Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Reglement standaard Europese incasso Gemeente Purmerend 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement standaard Europese incasso Gemeente Purmerend 2014
CiteertitelReglement Standaard Europese incasso Gemeente Purmerend 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

feitelijke datum inwerkingtreding wijkt af van de in de beleidsregels genoemde inwerkingtredingsdatum

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 139
 2. 1.0:c:BWBR0005416&artikel=139&g=2014-02-13

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2014Nieuwe beleidsregels

28-01-2014

Gemeenteblad 6140

1107710

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement standaard Europese incasso Gemeente Purmerend 2014

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Purmerend;

 

overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is nadere regels vast te stellen voor de standaard Europese incasso van gemeentelijke belastingen;

 

gelet op het bepaalde in:

- het Burgerlijk Wetboek;

- de Invorderingswet 1990;

- de belastingverordeningen van de gemeente Purmerend;

- de leidraad invordering gemeentelijke belastingen;

 

besluit vast te stellen het navolgende reglement:

 

Reglement standaard Europese incasso Gemeente Purmerend 2014

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  Belastingjaar: Tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven.

 • 2.

  Belastingplichtige: Natuurlijk- of rechtspersoon, welke is aangeslagen voor één of meerdere gemeentelijke belastingen van de gemeente Purmerend.

 • 3.

  Formele belastingschuld: Het totaalbedrag aan de gemeentelijke belastingen dat op het aanslagbiljet staat vermeld en daadwerkelijk moet worden betaald.

 • 4.

  Incassant: De gemeente Purmerend.

 • 5.

  Groene kaart: de doorlopende machtiging waarmee de belastingplichtige de gemeente Purmerend toestemming geeft om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar zijn bank om een bedrag van zijn rekening af te schrijven en aan zijn bank om doorlopend een bedrag van zijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de gemeente Purmerend.

 • 6.

  Rode kaart: de kaart waarmee de standaard Europese incasso kan worden beëindigd.

 • 7.

  Machtigingsformulier: het formulier waarmee de belastingplichtige de gemeente Purmerend machtigt om gemeentelijke belastingen automatisch in maandelijkse termijnen te incasseren.

 • 8.

  Incassotermijnen: lopen in de maanden maart tot en met december.

Artikel 2 Doel van de standaard Europese incasso

De standaard Europese incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingplichtige te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

Artikel 3 Gemeentelijke heffingen

In de standaard Europese incasso zijn de volgende gemeentelijke belastingen opgenomen:

 • -

  onroerende zaakbelastingen eigenaar woning;

 • -

  onroerende zaakbelastingen eigenaar niet-woning;

 • -

  onroerende-zaakbelastingen gebruiker niet-woning;

 • -

  roerende zaakbelasting eigenaar woning

 • -

  roerende zaakbelasting eigenaar niet-woning

 • -

  roerende zaakbelasting gebruiker niet-woning

 • -

  rioolheffing eigenaar woning;

 • -

  rioolheffing eigenaar niet-woning;

 • -

  rioolheffing gebruiker woning;

 • -

  rioolheffing gebruiker niet-woning;

 • -

  reinigingsrechten;

 • -

  afvalstoffenheffing;

 • -

  hondenbelasting.

Artikel 4 Deelname aan de standaard Europese incasso

 • 1.

  Deelname aan de standaard Europese incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingplichtigen indien het bedrag van de in artikel 3 genoemde heffingen per aanslagbiljet meer is dan € 75,--, doch minder is dan € 2.400,--

 • 2.

  De incassant kan de deelname aan de standaard Europese incasso weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5 Aanmelding

Aanmelding voor de standaard Europese incasso vindt plaats door de groene machtigingskaart of het machtigingsformulier in te leveren bij, of toe te zenden aan de afdeling Gemeentelijke Belastingen van de gemeente Purmerend.

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot standaard Europese incasso is mede van toepassing op daarvoor in aanmerking komende aanslagbiljetten welke in de volgende jaren aan de belastingplichtige worden toegezonden.

Artikel 7 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot standaard Europese incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 8 Berekening termijnbedrag

 • 1.

  Het verschuldigde aanslagbedrag wordt verdeeld in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet als nog maanden in het kalenderjaar overblijven, waarop de aanslag betrekking heeft. Dit betekent dat aanslagen die in een later jaar worden opgelegd als het (belasting-)jaar waar ze betrekking op hebben, niet via de standaard Europese incasso betaald kunnen worden.

 • 2.

  Wanneer er tussentijds betalingen of verrekeningen zijn, dan wordt het termijnbedrag aangepast. Het resterende openstaande bedrag wordt in gelijke delen verdeeld van het aantal termijnen welke nog resteren in het kalenderjaar.

 • 3.

  De incassant heeft het recht, indien er tijdens het afschrijvingstijdvak niet kan worden geïncasseerd, het termijnbedrag te wijzigen onder mededeling daarvan aan de belastingplichtige. Het termijnbedrag wordt daarbij berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen welke nog resteren in het kalenderjaar.

Artikel 9 Verzending aanslagbiljet

De gemeente spant zich in het aanslagbiljet in de maand februari te verzenden. Aan deze inspanning kunnen geen rechten worden verbonden indien de verzending op een later tijdstip plaatsvindt.

Artikel 10 Tijdstip van afschrijving

 • 1.

  De standaard Europese incasso begint nadat het aanslagbiljet is verzonden.

 • 2.

  Het aanslagbiljet geldt als vooraankondiging van de automatische standaard Europese incasso en zal minimaal 14 dagen voor de eerste afschrijving worden verstrekt.

