Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Bijzondere subsidieverordening wonen boven winkels in de binnenstad van Purmerend

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijzondere subsidieverordening wonen boven winkels in de binnenstad van Purmerend
CiteertitelBijzondere subsidieverordening wonen boven winkels Purmerend 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2013Nieuwe regeling

31-10-2013

Gemeenteblad 2013, 39

1092303

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijzondere subsidieverordening wonen boven winkels in de binnenstad van Purmerend

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2013, nr. 1092305;

 

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat:

- de raad de stedelijke vernieuwing, leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad van Purmerend wil bevorderen;

- stedelijke vernieuwing, leefbaarheid en veiligheid mede vorm kan krijgen door leegstaande verdiepingen boven winkels bewoonbaar te maken;

- de hoge kosten van bewoonbaar maken er vaak debet aan zijn dat dergelijke projecten niet worden opgestart;

- het verstrekken van subsidie een goed instrument is om de verbouwing van leegstaande verdiepingen naar woningen boven winkels tóch mogelijk te maken;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de Bijzondere subsidieverordening wonen boven winkels in de binnenstad van Purmerend

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Onverminderd het gestelde in artikel 1:1 van de ASP, wordt in deze verordening verstaan onder:

 • a.

  ASP:

  Algemene subsidieverordening Purmerend 2010;

 • b.

  sociale huurwoning:

  huurwoning met een rekenhuur onder de sociale huurgrens van het jaar van oplevering;

 • c.

  middeldure huurwoning:

  huurwoning met een huurprijs tussen de sociale huurgrens en

  € 750,-;

 • d.

  koopwoning:

  koopwoning met een objectief vastgestelde marktconforme v.o.n. prijs;

 • e.

  winkelpanden in de binnenstad:

  winkelpanden gelegen aan de Gedempte Where, de Gedempte Singelgracht, de Westerstraat, de Nieuwstraat en de Plantsoengracht alsmede in het gebied dat begrensd wordt door deze straten;

 • f.

  datum van binnenkomst:

  datum waarop een aanvraag volledig is;

 • g.

  start bouwactiviteiten:

  het slaan van de eerste paal of vergelijkbare bouwactiviteiten (geen sloop) die de fysieke start van de bouw vormen.

Artikel 2 Status en reikwijdte verordening

 • 1.

  Deze verordening is een bijzondere subsidieverordening als bedoeld in de ASP.

 • 2.

  Deze verordening is van toepassing op het verstrekken van projectsubsidies voor het realiseren van sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen in leegstaande bovenetages van winkelpanden in de binnenstad.

Artikel 3 Subsidieplafond

In afwijking van artikel 1:4 van de ASP:

 • a.

  bedraagt het subsidieplafond € 600.000,- voor de periode tot 1 januari 2015.

 • b.

  worden subsidieaanvragen behandeld op volgorde van datum van binnenkomst.

HOOFDSTUK 2 VERSTREKKING SUBSIDIES

Artikel 4 Weigeringsgronden

In afwijking van artikel 3:3 van de ASP kan het college de subsidie weigeren indien:

 • a.

  de subsidie niet bijdraagt aan het bevorderen van de kwaliteit en differentiatie van de Purmerendse woningvoorraad;

 • b.

  de met de subsidie te realiseren sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en/of koopwoningen niet een gebruiksoppervlakte (GBO) hebben van minimaal 55 vierkante meter;

 • c.

  de subsidie niet bijdraagt aan het stimuleren van de stedelijke economie door een andere invulling van de ruimte op de begane grond dan winkelruimte.

Artikel 5 Voorwaarden

Het college verleent een subsidie voor het realiseren van sociale huurwoningen en/of middeldure huurwoningen onder de voorwaarde dat de subsidieontvanger meewerkt aan de totstandkoming van een overeenkomst ter uitvoering van de subsidieverleningsbeschikking.

Artikel 6 Verplichtingen

Het college kan de subsidieontvanger in aanvulling op artikel 3:5 van de ASP de volgende verplichtingen opleggen:

 • a.

  dat de met de subsidie gerealiseerde sociale huurwoningen worden gelabeld voor Purmerendse jongeren tussen 18 en 26 jaar;

 • b.

  dat de start van de bouwactiviteiten plaatsvindt binnen 1 jaar na verlening van de subsidie, maar in ieder geval vóór 31 december 2014;

 • c.

  dat tot 10 jaar na verlening van de subsidie de subsidieontvanger voorafgaande toestemming nodig heeft van het college om met de subsidie gerealiseerde sociale huurwoningen en/of middeldure huurwoningen te vervreemden of aan de woonbestemming te onttrekken.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan de verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Bijzondere subsidieverordening wonen boven winkels Purmerend 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 31 oktober 2013

de griffier,

J.F. Kamminga

de voorzitter,

D. Bijl

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

De onder f opgenomen begripsomschrijving houdt verband met de verdelingsregels die bij het subsidieplafond als genoemd in artikel 3 horen.

Zonder deze begripsomschrijving moeten ook pro-forma subsidieaanvragen, die op grond van artikel 4:5 Awb nog aangevuld moeten worden, worden meegeteld. Hierdoor zouden wel direct volledig ingediende aanvragen buiten de boot kunnen vallen.

 

Artikel 2 Status en reikwijdte verordening

De subsidieverordening wonen boven winkels is een zgn bijzondere subsidieverordening. Dit betekent dat op deze subsidie(aanvragen) niet alleen de bepalingen uit de subsidieverordening wonen boven winkels van toepassing zijn, maar ook de bepalingen uit de ASP.

 

Artikel 3 Subsidieplafond

Artikel 1:4 ASP bepaalt dat het college jaarlijks een subsidieplafond vaststelt.

Voor wonen boven winkels geldt in afwijking hiervan één subsidieplafond voor de hele looptijd van het project c.q. tot uiterlijk 1 januari 2015.

 

Artikel 5 Voorwaarden/artikel 6 Verplichtingen

Op grond van artikel 6 is het college bevoegd de subsidieontvanger (o.a.) de verplichting op te leggen dat hij de eerste 10 jaar na afgifte van de verleningsbeschikking de met subsidie gerealiseerde huurwoningen boven winkels ook als huurwoningen boven winkels in stand laat.

Om te bewerkstelligen dat deze verplichting ook van toepassing is op ev. rechtsopvolgers van de subsidieontvanger, kan in de in artikel 5 genoemde overeenkomst een kettingbeding worden opgenomen.

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 2 Status en reikwijdte verordening

Artikel 3 Subsidieplafond

HOOFDSTUK 2 VERSTREKKING SUBSIDIES

Artikel 4 Weigeringsgronden

Artikel 5 Voorwaarden

Artikel 6 Verplichtingen

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 7 Hardheidsclausule

Artikel 8 Inwerkingtreding

Artikel 9 Citeertitel