Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Oss 2015 (verordeing 213)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Oss 2015 (verordeing 213)
CiteertitelFinanciële verordening gemeente Oss 2015 (verordening 213)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 213

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2015Onbekend

12-02-2015

Oss Actueel

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Oss 2015 (verordeing 213)

 

 

 

Gemeenteraad

 

 

 

 

 

 

Onderwerp:

 

Volgnummer

 

Verordening artikel 213 Gemeentewet

 

Dienst/afdeling

GFC

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014;

gelet op artikel 213 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Oss 2015

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. accountant

Een door de raad benoemde:

 • ·

  registeraccountant of

 • ·

  organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken,

belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

b. accountantscontrole

De in artikel 213 Gemeentewet, lid 2 bedoelde controle, als uitvloeisel waarvan de controleverklaring aangeeft of:

 • 1.

  de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en

  samenstelling van het vermogen

 • 2.

  de baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen

 • 3.

  de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bij of krachtens algemene

  maatregel van bestuur te stellen regels, bedoeld in artikel 186 Gemeentewet

 • 4.

  het jaarverslag verenigbaar is met de jaarrekening,

  en als uitvloeisel waarvan het verslag van bevindingen in ieder geval bevindingen bevat

  over:

  • I.

   de vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de financiële organisatie een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken.

  • II.

   onrechtmatigheden in de jaarrekening.

  • III.

   fouten en onzekerheden in de jaarrekening.

  • IV.

   de Sisa-verantwoording.

c. rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole

De financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan komen tot stand in overeenstemming met de in het normen- en toetsingskader vermelde, door de raad vastgestelde wet- en regelgeving, alsmede (externe en interne) wetgeving zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden.

d. controleprotocol

Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen aan de accountant te geven over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening.

Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1.

  De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door de raad te benoemen accountant.

 • 2.

  De raad stelt, voorafgaand aan de aanwijzing van de accountant, de periode van benoeming vast.

 • 3.

  De raad stelt, voorafgaand aan de door het college voor te bereiden aanbesteding van de accountantscontrole, het programma van eisen vast waaraan de jaarlijkse accountantscontrole dient te voldoen.

 • 4.

  Voor de aanbesteding van de accountantscontrole stelt de raad voor de selectie van de accountant de selectie- en gunningcriteria vast en per criterium de bijbehorende weging.

 • 5.

  Het college biedt de raad(scommissie) jaarlijks een actueel controleprotocol en normenkader aan als kader voor de uitvoering van de accountantscontrole.

Artikel 3. Informatieverstrekking door college

 • 1.

  Het college is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota’s, collegebesluiten, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3.

  Bij de jaarrekening bevestigt het college schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

 • 4.

  Het college legt de gecontroleerde jaarrekening samen met de controleverklaring en het verslag van bevindingen jaarlijks uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling voor aan de raad.

 • 5.

  Alle informatie die na afgifte van de controleverklaring en vóór behandeling van de jaarrekening in de raad beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, meldt het college meteen aan de raad en de accountant.

Artikel 4. Inrichting accountantscontrole

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 • 3.

  Ter bevordering van een doelmatige en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek - al dan niet gezamenlijk - (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant, de concerncontroller, de portefeuillehouder Financiën (of een andere vertegenwoordiger vanuit het college), een vertegenwoordiging vanuit de raad en een vertegenwoordiging vanuit de raadsgriffie.

Artikel 5. Toegang tot informatie

 • 1.

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het college draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de gemeente.

 • 2.

  De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het college draagt er zorg voor dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

 • 3.

  Het college draagt er zorg voor, dat alle organisatie-eenheden van de gemeente er aan zijn gehouden om de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 6. Overige controles en opdrachten

 • 1.

  Het college kan de door de raad benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het college informeert de raad vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdracht.

 • 2.

  Het college draagt zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, ABP, Sociale verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten door een accountant uitgevoerd moet worden, is het college bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door de raad benoemde accountant als dat in het belang van de gemeente is.

Artikel 7. Rapportering

 • 1.

  Als de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze, na toepassing van hoor en wederhoor, schriftelijk aan de raad en zendt een afschrift hiervan aan het college.

 • 2.

  De controleverklaring en het concept van het verslag van bevindingen worden, na toepassing van hoor en wederhoor, bij de raadsgriffier ter inzage gelegd voor de raad en worden gelijktijdig door de accountant aan het college voorgelegd met de mogelijkheid voor het college om op deze stukken te reageren.

 • 3.

  De accountant bespreekt voorafgaand aan de raadsbehandeling van de jaarstukken het verslag van bevindingen met een vertegenwoordiging vanuit de raad.

 • 4.

  In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen rapporteert de accountant zijn bevindingen van bestuurlijk belang over uitgevoerde tussentijdse controles, na toepassing van hoor en wederhoor, aan het college en de raad.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt kortweg aangehaald als “Controleverordening gemeente Oss 2015”.

Artikel 9. Inwerkingtreding en intrekking oude regelingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking per 19 februari 2015, met dien verstande dat ze van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening van het verslagjaar 2015 en later.

 • 2.

  De “Controleverordening gemeente Oss 2011”, vastgesteld bij raadsbesluit van 3 januari 2011, wordt gelijktijdig ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 februari 2015.

De gemeenteraad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

drs. P.H.A. van den Akker drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Coll:

Bekend gemaakt d.d. 18 februari 2015

Bron: Oss Actueel

In werking getreden 19 februari 2015