing belastingen

Voornamen, voorvoegsel, achternaam, Woonadres, huisnummer, toevoeging en Postcode. Voornamen, voorvoegsel, achternaam, woonadres, huisnummer, toevoeging en Postcode

 

 

 

Bijlage 3 Lijst van binnengemeentelijke afnemers waaraan, met oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt

Wie

Waarvoor

Gegevensset

Heffingsambtenaar Belastingen Oosterhout / uitvoering door belastingsamenwerking West- Brabant (zie akk. BPR + college besluit BIS-nummer: 0110764)

Heffing en invordering voor de aanslagen OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing bedrijven en woningen, hondenbelasting, toeristenbelasting, jaarlijkse precariobelasting, BIZ- belasting en belasting verordeningen.

Autorisatiegroep: DDS/ BWB.

Leerplichtambtenaar Oosterhout/ uitvoering door Regionalisering leerplicht West-Brabant (bewerker regiogemeente Breda). Zie akk. College besluit BIS - nummer: 0110631.

Artikel 2, 19 en 22 van de leerplichtwet en artikel 3 van de leerplichtregeling en leerlingenvervoer.

Autorisatiegroepen: DDS/ Region. LLA.

Leerplichtambtenaar Oosterhout/ uitvoering door Regionalisering leerplicht West-Brabant (bewerker regiogemeente Breda). Zie akk. College besluit BIS - nummer: 0110631.

Artikel 2, 19 en 22 van de leerplichtwet en artikel 3 van de leerplichtregeling en leerlingenvervoer.

Autorisatiegroepen: DDS/ Region. LLA.

Service en Ondersteuning/ unit Pims.

Artikel 15, derde lid, Archiefwet 1995. En taken ter bevordering van de gemeentelijke t.b.v. de postverwerking etc.

Autorisatiegroep: DDS-Corsa.

Realisatie, Beheer en Woonomgev./ Cluster verkeer en parkeren.

Voor afgifte van de gemeentelijke parkeervergunningen op naam.

Autorisatiegroep: DDS/ Key2park.

Informatie- en Servicecentrum/ units Werk en Inkomen.

Artikelen 5a, 52, 58, 59, 60, 61 t/m 62i van de Wet werk en bijstand, artikelen 9, 20a en 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige of werknemers, artikel 22 en 72, eerste lid, onder c van de Wet kinderopvang, of artikel 12 en 28 van de Wet en Inkomen Kunstenaars, en artikelen 49, 53 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, rampenbestrijding en artikel 20,25 en 26 van de Wet bijzondere opnemingen Psychiatrische ziekenhuizen, BBZ, werk leeraanbod jongeren Re-intergratie, ioaw, ioaz, Wwb, WMO, WKO, WWB, Wet inburgering behandeling bezwaarschriften.

Autorisatiegroep: DDS/ GWS.

Informatie- en Servicecentrum / unit Vergunningen en handhaving

Afgifte omgevingsvergunningen in het kader van de Wabo.

Autorisatiegroep: DDS/ BWT.

Gehele gemeentelijke Organisatie

Uitvoering geven aan de gemeentelijke dienstverlening door efficiënter te werken door digitale dienstverlening aan te bieden op alle voorkomende producten die hiervoor in aanmerking komen met gebruikmaking van een zakensysteem.

Autorisatiegroep: DDS-Webnext

Gehele gemeentelijke organisatie

Uitvoering geven aan de gemeentelijke dienstverlening door efficiënter te werken door digitale dienstverlening aan te bieden op alle voorkomende producten die hiervoor in aanmerking komen met gebruikmaking van een zakensysteem

Autorisatiegroep: DDS-melddesk.

Realisatie, Beheer en woonomgeving (stadhuis)

Boa werkzaamheden algemene, leerlingenvervoer,plaatselijke verordening van de gemeente, rampenbestrijding, verkeersveiligheid en -beleid, parkeren.

Autorisatiegroep: DDS-Viconsyst.

Bijlage 4 Lijst van vrije derden waaraan gegevens worden verstrekt

Wie

Waarvoor

Welke categorie

Welke gegevens

Geheimhouding

Leges

Basis

Buitenlandse EU-overheden

Ter uitvoering van de opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Buitenlandse niet EU-overheden (met passend beschermingsniveau Art. 76 WBP) www.cbpweb.nl

Ter uitvoering van de opgedragen taken en er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang! Advies: toestemming burger vragen.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA Art. 76 WBP

Buitenlandse vertegenwoordigingen hier te lande

Ter uitvoering van de opgedragen taken. Advies: toestemming burger vragen.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Crematoria, begraafplaatsen (niet-gemeentelijke)

Voor de bijhouding van registraties verband houdende met het begraven en cremeren.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Fondsverwervende organisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Instellingen/organisaties ten behoeve van: -Maatschappelijke dienstverlening -Algemene/geestelijke gezondheidszorg -Kinderopvang -Jeugdwelzijnswerk -Ouderenzorg -Gehandicaptenzorg -Werkvoorziening

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Juridisch loket (Indien de vraag komt van een advocaat van het Juridisch loket t.b.v. een gerechtelijke procedure = verplichte berde)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Kredietbank (privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting)

Voor de aan deze organisatie opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Migrantenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Natuurlijke personen

Vooraf schriftelijke toestemming betrokkene (persoon/gezaghouder)

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Onderwijsinstellingen (zie onderstaande tekst bij ‘Scholen’)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Ouderenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Patiëntenverenigingen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Pensioenfondsen

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja[1]

Art. 100 Wet GBA

Plaatselijke afdelingen van politieke partijen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Reclassering/ verslaafdenzorg

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Thuiszorgorganisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100- Wet GBA

Vakorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Woningbouw-verenigingen / woningcorporaties

Ten behoeve van de bijhouding van de huurdersadministratie en de woningtoewijzing

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Ziekenhuizen

Voor het uitoefenen van patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en het innen van rekeningen ivm die zorg

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Bijlage 5 Lijst van binnengemeentelijke afnemers, die zijn aangewezen tevens mededeling te doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn

Organisatieonderdeel

Gegevens

Sport, Cultuur en Welzijn /cluster leerplicht.

op alle niet authentieke gegevens die niet voorkomen in bijlage 1 d van het besluit GBA.

Service en ondersteuning/ cluster financiën.

op alle niet authentieke gegevens die niet voorkomen in bijlage 1 d van het besluit GBA.

Informatie- en Servicecentrum / unit Procesondersteuning

op alle niet authentieke gegevens die niet voorkomen in bijlage 1 d van het besluit GBA.

Regionaal servicecentrum Equalit (de DDS beheerder).

op alle niet authentieke gegevens die niet voorkomen in bijlage 1 d van het besluit GBA.