Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Verordening Werkgeverscommissie Oss

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Werkgeverscommissie Oss
CiteertitelVerordening Werkgeverscommissie Oss
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. * artikel 83, eerste lid van de Gemeentewet;
 2. * artikel 107 tot en met 107 e van de Gemeentewet;
 3. * artikel 156 van de Gemeentewet;
 4. * Afdeling 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aan de Werkgeverscommissie Oss wordt op een paar uitzonderingen na, de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad als werkgever gedelegeerd. Het besluit over ontslag en benoeming van alle Raadsgriffiemedewerkers en het vaststellen van rechtspositionele regelingen blijft onverkort en uitsluitend de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-201406-02-2014Onbekend

31-10-2013

Oss Actueel 5 februari 2014

2013-67

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Werkgeverscommissie Oss

 

 

 

Gemeenteraad

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: Werkgeverscommissie Oss

 

Volgnummer

2013 - 67

 

 

Dienst/afdeling

Raadsgriffie

De raad van de gemeente Oss;

gelet op:

* artikel 83, eerste lid van de Gemeentewet;

* artikel 107 tot en met 107e van de Gemeentewet;

* artikel 156 van de Gemeentewet;

* Afdeling 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

* de handreiking “De (rechts)positie griffie(r) in het decentrale bestuur”;

* het voorstel van de Raadsgriffie van 20 augustus 2013;

* het advies van de Raadsadviescommissie Sociaal Bestuurlijk van 10 oktober 2013;

besluit:

vast te stellen de “Verordening Werkgeverscommissie Oss” ;

“Verordening Werkgeverscommissie Oss”.

Artikel 1 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de raadsgriffier en de overige op de Raadsgriffie werkzame ambtenaren, zoals door de gemeenteraad aan haar gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en

  uitvoering van de tot het werkgeverschap van de gemeenteraad behorende besluiten

  en regelingen;

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien

  van het personeel van de Raadsgriffie mandateren aan de raadsgriffier.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en vier andere leden uit de gemeenteraad, bijvoorkeur afkomstig uit zowel de coalitie als de oppositie.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de gemeenteraad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de gemeenteraad;

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de gemeenteraad; het ontslag gaat in als de opvolger door de gemeenteraad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de gemeenteraad;

  • c.

   indien de gemeenteraad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

  • d.

   de voorzitter van de gemeenteraad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en kan eventueel optreden als informant.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan,

alsmede het zorgdragen voor de uitvoering van de besluiten van de

werkgeverscommissie;

e.het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de raadsgriffier als

eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de

Raadsgriffie.

Artikel 4 Ondersteuning

De raadsgriffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de

werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met de

gemeentesecretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden

  als bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het

aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslag

De raadsgriffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke

vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de

werkgeverscommissie vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

1.De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in

artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in

beslotenheid gehouden.

2.De agenda, de stukken en de besluitenlijsten zijn openbaar, tenzij de

werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van

de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of op een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

3.Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe

een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter

weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang.

Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als

de voorzitter of één van de leden nodig acht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, van

haar werkzaamheden en bevindingen jaarlijks verslag uit aan de gemeenteraad.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan

beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Verordening Werkgeverscommissie Oss”.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 31 oktober 2013

De gemeenteraad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

drs. P.H.A. van den Akker drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Coll:

Toelichting Verordening Werkgeverscommissie Oss

Algemeen

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon.

Gemeenteraad en college van B&W vullen dit werkgeverschap in. De gemeenteraad is daarbij het bevoegd gezag van de Raadsgriffie en het college van B&W voor zijn organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de gemeenteraad ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie instelt waaraan hij deze taak delegeert. Gelet op artikel 83 Gemeentewet en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet ligt het instellen van een bestuurscommissie het meest voor de hand.

Daarin voorziet deze verordening.

De delegatie ziet alleen op het nemen van personele besluiten. Het vaststellen van rechtspositie regelingen leent zich uit de aard van de bevoegdheid niet voor delegatie en is derhalve wettelijk niet toegestaan.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Taken en bevoegdheden Werkgeverscommissie Oss

In artikel 1 wordt verwoord dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschap

horende taken en bevoegdheden vervult. Naast het nemen van personele besluiten, buigt

deze commissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren personeelsbeleid, integriteitsbeleid

(o.a. gedragscode, ambtseed, vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de gemeenteraad voor die voortvloeien uit het werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de raadsgriffier over de voortgang van de werkzaamheden van de Raadsgriffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de raadsgriffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de Raadsgriffie.

Een aantal bevoegdheden en taken die de gemeenteraad als werkgever heeft, op grond van de Ambtenarenwet en de daarop gebaseerde rechtspositionele voorschriften, kan worden gedelegeerd. Denk hierbij onder meer aan personeelsbesluiten, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de raadsgriffier en voorstellen over het inrichten van de Raadsgriffie.

In verband met de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenteraad als werkgever van de Raadsgriffie(r), wordt voorgesteld deze zoveel als mogelijk, wenselijk en verantwoord is te delegeren aan de Werkgeverscommissie Oss.