 • 3.

  De eerste afschrijving zal plaatsvinden op of omstreeks de 28e van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. Elke volgende termijn wordt steeds een maand later afgeschreven.

 • 4.

  De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven rond de 28e van de maand;

 • 5.

  De incassant heeft het recht om, in geval van onvoorziene omstandigheden, af te wijken van het tijdstip van afschrijving zoals gesteld in het derde lid.

Artikel 11 Storno's

 • 1.

  Indien de standaard Europese incasso van een termijn niet slaagt, ontvangt de belastingplichtige van de incassant een brief, waarin wordt aangegeven dat er een bedrag gestorneerd is en dat het nog verschuldigde bedrag gespreid over de nog resterende termijnen wordt afgeschreven.

 • 2.

  In afwijking van het gestelde in het eerste lid dient - indien de standaard Europese incasso drie keer niet kan worden afgeschreven of indien de standaard Europese incasso in de laatste termijn niet slaagt - de belastingplichtige het totaal van het nog openstaande bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de - door incassant toe te zenden - brief te voldoen. Indien de belastingschuldige na de gestelde betalingstermijn de verschuldigde belasting niet volledig heeft voldaan, zal ongeacht de hoogte van het verschuldigde bedrag de dwanginvordering aanvangen.

Artikel 12 Ontbindende voorwaarden

De standaard Europese incasso wordt door de incassant beëindigd:

 • 1.

  indien de standaard Europese incasso gedurende drie termijnen voor één aanslagbiljet niet slaagt;

 • 2.

  indien de standaard Europese incasso door de bank wordt geweigerd omdat incasso niet meer mogelijk is of omdat het rekeningnummer is vervallen of geblokkeerd staat;

 • 3.

  indien omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden belemmeren.

Artikel 13 Echtscheiding

 • 1.

  Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingplichtige beëindigt de standaard Europese incasso niet.

 • 2.

  Indien als gevolg van de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer dan dient de belastingplichtige zo spoedig mogelijk (binnen één maand) schriftelijk een rekeningnummer mede te delen waarop de standaard Europese incasso kan plaatsvinden.

Artikel 14 Verhuizing

Verhuizing van de belastingplichtige beëindigt de standaard Europese incasso niet.

Artikel 15 Wijziging van bankrekeningnummer

Wijzigingen van het bankrekeningnummer dienen terstond en schriftelijk of via het machtigingsformulier te worden gemeld aan de afdeling Gemeentelijke Belastingen van de gemeente Purmerend.

Artikel 16 Overlijden

 • 1.

  Overlijden van de belastingplichtige beëindigt de standaard Europese incasso niet.

 • 2.

  De erven kunnen de standaard Europese incasso stopzetten door middel van het insturen van de rode kaart.

Artikel 17 Terugstorting

 • 1.

  Indien de belastingplichtige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij binnen 8 weken na afschrijving de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

 • 2.

  Indien een termijnbedrag op de rekening van belastingplichtige is teruggestort, ontvangt belastingplichtige van de incassant een brief, waarin wordt aangegeven dat er een bedrag gestorneerd is en dat het nog verschuldigde bedrag gespreid over de nog resterende termijnen wordt afgeschreven.

 • 3.

  Indien drie termijnbedragen op de rekening van belastingplichtige zijn teruggestort, dient de belastingplichtige het totaal van het nog openstaande bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de - door incassant toe te zenden - brief te voldoen.

Artikel 18 Stortingen buiten de standaard Europese incasso

Stortingen buiten de standaard Europese incasso worden afgeboekt op de openstaande incassotermijnen.

Artikel 19 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

 • 1.

  De standaard Europese incasso kan door de belastingplichtige te allen tijde worden beëindigd door het inzenden van de rode kaart of het machtigingsformulier.

 • 2.

  Indien gedurende een periode van drie jaar ten behoeve van een belastingplichtige geen standaard Europese incasso heeft plaatsgevonden, dan wordt door de incassant de incasso-overeenkomst beëindigd.

 • 3.

  Indien de incasso-overeenkomst door de belastingplichtige gedurende de afschrijvingstermijn wordt beëindigd, dient de belastingplichtige het totaal van het nog openstaande bedrag voor de laatste vervaldatum van het aanslagbiljet te voldoen. Indien deze datum reeds is verstreken dan dient het gehele openstaande bedrag terstond te worden voldaan.

Artikel 20 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling treedt onmiddellijk in werking met ingang van 1 januari 2014 en is van toepassing op de vanaf februari 2014 op te leggen gecombineerde aanslagen.

 • 2.

  De regeling kan worden aangehaald als " Reglement Standaard Europese incasso Gemeente Purmerend 2014".

Purmerend, 28 januari 2014

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

de secretaris, J.F. Kamminga

de burgemeester, D. Bijl

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 2 Doel van de standaard Europese incasso

Artikel 3 Gemeentelijke heffingen

Artikel 4 Deelname aan de standaard Europese incasso

Artikel 5 Aanmelding

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

Artikel 7 Stilzwijgende verlenging

Artikel 8 Berekening termijnbedrag

Artikel 9 Verzending aanslagbiljet

Artikel 10 Tijdstip van afschrijving

Artikel 11 Storno's

Artikel 12 Ontbindende voorwaarden

Artikel 13 Echtscheiding

Artikel 14 Verhuizing

Artikel 15 Wijziging van bankrekeningnummer

Artikel 16 Overlijden

Artikel 17 Terugstorting

Artikel 18 Stortingen buiten de standaard Europese incasso

Artikel 19 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

Artikel 20 Slotbepaling