Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Protocol integriteitonderzoeken Purmerend 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProtocol integriteitonderzoeken Purmerend 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel en organisatie, integriteit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125quater van de Ambtenarenwet
 2. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2005/09/26/modelaanpak-basisnormen-integriteit
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-201801-01-2020Nieuw protocol

03-07-2018

gmb-2018-158648

1442808

Tekst van de regeling

Intitulé

Protocol integriteitonderzoeken Purmerend 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van Purmerend

Gelet op artikel 125quater van de Ambtenarenwet en norm 13 Modelaanpak Basisnormen Integriteit Openbaar Bestuur en Politie, april 2006

Gelet op het instemmende besluit van de Ondernemingsraad d.d. 14 juni 2018;

 

Inleiding

 

In dit protocol wordt beschreven hoe een intern onderzoek naar een integriteitschending, dan wel een vermoeden van een misstand zoals bedoeld in de Regeling Melding Vermoeden Misstand Purmerend 2018, binnen een onderdeel van de gemeente Purmerend verloopt en wat de rechten en de plichten zijn van de bij het onderzoek betrokken personen en de onderzoekende instantie. Dit betekent dat de procedure, rechten en plichten zoals beschreven in dit protocol worden nageleefd door alle instanties die een intern onderzoek naar een vermoedelijke integriteitschending of misstand verrichten, ongeacht of dit bijvoorbeeld een particulier bureau is of de organisatie zelf.

Alle bij het onderzoek betrokkenen personen ontvangen van de onderzoekende instantie een exemplaar van dit protocol, zodra om hun medewerking wordt verzocht.

Als een zwaarwegend belang het noodzakelijk maakt, kan na toestemming van de algemeen directeur worden afgeweken van het protocol. In het geval wordt besloten af te wijken van het protocol, dan vindt daarover verantwoording plaats in het rapport. Daarnaast wordt het voornemen af te wijken van het protocol vooraf gemotiveerd voorgelegd aan de Commissie Integriteit.

 

1. Definities

 

In dit protocol wordt verstaan onder:

 • -

  vermoeden van een misstand: een vermoeden van een werknemer, dat binnen de organisatie waar hij werkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:

  • a.

   het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeiend uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en

  • b.

   het maatschappelijk belang in het geding is bij:

   • 1.

    de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,

   • 2.

    een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid;

   • 3.

    een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen;

   • 4.

    een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu;

   • 5.

    een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

 • -

  integriteitsschending: een aantasting van de integriteit voorzover deze niet valt onder de omschrijving van een vermoeden van een misstand.

 • -

  opdrachtgever: de algemeen directeur geeft opdracht tot het uitvoeren van het onderzoek en wijst de interne dan wel externe onderzoekers aan. De onderzoeken worden begeleid door een functionaris die speciaal is aangewezen om onderzoeken te begeleiden, die over de voortgang en de beslissingen die genomen worden in nauw contact staat met de algemeen directeur. In beginsel is dit de integriteitscoördinator. In het geval een dergelijke specifieke begeleider (tijdelijk) ontbreekt is het de teammanager P&O die het onderzoek begeleidt, mits de absolute onafhankelijkheid gewaarborgd kan worden. Indien dit niet het geval is, wijst de algemeen directeur iemand anders aan.

 • -

  de persoon in kwestie: de ambtenaar of medewerker wiens handelingen worden onderzocht.

 • -

  intern betrokkenen: ambtenaren en bestuurders waaronder ook de arbeidscontractanten, uitzendkrachten, inhuurkrachten en gedetacheerden die werkzaam zijn bij de gemeente Purmerend en aan wie medewerking aan het onderzoek is verzocht.

 • -

  extern betrokkenen: personen aan wie medewerking aan het onderzoek is verzocht, maar die niet werkzaam zijn bij de gemeente Purmerend.

 • -

  onderzoekende instantie: de particuliere instantie danwel de interne instantie die wordt aangesteld om onderzoek te verrichten naar een vermoedelijke integriteitschending.

 • -

  commissie Integriteit: commissie die als doel heeft vanuit de bestuurlijke en ambtelijke top, sturing geven aan de ontwikkeling, uitvoering en de naleving van een eenduidig integriteitbeleid binnen de gemeente Purmerend. De taken en de samenstelling van de commissie zijn vastgelegd in een Instellingsbesluit Commissie Integriteit.

