Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Nadere regels reclame ten behoeve van evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels reclame ten behoeve van evenementen
CiteertitelNadere regels reclame ten behoeve van evenementen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2.25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2015nieuwe regeling

24-03-2015

Gemeenteblad 2015, 25890

8739

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels reclame ten behoeve van evenementen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte

overwegende dat in artikel 2.25 lid 7 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte is bepaald dat het college bevoegd is nadere regels te stellen betreffende reclame bij evenementen.

Besluiten:

vast te stellen:

de nadere regels: reclame ten behoeve van evenementen

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  Grootschalig evenement: evenement dat op basis van de kenmerken zoals aangegeven in de evenementennota is aangemerkt als grootschalig evenement.

 • b.

  Kleinschalig evenement: alle overige evenementen.

 • c.

  Locatiebeheerder: Door het college aangewezen instantie belast met het beheer en de uitgifte van de permanente gemeenschappelijke borden/frames als bedoeld in artikel 4 van deze regeling.

Artikel 2 Sandwichborden (reclameborden rond lantaarnpalen)

 • 1.

  Aan organisaties van evenementen in de gemeente Raalte kan vergunning worden verleend voor het plaatsen van reclameborden rond lantaarnpalen onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   Voor kleinschalige evenementen geldt een maximum van 5 borden per dorp;

  • b.

   Voor grootschalige evenementen geldt het volgende maximum aantal borden per dorp:

   • -

    Raalte 15;

   • -

    Heino 10;

   • -

    Heeten 8;

   • -

    Broekland, Mariënheem, Luttenberg en Nieuw Heeten 6;

   • -

    Laag Zuthem en Lierderholthuis 5.

  • c.

   Borden mogen uitsluitend binnen de bebouwde kom worden geplaatst;

  • d.

   Borden mogen uitsluitend rondom lantaarnpalen worden geplaatst (dus niet rond verkeersborden, bomen e.d.);

  • e.

   Borden mogen niet nabij kruisingen of voetgangersoversteekplaatsen worden geplaatst. De minimale afstand tot het hart van een kruising of oversteekplaats bedraagt 10 meter.

  • f.

   Borden worden zodanig geplaatst dat het verkeer niet wordt gehinderd. Voetgangers (en ook rollators/rolstoelen) moeten ongehinderd van het trottoir gebruik kunnen blijven maken (minimale obstakelvrije ruimte op het trottoir: 0,90m).

 • 2.

  De borden mogen uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de eerste dag van het evenement worden geplaatst en dienen uiterlijk 3 dagen na de laatste dag van het evenement te zijn verwijderd.

 • 3.

  Er worden maximaal 6 vergunningen voor dezelfde periode afgegeven.

Artikel 3 Gemeenschappelijke borden / spanframes

Het college kan vergunning verlenen voor het plaatsen van permanente frames voor het aanbrengen van spandoeken / borden voor gezamenlijk gebruik onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  De constructie c.q. het frame heeft een maximale hoogte (inclusief onderconstructie) van 4,30 meter en maximale breedte van 3,60 meter;

 • b.

  De maximale oppervlakte van een doek / bord is 6m2.

 • c.

  Aan- of verlichting van het bord / frame is niet toegestaan;

 • d.

  Commerciële (handels)reclame is niet toegestaan.

 • e.

  De constructie c.q. het frame is beschikbaar voor alle organisaties van evenementen in de gemeente Raalte

 • f.

  De doeken in de frames mogen uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de eerste dag van het evenement worden aangebracht en dienen uiterlijk 3 dagen na de laatste dag van het evenement te zijn verwijderd.

 • g.

  Achter de ruimte voor de doeken mag in het frame een permanent bord aangebracht worden met het logo van de gemeente Raalte en een wervingstekst namens het gemeentebestuur.

Artikel 4 Eigen borden/spanframes

Aan organisaties van evenementen in de gemeente Raalte kan vergunning worden verleend voor het tijdelijk plaatsen van eigen borden of spandoeken in spanframes onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  Het bord of frame heeft een maximale hoogte (inclusief onderconstructie) van 4,30 meter en maximale breedte van 3,60 meter;

 • b.

  De maximale oppervlakte van het doek / bord is 6m2.

 • c.

  Aan- of verlichting van het bord / frame is niet toegestaan;

 • d.

  Commerciële (handels)reclame is niet toegestaan.

 • e.

  De borden/frames mogen uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de eerste dag van het evenement worden geplaatst en dienen uiterlijk 3 dagen na de laatste dag van het evenement te zijn verwijderd.

Artikel 5 Locatie en aantal

Ten aanzien van de in artikel 3 en 4 genoemde borden gelden aanvullend de volgende regels:

 • 1.

  Het plaatsen van borden / frames is uitsluitend toegestaan op de in bijlage 1 opgenomen locaties;

 • 2.

  Locaties in bijlage 1 bij deze regeling aangeduid met de letter A1 t/m A5 zijn aangewezen als locatie voor een permanent gemeenschappelijk bord / frame als bedoeld in artikel 3

 • 3.

  Locaties in bijlage 1 bij deze regeling aangeduid met de letter A6 t/m A9 zijn aangewezen als locatie voor een niet-permanent gemeenschappelijk bord / frame als bedoeld in artikel 4

 • 4.

