Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Tab O Mandaatbesluiten 2011 met doormandatering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTab O Mandaatbesluiten 2011 met doormandatering
CiteertitelTab O Mandaatbesluiten 2011 met doormandatering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-08-2012Onbekend

07-08-2012

Oss Actueel 29-08-2012

GMPO

Tekst van de regeling

Intitulé

Tab O Mandaatbesluiten 2011 met doormandatering

 

1. Aanstelling / inhuur / detacheren / stage / ontslag

mandaat 1.1

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het verlengen, dan wel beëindigen van proeftijden in positieve zin, genoemd in de artikelen 2:4 en 2:4:1 van de CAR en het AR Oss.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

‑   er heeft een beoordeling plaatsgevonden en deze is schriftelijk vast­ge­legd, en daarover bestaat ‑ blijkens ondertekening ‑ geen verschil van mening;

-   een en ander geschiedt vóór de einddatum van de proeftijd.

-   het voorstel tot verlenging past binnen het goedgekeurde formatieplan.

 

 

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

1. Aanstelling / inhuur / detacheren / stage / ontslag

mandaat 1.2

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het verlenen van ontslag op verzoek; ten behoeve van Ouderdomspen­sioen; Arbeidsongeschiktheid; VUT; FPU,genoemd in de artikelen 8:1, 8:1:1, 8:2, 8:5, 8:9, 8:11,8:11:1 van de CAR en het AR Oss

 

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

1. Aanstelling / inhuur / detacheren / stage / ontslag

Mandaat 1.3

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het inhuren, inlenen van personeel, dan wel het aanstellen van personeel ten laste van als zodanig be­schik­bare inhuurbudgetten of vacaturevoordeel ter aanvulling van de vaste personeels­for­matie, dan wel het sluiten van genoemde over­eenkomsten ter vervanging van perso­neel wegens ziekte van langer dan 30 dagen en wegens zwanger­schap afwezig personeel.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

‑           bij de begroting be­schikbaar zijn budgetten gesteld en dat budget reikt;

‑           contacten worden alleen aange­gaan met geselecteerde uitzend‑ en inleenbu­reaus volgens de aanbestedingsprocedure

-           de tijdelijke aanstelling wordt aangegaan conform de bepalingen van de CAR/AR;

-           bij inhuur van personeel een aanvraag- en registratieformulier inhuur personeel wordt ingevuld;

-           bij inhuur van een DGA of ZZP'er een VAR-verklaring WUO (winst uit onderneming) wordt overlegd die overeenkomt met de aard van de te verrichten werkzaamheden.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden en teamleiders.

 

Specifieke aanvullende voorwaarde is:

-           Er wordt gehandeld volgens de afspraken die zijn gemaakt met de OR met betrekking tot            inhuur.            

(zijnde: inhuur wordt vooraf besproken op team-/afdelingsoverleg; alle nieuwe inhuurvragen lopen via P&O/mobiliteit; inhuur duurt in principe niet langer dan 6 maanden; inhuur langer dan 6 maanden wordt via interne werving uitgezet; voor elke inhuurvraag langer dan 6 maanden zal er een advies naar de directeur gaan met een advies van de OR; bijzondere situaties rondom inhuur bespreekt P&O met het dagelijks bestuur van de OR.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden.

 

Specifieke aanvullende voorwaarde is:

-       Er wordt gehandeld volgens de afspraken die zijn gemaakt met de OR met betrekking tot   inhuur.

(zijnde: inhuur wordt besproken op team/afdelingsoverleg; alle nieuwe inhuurvragen lopen via P&O/mobiliteit; inhuur duurt in principe niet langer dan 6 maanden; inhuur langer dan 6 maanden wordt via interne werving uitgezet; voor elke inhuurvraag langer dan 6 maanden zal er een advies naar de directeur gaan met een advies van de OR; bijzondere situaties rondom inhuur bespreekt P&O met het dagelijks bestuur van de OR)

 

 

Aldus vastgesteld op 11 september 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op 8 augustus 2012

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

Drs. C.J.M.M. Berben               Drs. T.M.H.J. de Laat               Drs. W.S.A. Franssen

1. Aanstelling / inhuur / detacheren / stage / ontslag

mandaat 1.4

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het aanstellen van ambtenaren.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-           het voorstel is voorzien van een advies van de P&O-adviseur. Bij een besluit van de directeur     na een afwijkend advies van de P&O-adviseur draagt de directeur er zorg voor dat het besluit     met de afwegingen binnen 14 dagen ter kennisname wordt voorgelegd aan de      gemeentesecretaris.

-           het voorstel tot aanstellen past binnen het goedgekeurde formatieplan.

 

 

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aanstelling / inhuur / detacheren / stage / ontslag

mandaat 1.5

 

De Burgemeester van Oss;               

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

Een volmacht te verlenen aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het afsluiten van individuele detacheringsovereenkomsten met derden waarbij de gedetacheerde een medewerker van de gemeente Oss is.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-           de betrokken medewerker stemt in met de detachering;

-           het voorstel is voorzien van een advies van de P&O-adviseur. Bij een besluit van de directeur     na een afwijkend advies van de P&O-adviseur draagt de directeur er zorg voor dat het besluit     met de afwegingen binnen 14 dagen ter kennisname wordt voorgelegd aan de      gemeentesecretaris.

-           de detachering past binnen de budgettaire kaders van de betreffende dienst;

-           de detachering  heeft geen nadelige invloed op het afgesproken productniveau en de dienst­       verlening.