 

2. Aanleiding tot een onderzoek

2.1 Totstandkoming van een onderzoek

Een onderzoek vindt alleen plaats nadat er op grond van concrete aanwijzingen een vermoeden van een misstand of integriteitschending is ontstaan. In geval van een concrete aanwijzing van een vermoeden van een misstand of integriteitschending kan onderzoek achterwege blijven als het bijvoorbeeld de verwachting is dat onderzoek (nagenoeg) geen resultaat zal opleveren of het vermoeden niet of nauwelijks te onderzoeken valt.

Is de melding onvoldoende concreet, dan kan besloten worden om eerst een vooronderzoek1 te starten om meer duidelijkheid te krijgen over de vermeende misstand of integriteitschending.

De algemeen directeur wijst de interne dan wel externe onderzoekers aan. De onderzoekers dienen voldoende objectief en deskundig te zijn. Zij mogen op geen enkele wijze betrokken zijn bij de vermeende integriteitsschending dan wel de mogelijke pleger daarvan.

 

2.2 De opdracht

Na overleg tussen de algemeen directeur en de onderzoekende instantie wordt de opdracht tot het verrichten van het onderzoek schriftelijk vastgelegd.

De opdracht bevat in ieder geval:

 • a.

  de aanleiding

 • b.

  een duidelijk omschreven doelstelling

 • c.

  de onderzoeksvragen

 • d.

  de vermelding dat de algemeen directeur instemt met het gebruik door de onderzoekende instantie van de hem toekomende onderzoeksbevoegdheden, de onderzoeksmethoden en de vermoedelijke duur van het onderzoek.

Als tijdens het onderzoek blijkt dat het onderzoek meer tijd zal vergen dan verwacht, worden de algemeen directeur en overige betrokkenen daarvan tijdig op de hoogte gesteld.

 

3. Het onderzoek

3.1 Bevoegdheden

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur en met gebruikmaking van de onderzoeksbevoegdheden die hij als werkgever heeft.

Er zijn bepaalde bevoegdheden, die niet in het CAR/UWO staan, waarvan een werkgever gebruik kan maken om zijn werknemers te controleren, indien het vermoeden bestaat dat zijn werknemers zich niet gedragen als een ‘goed werknemer’ (artikel 15:1 CAR/UWO) dat hoort te doen. Deze bevoegdheden zijn dan gebaseerd op jurisprudentie en analoge toepassing van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek in het ambtenarenrecht.

De onderzoeksprocedures en -strategieën worden, na overleg met de algemeen directeur, door de onderzoekende instantie vastgesteld. Bij het bepalen van de procedures, strategieën en methoden van onderzoek worden de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit toegepast. Onder subsidiariteit wordt verstaan, dat bij de afweging welke procedure, strategie of methode wordt toegepast, gekozen wordt voor de variant die het minst ingrijpend is. Volgens het proportionaliteitsbeginsel wordt gekeken naar een redelijke verhouding tussen middel en doel (evenredigheid).

De onderzoekende instantie zal bewijs niet onrechtmatig, dat wil zeggen niet in strijd met wet- en regelgeving of jurisprudentie vergaren.

 

3.2 Inlichten van de persoon in kwestie

Het is de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur om, na overleg met de onderzoekende instantie, de persoon in kwestie op de hoogte te stellen van het feit dat een onderzoek is ingesteld naar zijn handelingen. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk nadat het onderzoek is gestart, tenzij het onderzoeksbelang zich hier tegen verzet.

 

3.3 Onderzoekers

De medewerkers van de onderzoekende instantie legitimeren zich op verzoek. Indien nodig schakelt de onderzoekende instantie na overleg met de algemeen directeur derden met de vereiste deskundigheid in. De onderzoekende instantie is ten opzichte van de algemeen directeur verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden van deze derden.

 

3.4 Informatieverstrekking door de onderzoekende instantie

Tijdens het onderzoek wordt de algemeen directeur geregeld mondeling door de onderzoekende instantie over de voortgang op de hoogte gehouden. Hiervoor wordt door de onderzoekende instantie een journaal van het onderzoek bijgehouden. De algemeen directeur en de onderzoekende instantie maken afspraken over de wijze waarop tussenrapportages, mondeling of schriftelijk, worden uitgebracht.

Voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het onderzoek stelt de onderzoekende instantie zonder toestemming van de algemeen directeur geen informatie aan derden ter beschikking, tenzij de onderzoekende instantie daartoe door een wettelijk voorschrift of gerechtelijke uitspraak wordt verplicht. De algemeen directeur blijft te allen tijde eigenaar van de onderzoeksinformatie.

