Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Nadere regels en beleidsregels Drank- en Horecaverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels en beleidsregels Drank- en Horecaverordening 2013
CiteertitelNadere regels en beleidsregels Drank- en Horecaverordening 2013
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Drank- en Horecaverordening 2013, art. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-07-2014nieuwe regeling

09-07-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 42674

5628

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels en beleidsregels Drank- en Horecaverordening 2013

De burgemeester van Raalte,

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Raalte van 26 juni 2014, waarbij hij de Drank- en Horecaverordening heeft gewijzigd;

Overwegende: dat de raad daarbij aan hem de bevoegdheid heeft toegekend nadere regels te stellen aan het gebruik van Multi Functionele Accommodaties voor wat betreft het gebruik ten behoeve van feesten en bijeenkomsten van bijzondere aard;

dat hij de bevoegdheid heeft beleidsregels vast te stellen;

dat hij het gewenst acht van deze bevoegdheden aan te wenden om aan het gebruik van Multi Functionele Accommodaties voor feesten en bijeenkomsten van persoonlijke aard kaders te stellen;

besluit:

vast te stellen de volgende regels:

I. Nadere regels

 • 1.

  In een door de burgemeester als zodanig aangewezen Multifunctionele accommodatie – in de zin van de Drank- en Horecaverordening 2013 – mogen per kalenderjaar maximaal 20 feesten en bijeenkomsten van persoonlijke aard worden gehouden.

 • 2.

  Per feest of bijeenkomst van persoonlijke aard mogen maximaal 35 personen aanwezig zijn.

 • 3.

  De Multifunctionele Accommodatie houdt een registratie bij van alle bij haar gehouden feesten en bijeenkomsten van persoonlijke aard, waarbij in ieder geval de datum, de aanleiding en het aantal gasten van deze feesten en bijeenkomsten van persoonlijke aard worden vermeld.

 • 4.

  De verstrekking van alcoholhoudende drank tijdens een feest of bijeenkomst van persoonlijke aard geschiedt door de vergunninghouder.

II. Beleidsregels

Wanneer is sprake van een MFA

 • 1.

  Het betreft een openbaar gebouw, in beginsel toegankelijk voor iedereen;

 • 2.

  Het betreft een gebouw met een of meer ruimten, die multifunctioneel inzetbaar zijn;

 • 3.

  Het gebouw is de “thuisbasis” van twee of meer organisaties op het gebied van zorg, welzijn, dienstverlening, sport, onderwijs, kinderopvang en cultuur; accommodaties van een instelling met een enkelvoudig doel, zoals een sportvereniging of een zorginstelling, kan niet in aanmerking komen voor aanwijzing als MFA.

 • 4.

  De nadruk ligt op het faciliteren van ruimten en diensten en dit blijkt uit de statuten van de exploiterende organisatie;

 • 5.

  De rechtsvorm is er een “zonder winstoogmerk”;

 • 6.

  Het besturen van een MFA is (tot op heden en vooral) een taak van vrijwilligers.

 

Welke MFA’s komen in aanmerking voor aanwijzing door de burgemeester

 • 1.

  Raalte: Kulturhus

 • 2.

  Heino: Dorpshuus

 • 3.

  Heeten: Trefpunt

 • 4.

  Luttenberg: Elckerlyck

 • 5.

  Broekland: Kulturhus

 • 6.

  Mariënheem: de Schalm

 • 7.

  Nieuw-Heeten : Toekomstig Dorpshuis

 • 8.

  Lierderholthuis: d’Olde Wettering

 • 9.

  Laag Zuthem: Café De Buurman

 • 10.

  Schoonheten: ‘t Scheultie

 

Wat zijn de verruimde mogelijkheden voor het houden van feesten en bijeenkomsten van persoonlijke aard voor een aangewezen MFA in de zin van deze verordening

In deze situatie geldt de ontheffing voor het houden van feesten en bijeenkomsten van persoonlijke aard:

 • a.