 

Aldus vastgesteld op

 

De burgemeester van Oss,

 

H.W.M. Klitsie

 

 

 

 

 

 

          1. Aanstelling / inhuur / detacheren / stage / ontslag

mandaat 1.6

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de dienstende bevoegdheid tot het opstellen van een re-integratieplan bij ontslag op basis van artikel 8:3 (reorganisatie) en artikel 8:6 (ongeschiktheid/onbekwaamheid)

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-      De re-integratiefase en het re-integratieplan voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel         10d:5 (re-integratiefase voor ontslag) en 10d:9 (re-integratieplan) van de CAR/AR

            -      het re-integratieplan is voorzien van een advies van de P&O-adviseur. Bij een besluit van de   directeur na een afwijkend advies van de P&O-adviseur draagt de directeur er zorg voor dat het      

                   re-integratieplan met de afwegingen binnen 14 dagen ter kennisname wordt voorgelegd aan de    

                   gemeentesecretaris.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden en teamleiders.

 

Aldus vastgesteld op 11 september 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op 8 augustus 2012

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

Drs. C.J.M.M. Berben               Drs. T.M.H.J. de Laat               Drs. W.S.A. Franssen

1. Aanstelling / inhuur / detacheren / stage / ontslag

mandaat 1.7

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het uitbreiden van de omvang van aanstellin­gen.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-           het voorstel is voorzien van een advies van de P&O-adviseur. Bij een besluit van de directeur     na een afwijkend advies van de P&O-adviseur draagt de directeur er zorg voor dat het besluit     met de afwegingen binnen 14 dagen ter kennisname wordt voorgelegd aan de      gemeentesecretaris.

-           indien het een tijdelijke weektaakuitbreiding betreft, is nage­gaan of na afloop mogelijk recht      ontstaat op wachtgeld (hoofdstuk 10 CAR/AR) of uitkering (hoofdstuk 11 CAR/A­R) en voor dit   risico binnen de door het college vastgestelde budgettaire kaders (begroting) van de     betreffende dienst een voorziening is getroffen;

-           een en ander geschiedt binnen de door het college vastgestelde formatie (miniformatie) dan       wel uit de vastgestelde budgettaire ruimte t.b.v. het productieproces van de dienst.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden en teamleiders.

Specifieke aanvullende voorwaarden zijn:

-           bij afwijkend advies P&O legt het afdelingshoofd het voorstel ter besluitvorming voor aan de       directeur. Bij voorstel door teamleider wordt voorstel, door tussenkomst afdelingshoofd,           voorgelegd aan de directeur.

-           het aantal uren waarvoor het afdelingshoofd/teamleider is gemandateerd, is gemaximeerd op    4 uur p.wk.

-           een en ander geschiedt binnen de door het college vastgestelde formatie (miniformatie) dan       wel uit de vastgestelde budgettaire ruimte t.b.v. het productieproces van de afdeling/het     team.

 

 

Aldus vastgesteld op 11 september 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op 8 augustus 2012

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

Drs. C.J.M.M. Berben               Drs. T.M.H.J. de Laat               Drs. W.S.A. Franssen

1. Aanstelling / inhuur / detacheren / stage / ontslag

mandaat 1.8

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het verminderen van de omvang van aanstellin­gen, genoemd in artikel 2:7 van de CAR Oss.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

‑   een en ander geschiedt binnen de bestaande for­matie.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden en teamleiders.

Specifieke voorwaarden zijn:

-           bij afwijkend advies P&O legt het afdelingshoofd het voorstel ter besluitvorming voor aan de       directeur. Bij voorstel door teamleider wordt voorstel, door tussenkomst afdelingshoofd,           voorgelegd aan de directeur

-           het aantal uren waarvoor het afdelingshoofd/teamleider is gemandateerd, is gemaximeerd op    4 uur p.wk.

 

Aldus vastgesteld op 11 september 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op 8 augustus 2012

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

Drs. C.J.M.M. Berben               Drs. T.M.H.J. de Laat               Drs. W.S.A. Franssen

1. Aanstelling / inhuur / detacheren / stage / ontslag

mandaat 1.9

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het vaststellen en besteden van het vacaturevoor­deel van hun dienst.

(dit mandaat gaat niet over het daadwerkelijk inzetten van personeel (dit is mandaat 1.3), maar over de bijkomende kosten van een vacature)

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-   de uitgaven dienen enkel en uitslui­tend ter bestrijding van de hier genoemde kosten, voort­vloeiend uit de vacatures van de betreffende dienst, te we­ten:

- kosten van werving en selec­tie

- kosten van vervangingstoela­gen

- kosten van aanstellingskeu­ringen

- kosten van overwerkvergoedin­gen

- kosten van inhuur/uitbeste­ding

- kosten van outplacement;

- kosten van wachtgeldverplich­tingen in verband met tijdelij­ke aan­stellingen;

-   overige uitgaven zijn toegestaan tot een maximum van € 9100,-- per jaar, uitslui­tend voor zover deze strekken ter dekking van on­voor­ziene kosten met betrekking tot knel­punten in de interne be­drijfsvoe­ring;

-   de dienstdirecteuren geven in de Ma­rap een - naar de onder de eerste twee voorwaarden genoem­de kostensoorten - gespe­cificeerd overzicht van de bestedin­gen van het vacatu­revoordeel en daarbij verant­woorden ze in welke kos­ten, voort­vloeiend uit de openstaande vacature, is voorzien door aan­wending van vacaturevoordeel. Voor wat betreft de bestedingen als bedoeld bij de tweede voorwaarde zal aan­nemelijk moeten worden gemaakt, dat de uitgaven redelijkerwijs niet voorzien konden worden en dat het knelpunt moest worden opgelost voor de eerstvolgende behandeling van de gemeentebe­groting dan wel het concernbe­richt;

-   op elk moment onmiddellijk kan in­zicht worden geboden in de stand van het vacaturevoordeel in relatie tot de bestedingen ten laste van dit voordeel;

-   aanwending van het vacature­voordeel voor uitgaven anders dan ge­noemd bij de eerste twee voorwaarden enkel kan na een B&W-besluit.

