Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing invorderingsambtenaar
CiteertitelBesluit aanwijzing invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

--

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten, art. 2.1
  2. Gemeentewet, art. 231

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

--

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2013nieuwe regeling

12-02-2013

Weekblad voor Salland

1587

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Raalte;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet

besluit

vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1  

a. aan te wijzen als de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke

belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, sub c van de Gemeentewet (de ontvanger):

de teammanager financiële administratie  van de gemeente Deventer ;

b. aan te wijzen als eerste vervanger van de onderdeel a vermelde gemeenteambtenaar: de senior medewerker Vorderingen van de gemeente Deventer;

c. aan te wijzen als tweede vervanger van de onderdeel a vermelde gemeenteambtenaar: de medewerker Vorderingen A van de gemeente Deventer;

b. aan te wijzen als derde vervanger van de onderdeel a vermelde gemeenteambtenaar: de voor de belastinginning verantwoordelijke adjunct-directeur van de gemeente Deventer;

Artikel 2  

Alle voorgaande aanwijzingsbesluiten worden ingetrokken.

Artikel 3  

De functionaris die op grond van dit besluit is aangewezen als invorderingsambtenaar treedt in de plaats van de functionaris die als zodanig voor de inwerkingtreding van dit besluit bevoegd was.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 februari 2013.

Artikel 5  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 februari 2013.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

De secretaris,     De burgemeester,

E.T. Halman    P.A. Zoon