Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Winkeltijdenverordening Purmerend 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Purmerend 2013
CiteertitelWinkeltijdenverordening Purmerend 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2013art. 6a

19-12-2013

Gemeenteblad 2013, 57

1098798
05-07-201325-12-2013Nieuwe regeling

27-06-2013

Gemeenteblad 13, 24

1083948

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Purmerend 2013

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2013;

 

gelet op de Wet tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlening van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen;

 

overwegende dat:

- de Winkeltijdenwet op 1 juli 2013 dusdanig gewijzigd wordt dat de gemeenteraad voortaan zelf kan bepalen wanneer winkels in Purmerend geopend mogen c.q. gesloten moeten zijn;

- de gemeenteraad van deze bevoegdheid gebruik wil maken via het vaststellen van een nieuwe Winkeltijdenverordening;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de Winkeltijdenverordening Purmerend 2013

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   wet:

   de Winkeltijdenwet;

  • b.

   binnenstad:

   het gebied gelegen tussen De Where, Het Noordhollandsch Kanaal en ten westen van de spoorlijn;

  • c.

   overige delen van de gemeente:

   de Wagenweg, de winkelcentra van Overwhere-Noord, Overwhere-Zuid, Purmer-Noord, Purmer-Zuid, Gors-Noord, Gors-Zuid, Wheermolen, Weidevenne, bedrijventerrein De Koog, bedrijventerrein De Baanstee;

  • d.

   perifere detailhandel:

   winkels gelegen aan de Wagenweg, op bedrijventerrein De Koog of bedrijventerrein De Baanstee in de volgende branches:

   1. volumineuze goederen, zoals auto's, boten, motoren, caravans, keukens, sanitair, landbouwwerktuigen en grove bouwmaterialen en daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen, zoals accessoires, onderhoudsmiddelen, onderdelen en/of materialen;

   2. woninginrichting als geheel, waaronder vallen meubels, vloerbedekking, woningtextiel, woningdecoratie en verlichtingsartikelen;

   3. tuincentra en detailhandel in (bulk-)dierbenodigdheden/hobby artikelen, voor zover die vanwege aard en/of omvang een groot oppervlak nodig hebben voor de uitstalling;

   4. bouwmarkten;

  • e.

   supermarkt:

   zelfbedieningswinkel voor levensmiddelen, huishoudelijke producten alsmede verse groenten, brood en vlees, met een minimaal verkoop-vloeroppervlak van 750 vierkante meter;

  • f.

   avondwinkel:

   een winkel waarin:

   1. uitsluitend of in hoofdzaak eet- en drinkwaren worden verkocht;

   2. geen sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet wordt verkocht; en

   3. geen winkelwagentjes aanwezig zijn;

  • g.

   winkel:

   hetgeen artikel 1 van de wet daaronder verstaat.

Artikel 2 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen als genoemd in hoofdstuk 2, paragraaf 2 zijn overdraagbaar.

 • 2.

  De nieuwe houder van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen dient onmiddellijk na de overdracht hiervan schriftelijk kennisgeving te doen aan burgemeester en wethouders, onder vermelding van zijn naam en adres.

Artikel 3 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij ontbreken van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  indien de houder of zijn rechtverkrijgende dit aanvraagt.

HOOFDSTUK 2 GEMEENTE GERELATEERDE VRIJSTELLINGEN EN ONTHEFFINGEN

Paragraaf 1 Vrijstellingen

Artikel 4 Vrijstellingsregeling zon- en feestdagen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden om op zondagen en feestdagen een winkel voor het publiek geopend te hebben gelden niet tussen 09.00 uur en 20.00 uur.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde is niet van toepassing op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december na 19.00 uur.

Paragraaf 2 Ontheffingen

Artikel 5 Ontheffingsregeling avondwinkels

 • 1.

   

  • a.

   Burgemeester en wethouders kunnen voor avondwinkels ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden om op zondagen, feestdagen en werkdagen, vóór 06.00 uur en na 22.00 uur, een winkel voor het publiek geopend te hebben.

  • b.

   Het onder a gestelde is niet van toepassing op 4 mei na 19.00 uur.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen omtrent de in het eerste lid genoemde ontheffing.

 • 3.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan in ieder geval worden geweigerd indien de woon- of leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling ervan.

Artikel 6 Ontheffingsregeling feestdagen

Burgemeester en wethouders kunnen voor winkels, niet zijnde avondwinkels, ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid, onder b, van de wet vervatte verbod om op een feestdag een winkel voor het publiek geopend te hebben voor zover het betreft Goede Vrijdag en 24 december na 19.00 uur.