 

3.5 Informatieverstrekking door de algemeen directeur

Verstrekking van informatie over het onderzoek aan de media, het publiek, de eigen organisatie en overige personen geschiedt uitsluitend door de algemeen directeur, na voorafgaand overleg met de onderzoekende instantie. De algemeen directeur stelt de onderzoekende instantie in kennis van de vragen die voor, tijdens en na het onderzoek zijn gesteld en van de antwoorden die zijn gegeven.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de wijze waarop de persoon wiens informatie de aanleiding is geweest tot het geven van een onderzoeksopdracht, wordt ingelicht over het onderzoek en de resultaten ervan. Als de algemeen directeur deze persoon gedurende het onderzoek wil informeren, gebeurt dit na voorafgaand overleg met de onderzoekende instantie.

 

3.6 Uitbreiding van een onderzoek

Vindt de algemeen directeur na het verkrijgen van de voortgangsrapportages en na overleg met de onderzoekende instantie dat het onderzoek moet worden uitgebreid, dan wordt die uitbreiding schriftelijk vastgelegd.

 

3.7 Medewerking aan een onderzoek

De personen die worden verzocht hun medewerking te verlenen aan het onderzoek zijn daartoe niet verplicht, anders dan krachtens wet of rechterlijk oordeel. Als een intern of extern betrokkene weigert mee te werken aan het onderzoek, wordt dat gemeld bij de algemeen directeur en vermeld in de rapportage.

De persoon in kwestie en de intern betrokkenen hebben als ambtenaar in beginsel de plicht om te voldoen aan een redelijk verzoek van hun werkgever. De persoon in kwestie heeft daarentegen het recht om zijn medewerking aan het onderzoek te weigeren, voorzover hij hiermee zichzelf zou belasten. Als hij geen medewerking verleent, kan dit leiden tot rechtspositionele maatregelen. Dat is het geval als sprake is van gerechtvaardigde, ernstige twijfel aan de integriteit van de persoon in kwestie, wanneer zijn functie bijzondere eisen stelt aan de integriteit en door zijn weigering om mee te werken deze twijfel blijft bestaan.

De weigering van een intern betrokkene om, in de uitoefening van zijn functie, mee te werken aan het onderzoek kan worden gemeld bij zijn leidinggevende. Als de weigering daartoe aanleiding geeft (bijvoorbeeld doordat er sprake is van plichtsverzuim) bestaat de mogelijkheid dat er passende rechtspositionele maatregelen genomen worden. Het voorgaande geldt ook als tijdens het onderzoek blijkt dat een intern betrokkene bewust onjuiste informatie heeft verstrekt of opzettelijk relevante informatie heeft achtergehouden.

 

4. Onderzoeksmethoden

 

De onderzoekende instantie kan tijdens een onderzoek beschikken over de navolgende, van de algemeen directeur/werkgever afgeleide, bevoegdheden. Deze bevoegdheden worden pas aangewend na toestemming van de algemeen directeur en met inachtneming van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

 

4.1 Het verkrijgen van informatie van personen

Artikel 15:1 CAR/UWO bepaalt dat de ambtenaar is gehouden zijn betrekking nauwgezet en ijverig te vervullen en zich ook overigens te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt.

Daaruit kan voortvloeien dat de werkgever (en de onderzoekende instantie tijdens een onderzoek in zijn opdracht) zijn werknemer verzoekt om informatie betreffende zijn functie, of datgene wat hij uit hoofde van zijn functie weet of heeft waargenomen. Ook de extern betrokkene kan verzocht worden om informatie te geven.

Een verzoek tot informatieverstrekking valt te onderscheiden in een:

 • a.

  verzoek tot het mondeling verstrekken van feiten of omstandigheden;

 • b.

  verzoek tot het ter beschikking stellen van of inzage geven in schriftelijke stukken of andere goederen.

 

Ad a) een verzoek tot het mondeling verstrekken van feiten of omstandigheden

 

Interviews

Een belangrijk deel van het onderzoek bestaat uit het voeren van gesprekken met de persoon in kwestie en de in- en extern betrokkenen. De geïnterviewden hebben het recht om een raadsman of een andere persoon naar keuze ter ondersteuning aanwezig te laten zijn bij het gesprek. Deze persoon is slechts toehoorder en neemt geen deel aan het gesprek. Als kort voor aanvang van het gesprek blijkt dat de raadsman of de andere persoon niet aanwezig kan zijn, dan gaat het gesprek door indien het onderzoeksbelang dat vergt. In een dergelijk geval kan de vertrouwenspersoon worden gevraagd bij het gesprek aanwezig te zijn.

