Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsom Ouder-Amstel 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsom Ouder-Amstel 2017
CiteertitelBeleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsom Ouder-Amstel 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 125 Gemeentewet jo. Artikel 5:21 en 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-08-2017Onbekend

17-08-2017

www.ouder-amstel.nl

2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsom Ouder-Amstel 2017

Inleiding

Op grond van artikel 125 Gemeentewet jo. Artikel 5:21 en 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht heeft een bestuursorgaan de bevoegdheid om handhavend op te treden in de vorm van een last onder dwangsom. Een last onder dwangsom is een zogenaamde herstelsanctie. Een herstelsanctie is gedefinieerd in artikel 5:2 van de Awb: een bestuurlijke sanctie die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding.

De inhoud van een last onder dwangsom bestaat uit een aantal elementen (artikel 5:32a en 5:32b Awb) en moet voldoen aan een aantal eisen.

De te nemen herstelmaatregelen

Een termijn (bij een last tot het voorkomen van verdere overtreding of tot ongedaan maken van een overtreding)

De dwangsom. De dwangsom is of een bedrag ineens, of een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd dan wel een bedrag per overtreding van de last.

Vaststellen maximumbedrag waarboven geen dwangsommen meer worden verbeurd.

Dwangsom in redelijke verhouding tot enerzijds de zwaarte van het door de overtreding van het wettelijk voorschrift geschonden belang en anderzijds de beoogde effectieve werking van de dwangsomoplegging.

Een bestuursorgaan komt bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom en het maximum van het te verbeuren bedrag een ruime mate van beleidsvrijheid toe. De hoogte van de dwangsom kan en moet op de ernst van de overtreding worden afgestemd. (evenredigheid) en tot doel hebben de overtreding tegen te gaan of te voorkomen (effectiviteit).

Deze beleidsregels hebben betrekking op het bepalen van de termijnen en de hoogte van de dwangsom bij veelvoorkomende overtredingen op het gebied van omgevingsrecht en de bijzondere wetten. (Wabo, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Bouwbesluit 2012), Drank- en Horecawet, Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel.

1. Handhavingsmiddelen

Last onder dwangsom

In beginsel zal gekozen worden voor een last onder dwangsom. Een last onder dwangsom is een herstelsanctie die strekt tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding en die de verplichting inhoudt tot betaling van de geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Last onder bestuursdwang

Een last onder bestuursdwang is een herstelsanctie die inhoud een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding en de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. Een last onder bestuursdwang is een van de vormen van handhaving die wordt ingezet in het geval van de Wet Damocles of de Wet Victoria wanneer een pand gesloten wordt.

Spoedeisende bestuursdwang

Bij het opleggen van spoedeisende bestuursdwang wordt zoveel mogelijk de normale

bestuursdwangprocedure gevolgd met een aangepaste (zeer) korte begunstigingstermijn. In voorkomende acute gevallen of onomkeerbare situaties kan bestuursdwang mondeling worden aangezegd en meteen worden geëffectueerd. Naderhand dient de bestuursdwang alsnog op schrift te worden gesteld en bekend te worden gemaakt. Hieronder staan enkele voorbeelden genoemd:

 • ·

  Levensbedreigende situaties (bijvoorbeeld bij brand/instortingsgevaar);

 • ·

  Brandgevaarlijke situaties die acuut levensbedreigend kunnen zijn;

 • ·

  Illegale lozingen en andere ernstige milieubedreigende situaties;

 • ·

  Het stilleggen van de bouw in geval van illegale bouw of onvoorziene veiligheid- of

 • ·

  gezondheidssituaties tijdens vergunde bouwwerkzaamheden;

 • ·

  Aantasting van monumentale waarden;

 • ·

  Illegale grondbewerking;

 • ·

  Bedreiging van de openbare orde;

 • ·

  Illegale sloop (bijvoorbeeld met asbest) of onvoorziene veiligheid- of

 • ·

  gezondheidssituaties tijdens vergunde sloopwerkzaamheden.

Preventieve last onder bestuursdwang of dwangsom

Als er sprake is van een klaarblijkelijk gevaar van een op zeer korte termijn te verwachten overtreding van een concreet bij of krachtens de wet- en regelgeving gesteld voorschrift kan een preventieve last onder bestuursdwang of dwangsom worden opgelegd. Daarbij is van belang dat die overtreding in de beschikking kan worden omschreven met die mate van duidelijkheid die uit een oogpunt van rechtszekerheid ten aanzien van handhavingsbeschikkingen is vereist.

