Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Mandaatbesluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Raalte
CiteertitelMandaatbesluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmandaatbesluit schuldhulpverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013nieuwe regeling

13-11-2012

Weekblad voor Salland, 09-01-2013

1003

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Raalte

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Raalte besluit met inachtneming van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening:

I. de uitvoering van de in de bijlage vermelde werkzaamheden, alsmede de ondertekening van de daaruit voortvloeiende stukken, op te dragen aan de genoemde functionarissen en daarop de in die bijlage vermelde specifieke bepalingen alsmede de onder II van dit besluit gestelde algemene bepalingen van toepassing te verklaren.

II. ten aanzien van de uitoefening van de onder I bedoelde mandaten de volgende algemene bepalingen vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

college: college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Raalte.

GKB: Gemeentelijke kredietbank Drenthe

mandataris: degene aan wie een mandaat is verleend;

mandaat: de bevoegdheid om in naam van het bevoegde bestuursorgaan besluiten te nemen;

ondermandaat: de bevoegdheid om in naam van een gemandateerde besluiten te nemen;

beslissingsmandaat: de bevoegdheid om namens het bevoegde bestuursorgaan een besluit te nemen en te ondertekenen.

Artikel 2  

 • 1

  Bij een namens het college te nemen beslissing legt de mandataris de zaak vooraf aan het college voor, indien:

  - de uitoefening van de toegekende bevoegdheid politieke consequenties heeft of vermoedelijk zal krijgen;

  - van de uitoefening van de toegekende bevoegdheid precedentwerking is te verwachten;

  - de gemandateerde besluiten de nodige publiciteit kunnen genereren.

 • 2

  Indien er belangrijke financiële consequenties c.q. risico’s uit de te nemen beslissing voortvloeien, wordt die beslissing aan het college voorgelegd.

Artikel 3  

Ingeval van uitoefening van een beslissingsmandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte, namens deze,” gevolgd door de functieaanduiding van de mandataris dan wel ondermandataris, zijn handtekening en naam.

Artikel 4  

Indien en voor zover dat op de bij dit besluit behorende bijlage dan wel in een afzonderlijk mandaat is aangegeven, zijn mandatarissen bevoegd om functionarissen binnen hun organisatieonderdeel te machtigen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de bij dit besluit gegeven mandaatbevoegdheden.

Artikel 5  

Bij afwezigheid van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger.

Artikel 6  

Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Raalte”.

Artikel 7  

Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2013.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van Raalte,

De secretaris, De voorzitter,

E.T. Halman P. Zoon

1  

Bevoegdheid om te beslissen op een verzoek tot toelating tot de schulddienstverlening, als beschreven in de Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Raalte, met uitzondering van artikel 7, waarvoor instemming van de teammanager Voorzieningen van de gemeente Raalte nodig is

Algemeen Directeur GKB

De Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Raalte en het bepaalde in het Beleidsplan schulddienstverlening Raalte 2012-2015 zijn onverkort van toepassing.