-   Dit mandaat geldt niet voor nader door ons aan te wijzen vacatu­res.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden en teamleiders.

 

Aldus vastgesteld op 11 september 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op 8 augustus 2012

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

Drs. C.J.M.M. Berben               Drs. T.M.H.J. de Laat               Drs. W.S.A. Franssen

1. Aanstelling / inhuur / detacheren / stage / ontslag

mandaat 1.10

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss ;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming voor stageplaatsen en het toekennen van een stagevergoeding.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

  • er is sprake van een goedgekeurde stageopdracht vanuit de gemeente of een opdracht vanuit

het opleidingsinstituut die wordt vertaald naar een, door de gemeente goedgekeurde, stageopdracht in onze organisatie.

  • er wordt geen vergoeding verstrekt voor de stages waarbij de nadruk ligt op het meelopen in de praktijk en waarvan de duur beperkt blijft;

  • de onderbouwing voor het verstrekken van een stagevergoeding  (€ 225,--per maand) wordt door de leidinggevende in een mandateringsbesluit verwoord.

  • de verstrekte vergoeding komt ten laste van de personeelsbudgetten van de betreffende dienst.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden en teamleiders.

Specifieke aanvullende voorwaarde is:

  • de verstrekte vergoeding komt ten laste van de personeelsbudgetten van de betreffende afdeling/het betreffende team.

 

Aldus vastgesteld op 11 september 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op 8 augustus 2012

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

Drs. C.J.M.M. Berben               Drs. T.M.H.J. de Laat               Drs. W.S.A. Franssen

                                                                     2. Verlof 

mandaat 2.1

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het toekennen van (flexibel) zwangerschaps- en be­vallingsverlof en (flexibel) ouderschapsverlof en adoptie- en pleegzorgverlof;

genoemd in de artikelen 6:5, 6:5a, 6:5:1, 6:5a:1, 6:5:2, 6:5:3, 6:5:4 en 6:5:5 van de CAR en AR Oss voor wat betreft ouderschapsverlof.

genoemd in artikel 6:7 van de CAR en het AR Oss voor wat betreft zwangerschaps- en bevallingsverlof,

genoemd in artikel 6:8 van de CAR en het AR Oss voor wat betreft adoptie- en pleegzorgverlof,

genoemd in artikel 6:9 van de CAR en het AR Oss voor wat betreft onbetaald verlof.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden en teamleiders.

 

Aldus vastgesteld op 11 september 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op 8 augustus 2012

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

Drs. C.J.M.M. Berben               Drs. T.M.H.J. de Laat               Drs. W.S.A. Franssen

 

 

 

      2. Verlof       

mandaat 2.2

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss ;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het verlenen van            vakantie met behoud van bezoldiging en buitengewoon verlof genoemd in hoofdstuk 6 van de CAR en het AR (waarvan de uitwerking is terug te vinden in de AR artikel 6.4.1 tot en met 6.4.6).

 

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden en teamleiders.

 

Aldus vastgesteld op 11 september 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op 8 augustus 2012

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

Drs. C.J.M.M. Berben               Drs. T.M.H.J. de Laat               Drs. W.S.A. Franssen

                   2. Verlof

                                                                                                          mandaat 2.3

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het toekennen dan wel afwijzen van verzoeken tot koop dan wel verkoop van verlofuren.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-   het voorstel is voorzien van een advies van de P&O-adviseur. Bij een besluit van de directeur na een

afwijkend advies van de P&O-adviseur draagt de directeur er zorg voor dat het besluit met de afwegingen binnen 14 dagen ter kennisname wordt voorgelegd aan de gemeentesecretaris;

-   toekenningen vinden alleen budgettair neutraal plaats;

-   toekenningen hebben geen nadelige invloed op het afgesproken productniveau en de             dienstverle­ning.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden en teamleiders.

 

Specifieke aanvullende voorwaarde is:

-           het afwijzen van verzoeken tot koop dan wel verkoop van verlofuren blijft een bevoegdheid       van de dienstdirecteur.

 

 

Aldus vastgesteld op 11 september 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op 8 augustus 2012

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

Drs. C.J.M.M. Berben               Drs. T.M.H.J. de Laat               Drs. W.S.A. Franssen

                                                                                            3. Opleiding  mandaat 3.1

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de gemeentesecretaris met betrek­king­­ tot de op con­cernniveau vastgelegde

budgetten, en de directeur van de diensten met betrekking tot de decentraal toegewezen budgetten, de bevoegdheid tot het toekennen van de studiefaciliteiten, in het kader van de POP’s, genoemd in hoofdstuk 17 van de CAR en het AR Oss en het doen van betalin­gen conform.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

‑      jaarlijks is bij het opstellen van de begroting een oplei­dingsplan door de directeur van de desbe­tref­fen­de dienst opge­steld en deze is goedgekeurd in het managementteam;

‑      Er is een POP-gesprek gevoerd en de betrokken ambtenaar aan wie studiefaciliteiten worden verleend heeft een POP-formulier ondertekend waarin hij/zij akkoord gaat met de voor­waarden waaronder deze facilitei­ten worden verleend.