Artikel 6a Ontheffingsregeling werkdagen

Burgemeester en wethouders kunnen voor winkels, niet zijnde avondwinkels, ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet vervatte verbod om op werkdagen een winkel vóór 06.00 uur en na 22.00 uur voor het publiek geopend te hebben.

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE VRIJSTELLINGEN

Artikel 7 Reikwijdte hoofdstuk

In dit hoofdstuk worden, in afwijking van het gestelde in hoofdstuk 2, vrijstellingen verleend van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, ten behoeve van name genoemde en aankoopplaatsen.

Artikel 8 Vrijstellingen ten aanzien van specifieke winkels

De in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden om op zondagen en feestdagen een winkel voor het publiek geopend te hebben, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

Artikel 9 Vrijstelling winkel met fietsenverhuur

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden om op zondagen en feestdagen een winkel voor het publiek geopend te hebben, gelden niet ten aanzien van winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2.

  De in het eerste lid vervatte vrijstelling geldt niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 10 Vrijstellingen rondom begraafplaatsen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden om op zondagen en feestdagen een winkel voor het publiek geopend te hebben, gelden niet ten aanzien van winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden om op zondagen en feestdagen anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op een begraafplaats dan wel op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang daarvan, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

Artikel 11 Vrijstellingen in verband met culturele evenementen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden om op zondagen en feestdagen een winkel voor het publiek geopend te hebben, gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden om op zondagen en feestdagen anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 12 Vrijstellingen op sportcomplexen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden om op zondagen en feestdagen een winkel voor het publiek geopend te hebben, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden om op zondagen en feestdagen anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren, gelden niet ten aanzien van het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

Artikel 13 Vrijstellingen tijdens kermissen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden om op zondagen en feestdagen een winkel voor het publiek geopend te hebben, gelden voor de binnenstad niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk feestartikelen plegen te worden verkocht, gedurende de openingstijden van een in de binnenstad gehouden kermis.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden om op zondagen en feestdagen anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren, gelden voor de binnenstad niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van feestartikelen en speelgoed op een terrein, waar een kermis wordt gehouden gedurende de openingstijden van die kermis.

Artikel 14 Vrijstellingen t.b.v. straatverkoop

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden om op zondagen en feestdagen anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 15 Vrijstellingen Ramadan

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van winkels, waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden om op zondagen en feestdagen anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van brood en gebak dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 16 Intrekking huidige regeling

De Winkeltijdenverordening Purmerend 1996 wordt ingetrokken.

Artikel 17 Overgangsbepaling

Ontheffingen verleend krachtens de in artikel 17 (bedoeld wordt: 16)genoemde verordening blijven -indien en voor zover het verbod waarop de ontheffing betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening- van kracht tot de termijn waarvoor zij werden gegeven, is verstreken of totdat zij worden ingetrokken.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen in werking treedt.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Purmerend 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 27 juni 2003

de griffier, J.F. Kamminga

de voorzitter, D. Bijl

Toelichting  

ALGEMENE TOELICHTING

Op 1 juni 1996 is de vigerende Winkeltijdenwet in werking getreden. Deze wet geeft gedetailleerd aan op welke dagen winkels in beginsel gesloten moeten zijn + welke mogelijkheden gemeenten hebben om hiervan vrijstelling dan wel ontheffing te verlenen. Denk bijvoorbeeld aan de maximaal 12 koopzondagen, de toerismebepaling en de mogelijkheid om per 15.000 inwoners één avondwinkel of supermarkt op zondag na 16.00 uur open te laten zijn.

Op 14 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een voorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet. Kort gezegd komt dit voorstel erop neer dat gemeenten vrijwel complete vrijheid krijgen om van de in artikel 2 van de wet genoemde verplichte sluitingstijden af te wijken. Dit wetsvoorstel treedt naar verwachting op 1 juli a.s. in werking.

In de Winkeltijdenverordening Purmerend 2013 wordt invulling gegeven aan deze vrijheid.

 

In de artikelsgewijze toelichting wordt per artikel gemotiveerd welke keuze, waarom wordt voorgesteld.

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

Artikelen 2 en 3 Overdracht/intrekken of wijzigen van de ontheffing

Deze artikelen zijn ongewijzigd overgenomen uit de huidige Winkeltijdenverordening.

Artikel 2 geeft aan dat een ontheffing op basis van deze verordening een zgn zakelijke ontheffing is. Dit betekent dat de ontheffing op de winkel zelf rust en niet op de eigenaar/beheerder ervan. Bij een nieuwe eigenaar/beheerder vervalt de ontheffing dus niet.

