Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Beleidsregels vervoer inbrekerswerktuigen Ouder-Amstel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels vervoer inbrekerswerktuigen Ouder-Amstel
CiteertitelBeleidsregels vervoer inbrekerswerktuigen Ouder-Amstel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ouder-Amstel/CVDR624281/CVDR624281_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2019nieuwe regeling

03-06-2019

gmb-2019-178228

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels vervoer inbrekerswerktuigen Ouder-Amstel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel:

 

Overwegende:

 

dat (woning) inbraken door slachtoffers worden ervaren als een ernstige aantasting van de privacy en het veiligheidsgevoel;

 

dat de gemeente samen met politie/wijkagent en andere partners in het veiligheidsdomein reeds een groot aantal maatregelen ter voorkoming van (woning) inbraken uitvoert;

 

dat het ingevolge artikel 2:44 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel (hierna: APV) verboden is op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben;

 

dat deze verbodsbepaling beoogt het plegen van misdrijven zoals diefstal met braak te voorkomen dan wel te bemoeilijken;

 

dat, op verzoek van de politie, de Regionale Vijfhoek heeft uitgesproken dat een versterking van deze verbodsbepaling gewenst is teneinde (veel)plegers te beletten (een volgende keer weer) op pad te gaan voor een (woning)inbraak;

 

dat het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) ingevolge artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht over de bevoegdheid beschikt om aan overtreders van artikel 2:44 APV een last onder dwangsom op te leggen;

 

dat het opleggen van een last onder dwangsom aan overtreders van artikel 2:44 de rechterlijke toets heeft doorstaan (Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State ECLI:NL:RVS:2016:916);

 

dat van het opleggen van een last onder dwangsom een preventieve werking uitgaat, en dat met het opleggen wordt beoogd herhaling van de overtreding te voorkomen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:44 APV, de Algemene wet bestuursrecht en artikel 125 van de Gemeentewet:

besluit:

 

ter uitvoering van artikel 2:44 APV beleidsregels vast te stellen als

 

“Beleidsregels vervoer inbrekerswerktuigen Ouder-Amstel”;

Verzoek politie

 • 1.

  De politie houdt de verdachte aan. Indien blijkt dat de verdachte minimaal één antecedent gekwalificeerde (woning) inbraak over de afgelopen 5 jaar heeft, verzoekt de politie het college via een bestuurlijke rapportage aan de betreffende overtreder een last onder dwangsom op te leggen.

 • 2.

  Het maakt daarbij niet uit of de overtreder in de gemeente Ouder-Amstel woonachtig is.

 • 3.

  De last onder dwangsom geldt vanzelfsprekend alleen als de overtreder binnen de gemeente Ouder-Amstel inbrekerswerktuigen vervoert en/of bij zich heeft.

Last onder dwangsom

 • 4.

  Het college legt op basis van de bestuurlijke rapportage een last onder dwangsom op aan de overtreder. Deze last is geldig voor de duur van 5 jaar.

 • 5.

  De hoogte van de dwangsom wordt daarbij gesteld op € 2.500,00 per geconstateerde overtreding met een maximum van € 10.000,00. Een dergelijke dwangsom is niet onevenredig bevonden door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2016:916).

Van horen wordt afgezien

 • 6.

  Van horen of het indienen van een zienswijze wordt voorafgaand aan het opleggen van de dwangsom afgezien, omdat het voorkomen van een volgende inbraak blijk geeft van vereiste spoed (artikel 4:11 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmaking last aan overtreder

 • 7.

  De beschikking, zijnde een last onder dwangsom, wordt per aangetekende en reguliere post verzonden aan (het laatst bekende adres van) de overtreder. Daarnaast wordt de politie verzocht om de beschikking uit te reiken aan de overtreder.

Verbeuren dwangsom

 • 8.

  Bij iedere volgende geconstateerde overtreding verbeurt de overtreder van rechtswege een dwangsom. De last hoeft dus niet opnieuw te worden opgelegd. De politie zal het college hierover informeren.

 • 9.

  De overtreder is verplicht binnen zes weken na het verbeuren van de dwangsom tot betaling daarvan over te gaan (artikel 5:33 Algemene wet bestuursrecht).

 • 10.

  Als niet tot betaling wordt overgegaan, wordt tot invordering van de dwangsom overgegaan. De kosten die de invordering met zich brengt, wordt verhaald op de overtreder.

Overig

 • 11.

  Deze beleidsregels zijn een richtlijn waarvan het college in voorkomende gevallen gemotiveerd kan afwijken.

Dit beleid treedt inwerkingtreding op de dag na bekendmaking.

 

Ouderkerk aan de Amstel,3 juni 2019

De burgemeester,

J. Langenacker

De gemeentesecretaris,

L.J.Heijlman