  Ook na 19.00 uur mag de MFA ruimte beschikbaar stellen;

 • b.

  Tijdens feesten en bijeenkomsten van persoonlijke aard mag alcoholhoudende drank worden verstrekt.

Duur van de aanwijzing

 • c.

  De aanwijzing geldt eerst tot 1 januari 2016.

In het najaar 2015 vindt een evaluatie plaats die aanleiding kan geven tot het vaststellen van nadere regels die worden verbonden aan de nieuwe aanwijzing na 1 januari 2016.

 

Wat moet een MFA doen om als MFA in de zin van de dhv te worden aangewezen

Indien een MFA als zodanig wenst te worden aangewezen, moet zij in het bezit zijn van een paracommerciële DH vergunning en een schriftelijk verzoek tot aanwijzing indienen bij de burgemeester.

Raalte, 9 juli 2014

De burgemeester van Raalte.

Toelichting

1. Inleiding

In zijn vergadering van 21 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Raalte de nieuwe Drank- en Horecaverordening (dhv) vastgesteld. Op 26 juni 2014 is de 1e wijziging vastgesteld.

Deze nieuwe verordening was nodig vanwege de wijziging van de Drank- en Horecawet (DHW). In het kader van deze notitie zijn de wijziging van het bevoegde gezag – thans de burgemeester – en de verplichting regels te stellen ten aanzien van paracommercialisme de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de oude wet.

 

De DHW verplicht de raad regels te stellen ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Paracommerciële rechtspersonen moeten zich aan deze regels houden bij de verstrekking van alcoholhoudende drank. Deze regels zijn gesteld in artikel 4, lid 1 van de verordening. In dit artikellid is sub a bepaald, dat tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard geen alcoholhoudende drank mag worden verstrekt. Onder b is bepaald, dat dergelijke bijeenkomsten uitsluitend gedurende de dagperiode (07.00 uur tot 19.00 uur) mogen worden gehouden.

In lid 2 van dit artikel is bepaald, dat de onder a en b gestelde voorschriften niet gelden voor zogenoemde multifunctionele accommodaties (MFA), die als zodanig door de burgemeester zijn aangewezen. Aan een MFA wordt meer ruimte gegeven omdat in de kernen behoefte bestaat aan een ontmoetingsruimte. De MFA doet daarbij dienst als een “vergrote huiskamer”. In de toelichting bij de dhv wordt hier ook al aan gerelateerd:

Het is vanuit deze laatste overweging, dat wordt voorgesteld om het verbod op het houden van feesten van persoonlijke aard niet van toepassing te laten zijn op MultiFunctionele Accommodaties (MFA). Het is algemeen bekend, dat voor velen het houden van bijzondere verjaardagen of jubilea (het bereiken van de 50-jarige leeftijd of een koperen huwelijk e.d.) geen aanleiding is voor het houden van een heel groot feest. Toch willen zij een dergelijke gebeurtenis niet geruisloos laten passeren. De eigen woning is te klein voor dergelijke feesten en de stap naar de reguliere horeca iste groot. Zij zoeken dan in feite een vergrote huiskamer, waar zij uitsluitend de ruimte huren en de verzorging van de gasten helemaal zelf regelen. Vanuit die vergrote huiskamer-gedachte kan een MFA een heel goede functie vervullen.”

 

Om deze functie te kunnen blijven uitoefenen is een wat grotere armslag noodzakelijk.

 

 

2. Afbakening paracommerciële activiteiten

Als we het hebben over paracommerciële activiteiten dan bedoelen we het aanbieden van de mogelijkheid om in een gebouw van een sportieve of recreatieve instelling, van een sociaal-culturele instelling, van een educatieve instelling danwel van een instelling van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard een bijeenkomst van persoonlijke aard te houden.

 

De raad heeft in de dhv bepaald, dat het verbod op het verstrekken van alcoholhoudende dranken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en het verbod op het houden van dergelijke bijeenkomsten buiten de dagperiode niet geldt voor een MFA, mits deze als zodanig door de burgemeester is aangewezen.

