Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Besluit vervanging archiefdocumenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit vervanging archiefdocumenten
CiteertitelBesluit vervanging archiefdocumenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageHandboek vervanging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Archiefwet 1995, art. 7
 2. Archiefbesluit 1995, art. 6
 3. Archiefregeling, art. 26b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2016nieuwe regeling

13-12-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 181185

8312-2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vervanging archiefdocumenten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995, artikel 6 van het Archiefbesluit 1995 en artikel 26b van de Archiefregeling,

 

BESLUITEN

 

tot vervanging van de documenten (archiefbescheiden), zoals die onder de noemer van het postproces worden ontvangen, intern opgemaakt of verzonden, door reproducties ingevolge artikel 6, lid 1 van hetArchiefbesluit 1995 (vervangingsbesluit)

 

 

van de navolgende archiefbescheiden, waarvan ingevolge de Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996 (Selectielijst 2012) een percentage voor vernietiging – en een percentage voor blijvende bewaring in aanmerking komt.

 

Omschrijving van de te vervangen en te vernietigen bescheiden:

 

De substitutie (vervanging) door reproducties omvat de archiefbescheiden zoals die de organisatiebinnenkomen en uitgaan als onderdeel van het algemene postproces. Daarbij wordt per toe te kennenproces of zaaktype – op basis van de bovenvermelde selectielijst 2012 en de eigenzaaktypecatalogus – beoordeeld in hoeverre de informatie vernietigbaar, dan wel permanent te bewaren is.

 

Waarborging van de belangen:

 • a.

  De reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het Handboek vervanging documenten postproces Gemeente Raalte, zoals door ons vastgesteld d.d. 13 december 2016

 • b.

  De reproductie van desbetreffende archiefbescheiden is wenselijk vanuit oogpunt van ‘digitaal – en flexibel kunnen werken’ alsmede een efficiënte bedrijfsvoering en ruimtebesparing

 • c.

  Het belang van de gegevens voor de gemeente Raalte is gewaarborgd; de analoge documenten worden op een dusdanige wijze gescand dat er geen enkel verlies van gegevens optreedt

 • d.

  Ook het belang van de gegevens voor recht- en bewijszoekenden, historisch onderzoek en dewaarde als bestanddeel van het cultureel erfgoed is door de scanprocedure gewaarborgd

 • e.

  De vervangen analoge bestanden zullen periodiek (per kwartaal) worden vernietigd. De vernietiging gebeurt onder verantwoordelijkheid van de teammanager KCC

 

De gemeentearchivaris van Deventer is bij de totstandkoming van het Handboek Vervanging voor de gemeente Raalte betrokken geweest; diens opmerkingen zijn hierin meegenomen.

 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van bekendmaking schriftelijk bij burgemeester en wethouders bezwaar maken.

Aldus besloten in de vergadering van 13 december 2016

Burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris

Karin Cornelissen

de burgemeester

Martijn Dadema