Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Regeling Verbod privé gebruik gemeentelijke voertuigen griffie Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Verbod privé gebruik gemeentelijke voertuigen griffie Raalte
CiteertitelRegeling verbod privé gebruik gemeentelijke voertuigen griffie Raalte
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107e van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2018nieuwe regeling

02-07-2018

gmb-2018-159010

11290-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Verbod privé gebruik gemeentelijke voertuigen griffie Raalte

De raad van de Gemeente Raalte;

Gelezen het voorstel van de agendacommissie met zaaknummer 11290-2018

Gelet op de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de regeling Verbod privé gebruik gemeentelijke voertuigen griffie Raalte

gelezen het bericht van de Belastingdienst Randmeren, kantoor Zwolle, d.d. 17-04-2003 (dhr. H. Roerig);

Besluiten:

aan alle medewerkers een verbod op te leggen op het gebruik van gemeentelijke voertuigen voor privédoeleinden.

Bij een eerste overtreding van dit verbod volgt een schriftelijke berisping.

Op iedere volgende overtreding van dit verbod staat een sanctie van€ 100,- per gebeurtenis.

 

 

Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op die waarop de bekendmaking heeft plaats gevonden.

Deze regeling kan worden aangehaald als de regeling verbod privé gebruik gemeentelijke voertuigen griffie Raalte.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 12 juli 2018.

Griffier,

Jan BoukeZijlstra

Voorzitter,

Martijn Dadema