Voor aanvang van het gesprek worden de geïnterviewden zoveel mogelijk door de medewerkers van de onderzoekende instantie op de hoogte gesteld van de aard en het doel van het interview. Daarbij wordt hen ook meegedeeld dat een raadsman of een andere persoon naar keuze hen kan vergezellen bij het gesprek. Bovendien worden de geïnterviewden geïnformeerd over de vermoedelijke tijd die het gesprek in beslag zal nemen. De interviews worden altijd afgenomen door twee medewerkers van de onderzoekende instantie.

De medewerkers van de onderzoekende instantie onthouden zich voor, tijdens en na het gesprek van het doen van misleidende mededelingen of gedragingen en het toepassen van ongeoorloofde psychische of fysieke druk of dwang.

 

Verslaglegging

Behoudens bijzondere gevallen wordt direct na het interview een gespreksverslag opgemaakt. Als de geïnterviewde en de medewerkers van de onderzoekende instantie het eens zijn over de inhoud van het verslag, wordt het geheel direct door hen voor akkoord ondertekend en worden de afzonderlijke pagina’s voorzien van parafen.

Als het niet mogelijk is direct een verslag te maken, krijgt de geïnterviewde het verslag ter ondertekening toegestuurd. In het geval de geïnterviewde van mening is dat het verslag geen juiste weergave van het gesprek is, stuurt hij het verslag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen, met schriftelijke aan- of opmerkingen retour naar de onderzoekende instantie. Door de onderzoekende instantie wordt dan een nieuw verslag gemaakt dat nogmaals ter ondertekening naar de geïnterviewde wordt gestuurd.

Als de geïnterviewde en de medewerkers van de onderzoekende instantie het niet eens kunnen worden over de inhoud van het verslag, wordt het verslag zonder ondertekening in het dossier opgenomen. De medewerkers van de onderzoekende instantie geven vervolgens in het onderzoeksrapport aan waarom zij het verslag niet conform de door de geïnterviewde gewenste aan- of opmerkingen hebben aangepast. De geïnterviewde wordt in een dergelijk geval verzocht schriftelijk aan te geven waarom de betreffende aan- of opmerkingen naar zijn mening toch in het verslag verwerkt moeten worden. De reactie van de geïnterviewde wordt bij het onderzoeksrapport gevoegd.

Het is verder mogelijk dat de geïnterviewde geen aan- of opmerkingen heeft over de weergave van het verslag, maar toch weigert om voor akkoord te tekenen. In een dergelijk geval wordt het verslag samen met de reden voor de weigering of de weigering om een reden op te geven, opgenomen in het rapport.

In bijzondere gevallen kan besloten worden om een interview op band (audio) op te nemen. In het voorgaande wordt aan de geïnterviewde vooraf toestemming gevraagd voor het gebruik van geluidsapparatuur. De opnamen worden bewaard zolang dit vereist is voor een eventuele civielrechtelijke, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke afhandeling van de zaak. Daarna worden zij vernietigd. Van de vernietiging wordt de geïnterviewde in kennis gesteld.

 

ad b) een verzoek tot het ter beschikking stellen van en inzage geven in schriftelijke stukken of andere goederen

Degene die verzocht is documenten of andere goederen te overhandigen aan de onderzoekende instantie en daarmee heeft ingestemd, zorgt er zo spoedig mogelijk voor, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen, dat de gewenste stukken of goederen in het bezit komen van de onderzoekende instantie.

 

4.2 Observatie

Als het onderzoek het vergt, kunnen de persoon in kwestie of goederen in kwestie worden geobserveerd. De observatie kan dynamisch of statisch zijn. Dynamische observatie bestaat uit het daadwerkelijk volgen van personen of goederen. Statische observatie bestaat uit het in de gaten houden van (een deel van) de werkplek, eventueel met behulp van een (verborgen) camera. Tijdens de observaties kan gebruik worden gemaakt van een analoge of digitale foto- of videocamera.

