Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Regeling rookvrije werkplekken griffie Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling rookvrije werkplekken griffie Raalte
CiteertitelRegeling rookvrije werkplekken griffie Raalte
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107e van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2018nieuwe regeling

02-07-2018

gmb-2018-159047

11290-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling rookvrije werkplekken griffie Raalte

De raad van de Gemeente Raalte;

Gelezen het voorstel van de agendacommissie met zaaknummer 11290-2018

Gelet op de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de Regeling rookvrije werkplekken griffie Raalte

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerker:

  • 1.

   Ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a van de CAR;

  • 2.

   Persoon die betaalde of onbetaalde werkzaamheden voor de gemeente verricht, anders dan in ambtelijk dienstverband. Hieronder wordt ook begrepen: een stagiair.

 • b.

  bezoeker: bezoeker van gemeentelijke gebouwen;

 • c.

  werkplek: de hele werkomgeving van de medewerker;

 • d.

  leidinggevende: de directie en/of het management van de gemeentelijke organisatie van Raalte, die aangesteld zijn door het college, en belast zijn met leidinggevende taken en verantwoordelijkheden;

 • e.

  gemeente: gemeente Raalte.

Artikel 2 Doel en reikwijdte

 • 1.

  Deze regeling heeft tot doel eenduidige regels over roken te stellen in het belang van rokers en niet-rokers.

 • 2.

  Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers en bezoekers van gemeentelijke gebouwen.

Artikel 3 Rookverbod

 • 1.

  In alle gemeentelijke gebouwen en op alle werkplekken is roken verboden.

 • 2.

  Het rookverbod geldt zowel binnen als buiten kantooruren.

 • 3.

  Bij de ingang van elk gebouw is aangegeven dat in het betreffende gebouw een algemeen rookverbod van kracht is.

Artikel 4 Rookruimte binnen

In de gebouwen van de gemeente zijn geen rookruimtes aanwezig, met uitzondering van de brandweerkazernes van Raalte en Heino.

Artikel 5 Rookruimte buiten

 • 1.

  Buiten de gebouwen van de gemeente, maar nog wel op de terreinen, zijn één of meerdere plaatsen aangewezen waar gerookt mag worden. Deze plaatsen zijn voorzien van asbakken.

 • 2.

  Met pictogrammam is aangegeven waar roken is toegestaan.

 • 3.

  De plaatsen waar buiten gerookt mag worden, mogen niet bij de ingang of in de onmiddellijke nabijheid van te openen ramen zijn.

Artikel 6 Handhaving rookverbod

De leidinggevende is verantwoordelijk voor het handhaven van het rookverbod. De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk.

Artikel 7 Rookoverlast

 • 1.

  Indien een medewerker rookoverlast ervaart of ziet dat het rookverbod wordt overtreden wendt hij zich tot zijn leidinggevende.

 • 2.

  Wanneer een bezoeker rookoverlast ervaart dan kan hij dat kenbaar maken bij de organisatie. Zo nodig kan hij een klacht indienen bij de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA). Dit kan met het klachtenformulier www.rokenendewet.nl of via de warenklachtenlijn van de VWA.

Artikel 8 Overtreding rookverbod

 • 1.

  De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om maatregelen te nemen tegen overtreders van het rookverbod.

 • 2.

  Medewerkers die zich niet houden aan het rookverbod komen de aan hen opgelegde verplichtingen niet na. Hoofdstuk 16 van de CAR-UWO kan dan worden toegepast.

 • 3.

  Schending van de rookverbod door personen die betaalde of onbetaalde werkzaamheden voor de gemeente verrichten, anders dan in ambtelijk dienstverband, wordt opgenomen met de werkgever dan wel de leidinggevende van deze persoon. Het schenden van het rookverbod kan resulteren in:

  • het geven van een waarschuwing via de ingeleende organisatie;

  • het herzien van de afspraken over de te factureren arbeidsduur;

  • ontbinding van de overeenkomst.

 • 4.

  Bezoekers die zich niet houden aan het rookverbod worden verzocht het gedrag te veranderen of het gebouw te verlaten.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

 

 

Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op die waarop de bekendmaking heeft plaats gevonden.

Deze regeling kan worden aangehaald als de regeling rookvrije werkplekken griffie Raalte.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 12 juli 2018.

Griffier,

Jan Bouke Zijlstra

Voorzitter,

Martijn Dadema