Intrekken vergunning

Een eerder verleende vergunning of ontheffing kan ingetrokken worden als sanctie op onrechtmatig gedrag van een houder van een beschikking. Intrekking is slechts mogelijk op grond van verschillende wet- en regelgeving waarvoor het college of de burgemeester bevoegd gezag is. Te denken valt hierbij aan het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens of het niet nakomen van de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen. In sommige gevallen zijn nog aanvullende handhavingsmaatregelen nodig in de vorm van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Verder kan een vergunning worden ingetrokken om leed toe te voegen (bestraffende sanctie). Dit kan ondermeer het geval zijn als een horecaondernemer doelbewust de exploitatievergunning overtreedt. De situatie waarin van de intrekkingsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt is dermate casuïstisch dat deze per situatie wordt beoordeeld. Op grond van de Wabo kan een vergunning voor de activiteit bouwen worden ingetrokken wanneer 26 weken geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning.

Sluiten van de inrichting

De burgemeester heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid een horeca-inrichting (tijdelijk) te sluiten vanwege verstoring van de openbare orde. Zaken die gerelateerd zijn aan verstoring van de openbare orde en die afzonderlijk niet tot een sanctie kunnen leiden, kunnen bij deze maatregel samen worden genomen.

Bestuurlijke strafbeschikking

Wanneer het gaat om ongewenste situaties (kleine overtredingen in de openbare ruimte op basis van de APV en Afvalstoffenverordening), kan een financiële prikkel preventief kan werken. De beschikking is niet bedoeld om hiermee een overtreding te beëindigen. Een belangrijk verschil met bestuurlijke boete is dat de oplegging en inning bij de bestuurlijk strafbeschikking via het CJIB loopt en deze onder het strafrecht valt.

De bestuurlijke strafbeschikking kan alleen in aangewezen gevallen worden opgelegd.

In deze gevallen is geen bestuurlijke boete meer mogelijk.

Kennisgeving van bekeuring

Een BOA kan een kennisgeving van bekeuring opmaken.

Beschikking in het kader van Wet Mulder

Voluit heet de betrokken wet de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Tegen de beschikking staat bezwaar en daarna beroep open.

Administratieve afhandeling wordt door het CJIB verzorgd. In een aantal gevallen, voornamelijk kleine verkeersovertredingen, is een BOA bevoegd om een beschikking op basis van de Wet Mulder op te leggen. Voor de overige zaken treedt de politie hiertegen op.

2. Werkwijze

De hoogtes van de dwangsommen staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van de overtreding. Een redelijke termijn is een termijn die een overtreder redelijkerwijs nodig heeft om de overtreding ongedaan te maken. Zo zal de aanschaf van een tijdschakelaar (energiebesparende maatregel) veel minder tijd vergen dan het laten keuren van een brandmeldinstallatie. In dat laatste geval moet rekening gehouden worden met een eventuele offerte- en opdrachtverstrekking, alvorens de brandmeldinstallatie daadwerkelijk kan worden gekeurd. De overtreder dient echter zelf ook rekening te houden met terugkerende afspraken zodat hij hiervoor onderhoudscontracten voor kan afsluiten. Indien na het verstrijken van de termijn uit de vooraankondiging dwangsom is verstreken, zal een dwangsom worden opgelegd waarin een begunstigingstermijn is opgenomen. Een last onder dwangsom kan onder voorwaarden ook preventief ter voorkoming van een overtreding worden opgelegd.

Termijnstellingen

De termijnstellingen in de schema’s worden niet alleen gehanteerd in de last onder dwangsom of bestuursdwang, maar ook in de schriftelijke waarschuwingen die daaraan vooraf gaan.

Dwangsom verbeurd

Indien de bedragen uit het schema worden gehanteerd en de dwangsommen verbeurd zijn, kan hierna een nieuwe last onder dwangsom worden opgelegd.