Artikel 3 somt de intrekkings- en wijzigingsgronden op.

 

Artikel 4 vrijstellingsregeling zon- en feestdagen

Artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet bepaalt dat winkels op zondag en op feestdagen gesloten moeten zijn. In dit artikel is geregeld dat dit verbod in Purmerend niet geldt tussen 09.00 uur en 20.00 uur.

Van deze vrijstellingsregeling zijn uitgezonderd: Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december na 19.00 uur. Op aanvraag - zie artikel 6 - kan ontheffing worden verleend om ook op Goede Vrijdag en 24 december na 19.00 uur geopend te zijn. Omdat wij van oordeel zijn dat het absoluut onwenselijk is dat op die dag/na dat tijdstip winkels open zijn, is 4 mei na 19.00 uur uitgezonderd van de vrijstellings- én de ontheffingsregeling.

 

Uiteraard is het aan de ondernemers zelf om te bepalen of zij op deze dagen/deze tijdstippen ook daadwerkelijk open zijn.

 

<Voor de volledigheid een uitleg over het verschil tussen vrijstellingen en ontheffingen:

In hoofdstuk 2, paragraaf 1 zijn de vrijstellingen geregeld. Ondernemers hoeven geen enkele actie (richting de gemeente) te ondernemen om van een dergelijke vrijstelling gebruik te mogen maken. Vrijstellingen gelden rechtstreeks op basis van de Winkeltijdenverordening zelf.

In hoofdstuk 2, paragraaf 2 zijn de ontheffingen geregeld. Willen ondernemers open op de tijden die in deze paragraaf genoemd zijn, dan moeten zij een aanvraag voor een ontheffing hiertoe indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het college bekijkt vervolgens of een dergelijke ontheffing afgegeven kan worden.>

 

Artikel 5 Ontheffingsregeling avondwinkels

Op grond van dit artikel kan aan avondwinkels een ontheffing worden verleend om op zon- en feestdagen open te zijn na 20.00 uur en op werkdagen na 22.00 uur.

 

Artikel 6 Ontheffingsregeling feestdagen

Artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Winkeltijdenwet bepaalt dat winkels gesloten moeten zijn op Goede Vrijdag en 24 december na 19.00 uur.

Op grond van dit artikel kan van dit verbod ontheffing worden verleend aan winkels, geen avondwinkel zijnde - want daarvoor is artikel 5 van toepassing - voor het tijdvak tussen 19.00 uur en 22.00 uur.

 

Hoofdstuk 3 Algemene vrijstellingen

Bij de inwerkingtreding van de gewijzigde Winkeltijdenwet vervalt van rechtswege een groot deel van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet. Omdat dit onwenselijk is, zijn de vrijstellingen die niet reeds door de ruime openstellingstijden van hoofdstuk 2 bestreken worden, in hoofdstuk 3 overgenomen.

Concreet gaat het o.a. om het op zon- (en soms ook feestdagen) open mogen zijn van winkels in musea, winkels t.b.v. de verhuur van fietsen, bloemenstallen bij begraafplaatsen, en verkoopstalletjes bij culturele voorstellingen en sportcomplexen.

 

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 2 Overdracht van de ontheffing

Artikel 3 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

HOOFDSTUK 2 GEMEENTE GERELATEERDE VRIJSTELLINGEN EN ONTHEFFINGEN

Paragraaf 1 Vrijstellingen

Artikel 4 Vrijstellingsregeling zon- en feestdagen

Paragraaf 2 Ontheffingen

Artikel 5 Ontheffingsregeling avondwinkels

Artikel 6 Ontheffingsregeling feestdagen

Artikel 6a Ontheffingsregeling werkdagen

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE VRIJSTELLINGEN

Artikel 7 Reikwijdte hoofdstuk

Artikel 8 Vrijstellingen ten aanzien van specifieke winkels

Artikel 9 Vrijstelling winkel met fietsenverhuur

Artikel 10 Vrijstellingen rondom begraafplaatsen

Artikel 11 Vrijstellingen in verband met culturele evenementen

Artikel 12 Vrijstellingen op sportcomplexen

Artikel 13 Vrijstellingen tijdens kermissen

Artikel 14 Vrijstellingen t.b.v. straatverkoop

Artikel 15 Vrijstellingen Ramadan

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 16 Intrekking huidige regeling

Artikel 17 Overgangsbepaling

Artikel 18 Inwerkingtreding

Artikel 19 Citeertitel