Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Verwijderingsregeling (brom)fietsen Raalte 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerwijderingsregeling (brom)fietsen Raalte 2013
CiteertitelVerwijderingsregeling fietsen en bromfietsen Raalte 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 125
 2. Algemene wet bestuursrecht, afd. 5.3.1
 3. Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte, art. 5.12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit maximale (brom)fietsparkeerperiode stationsomgevingen Heino en Raalte; Mandaatbesluit toepassen bestuursdwang

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-2013nieuwe regeling

09-07-2013

Weekblad voor Salland, 25-09-2013

2927

Tekst van de regeling

Intitulé

Verwijderingsregeling (brom)fietsen Raalte 2013

Burgemeester en wethouders van Raalte,

Overwegende dat:

 • -

  het college krachtens artikel 5.12 (eerste lid) van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte (APV) de bevoegdheid heeft op de weg gelegen plaatsen aan te wijzen, waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is (brom)fietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen achter te laten;

 • -

  het college op grond van artikel 5.12, tweede lid, van de APV op de weg gelegen plaatsen kan aanwijzen waar het verboden is (brom)fietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan. (NB: dit artikel treedt in werking nadat de apv is aangepast);

 • -

  het college heeft besloten om onder hieronder genoemde voorwaarden en met inachtneming van bepaalde regels, gebruik te maken van haar bevoegdheid op basis van artikel 125 van de Gemeentewet juncto de van toepassing zijnde artikelen van afdeling 5.3.1 van de Algemene wet bestuursrecht, tot toepassing van bestuursdwang door middel van het verwijderen van (brom) fietsen;

 • -

  het college in verband hiermee een verwijderingsregeling voor (brom) fietsen wil vaststellen die van kracht is in alle gevallen dat het op grond van artikel 5.12 van de APV verboden is een (brom)fiets te plaatsen.

besluiten:

vast te stellen de navolgende ‘Verwijderingsregeling (brom)fietsen Raalte 2013

 • 1.

  Door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren kunnen tot verwijdering van een (brom-)fiets overgaan op:

  • a.

   Alle als zodanig, al dan niet zonaal, aangewezen op de weg gelegen plaatsen, waar het conform artikel 5.12, eerste lid, van de APV in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid verboden is fietsen of bromfietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen onbeheerd achter te laten of neer te zetten;

  • b.

   Alle als zodanig, al dan niet zonaal, aangewezen op de weg gelegen plaatsen, waar het conform artikel 5.12, tweede lid, van de APV verboden is op de aangegeven plaatsen of ruimten langer dan de toegestane en als zodanig aangegeven tijdsduur een (brom)fiets te parkeren;

   (NB: Dit artikel treedt in werking nadat de apv is aangepast).

 • 2.

  In de onder 1 bedoelde gevallen worden (brom)fietsen verwijderd onder toepassing van artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  In het onder 1b genoemde geval wordt met de verwijderingsprocedure niet eerder een aanvang gemaakt dan nadat is geconstateerd, dat de (brom)fiets langer dan de toegestane en als zodanig aangegeven tijdsduur op de aangegeven plaatsen of ruimten staat geparkeerd.

 • 4.

  Met het verwijderen van de (brom)fiets wordt geacht een aanvang te zijn gemaakt wanneer het slot of de ketting is doorgeknipt, of wanneer de (brom)fiets daadwerkelijk wordt opgeladen.

 • 5.

  Indien de (brom)fiets is vastgemaakt of vastgezet aan opstallen of verkeerspalen e.d., wordt het slot of de ketting etc. door middel van gereedschap verbroken. De kosten voor vervanging van verbroken sloten zijn voor de eigenaar/houder van de verwijderde (brom)fiets.

 • 6.

  De verwijderde (brom)fiets wordt met gebruik van daartoe geëigende middelen overgebracht naar de aangewezen bewaarplaats. Verwijderde (brom)fietsen worden in een afgesloten ruimte bewaard.

 • 7.

  Zodra een (brom)fiets in bewaring is genomen, wordt er een beschikking opgemaakt, die de volgende gegevens bevat:

  • -

   Registratienummer van de gemeente Raalte

  • -

   Datum en tijdstip van het in bewaring stellen

  • -

   Merk

  • -

   Framenummer

  • -

   Graveercode(s)

  • -

   Model (heren/dames/kind)

  • -

   Kleur

  • -

   Staat van onderhoud (goed/matig/slecht)

    

   De naam en het adres van degene die de (brom)fiets heeft opgehaald, en datum en tijdstip van ophalen, wordt genoteerd en wordt opgenomen in een bewaarregister.

 • 8.

  Als plaats van bewaring van verwijderde (brom-)fietsen wordt aangewezen de gemeentewerf, Enkstraat 27 te Raalte.

 • 9.

  De plaats van bewaring is slechts na telefonische afspraak met een medewerker van het team Beheer & Onderhoud voor het publiek toegankelijk. Voor het afhalen gelden de volgende tijden: maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur.

 • 10.

  De verwijderde (brom)fiets wordt aan de eigenaar ter beschikking gesteld nadat de eigenaar zich aan medewerkers van het team Beheer & Onderhoud heeft gelegitimeerd en zijn woon- of verblijfplaats heeft kenbaar gemaakt. Als eigenaar wordt beschouwd degene, die redelijkerwijs aannemelijk kan maken, dat de (brom)fiets hem of haar in eigendom toebehoort (bijvoorbeeld door beschrijving of fietssleutel).

 • 11.

  Met de ter beschikkingstelling van de (brom)fiets wordt door medewerkers van het team Beheer & Onderhoud een beschikking toepassing bestuursdwang ingevolge artikel 5:31, van de Algemene wet bestuursrecht aan de eigenaar uitgereikt.

 • 12.

  Een (brom)fiets, die uiterlijk 13 weken na de verwijderingdatum niet door de eigenaar is opgehaald, wordt eigendom van de gemeente Raalte en zal vervolgens worden vernietigd, weggegeven of verkocht aan RIBW Raalte of Tactory Bikes, onderdeel van Tactus verslavingszorg te Deventer.

 • 13.

  Deze regeling treedt in werking na bekendmaking.

 • 14.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Verwijderingsregeling fietsen en bromfietsen Raalte 2013’.

Burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris, de burgemeester,