De observaties hebben in beginsel alleen betrekking op activiteiten die de persoon in kwestie tijdens werktijd verricht. Het kan echter voorkomen dat ook buiten diensttijd wordt geobserveerd, bijvoorbeeld bij een vermoeden van oneigenlijk ziekteverzuim of het vermoeden van onverenigbare nevenactiviteiten.

Statische observatie en dynamische observatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een foto- of videocamera, kan – na een goede belangenafweging - worden gerechtvaardigd op basis van artikel 6, eerste lid, onder f, van de Algemene verordening gegevensbescherming. Daarin wordt aangegeven dat verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk kan zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (de gemeente als werkgever), behalve wanneer de belangen of grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

 

4.3 Doorzoeken van de werkomgeving

Als er een vermoeden is dat er zich in een werkomgeving informatie bevindt die van belang kan zijn voor het onderzoek, kan de onderzoekende instantie die werkomgeving (die valt onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur) doorzoeken. Onder werkomgeving wordt onder meer begrepen kasten, bureaus, archiefkasten, geautomatiseerde data- en systeembestanden en dienstvoertuigen.

Het doorzoeken van de werkplek zal zoveel mogelijk plaatsvinden in aanwezigheid van de persoon op wie de melding betrekking heeft. Hij wordt uitgenodigd om bij het doorzoeken aanwezig te zijn. Als de persoon echter aangeeft niet aanwezig te willen zijn of zonder opgaaf van gegronde redenen wegblijft op het overeengekomen tijdstip, kan tot het doorzoeken worden overgegaan.

 

4.4 Onderzoek telecommunicatie

Als er een vermoeden is van een integriteitschending waarbij gebruik is gemaakt van telecommunicatiemiddelen (zoals telefoon, e-mail en internet) kan daar onderzoek naar worden gedaan. Er is dan sprake van oneigenlijk gebruik van die middelen. Het aanwenden van deze onderzoeksmethodiek kan alleen geschieden bij onderzoek naar oneigenlijk gebruik van telecommunicatiemiddelen en niet voor enig ander doel.

Bij de aanwending van het onderzoek telecommunicatie moet voldaan zijn aan het kenbaarheidvereiste. Dat houdt in dat iedereen wiens telecommunicatie onderzocht kan worden op de hoogte is gebracht (zoals door gebruiksregels) van het feit dat de mogelijkheid bestaat dat een dergelijk onderzoek ingesteld kan worden (in het geval er een vermoeden is van oneigenlijk gebruik). De kenbaarheid van de mogelijkheid tot onderzoek is vastgelegd in het Privacyreglement telefoon-, e-mail- en internetgebruik voor de gemeente Purmerend.

Nadat het onderzoek is afgerond, wordt de werknemer op de hoogte gesteld van het feit dat zijn telecommunicatie is onderzocht.

 

Onderzoek oneigenlijk gebruik e-mail

Een onderzoek naar aanleiding van een vermoeden van een integriteitschending door middel van oneigenlijk gebruik van e-mailfaciliteiten vindt in principe getrapt plaats. Er kunnen zes, hieronder toegelichte, onderzoeksstadia worden doorlopen. Het besluit om over te gaan naar het volgende onderzoeksstadium vindt plaats na een zorgvuldige belangenafweging over het recht op privacy van de persoon in kwestie en het belang van het onderzoek.

Het is van de aard van het vermoeden afhankelijk bij welk onderzoeksstadium wordt begonnen. Zo is het mogelijk dat bijvoorbeeld bij het vijfde stadium, het scannen op taal, wordt begonnen. Te denken valt dan aan het geval er voldoende concrete aanwijzingen zijn dat de persoon in kwestie racistische teksten heeft verstuurd. In een dergelijk geval kunnen de e-mailberichten worden gescand op taal, zonder dat de voorgaande stadia zijn doorlopen.

Het eerste stadium is het onderzoeken van het volume van het e-mailverkeer van de persoon in kwestie. Het volume van het e-mailverkeer van deze persoon kan worden vergeleken met het gemiddelde volume.

Het volgende stadium is het onderzoeken van attachments. Aan de hand van het soort attachment (bijvoorbeeld .doc-, .mp3- of .jpg-bestanden) en de omvang ervan kan worden bekeken of er aanleiding is om het onderzoek voort te zetten.

De volgende stappen in het onderzoek richten zich op de tekst die bij het onderwerp (subjectlijn) van het bericht wordt ingevoerd. Geeft het resultaat daarvan aanleiding tot nader onderzoek, dan kan worden gescand op plaatjes of taal.

