Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Aanwijzingsbesluit voor verzending van aanslagbiljetten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit voor verzending van aanslagbiljetten
CiteertitelAanwijzingsbesluit voor verzending van aanslagbiljetten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

--

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 231

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

--

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2013nieuwe regeling

12-02-2013

Weekblad voor Salland, 20-02-2013

1587

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voor verzending van aanslagbiljetten

Het college van burgemeester en wethouders van Raalte;

gelet op artikel 231, eerste lid, van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1  

De teammanager van het team belastingen van de eenheid ondersteuning van de gemeente Deventer (heffingsambtenaar) treedt voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 in de plaats van de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar).

Artikel 2  

Alle voorgaande aanwijzingsbesluiten worden ingetrokken.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 februari 2013.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit voor verzending aanslagbiljetten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 februari 2013.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

De secretaris,     De burgemeester,

E.T. Halman    P.A. Zoon