‑      het aan de diensten toebe­deelde budget wordt niet overschreden (in­clu­sief de reis‑ en verblijfs­kosten die aan deze opleidingen zijn verbon­den);

 

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

                                                                                                        3. Opleiding

          mandaat 3.2

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming voor het volgen van cursussen, seminars e.d. op basis van de artikelen 15:1:26 en 15:1:27 van het AR Oss, en te mandateren de bevoegdheid tot het doen van betalingen conform.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

‑      het aan de dienst toebedeelde budget wordt niet over­schre­den;

‑      bij de toestemming worden tevens de reis‑ en verblijfskosten be­trokken;

‑      toestemmingen en betalingen worden zodanig geadministreerd dat geen vermenging met andere opleidings‑ of reiskosten plaatsvindt;

‑      op elk gewenst moment kan opgave verstrekt worden van toe­stemmin­gen en betalingen;

‑      er wordt geen toestemming voor buitenlandse cursussen e.d. ver­strekt.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden en teamleiders.

Specifieke aanvullende voorwaarde is:

-           het aan de afdeling/het team toebedeelde budget wordt niet over­schre­den.

 

Aldus vastgesteld op 11 september 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op 8 augustus 2012

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

Drs. C.J.M.M. Berben               Drs. T.M.H.J. de Laat               Drs. W.S.A. Franssen

                                                                            4. Salaris en vergoedingen   mandaat 4.1

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de "Autovergoedingsregeling Oss";

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

Te mandateren aan de directeur van de dienst Gemeentebedrijven de bevoegdheid tot het wijzigen van bijlage A en B  van de 'Autokostenvergoedingsregeling Oss ' betreffende de kilometervergoedingen.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan het hoofd van de afdeling GMP&O.

 

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

 

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op

 

directeur dienst Gemeentebedrijven,

 

W.S.A. Franssen

                                                                                     4. Salaris en vergoedingen

mandaat 4.2

Vervallen

 

Te mandateren aan de directeur van de dienst Gemeentebedrijvende bevoegdheid tot het wijzigen

van bijlage A  van de Reis- en Verblijfkostenver­or­dening Oss be­treffende vergoeding van ver­blijfkos­ten, genoemd in artikel 15:1:22 van het AR Oss.

 

                                                                                                              4. Salaris en vergoedingen

mandaat 4.3

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss en de "Bezoldigingsverordening Oss 1994";

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

Te mandateren aan de directeur van de dienst Gemeentebedrijvende bevoegdheid tot het wijzigen van salarisschalen en schaalbe­dragen (bijlagen II, IIa, IVa1, IVa2, IVa3 en IVa4 van de CAR en AR Oss) alsmede bijlage IV en IVa van de CAR en het AR Oss.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan het hoofd van de afdeling GMP&O.

 

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op

 

directeur dienst Gemeentebedrijven,

 

 

W.S.A. Franssen

 

                       

 

                                                                                                            4. Salaris en vergoedingen

mandaat 4.4

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het toekennen van jubileumgratificaties, genoemd in artikel (de artikelen) 3:5 en 3:5:1 van de CAR en het AR Oss en het organiseren van jubileavieringen.

 

                                                                                             

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

                                                         4. Salaris en vergoedingenmandaat 4.5

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss en de "Bezoldigingsverordening Oss";

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het toekennen van een toelage onregelmatige dienst, genoemd in artikel 15 van de "Bezoldigingsveror­dening Oss" en artikel 3:3 van de CAR Oss.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

‑   er is een rooster van onregelmatige diensten vastgesteld;

‑   indien aan een en ander budget­taire consequenties zijn verbonden, draagt hij zorg dat daar­voor een voorziening is getrof­fen;

-    bij het eerste keer toekennen van een toelage onregelmatige dienst aan een nieuwe groep      medewerkers of bij uitbreiding van het aantal medewerkers dat gelijktijdig  wordt ingezet, dienen        

     verschillende afwegingen gemaakt te worden met betrekking tot rechtvaardiging van de            onregelmatige dienst en budgettaire consequenties. In dit geval wordt het voorstel altijd   voorgelegd aan het college waarbij de rechtvaardiging en budgettaire consequenties zijn     uitgewerkt.

-    het voorstel is voorzien van een advies van de P&O-adviseur. Bij een besluit na een afwijkend   advies van de P&O-adviseur draagt de directeur er zorg voor dat het besluit met de afwegingen

     binnen 14 dagen ter kennisname wordt voorgelegd aan de gemeentesecretaris .

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden en teamleiders.

 

Specifieke voorwaarde is:

-           bij afwijkend advies P&O legt het afdelingshoofd het voorstel ter besluitvorming voor aan de       directeur. Bij voorstel door teamleider wordt voorstel, door tussenkomst afdelingshoofd,           voorgelegd aan de directeur

-           indien aan het toekennen van de toelage budgettaire consequenties zijn verbonden, zorgt het             afdelingshoofd /de teamleider ervoor dat hiervoor een voorziening is getroffen

 

 

Aldus vastgesteld op 11 september 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op 8 augustus 2012

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

Drs. C.J.M.M. Berben               Drs. T.M.H.J. de Laat               Drs. W.S.A. Franssen

 

                                                         4. Salaris en vergoedingen

mandaat 4.6

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss en de "Bezoldigingsverordening Oss";

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het toekennen van een toelage gebroken dienst, genoemd in artikel 16 van de Bezoldigingsveror­dening Oss en de artikelen 3:3 en 3:3:1 van de CAR en het AR Oss.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

‑        er is een rooster vastgesteld, waaruit de gebroken dienst blijkt;

-        hij draagt zelf zorg voor de budget­taire­­ consequenties.

-        bij het eerste keer toekennen van een toelage gebroken dienst aan een nieuwe groep         medewerkers of bij uitbreiding van het aantal medewerkers dat hierop aanspraak kan maken,

          dienen verschillende afwegingen gemaakt te worden met betrekking tot rechtvaardiging van de    gebroken dienst en budgettaire consequenties. In dit geval wordt het voorstel altijd voorgelegd       

          aan het college waarbij de rechtvaardiging en budgettaire consequenties zijn uitgewerkt.