Het laatste stadium is het onderzoeken van de inhoud van e-mailberichten. In de regel gebeurt dit pas als er zeer ernstige verdenkingen bestaan en de voorgaande stadia zijn doorlopen. Zoals hierboven al is aangegeven, is daarop een uitzondering van toepassing. De inhoud van e-mailberichten kan zonder dat de voorgaande stadia zijn doorlopen worden onderzocht, als de aard van het vermoeden daartoe aanleiding geeft.

 

Onderzoek oneigenlijk gebruik internet

Het onderzoek naar een vermoeden van een integriteitschending door middel van oneigenlijk gebruik van het internet bestaat uit het onderzoeken hoe vaak, en hoe lang welke websites bezocht zijn en hoe vaak welke bestanden zijn gedownload (bijvoorbeeld muziek, spelletjes, upgrades of drivers) en hoe lang dat heeft geduurd.

 

Onderzoek oneigenlijk gebruik telefoon

Een onderzoek naar oneigenlijk telefoongebruik kan zich voordoen als het vermoeden bestaat, dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor onverklaarbaar hoge telefoonkosten, bedrijfsgeheimen doorgeeft of vertrouwelijke of geheime informatie verstrekt aan derden.

Dit onderzoek richt zich, hoewel afhankelijk van het vermoeden, voornamelijk op de geregistreerde gespreksgegevens. Daaronder wordt begrepen de datum, de tijd, het gekozen nummer, de duur van het gesprek en de daaraan verbonden kosten.

Door de onderzoekende instantie worden geen telefoongesprekken afgeluisterd.

 

5. De resultaten van het onderzoek

5.1 Wederhoor

Zodra het onderzoek is afgerond, wordt de persoon in kwestie in de gelegenheid gesteld om mondeling of schriftelijk te reageren op de uitkomsten. Daartoe krijgt hij een redelijke termijn om zijn oordeel te vormen over de resultaten van het onderzoek. Alle relevante onderzoeksbevindingen worden aan de persoon in kwestie ter beschikking gesteld, onder voorwaarde dat deze geen stukken meeneemt of geheel of gedeeltelijk reproduceert. Voor deze handelwijze is gekozen ter bescherming van bij dit onderzoek betrokken getuigen. Het maken van aantekeningen is toegestaan. Bij het wederhoor is het mogelijk zich te laten vergezellen door een raadsman of een andere persoon naar keuze.

 

5.2 Rapportage

Wanneer het onderzoek is afgerond, stellen de onderzoekers een onderzoeksrapport op.

Het onderzoeksrapport bevat alle relevante interviews en overige feitelijke informatie die gedurende het onderzoek zijn verkregen. Bovendien wordt in het onderzoeksrapport verantwoording afgelegd over de wijze waarop de informatie is vergaard. Zo krijgt de persoon in kwestie de mogelijkheid de rechtmatigheid van de onderzoeksmethoden te (laten) beoordelen.

 

5.3 Onderzoeksbevindingen naar de algemeen directeur

Het onderzoeksrapport en eventuele bijlagen worden samen met de weergave van het wederhoor aan de algemeen directeur overhandigd. De persoon in kwestie ontvangt van de algemeen directeur het onderzoeksrapport met eventuele bijlagen.

 

5.4 Openbaar maken van de onderzoeksbevindingen

Na het overhandigen van het onderzoeksrapport en eventuele bijlagen aan de algemeen directeur, is deze verantwoordelijk voor eventuele verstrekking hiervan aan derden.

 

6. Privacybescherming

 

De verwerking van persoonsgegevens van de bij het onderzoek betrokken personen geschiedt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon).

 

7. Indienden klacht

 

Bij het onderzoek betrokken personen kunnen een klacht over de wijze waarop het onderzoek is verricht, schriftelijk en gemotiveerd, indienen bij de algemeen directeur van het onderzoek. Deze zal uiterlijk zes weken na ontvangst van de klacht schriftelijk reageren.

 

8. Inwerkingtreding

 

Dit protocol treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Besloten in de vergadering van 3 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

De burgemeester,

D. Bijl

De algemeen directeur/gemeentesecretaris,

G. Blom


1

Een vooronderzoek heeft als doel te onderzoeken of het vermoeden voldoende aanknopingspunten biedt om een feitenonderzoek te starten. Een vooronderzoek is geen feitenonderzoek en heeft ook niet dat karakter.