Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Aanwijzingsbesluit maximale (brom)fietsparkeerperiode stationsomgevingen Heino en Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit maximale (brom)fietsparkeerperiode stationsomgevingen Heino en Raalte
CiteertitelAanwijzingsbesluit maximale (brom)fietsparkeerperiode stationsomgevingen Heino en Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte, art. 5:12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-2013nieuwe regeling

09-07-2013

Weekblad voor Salland, 25-09-2013

2927

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit maximale (brom)fietsparkeerperiode stationsomgevingen Heino en Raalte

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Raalte,

overwegende dat:

 • -

  het college, gelet op artikel 5.12, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte (APV), de bevoegdheid heeft op de weg gelegen plaatsen aan te wijzen waar het, in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is (brom)fietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan;

 • -

  het college, gelet op artikel 5:12, lid 2, van de APV de bevoegdheid heeft om plaatsen aan te wijzen waar het parkeren van (brom)fietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan.

(NB: Dit artikel treedt in werking nadat de apv is aangepast).

besluiten:

 

Onder verwijzing naar het aan dit aanwijzingsbesluit gehechte kaart,

aan te wijzen als plaatsen waar het verboden is (brom)fietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen, of, onafgebroken langer dan vier weken te laten staan:

het stationsgebied in de kern Raalte;

het stationsgebied in de kern Heino.

De exacte grenzen van de stationsgebieden zijn aangegeven op bijgaande situatietekening.

Raalte, d.d. 29 juli 2013

Burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage Situatietekening behorende bij het aanwijzingsbesluit van het college van B&W van Raalte d.d. 09-07-2013, nr. 2927

Toelichting op aanwijzingsbesluit (brom)fietsparkeren

Inleiding

Bij de stations van Raalte en Heino komt het voor dat er (brom)fietsen fout geparkeerd staan. Ook kan er sprake zijn van een weesfiets. Dit kan hinderlijke situaties danwel ontsiering van het straatbeeld opleveren.

Om dit te voorkomen is het belangrijk dat er een verwijderingsregeling voor (brom)fietsen binnen de gemeente wordt vastgesteld. Deze regeling moet ervoor zorgen dat (brom)fietsen, die eventueel hinderlijk geparkeerd zijn, kunnen worden weggehaald en worden verwijderd.

Wat het belangrijkste nadeel is aan een wees(brom)fiets, is dat deze stallingscapaciteit in beslag neemt die soms hard nodig is voor (brom)fietsen die wel gebruikt worden. Het aantal wees(brom)fietsen is goed te beperken. De aanpak van de wees(brom)fiets zal een gunstig effect hebben: bestaande wees(brom)fietsen worden verwijderd en door de preventieve werking komen er minder nieuwe wees(brom)fietsen bij.

 

Wettelijk kader

Artikel 5.12 luidt;

 • 1.

  Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

 • 2.

  Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan.

(NB: Dit artikel treedt in werking nadat de apv is aangepast).

Artikel 5.12 van de APV van de gemeente Raalte is de wettelijke basis om handhavend op te treden tegen (brom)fietsen die buiten de daarvoor bestemde ruimten of klemmen, en/of langer dan de aangegeven tijd geparkeerd staan.

De regeling wordt, voor wat betreft het buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen geplaatste fietsen, kenbaar gemaakt op een informatiebord. Reizigers worden geïnformeerd over de opslag van de weggevoerde, plus het bijbehorende telefoonnummer voor meer informatie.