In deze notitie gaan wij in op de vraag aan welke criteria een accommodatie moet voldoen om door de burgemeester als MFA te kunnen worden aangewezen.

 

3. Wanneer is sprake van een multifunctionele accommodatie?

Uit diverse bronnen puttend komen wij tot de volgende omschrijving van een MFA:

Een samenwerkingsverband waarbij verschillende maatschappelijke organisaties vanuit een centrale locatie hun voorzieningen, producten en diensten aanbieden. In de meeste gevallen zijn de organisaties gevestigd in of werkzaam vanuit één gebouw.

Een MFA heeft als doel het maatschappelijke dienstenaanbod voor een dorp, wijk of buurt op een centrale plek te bundelen. Daarmee kan op een efficiëntere gebruik worden gemaakt van ruimte. Ook kunnen organisaties in een gezamenlijk programma hun diensten aanbieden.

 

Een MFA is er op gericht de leefbaarheid van een dorp of wijk/buurt in stand te houden danwel te verbeteren. Dit blijkt ook veelal uit de statuten. Deze kunnen als volgt luiden:

 • 1.

  De Stichting stelt zich ten doel het oprichten, in stand houden en exploiteren van een gebouw ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening.

 • 2.

  Zij beoogt niet het behalen van winst.

 • 3.

  De Stichting tracht haar doel te bereiken door

  • a.

   het verrichten van werkzaamheden, verbonden aan het oprichten, het in stand houden en de exploitatie van een gebouw;

  • b.

   het bevorderen van (het tot stand komen van) activiteiten, die de ontmoeting en de vrijetijdsbesteding ten goede komen;

  • c.

   alle andere wettige middelen, die aan het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Kortom:

Een MFA is een voorzieningencentrum voor wonen, zorg en welzijn, soms in combinatie met andere functies. Zorginstellingen, welzijnsorganisaties, scholen, kinderdagverblijven, horeca en bibliotheken zijn voorbeelden van organisaties die in een MFA kunnen zitten.

In een MFA is sprake van tweerichtingsverkeer van mensen die naar het centrum komen om diensten te halen en omgekeerd dient het centrum als uitvalsbasis om zorg en diensten naar de bewoners te brengen.

 

Gelet op de bovenstaande algemene kenmerken komen we tot de volgende criteria voor de beoordeling of een accommodatie een MFA is:

 • 1.

  Het betreft een openbaar gebouw, in beginsel toegankelijk voor iedereen;

 • 2.

  Het betreft een gebouw met een of meer ruimten, die multifunctioneel inzetbaar zijn;

 • 3.

  Het gebouw is de “thuisbasis” van twee of meer organisaties op het gebied van zorg, welzijn, dienstverlening, sport, onderwijs, kinderopvang en cultuur; accommodaties van een instelling met een enkelvoudig doel, zoals een sportvereniging of een zorginstelling, kan niet in aanmerking komen voor aanwijzing als MFA.

 • 4.

  De nadruk ligt op het faciliteren van ruimten en diensten;

 • 5.

  De rechtsvorm is er een “zonder winstoogmerk”;

 • 6.

  Het besturen van een MFA is (tot op heden en vooral) een taak van vrijwilligers;

 • 7.

  Het faciliteren van de ruimten en diensten blijkt uit de statuten van de exploiterende organisatie.

 • 8.

  De accommodatie van een instelling met een enkelvoudig doel, zoals een sportvereniging of een zorginstelling, kan niet in aanmerking komen voor aanwijzing als MFA.

 

Aan welke sociaal-culturele organisaties of functies moeten en kunnen we denken, die een MFA als thuisbasis (kunnen) hebben (zonder uitputtend te willen zijn):

 • -

  Vereniging van Plaatselijk Belang;

 • -

  Hobbyclub;

 • -

  Muziekschool;

 • -

  Jongerenvereniging;

 • -

  Ouderenvereniging;

 • -

  Ondernemersvereniging;

 • -

  Zorginstellingen;

 • -

  Carnavalsvereniging;

 • -

  Etc.