-        het voorstel is voorzien van een advies van de P&O-adviseur. Bij een besluit na een afwijkend

          advies van de P&O-adviseur draagt de directeur er zorg voor dat het besluit met de afwegingen

          binnen 14 dagen ter kennisname wordt voorgelegd aan de gemeentesecretaris.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden en teamleiders

Specifieke voorwaarde is:

-           bij afwijkend advies P&O legt het afdelingshoofd het voorstel ter besluitvorming voor aan de       directeur. Bij voorstel door teamleider wordt voorstel, door tussenkomst afdelingshoofd,           voorgelegd aan de directeur

-           indien aan het toekennen van de toelage budgettaire consequenties zijn verbonden, zorgt het             afdelingshoofd/ de teamleider ervoor dat hiervoor een voorziening is getroffen

 

Aldus vastgesteld op 11 september 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op 8 augustus 2012

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

Drs. C.J.M.M. Berben               Drs. T.M.H.J. de Laat               Drs. W.S.A. Franssen

                                                         4. Salaris en vergoedingenmandaat 4.7

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss en de "Bezoldigingsverordening Oss";

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het verlenen van een toelage schadevrij rij­den, genoemd in artikel 20 van de Bezoldigingsverorde­ning Oss.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden en teamleiders

 

Aldus vastgesteld op 11 september 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op 8 augustus 2012

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

Drs. C.J.M.M. Berben               Drs. T.M.H.J. de Laat               Drs. W.S.A. Franssen

                                                         4. Salaris en vergoedingen

mandaat 4.8

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss en de "Bezoldigingsverordening Oss";

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het toekennen van een toelage wegens vermin­dering van toelagen, genoemd in artikel 21 van de Bezoldigingsverorde­ning Oss.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden en teamleiders

 

Aldus vastgesteld op 11 september 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op 8 augustus 2012

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

Drs. C.J.M.M. Berben               Drs. T.M.H.J. de Laat               Drs. W.S.A. Franssen

                                                                  

4. Salaris en vergoedingenmandaat 4.9

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het toekennen van een consignatievergoeding.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-           er is een rooster opgesteld waaruit blijkt wanneer de ambtenaar zich beschikbaar en bereikbaar dient te houden;

-           indien aan het toekennen van de toelage budgettaire consequenties zijn verbonden, zorgt de directeur ervoor dat hiervoor een voorziening is getroffen;

-           het voorstel is voorzien van een advies van de P&O-adviseur. Bij een besluit van de directeur na een afwijkend advies van de P&O-adviseur draagt de directeur er zorg voor dat het besluit met de afwegingen binnen 14 dagen ter kennisname wordt voorgelegd aan de gemeentesecretaris;

-           bij het eerste keer toekennen van een consignatievergoeding aan een nieuwe groep medewerkers dienen verschillende afwegingen gemaakt te worden met betrekking tot rechtvaardiging van de consignatievergoeding en budgettaire consequenties. In dit geval wordt het voorstel altijd voorgelegd aan het college waarbij de rechtvaardiging en budgettaire consequenties zijn uitgewerkt.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden en teamleiders.

 

Specifieke aanvullende voorwaarde is:

-           bij afwijkend advies P&O legt het afdelingshoofd het voorstel ter besluitvorming voor aan de       directeur. Bij voorstel door teamleider wordt voorstel, door tussenkomst afdelingshoofd,           voorgelegd aan de directeur

-           indien aan het toekennen van de toelage budgettaire consequenties zijn verbonden, zorgt het             afdelingshoofd/ de teamleider ervoor dat hiervoor een voorziening is getroffen

 

Aldus vastgesteld op 11 september 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op 8 augustus 2012

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

Drs. C.J.M.M. Berben               Drs. T.M.H.J. de Laat               Drs. W.S.A. Franssen

                                                         4. Salaris en vergoedingen

mandaat 4.10

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het opleggen van een verhuisplicht (op verzoek) en het toekennen van de tegemoetkoming verhuiskosten, tegemoetko­ming woon- werkverkeer en de tegemoetkoming pensionkosten, genoemd in artikel 15:1:17 en hoofdstuk 18  van het Ambtenarenreglement (AR) Oss en het doen van betalingen conform.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-   de pensionkosten beperken zich tot het bedrag dat maximaal geldt voor logies als vermeld in bijlage A behorende bij de "Reis- en verblijfkostenverordening Oss ;

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden en teamleiders.

 

Aldus vastgesteld op 11 september 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op 8 augustus 2012

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

Drs. C.J.M.M. Berben               Drs. T.M.H.J. de Laat               Drs. W.S.A. Franssen

 

                   5. ARBO     mandaat 5.1

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

Te mandateren aan de directeur van de dienst Gemeentebedrijvende bevoegdheid tot het maken van afspraken met de bedrijfsge­zondheids­dienst omtrent psy­chologi­sche begeleiding van medewer­kers en het doen van beta­lin­gen op grond daarvan.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

‑      de begeleiding is noodzakelijk in het kader van de be­drijfs­gezond­heidszorg;

‑      de kosten worden ten laste gebracht van de post buiten wet­telijke personeelsvoorzie­ning.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan het hoofd van de afdeling GMP&O.

 

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op

 

directeur dienst Gemeentebedrijven,

 

 

W.S.A. Franssen

 

6. Werkzaamheden / werktijdenmandaat 6.1

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het vaststellen van werktijden en rooster­diensten, genoemd in de artikelen 4:1, 4:2 en 4:2:1 en 1:1, onderdeel h, van de CAR en het AR Oss en het Reglement flexibele werktijden.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden en teamleiders voor wat betreft het vaststellen van roosterdiensten.

