Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

De verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Raalte
CiteertitelDe verordening Brandveiligheid en Hulpverlening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Brandweerwet 1985, art. 1, tweede lid
 2. Brandweerwet 1985, art. 12
 3. Woningwet, art. 8, tweede lid
 4. Wet mileubeheer, art. 8.11, derde lid
 5. Wet milieubeheer art. 8.40
 6. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2006Niewe regeling

14-07-2006

Weekblad van Salland 18-07-2006

D-2435

Tekst van de regeling

Intitulé

De verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Raalte

Verordening brandveiligheid en hulpverleningDe raad der gemeente Raalte, gelet op artikel I, tweede lid, en artikel 12 van deBrandweerwet 1985, artikel 8, tweede lid, van de Woningwet, artikel 8.11, derde lid, enartikel 8.40 van de Wet milieubeheer en artikel 149 van de Gemeentewet,gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum),overwegende dat:burgemeester en wethouders de zorg hebben voor:a het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;b het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken en bestrijden van rampen, alsbedoeld in artikel 1 van de Rampenwet tot de taak van de brandweer behoort;burgemeester en wethouders andere werkzaamheden, dan hierboven bedoeld, kunnen aanwijzen die de gemeentelijke brandweer verricht;de brandbeveiligingsverordening voorschriften bevat omtrent het gebruik van inrichtingen voor zover dit geen bouwwerken zijn als bedoeld in de Woningwet en de Bouwverordening;de Bouwverordeningvoorschriften bevat omtrent het gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, en standplaatsen, waaronder in elk geval zijn begrepen voorschriften met betrekking tot onder meer brandveiligheid;de Wet milieubeheer beoogt het milieu te beschermen, onder meer door de brandveiligheid te bevorderen;het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,besluitvast te stellen de: Verordening brandveiligheid en hulpverlening.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze Verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  a. repressieve taken:1. het beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;2. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;3. de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet;

 • b.

  b. preventieve taken:1. het voorkomen en beperken van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;2. de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken van rampen, als bedoeld in artikel I van de Rampenwet;3. de uitvoering van de voorschriften met betrekking tot het brandveilig gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, en standplaatsen;4. de uitvoering van de brandbeveiligingsverordening.

Artikel 2 Gemeentelijke brandweer

Burgemeester en wethouders beschikken over een gemeentelijke brandweer.De gemeentelijke brandweer beschikt over 4 uitrukposten:- post Heeten;- post Heino;- post Luttenberg;- post Raalte.

Artikel 3 Taken brandweer

De taken van de gemeentelijke brandweer bestaan, behoudens de in artikel 5 aan deregionale brandweer opgedragen taken, uit:

 • 1.

  de feitelijke uitvoering van de preventieve en repressieve taken;

 • 2.

  andere dan de onder 1. genoemde werkzaamheden, voor zover deze niet te maken hebben met het wegnemen van onmiddellijk gevaar voor mens en dier, te weten:|a. het beperken en bestrijden van milieu-incidenten;

 • 3.

  de in regionaal verband afgesproken repressieve taken, te weten:a. het leveren van de bemanning van de regionale vrachtwagen;b. het leveren van een bezetting voor de regionale redgroep;c. het leveren van een parate meetploeg.

Artikel 4 Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening

Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad eenmaal per 4 jaar een plan voor op welke wijze aan de inhoud van in artikel 3 omschreven taken uitvoering zal worden gegeven (meerjarenbeleidsplan brandweer en veiligheid). Dit plan omvat in elk geval een omschrijving van de financiële en personele middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de preventieve en repressieve taken.

Artikel 5 Regionale taken

Naast de in artikel 3, tweede lid, van de Brandweerwet 1985 opgedragen taken, zijn devolgende taken van de gemeentelijke brandweer aan de regionale brandweer overgedragen:

 • 1.

  Regionale Regeling Operationele Leiding (RROL);

 • 2.

  Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS);

 • 3.

  Bedrijfs Opvang Team (BOT).

Artikel 6 Personeel

Het personeel van de gemeentelijke brandweer met preventieve en/of repressieve takenbestaat uit full-time en parttime medewerkers (vrijwilligers).De gemeentelijke brandweer bestaat uit tenminste:

 • a.

  A. full-time medewerkers:a. een commandant;b. 2 officieren;c. 1 preventiemedewerker;

 • b.

  B. parttime medewerkers post Heetena. 2 onderofficieren;b. 10 brandwachten;

 • c.

  C. parttime medewerkers post Heinoa. 3 onderofficieren;b. 15 brandwachten;

 • d.

  D. parttime medewerkers post Luttenberga. 2 onderofficieren;b. 10 brandwachten;

 • e.

  E. parttime medewerkers post Raalte;a. 5 onderofficieren;b. 23 brandwachten.

Artikel 7 Opleiding en oefening

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de opleiding en oefening van het brandweerpersoneel, die voor de taakuitoefening noodzakelijk zijn.

Artikel 8 Instructie commandant

De commandant heeft de algemene leiding en het bevel over de brandweer, overeenkomstig de voor hem door burgemeester en wethouders vastgestelde instructies.

Artikel 9 Materieel

 • 1.

  Het materieel van de gemeentelijke brandweer bestaat ten minste uit:

  • a.

   5 tankautospuiten;

  • b.

   1 hulpverleningsvoertuig;

  • c.

   ondersteunende voertuigen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen de plaats waar en de wijze waarop het materieel en de overige goederen van de brandweer worden ondergebracht.

Artikel 10 Bluswatervoorziening

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor zodanige bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 11 Citeertitel en in werking treden

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als:Verordening brandveiligheid en hulpverlening.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van (datum).

 • 3.

  Op de in het tweede lid genoemde datum vervalt Organisatieverordening van de gemeente Raalte, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 September 1989 en de Organisatieverordening van de gemeente Heino, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 1 September 1989.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van (datum).De voorzitter, De secretaris,