Aangezien het niet efficiënt is om voor de Raadsgriffie allerlei arbeidsvoorwaardenregelingen afzonderlijk uit te werken, te wijzigen en te laten vaststellen, maar om toch de mogelijkheid te hebben voor de Raadsgriffie specifieke arbeidsvoorwaarden vast te stellen, heeft het de voorkeur de arbeidsvoorwaarden, inclusief alle instrumentele uitvoeringsbevoegdheden, die gelden voor de ambtelijke organisatie, ook te laten gelden voor de Raadsgriffie. Dit geldt ook voor toekomstige wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden. Mochten arbeidsvoorwaarden of beleidsregels niet geschikt worden geacht voor de Raadsgriffie, kan de werkgeverscommissie een afwijkende beslissing nemen. De Raadsgriffier ontvangt ter informatie alle voorstellen die de inspraakprocedure met OR en GO ingaan. Het wordt daarom sterk aanbevolen de besluiten die daaruit voortkomen ook voor de Raadsgriffie van toepassing te verklaren, tenzij (binnen 2 maanden) wordt aangegeven dat ten aanzien van een bepaalde arbeidsvoorwaarde afwijkende voorstellen worden uitgewerkt. Hiervoor wordt voorgesteld het besluit Vaststelling arbeidsvoorwaardenregeling Raadsgriffie Oss vast te stellen.

Artikel 2

Samenstelling Werkgeverscommissie Oss

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders)

geen lid kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in lijn met het feit dat

de gemeenteraad het bevoegde gezag is van de Raadsgriffie. De burgemeester is geen lid van de gemeenteraad. De burgemeester is wel lid van het college van B&W en stuurt dus rechtstreeks de gemeentesecretaris aan, maar niet de raadsgriffier. De raadsgriffier is niet aan hem ondergeschikt.

De burgemeester is echter wel technisch voorzitter van de gemeenteraad en zal in die hoedanigheid vaak een beroep doen op de raadsgriffier. In dat kader kan het zinvol zijn om de burgemeester in voorkomende gevallen uit te nodigen in de vergaderingen van de Werkgeverscommissie Oss als informant.

Artikel 3

Taken voorzitter

Gelet op de taken van de voorzitter van de Werkgeverscommissie Oss kan het nuttig zijn voor het vervullen van dit voorzitterschap een voorzittersprofiel op te stellen, waardoor de gemeenteraad kan oordelen of de beoogde voorzitter aan dit profiel voldoet. Ook is het wellicht van belang om als gemeenteraad aan de voorzitter (en de leden) van de werkgeverscommissie scholing aan te bieden op het specifieke terrein waarop deze commissie zich begeeft.

Artikel 4

Ondersteuning van de Werkgeverscommissie Oss

De ondersteuning waarover in dit artikel wordt gesproken kan worden geregeld door

middel van het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten van de raadsgriffier met het college van B&W, de gemeentesecretaris of een afdelingshoofd (denk o.a. aan personeelsadministratie, personeelsadvies, salarisadministratie, arbeidsrechtelijk advies, en werving en selectie). Voor het kunnen aangaan van deze overeenkomsten is het noodzakelijk dat het college van B&W zijn bevoegdheid tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandeling aan de raadsgriffier mandateert. Mandaat aan een niet-ondergeschikte is door de wetgever mogelijk gemaakt in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast moet de burgemeester aan de raadsgriffier de volmacht geven om overeenkomsten te kunnen ondertekenen.

Verder kan de Werkgeverscommissie Oss de personeelsafdeling ondersteuning vragen in verband met de (half-)jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken met/over de raadsgriffier.

Artikelen 5 en 6

Besluitvorming en verslaglegging

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

Artikel 7

Beslotenheid van vergaderingen

Wanneer in vergaderingen van de Werkgeverscommissie Oss personele aangelegenheden aan bod komen en hetgeen hier wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar te

maken, ligt het voor de hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. De agenda, de

stukken en de besluitenlijst zijn in beginsel wel openbaar, tenzij de commissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hier of op een deel ervan geheimhouding moet worden opgelegd. De Werkgeverscommissie Oss

is op grond van artikel 7, tweede lid van deze verordening en in lijn met artikel 86 van de Gemeentewet, bevoegd de geheimhouding op te heffen. Vanzelfsprekend kunnen raadsleden wel inzage krijgen in de stukken etc., aangezien de gemeenteraad het oorspronkelijk bevoegde orgaan is.

Artikel 8

Vergaderfrequentie

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9

Verantwoording

De gemeenteraad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen secretaris gekregen, namelijk de raadsgriffier. Daarnaast heeft de gemeenteraad ook vaak een raadsgriffie ingericht om hem, zijn organen en de raadsgriffier te ondersteunen. Daardoor heeft de gemeenteraad er formeel een taak bij gekregen, het invullen van het werkgeverschap. Het is van belang dat de gemeenteraad inzicht krijgt en houdt wat hieronder moet worden verstaan. De verantwoording door de Werkgeverscommissie Oss van haar werkzaamheden en bevindingen kan hieraan bijdragen. Ook uit het oogpunt dat het de gemeenteraad is die de arbeidsvoorwaardenregelingen vaststelt, waarop de Werkgeverscommissie Oss de personele besluiten baseert, is een belangrijk argument om deze verantwoording te regelen.

Artikelen 10, 11 en 12

Onvoorziene omstandigheden, Inwerkingtreding en Citeertitel

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.