Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen op de algemene begraafplaats Sint-Janshof

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen op de algemene begraafplaats Sint-Janshof
CiteertitelRegels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen op de algemene begraafplaats Sint-Janshof
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Sint-Janshof 2011, artikel 11, tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-201104-06-2020nieuwe regeling

18-10-2011

Telstar, 26-10-2011

11INT00374a

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen op de algemene begraafplaats Sint-Janshof

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling Wijkbeheer d.d. 18 oktober 2011;

gelet op artikel 11, tweede lid, van de Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Sint-Janshof 2011;

besluit:

vast te stellen de volgende nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen op de algemene begraafplaats Sint-Janshof:

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

 • b.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • c.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as;

 • d.

  particulier urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  algemene verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een ieder gelegenheid wordt geboden om as te doen verstrooien;

 • f.

  particulier gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • g.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

Artikel 2 - Indeling en uitgifte der graven

 • 1.

  De algemene graven bieden gelegenheid om lijken te begraven voor de tijd van 10 jaren.

 • 2.

  De particulier graven worden onderverdeeld in:

  • a.

   graven uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken dan wel het plaatsen van twee asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van twee overledenen;

  • b.

   graven uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken dan wel het plaatsen van twee asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van twee overledenen.

Artikel 3 - De bezorging van as

 • 1.

  De particulier urnengraven worden onderverdeeld in:

  • a.

   urnengraven uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste drie asbus(sen), met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien van as daarin of daarop van drie overledenen;

  • b.

   urnengraven uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste drie asbus(sen), met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien van as daarin of daarop van drie overledenen.

 • 2.

  De particulier urnennissen worden uitgegeven voor de tijd van 5 jaren en zijn bestemd voor de bijzetting van ten hoogste één asbus met urn.

Artikel 4 - Gedenkplaatsen

De particulier gedenkplaatsen worden uitgegeven voor de tijd van 30 jaren.

Artikel 5 - Slotbepalingen

 • 1

  Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na publicatie.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen op de algemene begraafplaats Sint-Janshof.

Vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 2011

de secretaris,de voorzitter,

drs. J.P.R. Woudstra drs. F.H. Buddenberg