Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren griffie Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren griffie Raalte
CiteertitelRegeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren griffie Raalte
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107e van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2018nieuwe regeling

02-07-2018

gmb-2018-159254

11290-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren griffie Raalte

De raad van de Gemeente Raalte;

Gelezen het voorstel van de agendacommissie met zaaknummer 11290-2018

Gelet op de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren griffie Raalte

Artikel 1 Doelgroep

De regeling is van toepassing op de functie van griffier.

Artikel 2 Doel en reikwijdte

Deze regeling heeft tot doel te regelen op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken en die verricht worden door de medewerker die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervult.

Artikel 3 Bekendmaking

Openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden geschiedt door publicatie van een actuele opgave van nevenwerkzaamheden op www.raalte.nl.

Artikel 4 Inhoud opgave

De opgave vermeldt:

 • a.

  de hoofdfunctie van de medewerker;

 • b.

  de nevenwerkzaamheden en instanties waarbij deze worden verricht;

 • c.

  de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden;

 • d.

  de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen;

 • e.

  of de nevenwerkzaamheden bezoldigd of onbezoldigd zijn.

Artikel 5 Verantwoordelijke

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de opgave van nevenwerkzaamheden van de medewerkers die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervullen.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet kan de gemeenteraad een bijzondere voorziening treffen.

 

Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op die waarop de bekendmaking heeft plaats gevonden.

Deze regeling kan worden aangehaald als de regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren griffie Raalte.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 12 juli 2018.

Griffier,

Jan Bouke Zijlstra

Voorzitter,

Martijn Dadema