Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Raalte
CiteertitelBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Burgerlijk Wetboek, art. 5:5
 3. Burgerlijk Wetboek, art. 5:6
 4. Burgerlijk Wetboek, art. 5:7
 5. Burgerlijk Wetboek, art. 5:8
 6. Burgerlijk Wetboek, art. 5:9
 7. Burgerlijk Wetboek, art. 5:10
 8. Burgerlijk Wetboek, art. 5:11
 9. Burgerlijk Wetboek, art. 5:12
 10. Besluit gevonden voorwerpen
 11. Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2013nieuwe regeling

03-06-2013

Weekblad voor Salland, 19-06-2013

2541

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Raalte

Burgemeester en wethouders van Raalte, de burgemeester van Raalte, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit gevonden voorwerpen en artikel 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Raalte.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

a. de (aangewezen) ambtenaar: elke medewerker van het team Publiekszaken in het gemeentehuis te Raalte en elke medewerker van het team Beheer en onderhoud;

b. de claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

c. het college: het college van burgemeester en wethouders;

d. de gemeente: de gemeente Raalte;

e. gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

f. rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

g. verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

h. vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

1. alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard; en

2. alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3 Aangifte en registratie

 • 1

  Van een gevonden of verloren voorwerp kan in het gemeentehuis te Raalte tijdens openingstijden aangifte worden gedaan.

 • 2

  Daarnaast kan altijd via www.verlorenofgevonden.nl aangifte van een gevonden of verloren voorwerp worden gedaan.

 • 3

  Aangifte geschiedt door middel van een formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. De vinder ontvangt een bewijs van aangifte.

 • 4

  De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan.

 • 5

  Is een voorwerp niet als ‘gevonden’ geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd.

 • 6

  Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  a. gemeentelijke afvalcontainers;

  b. dieren (verwijzen naar dierenasiel waarmee overeenkomst is gesloten);

  c. sleutels (fietssleutel, huissleutel, autosleutel, etc.).

   

 • 7

  Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 8

  Registratie van een verloren goed geeft geen recht op “vindersloon”.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1

  De vinder mag in principe het gevonden voorwerp zelf bewaren.De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt dan een bewijs van inbewaringstelling. Voor wapens en militaire uitrustingen geldt een afgifteplicht.

 • 2

  Een gevonden voorwerp met een waarde tot €450,-- wordt 3 maanden bewaard.

 • 3

  Een gevonden voorwerp met een waarde boven €450,-- wordt één jaar bewaard.

 • 4

  De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen.

Indien nodig bepaalt in het geval van:

a. een sieraad een juwelier;

b. een bril een opticien;

c. een mobiele telefoon, e.d. een telefoonwinkel; en

d. elektronisch speelgoed een speelgoedwinkel,

de waarde van het betreffende gevonden voorwerp.

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 • 1

  In het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad wordt op de gemeentepagina gewezen op de site www.verlorenofgevonden.nl.

 • 2

  In de publicatie op deze site worden niet alle kenmerken van het gevonden voorwerp vermeld, zodat de ambtenaar op grond van de niet vermelde kenmerken kan bepalen of de claimant rechthebbende op het voorwerp is.

Artikel 7 Geen teruggave; verval aan gemeente

 • 1

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  a. de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

  b. de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  c. het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

 • 2

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimant cq. rechthebbende weigert zich te legitimeren.

 • 3

  Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimant cq. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 8 Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen onder de € 450,--

Als op gevonden voorwerpen met een waarde onder de €450,-- binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze voorwerpen worden weggegeven, verkocht dan wel worden vernietigd, met uitzondering van sieraden met een waarde van meer dan € 50,-.

1.  Mobile telefoons worden weggegeven aan Stichting Opkikker door deze te deponeren in een doos bij de Trekpleister.

2. Fietsen die direct als schroot zijn aan te merken worden door Beheer en Onderhoud als oud ijzer aangeboden.

3. Fietsen die nog herbruikbaar zijn na een opknapbeurt en reparatie worden, voor een vooraf afgesproken bedrag per fiets, verkocht aan Tactory Bikes onderdeel vanTactus verslavingszorg te Deventer.

4. Overige voorwerpen worden weggegeven aan Kringloopwinkel 2Switch te Raalte.

5. Sieraden met een waarde van meer dan € 50,- worden zo mogelijk verkocht aan een opkoper.

Artikel 9 Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen boven de 450,--

Zo mogelijk worden deze voorwerpen verkocht aan een opkoper. De opbrengsten, worden onder aftrek van eventueel gemaakte (bewaar)kosten, geschonken aan een goed doel.

1. Het college bepaalt voor elk kalenderjaar aan welk goed doel de opbrengsten worden geschonken.

2. Bij voorwerpen met een waarde boven € 900 wordt de portefeuillehouder geïnformeerd. Na een jaar wordt over de voortgang gerapporteerd aan de portefeuillehouder.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 juli 2013.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Raalte.

Raalte,

Burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris, de burgemeester,

de burgemeester