Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Regeling Commissie Van Werk Naar Werk gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Commissie Van Werk Naar Werk gemeente Raalte
CiteertitelRegeling Commissie Van Werk Naar Werk gemeente Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet, art. 125
 2. Gemeentewet, art. 160
 3. CAR-UWO, art. 10d:24

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2015nieuwe regeling

03-02-2015

Gemeenteblad 2015, 17416

8572

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Commissie Van Werk Naar Werk gemeente Raalte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte

overwegende:

dat de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte een gezamenlijk arbeidsvoorwaardenpakket willen;

gelet op:

artikel 125 Ambtenarenwet;

artikel 160 Gemeentewet;

artikel 10d:24 CAR-UWO;

de instemming van de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg met betrekking tot de inhoud van deze regeling;

besluiten:

tot het vaststellen van het RegelingCommissie Van Werk Naar Werk

Samenstelling commissie

Artikel 1
 • 1.

  Het college stelt een commissie in als bedoeld in artikel 10d:24 CAR-UWO.

 • 2.

  De commissie bestaat uit:

  • -

   een vaste onafhankelijk voorzitter;

  • -

   een lid aan te wijzen door het college;

  • -

   een lid, aan te wijzen door de werknemersgeleding.

 • 3.

  Voor elk lid wordt een plaatsvervanger benoemd.

Artikel 2

De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Verantwoordelijkheden

Artikel 3

De commissie heeft als taak het college desgevraagd te adviseren:

 • a.

  over de naleving van tussen het college en de ambtenaar gemaakte afspraken in het kader van het van werk naar werk-contract;

 • b.

  over eventuele verlenging van het van werk naar werk-contract, zoals bedoeld in artikel 22;

 • c.

  over geschillen voortvloeiend uit het van werk naar werk contract.

Artikel 4

Een verzoek om advies als bedoeld in artikel 3 kan worden gedaan door of namens het college of door de betrokken ambtenaar.

Artikel 5

De commissie brengt een bindend advies uit.

Werkwijze

Artikel 6

De commissie kan belanghebbenden en bij de voorbereiding en uitvoering van het Van werk naar werk-contract betrokkenen horen.

Artikel 7

Het college en de betrokken ambtenaar zijn verplicht alle gevraagde informatie te verschaffen aan de commissie.

Artikel 8

Vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 9

De commissie brengt haar advies schriftelijk uit, binnen vier weken na de aanvraag daartoe.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling Commissie Van Werk Naar Werk gemeente Raalte en treedt in werking op de dag volgend op die waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van bijlage de Regeling Commissie Van Werk Naar Werk gemeente Raalte 2013.

Aldus vastgesteld d.d.

Burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris, de burgemeester,