  Locaties in bijlage 1 bij deze regeling aangeduid met de letter B zijn uitsluitend beschikbaar voor evenementen uit de dorpskern die het dichtst bij de betreffende B-locatie is gelegen;

 • 5.

  Locaties in bijlage 1 bij deze regeling aangeduid met de letter B die zijn gelegen bij de kernen Heeten, Mariënheem en Nieuw Heeten zijn ook beschikbaar voor evenementen in het buurtschap Schoonheten;

 • 6.

  Voor grootschalige evenementen geldt een maximum van 6 doeken, borden of frames per evenement;

 • 7.

  Voor kleinschalige evenementen geldt een maximum van 3 doeken, borden of frames per evenement;

 • 8.

  Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de locatie- beheerder c.q. grondeigenaar.

Artikel 6 Aanvraagprocedure

 • 1.

  Organisaties geven bij hun evenementenvergunningaanvraag dan wel bij hun evenementenmelding aan van welke vormen van reclame zij gebruik wensen te maken.

 • 2.

  Evenementenorganisatoren die gebruik willen maken van een gemeenschappelijk bord als bedoeld in artikel 3 richten zich ten behoeve van dit gebruik rechtstreeks tot de locatiebeheerder. In de aanvraag om evenementenvergunning wordt hiervan melding gemaakt.

 • 3.

  Indien de evenementenorganisatie op grond van artikel 4 eigen borden of frames wil plaatsen dient men bij de aanvraag te vermelden welke van de in bijlage 1 bij deze regeling aangegeven locaties men wil gebruiken.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: “nadere regels reclame ten behoeve van evenementen”.

 • 2.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag volgend op die waarop ze zijn bekend gemaakt.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d.

burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1

Locaties reclame bij evenementen in de gemeente Raalte

 

Op het aanvraagformulier heeft u aangegeven dat u reclame wilt maken voor het evenement.

Het is mogelijk reclame te maken door middel van het plaatsen van eigen borden of spanframes op de volgende locaties:

 

In het geval dat een locatie geen eigendom is van de gemeente Raalte dient de organisator van het evenement zelf privaatrechtelijk toestemming te krijgen van de grondeigenaar voor het plaatsen van het reclamebord

 

Nr

A-locaties

Beschikbaar voor alle organisaties van evenementen in de gemeente Raalte.

Eigendom

A1

Raalte, kruispunt Bos, N35/Nieuwe Deventerweg

Gemeente Raalte

A2

Raalte: kruispunt Ommerweg/Weidelaan

Gemeente Raalte

A3

Raalte: kruispunt N35/Almelosestraat (nabij Veldhoen)

Gemeente Raalte

A4

Raalte: kruispunt Nieuwe Deventerweg/Westdorplaan

Gemeente Raalte

A5

Raalte: rotonde BK-straat, Nieuwe Deventerweg, Wijheseweg

Gemeente Raalte

A6

Heino: carpoolplaats Zwolseweg nabij kruising Rondweg

Gemeente Raalte

A7

Heino: kruising Rondweg met Raalterstraat

Gemeente Raalte

A8

Raalte – Luttenberg: Ommerweg, afslag Luttenberg

Particulier

A9

Heeten: nabij rotonde Holterweg rondweg Heeten afslag industrieterrein Heeten.

Particulier

Nr.

B-locaties

Zijn uitsluitend beschikbaar voor evenementen uit de dorpskern die het dichtst bij de betreffende locatie is gelegen.

Eigendom

B1

Laag Zuthem: tussen Kolkweg en Lierderholthuisweg;

Particulier

B2

Laag Zuthem: op groenstrook tussen Kolkweg 1 en Nieuwe Wetering;

Gemeente Raalte

B3

Lierderholthuis: nabij kruising Lierderholthuisweg en Molenbroek

Gemeente Raalte

B4

Lierderholthuis: aan noordzijde van de Herenbrinksweg, begin dorpsbebouwing;

Particulier

B5

Heino: groenstrook tussen viaduct Rondweg, Lemelerveldseweg en Oude Dalfserweg

Particulier

B6

Luttenberg: groenstrook hoek Butzelaarstraat / Harmelinksstraat

Particulier

B7

Mariënheem: kruispunt Nijverdalseweg / Hellendoornseweg

Gemeente Raalte

B8

Mariënheem: Nijverdalseweg nabij spoorwegovergang

Particulier

B9

Broekland: groenstrook hoek Wijheseweg / Horstweg

Provincie Overijssel

B10

Broekland: groenstrook hoek Neulemansweg / Horstweg

Particulier

B11

Heeten: westzijde van Heetenseweg, nabij rotonde en Dorpsstraat

Particulier

B12

Heeten: groenstrook tussen Dorpsstraat en Poelweg

Gemeente Raalte

B13

Nieuw Heeten: aan de zuidkant bij rotonde op de hoek Poggenbeltweg / Zwarteweg

Gemeente Raalte

B14

Nieuw Heeten: groenstrook aan de noord-oostkant hoek Holterweg / Okkenbroekstraat

Provincie Overijssel