 

Aldus vastgesteld op 11 september 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op 8 augustus 2012

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

Drs. C.J.M.M. Berben               Drs. T.M.H.J. de Laat               Drs. W.S.A. Franssen

 

          6. Werkzaamheden / werktijden

mandaat 6.2

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het tijdelijk/structureel belasten met andere werkzaamheden/taken, conform de bepalingen in artikel 15:1:10 van de CAR/AR;

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-           de directeur heeft de belangen van zowel de werkgever als werknemer zorgvuldig gewogen en verwoordt dit in zijn voorstel;

-           het voorstel is voorzien van een advies van de P&O-adviseur. Bij een besluit van de directeur na een afwijkend advies van de P&O-adviseur draagt de directeur er zorg voor dat het besluit met de afwegingen binnen 14 dagen ter kennisname wordt voorgelegd aan de gemeentesecretaris.

 

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

 

6. Werkzaamheden / werktijdenmandaat 6.3

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het verstrekken van opdracht tot waarneming en toekennen van een waarnemingstoelage conform artikel 3:1:2 van de CAR/AR.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-           de waarneming gebeurt volledig en voor tenminste een aaneengesloten periode van 6 weken;

-           de waarneming gebeurt bij voorkeur horizontaal, eventueel van hoger af;

-           wanneer waarneming niet horizontaal of van hoger af mogelijk is, wordt een medewerker          

            opdracht gegeven tot waarneming in een zwaardere functie.

-           het voorstel is voorzien van een advies van de P&O-adviseur. Bij een besluit van de directeur    

            na een afwijkend advies van de P&O-adviseur draagt de directeur er zorg voor dat het besluit   

            met de afwegingen binnen 14 dagen ter kennisname wordt voorgelegd aan de       gemeentesecretaris.

-           de financiële gevolgen van de toelage komen ten laste van de betreffende dienst.

 

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

7. Beoordelenmandaat 7.1

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het opleggen van de navolgende disciplinaire straffen zoals ge­noemd in artikel 16:1:2 van het AR Oss:

a.schriftelijke berisping;

b.arbeid buiten de voor de betrekking van de ambtenaar vastgestel­de werktijden zonder vergoeding of tegen een lagere dan de normale vergoe­ding voor ten hoogste zes uren met een maximum van drie uren per dag en met dien ver­stande dat deze arbeid niet kan  worden opgelegd op zon­dag en op de voor de ambtenaar geldende kerkelijke feest­dagen.

 

Specifieke voorwaarde is dat de betreffende portefeuillehoudervooraf geïnformeerd wordt over het voornemen een disciplinaire straf op te leggen en een afschrift ontvangt van de brief waarin de disciplinaire straf aan een ambte­naar wordt opgelegd.

 

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

 

 

7. Beoordelenmandaat 7.2

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het bevorderen van ambtenaren, conform de Bezoldi­gingsverordening Oss

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-           het voorstel is voorzien van een advies van de P&O-adviseur. Bij een besluit van de directeur     na een afwijkend advies van de P&O-adviseur draagt de directeur er zorg voor dat het besluit     met de afwegingen binnen 14 dagen ter kennisname wordt voorgelegd aan de      gemeentesecretaris.

-           het voorstel tot bevordering past binnen het goedgekeurde formatieplan;

-           er is een begrotingswijziging gemaakt en deze is bij het bevorderingsvoorstel gevoegd.

 

 

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

7. Beoordelen

        mandaat 7.3

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss en de "Bezoldigingsverordening Oss";

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het toekennen van een extra salarisverhoging conform artikel 10 van de bezoldigingsverordening.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-           er heeft een beoordeling plaatsgevonden met de medewerker waaruit blijkt dat er sprake is  

            van buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver.

-           het voorstel is voorzien van een advies van de P&O-adviseur. Bij een besluit van de directeur na een afwijkend advies van de P&O-adviseur draagt de directeur er zorg voor dat het besluit met de afwegingen binnen 14 dagen ter kennisname wordt voorgelegd aan de gemeentesecretaris.

-           de extra salarisverhoging wordt middels een vast bedrag ad € 2.500 het 1e jaar ten laste gebracht van het dienstbudget voor extra beloningen (bewust belonen).

 

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

 

 

8. Overigmandaat 8.1

 

De burgmeester van Oss;

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluit:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het uitgeven van legitimatiebewijzen op aanvraag van de desbetreffende leidinggevende.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de teamleider van de afdeling GSFZ.

 

Aldus vastgesteld op

 

De Burgemeester van Oss.

 

H.W.M. Klitsie

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

drs. C.J.M.M Berben                drs. T.M.H.J. de Laat               W.S.A. Franssen

8. Overigmandaat 8.2

 

Vervallen

 

te mandateren aan de directeur van de dienst Gemeentebedrijvende bevoegdheid tot het vaststellen van CAR/AR-wijzigingen.

 

8. Overigmandaat 8.3

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het nemen van een voorgenomen besluit met betrekking tot voorstellen ten aanzien van individuele personeelsaangelegenheden, die vallen onder artikel 4.7 en 4.8 van de Awb.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-           het voorstel  tot het voorgenomen besluit vooraf wordt besproken met de portefeuillehouder      P&O;

-           het voorstel tot het voorgenomen besluit is voorzien van een advies van het hoofd MP&O. Bij      een besluit van de directeur na een afwijkend advies van het hoofd MP&O draagt de directeur           er zorg voor dat het besluit met de afwegingen binnen 14 dagen ter kennisname wordt            voorgelegd aan de gemeentesecretaris;

-           de dienstdirecteur hoort de betreffende medewerker voordat het definitieve voorstel aan het     college van burgemeester en wethouders wordt voorgelegd;

-           een P&O-adviseur is bij het horen als adviseur aanwezig;

-           in het definitieve voorstel aan het college van burgemeester en wethouders, is de zienswijze     van de betreffen­de medewerker, zoals deze in de hoorzitting weergegeven, verwoord.

