Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Putten

Beleid toepassing Wet Bibob gemeente Putten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePutten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid toepassing Wet Bibob gemeente Putten
CiteertitelBeleid toepassing Wet Bibob gemeente Putten
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
 2. Drank- en Horecawet, artikelen 3, 27,, 31

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-2016Nieuw

16-08-2016

Puttens Weekblad, 23 augustus 2016

555725

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid toepassing wet bibob gemeente Putten, vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Putten en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten.

De burgemeester van de gemeente Putten en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten;

 

overwegende, dat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob)de burgemeester van de gemeente Putten en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming omtrent het toepassen van hun uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden;

 

gelet op het bepaalde in de Wet Bibob, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3, 27 en 31 van de Drank- en Horecawet;

 

besluiten:

 

vast te stellen het Beleid toepassing Wet Bibob gemeente Putten.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  De definities uit artikel 1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op dit beleid, tenzij daarover in het tweede lid van dit artikel anders is bepaald.

 • 2.

  In deze beleidslijn wordt verstaan onder:

  • a.

   aanvraag:

   de aanvraag om een beschikking als bedoeld in artikel 1 van de Wet Bibob;

  • b.

   bestuursorgaan:

   de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten.

  • c.

   rechtspersoon met een overheidstaak:

   de gemeente Putten.

Artikel 2 Toepassingsbereik bij nieuwe beschikkingen

 • 1.

  De toepassing van de Wet Bibob vindt plaats bij elke aanvraag om een beschikking als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf, met uitzondering van een aanvraag als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet van een paracommerciele rechtspersoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 2.

  De toepassing van de Wet Bibob vindt bij overige aanvragen om een beschikking plaats, als er sprake is van informatie afkomstig van een bestuursorgaan en/of van één of meer partners uit het samenwerkingsverband Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en/of van het Openbaar Ministerie verkregen informatie als bedoeld in artikel 26 van de Wet bibob die een aanleiding vormt om te vermoeden dat de beschikking zal worden gebruikt als bedoeld in paragraaf 1.2 en/of hoofdstuk 2 van de Wet Bibob.

Artikel 3 Toepassingsbereik bij reeds verleende beschikkingen

De toepassing van de Wet Bibob zal door het bestuursorgaan met betrekking tot reeds verleende beschikkingen plaatsvinden indien er sprake is van informatie afkomstig van een bestuursorgaan en/of van één of meerdere partners uit het samenwerkingsverband RIEC, het Bureau en/of van informatie afkomstig van het Openbaar Ministerie, op grond van artikel 26 van de Wet Bibob, die een aanleiding vormt om te vermoeden dat de beschikking wordt gebruikt als bedoeld in paragraaf 1.2 en/of hoofdstuk 2 van de Wet Bibob.

Artikel 4 Toepassingsbereik bij privaatrechtelijke transacties

 • 1.

  De rechtspersoon met een overheidstaak zal bij een vastgoedtransactie, waar hij partij bij is, en waarbij sprake is van informatie afkomstig van een bestuursorgaan en/of van één of meer partners uit het samenwerkingsverband RIEC, het Bureau en/of van informatie afkomstig van het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 26 van de Wet bibob die een aanleiding vormt om te vermoeden dat sprake is van ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 en artikel 9 van de Wet Bibob, voornoemde wet toepassen met betrekking tot die vastgoedtransactie.

 • 2.

  De rechtspersoon met een overheidstaak zal bij een overheidsopdracht die valt binnen de sector bouw en/of de sector informatie- en/of communicatietechnologie (ICT) en/of de sector milieu en waarbij sprake is van informatie afkomstig van één of meer partners uit het samenwerkingsverband RIEC, het Bureau en/of van informatie afkomstig van het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 26 van de Wet bibob, die een aanleiding vormt om te vermoeden dat sprake is van ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 en artikel 9 van de Wet Bibob, voornoemde wet toepassen met betrekking tot die overheidsopdracht.

Artikel 5 Invoeringsdatum

Dit beleid is vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Putten en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten op 16 augustus 2016. Dit beleid treedt één dag na bekendmaking in werking.

 

Putten, 16 augustus 2016.

De burgemeester van Putten,

H. A. Lambooij

Het college van burgemeester en wethouders van Putten,

mr. F. E. Contant

secretaris

H. A. Lambooij

burgemeester