 

4. MFA en bijeenkomsten van persoonlijke aard

In de nieuwe dhv zijn regels opgenomen ter bestrijding van oneerlijke concurrentie. Om die reden is bepaald, dat in paracommerciële instellingen geen feesten van persoonlijke aard mogen worden gehouden, behalve als dat in de dagperiode gebeurt én als geen alcoholhoudende drank wordt geschonken. Voor MFA’s wordt wat dit betreft een uitzondering gemaakt. De gedachte achter deze uitzonderingsmogelijkheid is om tegemoet te kunnen komen aan een gesignaleerde behoefte van inwoners om in hun woonomgeving de mogelijkheid te hebben van een vergrote huiskamer voor het vieren van bijzondere verjaardagen of jubilea die men niet groots wil vieren in de reguliere horeca maar ook niet geruisloos voorbij willen laten gaan.

 

Deze vergrote huiskamer-gedachte dient naar onze mening leidend te zijn voor wat er extra mogelijk is in de aangewezen MFA’s tot het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat in elke kern de behoefte anders zal zijn. Het verdient daarom aanbeveling, dat het idee van de vergrote huiskamer zich kan ontwikkelen. Omdat in elke kern de behoefte anders zal zijn, wordt voorgesteld om te gaan proefdraaien met dit idee. Uiteraard moeten de MFA’s zich wel houden aan de nadere regels die de burgemeester heeft vastgesteld voor feesten en bijeenkomsten van persoonlijke aard.

 

Proefperiode

Gedurende een jaar mogen MFA’s, die als zodanig door het bevoegde gezag zijn aangewezen, ook buiten de dagperiode ruimte beschikbaar stellen voor feesten en partijen van persoonlijke aard. We gaan er daarbij vanuit, dat aanwijzing in de loop van het tweede kwartaal van 2014 plaatsvindt. De aanwijzing geldt in eerste instantie tot 1 januari 2016.

In het najaar 2015 volgt een evaluatie, waarbij de besturen van alle MFA’s, de verenigingen van Plaatselijk Belang en de lokale horeca worden betrokken. De MFA’s moeten hiertoe een overzicht overleggen van de manier waarop zij gebruik hebben gemaakt van de verruimde mogelijkheden. In deze registratie moeten zij in ieder geval opnemen de datum, de aanleiding van het feest of bijeenkomst van persoonlijke aard en het aantal gasten. Begin 2015 zal een tussen-monitorring plaatsvinden; de eigenlijke evaluatie vindt plaats in de tweede helft van 2015. Aan de hand van de resultaten hiervan dient te worden besloten of nog nadere stappen of regels noodzakelijk of gewenst zijn in dit proces.

 

5. Welke accommodaties kunnen worden aangewezen

Het feit, dat de raad MFA’s mogelijkheden wil geven voor bijeenkomsten van persoonlijke aard, wil niet zeggen dat dit ongelimiteerd kan plaatsvinden. Waar de dhv aan de ene kant regels stelt ter beteugeling van oneerlijke concurrentie, dient zij deze niet aan de andere kant onbeperkt op te rekken. Dit leidt immers tot oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca.

 

Vanuit de beperking van oneerlijke concurrentie en de exploitatiemogelijkheden van een MFA in relatie met het voedingsgebied is het wenselijk een maximum te stellen aan het aantal MFA’s. Met name in de kleine kernen met een beperkt aantal reguliere horecabedrijven kan de aanwezigheid van een MFA met verruimde mogelijkheden verstorend werken op de gezonde concurrentie. Het is dan ook gewenst om het aantal te beperken tot maximaal één per kern.