Dwangsombedragen in geval van recidive

In geval van herhaling van de overtredingen wordt een extra toeslag opgelegd bij een volgende last onder dwangsom. Recidive geldt als dezelfde overtreder binnen vijf jaar na de opgelegde last onder dwangsom dezelfde overtreding opnieuw begaat. Deze bedraagt 50% bij de eerste herhaling en 100% bij meerdere herhalingen. Als deze herstelsanctie ondanks herhalingen niet werkt, wordt gekozen voor een last onder bestuursdwang.

Invorderingsproces

 • 1.

  De overtreder verbeurt de bedragen van rechtswege na het verstreken van de begunstigingstermijn. De verbeurde dwangsom moet vervolgens binnen zes weken worden betaald. Artikel 5:33 Awb.

 • 2.

  Indien de dwangsom niet tijdig wordt betaald is er sprake van verzuim (artikel 4:97 Awb). Vanaf dat moment kan wettelijke rente worden gerekend.

 • 3.

  Nadat zes weken zijn verstreken nadat de dwangsom is verbeurd en het dwangsombedrag niet is betaald, moet voor de invordering van de dwangsombedragen een invorderingsbeschikking worden opgelegd. (artikel 5:37 Awb). (Ook vatbaar voor bezwaar/ beroep). Binnen zes weken dient er te worden betaald.

 • 4.

  Indien ook wettelijke rente in rekening wordt gebracht, moet hiervoor ook een rentebeschikking worden opgelegd (artikel 4:99 Awb). (Ook vatbaar voor bezwaar/ beroep.)

 • 5.

  Indien de overtreder ondanks de invorderingsbeschikking niet betaalt, volgt een aanmaning (artikel 4:132 e.v. Awb).

 • 6.

  Indien ook na de aanmaning niet wordt betaald, volgt een dwangbevel (inzetten deurwaarder; artikel 4:114 e.v. Awb). (Ook vatbaar voor bezwaar en beroep).

 • 7.

  Uitstel van betaling kan alleen bij beschikking worden verleend. (artikel 4:94 Awb). Ook hiertegen staat bezwaar en beroep open. Er kan een zekerheidsstelling, bijvoorbeeld bankgarantie worden geëist.

3. Sanctiestrategie

Bij bestuursrechtelijke handhaving kiest het college, respectievelijk de burgemeester van Ouder-Amstel, waar mogelijk, voor het opleggen voor een last onder dwangsom. In die gevallen waarin het belang dat het betrokken voorschrift beoogd te beschermen zich verzet tegen de bestuurlijke sanctie van een last onder dwangsom wordt daar niet voor gekozen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer acuut gevaar optreedt of sprake is van onveilige situaties en de hoogte van een dwangsom onvoldoende effect heeft of zal hebben. In onderstaande schema’s wordt beschreven hoe bij overtredingen van de Wet milieubeheer respectievelijk overtredingen van Bouwen, brandveilig gebruik en strijdig gebruik bestemmingsplan wordt omgegaan.

Sanctiestrategie Wet milieubeheer

Toelichting sanctiestrategie overtredingen van de Wet milieubeheer

Wanneer tijdens het toezicht een overtreding wordt geconstateerd worden in overleg met de overtreder afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen de overtreding beëindigd moet zijn. Dit wordt bevestigd in een brief; de zogenaamde ambtelijke waarschuwing. Na deze termijn wordt een eerste hercontrole uitgevoerd. Als bij deze controle blijkt dat de overtreding niet ongedaan is gemaakt zal een tweede termijn worden gegeven middels een bestuurlijke waarschuwing (voornemen handhavend optreden). Wanneer bij de tweede controle blijkt dat de overtreding nog steeds voortduurt, wordt in beginsel last onder dwangsom opgelegd.

Sanctiestrategie Bouwen, Brandveilig gebruik en strijdig gebruik bestemmingsplan

Toelichting: sanctiestrategie overtredingen bouwregelgeving, brandveilig gebruik en overtredingen van het bestemmingsplan

Wanneer tijdens het toezicht een overtreding wordt geconstateerd wordt in beginsel een termijn gegeven waarbinnen de overtreding ongedaan gemaakt dient te worden middels een bestuurlijke waarschuwing (voornemen handhavend optreden). Wanneer bij de hercontrole blijkt dat de overtreding nog steeds voortduurt, zal in beginsel handhavend worden opgetreden.

