Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad 2013
CiteertitelVerordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2013Nieuwe regeling

07-02-2013

Gemeenteblad Oudewater 49, 12-02-2013

D5-124

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad 2013

De raad van de gemeente Oudewater;

Overwegende dat het wenselijk is periodiek een functioneringsgesprek te laten plaatsvinden tussen burgemeester en (een afvaardiging van) de raad;

gelezen het voorstel van de griffier d.d. 7 januari 2013;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. gesprekken: functioneringsgesprekken van de raad met de burgemeester;

b. commissie: de commissie die is samengesteld uit leden van de raad die het functioneringsgesprek voeren.

c. adviseurs: wethouder(s), gemeentesecretaris of griffier die de commissie van informatie voorzien;

d. commissaris: de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1

  De raad voert gesprekken met de burgemeester en stelt daarvoor een commissie samen.

 • 2

  De commissie voert tenminste drie en maximaal zes gesprekken per ambtsperiode. In principe één gesprek per kalenderjaar;

 • 3

  De verslagen van de gesprekken in een ambtsperiode wegen mee bij het oordeel over een eventuele herbenoeming van de burgemeester.

Artikel 3 Procedure en tijdschema

 • 1

  De griffier agendeert en organiseert de functioneringsgesprekken.

 • 2

  De gesprekken worden afgestemd op de klankbordgesprekken die de commissaris periodiek met de burgemeester heeft. (het verslag van de functioneringsgesprekken moet als input kunnen dienen voor de klankbordgesprekken).

 • 3

  De griffier onderhoudt de contacten met het Kabinet van de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht.

Artikel 4 Samenstelling van de commissie

 • 1

  De commissie wordt samengesteld uit de voorzitters van de fracties die zitting hebben in de raad.

 • 2

  De commissie laat zich bijstaan door de griffier.

 • 3

  De commissie kan zich voorafgaand aan de gesprekken met de burgemeester laten informeren door wethouder(s), gemeentesecretaris en griffier.

Artikel 5 Voorzitterschap van de commissie

 • 1

  De commissie wijst uit haar midden één van de leden aan als voorzitter.

 • 2

  De voorzitter leidt het gesprek.

 • 3

  De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als contactpersoon en als woordvoerder naar buiten.

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1

  De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de verslagen en het behandelde tijdens de gesprekken.

 • 2

  De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.

 • 3

  Betrokkenen voorkomen dat op enigerlei wijze de vertrouwelijkheid en geheimhouding in gevaar komt. In de voorbereiding kunnen betrokkenen daarom alleen gebruik maken van eigen kennis en ervaring, van openbare bronnen en van voor dit doel vertrouwelijk verkregen informatie van wethouders, gemeentesecretaris en griffier. Het op andere wijze inwinnen van inlichtingen of informatie of overleg met derden is uitgesloten.

 • 4

  De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de verslagen noch informatie daarover en over het behandelde tijdens de gesprekken aan raadsleden die geen lid zijn van de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 1 en artikel 9 lid 4.

 • 5

  De commissie noch de raad zal de geheimhouding, waartoe het eerste lid verplicht, opheffen.

 • 6

  De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van documenten, voeren van de correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 7

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 8

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de griffier en de adviseurs als genoemd in artikel 1 lid c.

Artikel 7 Voorbereiding gesprek

 • 1

  De leden van de commissie en de burgemeester krijgen de gelegenheid om, voor zover van toepassing, het voorgaande verslag in te zien.

 • 2

  De leden van de commissie en de burgemeester krijgen de gelegenheid om bespreekpunten aan te leveren.

 • 3

  Uiterlijk twee weken voor het gesprek ontvangen de leden van de commissie en de burgemeester namens de voorzitter een schriftelijke uitnodiging. Die uitnodiging bevat in ieder geval plaats, tijdstip, agenda en bespreekpunten.

 • 4

  Betrokkenen die niet in staat zijn het gesprek bij te wonen delen dit tijdig mee.

 • 5

  Bij verhindering van meer dan één lid van de commissie zorgt de griffier voor een nieuwe afspraak. Uitgangspunt is het plannen van een afspraak waarbij alle leden van de commissie aanwezig kunnen zijn.

Artikel 8 Het gesprek

 • 1

  Het gesprek vindt plaats in beslotenheid.

 • 2

  Tijdens het gesprek hebben zowel de leden van de commissie als de burgemeester de mogelijkheid hun mening over en ervaringen met de geagendeerde bespreekpunten toe te lichten.

 • 3

  Uitgangspunt bij het gesprek gedurende de ambtstermijn is de profielschets waarop de burgemeester is benoemd.

 • 4

  De volgende onderwerpen worden in ieder geval tijdens het gesprek besproken:

  De burgemeester, als voorzitter van de raad en zijn rol in het fractievoorzitteroverleg en de agendacommissie.

  a. in het proces van dualisme;

  b. als voorzitter van het college;

  c. als coördinator van beleid, kwaliteitsbewaker met toepassing van artikel 170 Gemeentewet;

  d. die invulling geeft aan de eigen portefeuille, waaronder de handhaving van de openbare orde en veiligheid;

  e. en zijn contacten met de inwoners, organisaties en bedrijven;

  f. als ambassadeur en gezicht van de gemeente in de regio, provincie, rijk en Europa;

  g. en zijn contacten met ambtenaren, met name de gemeentesecretaris, de griffier en het management van de gemeentelijke organisatie;

  h. en zijn nevenfuncties en integriteit;

  i. en zijn, aan de profielschets gerelateerde, competenties.

 • 5

  Het gesprek wordt ook gebruikt om wederzijdse wensen voor de toekomst kenbaar te maken en om eerder gemaakte afspraken te evalueren.

Artikel 9 Verslaglegging

 • 1

  Door de griffier wordt het verslag in conceptvorm in drievoud opgesteld en door de voorzitter en de burgemeester door ondertekening vastgesteld.

 • 2

  Het verslag bevat de feitelijke gegevens van de tijd, plaats en rol van de aanwezigen bij het gesprek.

 • 3

  Het verslag geeft een duidelijk en feitelijk beeld van het besprokene.

 • 4

  Een afschrift van het vastgestelde verslag wordt aan de burgemeester en de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht gestuurd.

Artikel 10 Archivering

 • 1

  De griffier draagt zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken, waaronder een afschrift van het vastgestelde verslag.

 • 2

  Na het aftreden van de burgemeester worden alle betreffende stukken door de griffier vernietigd.

Artikel 11 Slotartikelen

 • 1

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking één dag na de bekendmaking.

 • 3

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 februari 2013.

De griffier, mr. R.P.A. van Aalst

De voorzitter, mr. drs. P. Verhoeve