Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Oss 2015 (verordening 213a)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Oss 2015 (verordening 213a)
CiteertitelFinanciële verordening gemeente Oss 2015 (verordening 213a)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2015Onbekend

12-02-2015

Oss Actueel

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Oss 2015 (verordening 213a)

 

 

 

Gemeenteraad

 

 

 

 

 

 

Onderwerp:

 

Volgnummer

 

Verordening artikel 213a Gemeentewet

 

Dienst/afdeling

GFC

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014;

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Oss 2015

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. doelmatigheid

De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen of waarbij met de beschikbare middelen zoveel mogelijk resultaat wordt bereikt.

b. doeltreffendheid

De mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

c. BBC-cyclus

Beleids- en beheerscyclus, de Osse term voor de planning- en controlcyclus. Documenten hierin zijn onder andere de kadernota, programmabegroting en jaarverslag/jaarrekening.

Artikel 2. Onderzoeken

 • 1.

  De organisatie doet periodiek mee aan benchmarks die betrekking hebben op het brede werkveld van de gemeente of op één op meerdere specifieke onderdelen. Deze benchmarks gaan zowel over de primaire taken als over de bedrijfsvoering die daar ondersteunend aan is. Deze benchmarks geven inzicht in de prestaties van de organisatie (doelmatigheid en doeltreffendheid), waar mogelijk ook ten opzichte van andere gemeenten en/of ten opzichte van eerdere jaren.

 • 2.

  Daarnaast wordt gebruik gemaakt van klanttevredenheidsonderzoek om inzicht te krijgen in hoe burgers, bedrijven en/of instellingen ons waarderen.

 • 3.

  In het jaarverslag legt het college aan de raad verantwoording af over de realisatie van de maatschappelijke effecten, doelstellingen en indicatoren uit de programmabegroting aan de hand van de eerste 2 w-vragen:

  • -

   wat hebben we bereikt?

  • -

   wat hebben we daarvoor gedaan?

 • 4.

  Het college informeert de raad over de uitkomsten van onderzoek, waar mogelijk en relevant als onderdeel van de BBC-cyclus. Daarbij kan het college waar nodig aanbevelingen doen voor aanpassingen of verbeteringen.

Artikel 3. Citeertitel

Deze verordening wordt kortweg aangehaald als “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Oss 2015”.

Artikel 4. Inwerkingtreding en intrekking oude regelingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking per 19 februari 2015, met dien verstande dat deze van toepassing is vanaf het begrotingsjaar 2015.

 • 2.

  De “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Oss 2011”, vastgesteld bij raadsbesluit van 3 januari 2011, wordt gelijktijdig ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 februari 2015.

De gemeenteraad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

drs. P.H.A. van den Akker drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Coll:

Bekend gemaakt d.d. 18 februari 2015

Bron: Oss Actueel

In werking getreden 19 februari 2015