Tabel 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wettelijke grondslag

Omschrijving

Categorie

Afmetingen

Hoogte dwangsom ineens of per tijdseenheid

(wordt dan vermeld)

Maximum

Begunstigingstermijn

Artikel 2.1. eerste lid aanhef en onder a Wabo

Of

Artikel 2.3 Wabo

Bouwen bouwwerk – vergroten bouwwerk zonder

of

In afwijking omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licht

Max 10m2

Zo nodig stilleggen werkzaamheden +

€ 1.500 ook bij doorbreking stillegging

 

Min. 6 weken

 

 

Matig

Max 30m2

Zo nodig stilleggen werk +

€ 5000

ook bij doorbreking stillegging

 

Min. 6 weken

 

 

Ernstig

Max 50m2

Zo nodig Stilleggen werkzaamheden +

€ 7.500

ook bij doorbreking stillegging

 

Min. 8 weken

 

 

Buitencategorie

> 50m2

Zo nodig Stilleggen werkzaamheden +

€ 15.000

ook bij doorbreking stillegging

 

Min. 8 weken

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2.1. eerste lid aanhef en onder b van de Wabo

Het uitvoeren van een werk of van werkzaamheden waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatievergunning

is bepaald

 

 

€ 5.000 ineens

 

Minimaal 8 weken

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2.1. eerste lid aanhef en onder c van de Wabo

Strijdig gebruik Bestemmingsplan, beheersverordening

 

 

 

 

 

 

 

Licht

Max 20m2

€ 1.000

 

Min. 8 weken

 

 

Matig

Max 30m2

€ 1.500

 

Min. 8 weken

 

 

Ernstig

Max 100m2

€ 2.500

 

Min. 8 weken

 

 

Buitencategorie

>100m2

€ 5.000

 

Min. 8 weken

 

 

Arbeidsmigranten

 

€ 10.000 ineens

 

 

 

 

Permanente bewoning recreatiewoning, bijgebouw,

 

€ 5.000 ineens

 

 

Artikel 2.1 eerste lid aanhef en onder d van de Wabo in samenhang met Bouwbesluit 2012

Zonder omgevingsvergunning of melding brandveilig gebruik een bouwwerk in gebruik nemen

 

 

€ 10.000 per maand (max € 100.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2.1. eerste lid aanhef en onder e van de Wabo

Zonder omgevingsvergunning een milieu inrichting oprichten, veranderen of in werking hebben

 

 

€ 10.000 per maand (max € 100.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Bouwbesluit 2012

Te allen tijde worden afspraken gemaakt over tijdelijke oplossingen die in het kader van de veiligheid genomen moeten worden gedurende de begunstigingstermijn.

 

Wettelijke grondslag

Omschrijving

Hoogte dwangsom ineens of per tijdseenheid

(wordt dan vermeld)

Maximum

Begunstigingstermijn

Bouwbesluit 2012

Brandweerlift wordt niet onderhouden

€ 2.000 ineens

 

3 maanden

Bouwbesluit 2012

Verbod op roken en vuur wordt genegeerd

€ 2.000 ineens

 

Direct

Bouwbesluit 2012

Oneigenlijk gebruik / in slechte staat verkerende elektrische-, verbrandings- en verwarmingsinstallatie

€ 2.000 ineens

 

1 maand

Bouwbesluit 2012

Opstelling inventaris voldoet niet/ geen opstellingsplan aanwezig

€ 500 ineens

 

Direct

Bouwbesluit 2012

Vereiste brandslangshaspels/ draagbare kleine blusmiddelen en blusleiding niet aanwezig / werking onvoldoende gegarandeerd

€ 1.000 ineens

 

2 weken

Bouwbesluit 2012

Deuren met brand- en/of rookwerende functie niet zelfsluitend

€ 1.000 ineens

 

2 maanden

Artikel 2.84 van het Bouwbesluit 2012

WBDBO = weerstand bij branddoorslag) is onvoldoende. Subbrandcompartiment is te groot

€ 2.000 ineens

 

3 maanden

Artikel 2.17 Bouwbesluit 2012

Loopafstanden binnen rookcompartiment te lang

€ 2.000 ineens

 

3 maanden

Artikel 2.94 Bouwbesluit 2012

Materiaal wanden, plafonds en beloopbaar vlak voldoet niet

€ 3.000 ineens

 