 

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

8. Overigmandaat 8.4

 

De burgmeester van Oss;

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluit:

 

te mandateren aan de directeur van de dienst Gemeentebedrijven de bevoegdheid tot het verlengen van het contract met NS in het kader van gebruik openbaar vervoer.

 

Specifieke voorwaarde zijn:

-           het contract is het gevolg van een vastgesteld vervoersbeleid;

-           het wordt getoetst door de Financiële afdeling en is voorzien van een positief advies.

 

De directeur kan een ondermandaat verlenen aan de teamleider van de afdeling GSFZ.

 

Aldus vastgesteld op

 

De Burgemeester van Oss.

 

H.W.M. Klitsie

 

 

Besluit verlenen ondermandaat vastgesteld op

 

directeur dienst                                  directeur dienst                                  directeur dienst

Publiekszaken                         Stadsbeleid                             Gemeentebedrijven

 

drs. C.J.M.M Berben                drs. T.M.H.J. de Laat               W.S.A. Franssen

8. Overigmandaat 8.5

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de directeuren van de diensten de bevoegdheid tot het vaststellen van verschuivingen van de (mini)formatieplannen.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-           bij het besluit wordt een nieuw (mini)formatieplan gevoegd van de afdeling G/P&O;

-            de verschuivingen in de (mini)formatieplannen passen binnen de vastgestelde financiële           

             kaders en taakstelling verbonden aan de financiële middelen;

-            indien omvang en kwaliteit ingezet wordt voor andere/nieuwe producten of wanneer de           

             wijzigingen in de (mini)formatieplannen hogere kosten met zich meebrengen, wordt dit ter        

             instemming voorgelegd aan het college en eventueel de Raad;

-           bij twijfel wordt het voorstel ter instemming voorgelegd aan het college;

-           het voorstel is voorzien van een advies van de P&O-adviseur. Bij een besluit van de directeur na een afwijkend advies van de P&O-adviseur draagt de directeur er zorg voor dat het besluit met de afwegingen binnen 14 dagen ter kennisname wordt voorgelegd aan de gemeentesecretaris.

 

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

 

                                  

9. Mandaten gemeentesecretarismandaat 9.1

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de gemeentesecretaris de bevoegdheid tot het uitoefenen van alle mandaten die de dienstdirecteuren uit kunnen oefenen.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-           bedoelde mandaten alleen wordt toegepast voor medewerkers werkzaam in haar onderdeel;

-           dezelfde voorwaarden worden gehanteerd zoals gesteld in de betreffende mandaten waarin      de dienstdirecteur als mandataris is aangewezen.

 

 

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

 

 

9. Mandaten gemeentesecretarismandaat 9.2

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de gemeentesecretaris de bevoegdheid tot:

-   het aanstellen van dienstdirecteuren;

-   het bevorderen van dienstdirecteuren;

-   bevoegdheid tot afsluiten detacheringcontracten met dienstdirecteuren;

-   het uitbreiden van de omvang van de aanstelling van dienstdirecteuren.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-          dezelfde voorwaarden gelden zoals gesteld in de betreffende mandaten waarin de      dienstdirecteur als mandataris is aangewezen.

-          Daar waar in de betreffende mandaten een voorstel voorzien dient te zijn van een advies van           de decentrale P&O-adviseur, geldt t.a.v. dienstdirecteuren dat het hoofd P&O een voorstel

            van een  advies dient te voorzien.

 

 

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

9. Mandaten gemeentesecretarismandaat 9.3

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de gemeentesecretaris als WOR-bestuurder de bevoegdheid tot het vaststellen van de besteding van het budget lokale arbeidsvoorwaarden.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-           de Ondernemingsraad stemt in met de besteding van deze gelden;

-           het in de begroting vastgestelde budget wordt niet overschreden.

 

 

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

 

9. Mandaten gemeentesecretarismandaat 9.4

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de gemeentesecretaris de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels, in het kader van arbo, interne bedrijfsvoering, personeelsbeleid.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-           passend binnen de gemeentelijke begroting en beschikbaarheid budget;

-           passend binnen het coalitieprogramma;

-           het gaat niet om een algemeen verbindend voorschrift;

-           wettelijke regels van medezeggenschap zijn gevolgd;

-           voorstel moet voorzien zijn van een advies van P&O.

 

 

Aldus vastgesteld op 26 juni 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

 

 

Drs. M.J.H. van Schaijk.           W.L.J. Buijs-Gloudemans.

 

9. Mandaten gemeentesecretarismandaat 9.5

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de gemeentesecretaris de bevoegdheid tot het nemen van besluiten omtrent individuele afwijkingen in personele regelingen, betreffende alle regelingen waar mogelijkheid is om af te wijken.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-           passend binnen de gemeentelijke begroting en beschikbaarheid budget

            Tot een maximum van € 70.000,- voor ontslag- of premievergoeding;

-           passend binnen het coalitieprogramma;

-           het gaat om de in de verordening aangegeven mogelijkheid om af te wijken of individuele

            aanvullingen;

-           voorstel moet voorzien zijn van een advies van P&O.

 

 

Aldus vastgesteld op 26 juni 2012

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

 

 

Drs. M.J.H. van Schaijk.           W.L.J. Buijs-Gloudemans.

