Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Oudewater 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Oudewater 2015
CiteertitelRegeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Oudewater 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8
 2. Wet basisregistratie personen, art. 3.9
 3. Wet bescherming persoonsgegevens
 4. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Oudewater 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-201506-01-201422-01-2020Nieuwe regeling

18-08-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 29-09-2015

181/2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Oudewater 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater

Gelet op de

 • ·

  Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

 • ·

  Wet bescherming persoonsgegevens

 • ·

  Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Oudewater 2015

besluit:

 

Vast te stellen de volgende:

 

"Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Oudewater 2015"

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Oudewater worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie.

 • 3.

  De teammanager gegevensbeheer wijst de organen van de gemeente aan, aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevens set en de wijze van verstrekken.

Artikel 2: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van de Verordening basisregistratie personen Oudewater 2015, worden als

 • a.

  werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Regeling.

 • b.

  categorieën van derden die de onder sub a van dit artikel genoemde werkzaamheden uitvoeren, aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze regeling.

Artikel 3: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: "Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Oudewater 2015".

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 augustus 2015.

Burgemeester en wethouders van Oudewater

De burgemeester, de secretaris,

Mr. Drs. P. Verhoeve mr P.E. Holtrigter

Toelichting Regeling gegevensverstrekkingen BRP Oudewater 2015

 

 

Toelichting algemeen

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

 

De wetgever heeft met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA door dat van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vervangen. Voor de zeer korte termijn heeft dit als gevolg, dat het bestaande gemeentelijk kader voor de verstrekking van gegevens uit de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet en dat landelijk gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn.

 

Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatie­voorziening deel uitmaakt en geven burgemeester en wethouders daar nadere invulling aan. De onderhavige regeling voorziet in de nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Oudewater.

 

Deze regeling voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Woerden en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Oudewater aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP.

 

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van deze regeling, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wet BRP. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

 

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeente Oudewater beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

 

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

Organen van de gemeente Woerden zijn de organisatieonderdelen van de gemeente die persoonsgegevens verwerken in de bedrijfsprocessen die ze uitvoeren. Tot die organen worden ook gerekend, organen van een gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente deelneemt en die onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Woerden overheidstaken uitvoeren.

 

De gemeente Oudewater is ook bevoegd om gegevens over personen te verwerken, die niet in de gemeente Oudewater woonachtig zijn. De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens over deze categorieën van personen. Deze zogenaamde systema­tische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Oudewater op grond van artikel 3.2 Wet BRP.

 

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Oudewater woonachtig zijn, dient de gemeente Oudewater het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

 

Uit praktische overwegingen is in deze regeling opgenomen dat de verstrekking van gegevens aan de organisatie van de gemeente Oudewater gemandateerd wordt aan het hoofd van het team gegevensbeheer. Dit biedt de mogelijkheid om op flexibele wijze te kunnen inspelen op de voortdurende wijzigende vraag om gegevens uit de organisatie.

 

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden reeds voorzien in de wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Oudewater. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

 

De werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Oudewater die een verstrekking van gegevens rechtvaardigen alsmede de categorieën van derden die dergelijke uitvoeren, zijn opgenomen in de bijlage.

 

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

De Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Oudewater 2015, waarmee deze regeling kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en 6 januari 2014. Als gevolg van de korte invoeringstermijn van de Wet BRP kon deze regeling niet tijdig worden vastgesteld en is het noodzakelijk aan deze regeling terugwerkende kracht toe te kennen.

Bijlage 1 behorend bij artikel 2 Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Oudewater 2015

 

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wet BRP verzocht heeft om geheimhouding.

 

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme.

Bibliotheek

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente.

 

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed.

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven.

Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF

Maatschappelijke dienstverlening.

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Algemene en geestelijke gezondheidszorg.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Kinderopvangwerk.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Jeugdwelzijnswerk.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Ouderenzorg.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Gehandicaptenzorg.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociale werkvoorziening.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociaal - Juridische zorgverlening.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Geestelijke en maatschappelijke zorg.

Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA

Schuldhulpverlening.

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering.

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp.

Migrantenorganisaties in de gemeente

Ouderenondersteuning.

Ouderenorganisaties

Onderlinge hulp patiënten.

Patiëntenverenigingen

Bevorderen van sportgezondheid.

Sportverenigingen en organisaties

Bevorderen van de zelfredzaamheid.

Thuiszorgorganisaties

Maatschappelijke of filantropische doelen.

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen

Bevordering vrouwenwelzijn.

Vrouwenorganisaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude.

Woningcorporaties