3 maanden

Bouwbesluit 2012

Materiaal gordijnen en versieringen en of hoogte en bevestiging voldoen niet

€ 1.000 ineens

 

1 maand

Bouwbesluit 2012

Onvoldoende vluchtroutes

€ 2.000 ineens

 

1 maand

Bouwbesluit 2012

Tijdsduur tot bezwijking bij brand is onvoldoende

€ 2.000 ineens

 

3 maanden

Bouwbesluit 2012

Vereiste rook- en warmteafvoer niet aanwezig/ werking onvoldoende gegarandeerd

€ 2.500 ineens

 

3 maanden

Bouwbesluit 2012

Constructieve veiligheid muv zeer eenvoudige constructies

€ 10.000 - € 50.000 ineens

 

 

Bouwbesluit 2012

Geen logboek van brandbeveiligingsinstallaties aanwezig / bijgehouden

€ 500 ineens

 

2 maanden

Bouwbesluit 2012 / Bouwverordening / Woningwet

Veiligheid of gezondheid bij bouwen, slopen of gebruik bouwwerk

€ 2.000 ineens

 

 

Bouwbesluit 2012

Bereikbaarheid hulpverleningsvoertuigen onvoldoende

€ 2.000 ineens

 

1 maand

Artikel 6.30 Bouwbesluit 2012

Bluswatervoorziening onvoldoende

€ 2.000 ineens

 

3 maanden

Bouwbesluit 2012

Brandbare en /of brandgevaarlijke stoffen aanwezig

€ 5.000 ineens

 

1 maand

Bouwbesluit 2012

Meer dan maximum aantal personen

€ 1.000 ineens

 

Direct

Artikel 7.16 Bouwbesluit 2012

Klemmende nooddeur, geblokkeerde nooduitgang, onbereikbare/ geblokkeerde brandblusser waardoor situatie bij redden van personen bij brand wordt bemoeilijkt

€ 1.500 per overtreding

 

2 weken;

Artikel 7.12 Bouwbesluit 2012

Nooddeur voorzien van slot met sleutel / afsluitbaar

€ 2.500 per deur

 

2 weken

Artikel 6.31 Bouwbesluit 2012

Blusmiddelen niet aanwezig/ niet voldoende

€ 500 per ontbrekende/ niet werkende brandblusser

 

2 weken

Artikel 1.16 Bouwbesluit 2012

Brandmeldinstallatie niet voorzien van geldig certificaat als bedoeld in Regeling brandmeldinstallaties 2002

€ 5.000 ineens

 

10 weken

Artikel 1.16 Bouwbesluit 2012

Geen noodpictogram aanwezig

€ 500 per ontbrekend noodpictogram

 

2 weken

Tabel 3. Milieubescherming

 

Lekbak vertoont gebreken

Wm

Hoog

€ 1750

1-3 maanden

Ondergrondse tank niet gesaneerd

Wm

Hoog

€ 2500

3 maanden

Water sludge controle niet uitgevoerd

Wm

Hoog

€ 500 per overtreding

1 maand

PGS 30 overtreden

Wm

Hoog

€ 1750

1 maand

Verkennend bodemonderzoek niet uitgevoerd

Wm

Hoog

€ 1000 per week (max 10 x)

1 maand

Geen certificaat vloer

Wm

Laag

€ 1000 ineens

1 maand

Geen vloeistofdichte vloer of lekbak aanwezig

Wm/ Wbb

Hoog

€ 1750 ineens

1-3 maanden

Lekke leidingen vertonen bodemvervuiling spoedeisend

Wm/ Wbb

Hoog

Last onder bestuursdwang

1 week

Keuring tank niet (tijdig) uitgevoerd

Wm/ Wbb

Laag

€ 350 per week max 10x

2 weken

Permanente bewoning Het Korte eind

Wabo

Hoog

€ 5.000 ineens

1 maand

 

 

 

 

 

Geen hemelwaterbescherming of gecontroleerde afvoer aanwezig

Wm

Hoog

€ 1750 ineens

1-3 maanden

Geen vloeistofdichte vloer rondom afleverzuil

WM

Hoog

€ 1.000 ineens

1 maand

Geen grondwatermonitoring

Wm

Hoog

€ 1750 ineens

1 maand

Keuring vloer ontbreekt

Wm

Laag

€ 1000 ineens

1-3 maanden

 