10. Mandaten griffiermandaat 10.1

 

Burgemeester en wethouders van Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluiten:

 

te mandateren aan de griffier de bevoegdheid tot het uitoefenen van alle mandaten die de dienstdirecteuren uit kunnen oefenen (met uitzondering van de mandaten die de raad reeds direct aan de griffier heeft gemandateerd).

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-           bedoelde mandaten worden alleen toegepast voor medewerkers van de griffie en alleen voor         

            zover deze bevoegdheid door de raad ten aanzien van medewerkers van de griffie is     gedelegeerd aan het college;

-           dezelfde voorwaarden worden gehanteerd zoals gesteld in de betreffende mandaten waarin de dienstdirecteur als mandataris namens het college is aangewezen.  In die gevallen waar in  de mandaten van de dienstdirecteuren wordt gesproken over de gemeentesecretaris, dan dient  met betrekking tot de griffie ‘de voorzitter van de raad’ te worden gelezen.

 

Aldus vastgesteld op

 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,              De burgemeester,

 

Drs. M.J.H. van Schaijk            H.W.M. Klitsie

 

                                                                  10. Mandaten griffier                                                                  mandaat 10.2

De Raad van de gemeente Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluit:

 

te mandateren aan de griffier de bevoegdheid tot:

1.   het nemen van besluiten met betrekking tot de aanstelling, overplaatsing, schorsing of het   ontslag van medewerkers van de griffie (inrichting, aansturing van de griffie);

2.   het vaststellen van instructies en dienstopdrachten ten aanzien van de medewerkers van de            griffie;

3.   het verlenen van vakantie en verlof alsmede het vaststellen van de werktijden en het opdracht        geven tot het verrichten van overwerk aan de medewerkers van de griffie;

4.   het nemen van besluiten met betrekking tot de ontwikkeling, beoordeling en beloning van de       medewerkers van de griffie;

5.   het nemen van disciplinaire maatregelen ten aanzien van de medewerkers van de griffie.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-           bedoelde mandaten worden alleen toegepast voor medewerkers van de griffie;

-           dezelfde voorwaarden worden gehanteerd zoals gesteld in de betreffende mandaten waarin de dienstdirecteur als mandataris namens het college is aangewezen. In die gevallen waar in  de mandaten van de dienstdirecteuren wordt gesproken over de gemeentesecretaris, dan dient  met betrekking tot de griffie ‘de raad’ te worden gelezen;

-           die aspecten van dit mandaat zijn uitgezonderd die de raad heeft gedelegeerd aan het College volgens het Delegatiebesluit uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), het Ambtenaren Reglment (AR) griffie en de daaraan verbonden nadere regelingen gemeente Oss.

 

Ondertekening geschiedt: 'namens de gemeenteraad Oss'.

De bevoegdheid als gemandateerd wordt bij ontstentenis uitgeoefend door:

1.         plaatsvervangend griffier (voor zover het niet de plaatsvervangend griffier zelf betreft)

2.         de voorzitter van de raad.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 september 2003

10. Mandaten griffier                                                                  mandaat 10.3

 

 

De Raad van de gemeente Oss;                   

 

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

 

gelet op de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en het Ambtenarenreglement (AR) Oss;

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling Oss 2007;

 

Besluit:

 

te mandateren aan de voorzitter van de raad de bevoegdheid tot:

1.   het nemen van besluiten met betrekking tot overplaatsing of schorsing van de griffier;

2.   het vaststellen van instructies en dienstopdrachten ten aanzien van de griffier;

3.   het verlenen van vakantie en verlof alsmede het vaststellen van de werktijden en het opdracht        geven tot het verrichten van overwerk aan de griffier;

4.   het nemen van besluiten met betrekking tot de ontwikkeling, beoordeling en beloning van de           griffier;

5.   het nemen van disciplinaire maatregelen ten aanzien van de medewerkers van de griffie;

6.   het uitoefenen van alle mandaten, alsmede alle toekomstige mandaten, die de dienstdirecteuren     uit kunnen oefenen, ten aanzien van de griffier.

 

Specifieke voorwaarden zijn:

-           bedoelde mandaten worden alleen toegepast voor de griffier;

-           dezelfde voorwaarden worden gehanteerd zoals gesteld in de betreffende mandaten waarin de dienstdirecteur als mandataris namens het college is aangewezen. In die gevallen waar in  de mandaten van de dienstdirecteuren wordt gesproken over de gemeentesecretaris, dan dient  met betrekking tot de griffie ‘de raad’ te worden gelezen;

-           die aspecten van dit mandaat zijn uitgezonderd die de raad heeft gedelegeerd aan het College volgens het Delegatiebesluit uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), het Ambtenaren Reglment (AR) griffie en de daaraan verbonden nadere regelingen gemeente Oss.

 

Ondertekening geschiedt: 'namens de gemeenteraad Oss'.

De bevoegdheid als gemandateerd wordt bij ontstentenis uitgeoefend door:

1.         de plaatsvervangend voorzitter van de raad.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 september 2003

VERVALLEN MANDATEN

 

  • Bromfietsvegoedingsregeling (voorheen mandaat 8)

  • Voor de uitoefening van de dienst gebruik maken van privé-vervoermiddel (voorheen mandaat 10, deze bevoegdheid is de betreffende regeling als bij de directeur neergelegd)

  • Verstrekken van een gemeentehypotheek(voorheen mandaat 25)

  • Vaststellen van de beoordeling van een ambte­naar (voorheen mandaat 26)

  • Opschorten van FLO-ontslag voor leden van de vrijwillige brandweer (voorheen mandaat 45)