Ten aanzien van de kernen Heino en Raalte zou verruiming kunnen worden overwogen. Toch stellen we voor op voorhand ook hier uit te gaan van maximaal één MFA. Bij de evaluatie dient ook de vraag aan de orde te komen of verruiming van het aantal nodig en/of gewenst is

 

Uitgaande van de uitleg wanneer sprake is van een MFA en het beargumenteerde voorstel, dat we maximaal één MFA per kern willen aanwijzen, kunnen de volgende accommodaties worden aangewezen als MFA, indien hiertoe een verzoek wordt ontvangen:

 • 1.

  Raalte Kulturhus

 • 2.

  Heino Dorpshuus

 • 3.

  Heeten Trefpunt

 • 4.

  Luttenberg Elckerlyck

 • 5.

  Broekland Kulturhus

 • 6.

  Mariënheem de Schalm

 • 7.

  Nieuw-Heeten Toekomstig Dorpshuis

 • 8.

  Lierderholthuis MFA

 • 9.

  Laag Zuthem MFA

 • 10.

  Schoonheten ‘t Scheultie

Hierbij moeten we nog de volgende kanttekeningen plaatsen.

In Raalte vinden feesten van persoonlijke aard ook plaats in het verenigingsgebouw van de speeltuinvereniging Blekkerhoek aan de Ceintuurbaan. Het kan zijn, dat deze activiteiten op grond van het overgangsrecht in een bepaalde mate mogen worden voortgezet. Deze accommodatie komt niet in aanmerking voor het predicaat MFA: het is in eerste instantie het verenigingsgebouw van de speeltuin, waarin door diverse omstandigheden een beperkt aantal andere verenigingen ook onderdak heeft gevonden. Bovendien beschikt het niet over een drank en horecavergunning.

 

In Raalte hebben we ook nog de Joetse. In verband met mogelijke ontwikkelingen van dit pand, is het in dit overzicht niet meegenomen.

In Heino vervult het Kerkhuus nu de functie van dorpshuis: tal van verenigingen vinden hier onderdak. In de ontwikkelingen van het Dorpshuis Heino is evenwel meegenomen, dat het merendeel van deze verenigingen naar het Dorpshuis verhuist.

 

’t Scheultie in Heeten/Schoonheten neemt een wat bijzondere positie in, in dit gezelschap Deze accommodatie biedt van oudsher onderdak aan een aantal verenigingen in Schoonheten en is daardoor een ontmoetingspunt voor de mensen van Schoonheten. Kortom het ’t Scheultie heeft van oudsher een ander voedingsgebied dan Het Trefpunt in Heeten en onderscheidt zich daarmee ook van Het Trefpunt. Om die reden is ervoor gekozen accommodatie aan te merken als potentiële MFA, ondanks de geringe afstand tot aan Het Trefpunt.

 

Instellingen moeten een verzoek indienen te worden aangewezen als MFA; ambtshalve aanwijzing vindt niet plaats. Bij een verzoek moeten de statuten van de instelling worden overgelegd, zodat het multifunctionele karakter kan worden vastgesteld.

 

De situatie Lierderholthuis en Laag Zuthem

In deze twee kernen is de situatie afwijkend van de andere kernen. Zowel in Lierderholthuis als in Laag Zuthem is sprake van een MFA, dat aansluitend aan een regulier horecabedrijf wordt gerealiseerd. De vraag dient zich aan of de functies van het reguliere horecabedrijf en van de MFA gemengd kunnen worden. Met andere woorden: kan een horecabedrijf in voorkomende gevallen gebruik maken van de ruimte van de MFA?

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen een volwaardig horecabedrijf enerzijds en een paracommerciële instelling anderzijds. Een MFA is per definitie geen volwaardig horecabedrijf. Het kan dan ook niet zo zijn, dat de MFA in juridische zin onder de paraplu van het volwaardige horecabedrijf functioneert. In de beheerssfeer moet de scheiding in alle aspecten tot uitdrukking komen. Hieruit dient ook te worden afgeleid, dat het uitbreiden van de reguliere horecaruimte met ruimte uit de MFA nadrukkelijk niet tot de mogelijkheden behoort.