 

 

 

 

Nul- en eindsituatie niet uitgevoerd

Wm

Hoog

€ 1750 per week max 10x

3 maanden

Nieuw geval van bodemverontreiniging ikv zorgplicht Wet bodembescherming niet gemeld

Wm

Hoog

€ 1750 per week max 10x

1 maand

Opslag vaste mest niet op mestdichte plaat

Wm

Laag

€ 1500 ineens

3 maanden

Stoffen in bodem brengen vervuilend en spoed vereist

Wm/Wbb

Hoogste

Last onder bestuursdwang

1 week

Tank niet boven lekbak

Wm

Hoog

€ 1000 ineens

2 maanden

Tank niet tegen aanrijden beschermd

Wm

Laag

€ 1000 ineens

1 maand

Vereiste brandweeringang niet aanwezig/ werking onvoldoende gegarandeerd

Bouwbesluit 2012

Hoog

€ 2.000 ineens

1 maand

Vloer of lekbak niet bestand tegen chemische werking stof

Wm

Hoog

€ 1750 ineens

1-3 maanden

Vaatwerk/ accu’s niet in lekbakken

Wm

Gemiddeld

€ 500 ineens

1 maand

In werking zonder omgevingsvergunning milieu geen aanvraag geen opzet

Wm/ Wabo

Hoog

€ 1000 per dag maximaal € 50.000

2 maanden

In werking zonder vergunning, geen aanvraag, geen aanvraag willen doen

WM

Hoogste

Last onder bestuursdwang – sluiting

1 week

Constructie onvoldoende brandwerend

Wm/ Bouwbesluit

Hoog

€ 2500 ineens

1-3 maanden

Opslag gevaarlijke stoffen niet conform voorschriften

Wm

Hoog

€ 2500 ineens

1 maand

Onveilige opstelling gasflessen

Wm

Hoog

€ 50 per fles per dag max 10x

1 week

Keuringstermijn gasfles verlopen

Wm

Hoog

€ 100 per fles per week max 10x

1 week of direct verwijderen.

Handelen in afwijking van melding Wm

Wm

Gemiddeld

€ 1000

2 weken – 2 maanden

Inrichting in oprichting zonder melding

Wm

Gemiddeld

€ 1000 ineens

4 weken

Ontbreken logboek koelinstallatie

Wm

Gemiddeld

€ 500 ineens

1 maand

Voorschriften stankhinder niet naleven

Wm

Hoog

€ 1750 per week max 10x

1 maand

Overschrijding geluidsniveau incidenteel

Wm

Gemiddeld

€ 500 per overtreding max 10x

2 weken

Overschrijding geluidsniveau structureel

Wm

Hoog

1000 per dag max 10x

1 week

Overlast in werking buiten vergunde / gemelde uren

Wm

Hoog

1000 per overtreding max 10x

1 dag

Tabel 4. Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel

Veel overtredingen van de APV Ouder-Amstel worden strafrechtelijk aangepakt. De overtreder ontvangt een zogenaamde bestuurlijke strafbeschikking en dient het bedrag te voldoen middels de factuur die hij vanwege het CJIB ontvangt. Voor een aantal artikelen op basis van de APV ligt bestuurlijke handhaving meer voor de hand. Dit schema bevat dan ook niet alle artikelen uit de APV.

 

Omschrijving

Overtreding

Toezichthouders/ Buitendienst

Herstelsanctie

Standaard begunstigingstermijn

Hoogte dwangsom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitweg zonder melding/ uitweg indien verboden door college

APV (2:11)

Toezichthouders

 

 

€ 5.000 ineens

Evenement zonder vergunning

APV (2:27)

Toezichthouders/ BOA

 

 

€ 2.000 – 10.000 ineens (afhankelijk van grootte evenement)

Horecabedrijf zonder exploitatievergunning

APV (2:30)

Toezichthouders

Voornemen last onder dwangsom

 

€ 7.500 ineens

Horeca sluitingstijd

APV (2:32)

Politie/ Toezichthouders

 

 

€ 1.500 ineens

Aanwezigheid gesloten horecabedrijf

APV (2:34)

Politie/ BOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelgelegenheid exploiteren

