Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

"De Verordening regelende het verrichten van periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (verordening artikel 213a Gemeentewet)"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling"De Verordening regelende het verrichten van periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (verordening artikel 213a Gemeentewet)"
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Raalte 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006Nieuwe regeling

22-12-2005

Weekblad van Salland, 28-12-2007

D-2170

Tekst van de regeling

Intitulé

"De Verordening regelende het verrichten van periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (verordening artikel 213a Gemeentewet)"

 

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid:de mate waarin de gemeente er in slaagt met een zo beperkt mogelijke inzet van beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken.

 • b.

  Doeltreffendheid:de mate waarin de gemeente erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Objecten van onderzoek

 • 1.

  Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur.

 • 2.

  Het college brengt schriftelijk verslag uit aan de raad van de resultaten van de onderzoeken.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt ieder jaar gelijktijdig met de aanbieding van de gemeentebegroting een onderzoeksplan naar de raad en de rekenkamer(functie) betreffende de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de wijze van onderzoek;

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek;

 • 3.

  In het onderzoeksplan worden de kosten aangegeven, alsmede welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de geplande onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken als bedoeld in artikel 2 en de inzet van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van elk onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de uitkomsten stelt het college indien het dit nodig acht een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad en de rekenkamer aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Raalte 2006".

Aldus besloten in de openbareraadsvergadering van 22 december 2005.de griffier, de voorzitter,