APV (2.40)

Toezichthouders

 

 

€ 5.000 ineens

Betreden gesloten woning of lokaal

APV (2:42)

Toezichthouders

 

 

 

Zonder vergunning consumentenvuurwerk ter beschikking stellen

APV (2:76)

Toezichthouders

 

 

€ 2.000 ineens

Exploitatie seksinrichting

APV (3:4)

Toezichthouders

 

 

€ 10.000 ineens

Sluitingstijden Seksinrichting

APV (3:10)

Toezichthouders

 

 

€ 7.500 ineens

Aanwezigheid van toezicht door exploitant en beheerder

APV (3:12)

Toezichthouders

 

 

€ 5.000 ineens

Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

APV (4:15)

BOA

LIK OP STUK

 

 

Collectieve/ incidentele festiviteit niet gemeld

APV (4:3)

Toezichthouders

 

 

 

Overige geluidhinder buiten milieu-inrichting

APV (4:6)

Toezichthouders

 

 

€ 1.000 ineens

Natuurlijke behoefte doen

APV (4:8)

Politie / BOA

 

 

 

Parkeren van voertuigen van autobedrijven e.d.

APV (5:2)

Buitendienst/ BOA

 

 

 

Zonder vergunning snuffelmarkt organiseren

APV (5:23)

Toezichthouders

 

 

€ 5.000 ineens

Tabel 5. Drank- en Horecawet

Sanctiestrategie Drank- en Horecawet

Er zijn verschillende sanctiestrategieën voor de diverse overtredingen van de Drank- en Horecawet. Deze zijn afhankelijk van de aard van de overtreding. De hoogte van de dwangsom verschilt per categorie.

 

Overtreding

Omschrijving

Categorie

Hoogte dwangsom

 

Artikel 3 DHW

Zonder vergunning horecabedrijf of slijtersbedrijf

uitoefenen 3 € 7.500 ineens

 

Artikel 9 derde lid DHW

Registratie van barvrijwilligers die instructie hebben gekregen en afschrift daarvan in de inrichting aanwezig

1

€ 500 ineens

Artikel 9 vierde lid DHW

Reglement is in de inrichting aanwezig

1

€ 500 ineens

Artikel 12 eerste lid DHW

Verbod alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse anders dan in een in de vergunning vermelde horecalokaliteit of terras

1

€ 2500 ineens

Artikel 12 tweede lid DHW

Verboden sterke drank te verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse anders dan in een op de vergunning vermelde slijtlokaliteit

1

€ 2500 ineens

Artikel 13 eerste lid DHW

Alcoholhoudende drank verstrekken in horecalokaliteit of terras voor gebruik elders dan ter plaatse

1

€ 2500 ineens

Artikel 14 eerste lid DHW

Slijtlokaliteit gelijktijdig in gebruik te hebben dan het verrichten van andere bedrijfsactiviteiten

1

€ 1500 ineens

Artikel 14 tweede lid DHW

Horecalokaliteit of een terras ook in gebruik voor het uitoefenen van de kleinhandel of zelfbedieningsgroothandel of het uitoefenen van het in het derde lid genoemde activiteiten

1

€ 1500 ineens

Artikel 15 eerste lid DHW

Kleinhandel uitoefenen in horecalokaliteit

1

€ 1500 ineens

Artikel 15 tweede lid DHW

Kleinhandel uitoefenen in slijtlokaliteit

1

€ 1500 ineens

Artikel 16 DHW

Verbod op automaten waar afnemers zelfstandig drank uit kunnen halen

2

€ 2500 ineens

Artikel 17 DHW

Verboden bedrijfsmatig alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse anders dan in gesloten verpakking

1

€ 2500 ineens

Artikel 18 eerste lid DHW

Verboden in een anders dan slijtersbedrijf zwakalcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse aan particulieren te verstrekken

1

€ 2500 ineens

Overtreding

Omschrijving

Categorie

Hoogte dwangsom

Artikel 19 eerste lid DHW

Het is verboden, anders dan in de rechtmatige uitoefening van het slijtersbedrijf of van het partijen- cateringsbedrijf gelegenheid te bieden tot het doen van bestellingen voor sterke drank en sterke drank op bestelling af te leveren of te doen afleveren aan huizen van particulieren

2

€ 5000 ineens

Artikel 19 tweede lid DHW

Verboden gelegenheid te bieden tot het doen van bestellingen voor zwakalcoholhoudende drank anders dan vanuit (zie wet)

1

€ 2500

Artikel 20 eerste lid DHW

Verbod alcoholhoudende drank onder de 18

3

€ 5000 ineens

 

 

 

 

Artikel 20 tweede lid

Aanwezigheid van personen onder de 18 in slijtlokaliteit anders dan onder begeleiding van 21 jaar of ouder

1

€ 1500 ineens

Artikel 20 derde lid

Identificatieplicht

1

€ 500 ineens

Artikel 20 vierde lid

Duidelijke aanduiding leeftijdsgrenzen

1

€ 500 ineens

Artikel 20 vijfde lid

Verboden toe te laten in horecalokaliteit of slijtersbedrijf persoon in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van andere psychotrope stoffen

2

€ 5000 ineens

Artikel 20 zesde lid

Dienst doen in kennelijke staat dronkenschap of kennelijk onder invloed van psychotrope stoffen

2

€ 5000 ineens

Artikel 21 DHW

Verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken indien redelijkerwijs moet worden vermoed dat dit tot verstoring van de openbare orde/ veiligheid of zedelijkheid zal leiden

1

€ 2500 ineens

Artikel 22 eerste lid DHW

Verbod alcoholverstrekking op plaatsen waar brandstof wordt aangeboden en in winkels die aan benzinestation zijn verbonden

3

€ 2.500 ineens

Artikel 22 tweede lid DHW

Bij amvb aangewezen bedrijven waar verboden is alcohol te verstrekken

2

€ 1.500 ineens

Overtreding

Omschrijving

Categorie

Hoogte dwangsom

Artikel 24 eerste lid DHW

Verbod om horecalokaliteit slijtlokaliteit geopend te houden indien er geen op de vergunning vermelde leidinggevende aanwezig is of indien iemands bijschrijving is aangevraagd en zolang nog niet op de aanvraag is beslist

2

€ 1.000 ineens

Artikel 24 tweede lid DHW

Paracommerciële rechtspersoon verboden een horecalokaliteit gedurende tijd dat alcoholhoudende drank wordt verstrekt geopend te houden zonder dat leidinggevende zoals vermeld op aanhangsel vergunning / aangevraagde persoon nog niet is bijgeschreven of barvrijwilliger niet aanwezig is die barinstructie niet heeft gekregen

1

€ 1.000 ineens

Artikel 24 derde lid DHW

Verboden in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit personen jonger dan 16 jaar dienst te laten doen gedurende de tijd dat daarin dranken worden verstrekt

2

€ 3500 ineens

Artikel 25 eerste lid DHW

Buiten horecalokaliteit / slijtersbedrijf om ruimte voor publiek geopend te houden als in die ruimte alcoholhoudende drank aanwezig is (zie uitzonderingen)

1

€ 1.500 ineens

(Artikel 25 tweede lid DHW)

Buiten horecabedrijf verboden om toe te laten dat in die ruimte alcoholhoudende drank wordt genuttigd. Zie uitzondering

1

€ 1500 ineens

(artikel 29 derde lid DHW)

aanwezigheid vergunning + aanhangsel in de inrichting

1

€ 500 ineens

Artikel 35 vierde lid DHW

Afschrift ontheffing artikel 35 ter plaatse aanwezig te hebben

1

€ 500 ineens

Toelichting

 

In de schema’s zijn voor de meest voorkomende overtredingen op het gebied van milieu, bouwen, brandveilig gebruik en horeca de hoogte van de dwangsommen opgenomen, die als uitgangspunt gelden bij een last onder dwangsom.

Bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom gelden de in de tabel genoemde dwangsomhoogten. In de tabel worden de meest voorkomende overtredingen per categorie vermeld en de daaraan verbonden (maximale) dwangsomhoogte.

De geconstateerde feiten zijn bepalend voor het vaststellen van de hoogte van de dwangsom en het maximaal te verbeuren bedrag. Afwijking van de hoogte van de dwangsom volgens de tabel moet gemotiveerd worden. Op grond van artikel 4:84

van de Awb kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van een beleidsregel indien handelen overeenkomstig de beleidsregel voor de belanghebbende gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.