Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Reeuwijk

Nadere regels voor grafbedekkingen op de algemene begraafplaatsen te Reeuwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Reeuwijk
Officiële naam regelingNadere regels voor grafbedekkingen op de algemene begraafplaatsen te Reeuwijk
CiteertitelVoorschriften grafbedekking
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering bepaald

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening algemene begraafplaatsen Reeuwijk 2003, art. 21

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-200312-05-2011nieuwe regeling

03-03-2003

Onbekend

Punt 3, B&W-vergadering 03-03-2003

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reeuwijk;

gelet op de Beheersverordening algemene begraafplaatsen Reeuwijk 2003

b e s l u i t e n :

vast te stellen de volgende

NADERE REGELSvoor grafbedekkingen op de algemene begraafplaatsen te Reeuwijk.

Artikel 1

Inleidende bepalingen

De verordening verstaat onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en/of winterharde grafbeplanting;

 • b.

  gedenkteken: voorwerpen op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht.

Artikel 2

Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur, bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters e.d. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3

Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.De maximaal toegestane afmetingen van de grafbedekkingen:

  • a.

   voor volwassenen: 1.80 meter lengte en 0,80 meter breedte;

  • b.

   voor kinderen onder de 12 jaar:1,65 meter lengte en 0,75 meter breedte;

  • c.

   voor (zgn.) doodgeboren kinderen: 1,00 meter lengte en 0,50 meter breedte. (Bij een algemeen graf mag op het achterste gedeelte een liggend of staand gedenkteken worden geplaatst, behorend bij het onderste graf. Op het voorste gedeelte mag alleen een liggend gedenkteken worden geplaatst, behorend bij het bovenste graf).

3.Het gedenkteken dient zodanig te zijn geconstrueerd, dat staande gedeelten niet kunnen omwaaien. Het plaatsen van grind, split of schelpen op een graf is alleen toegestaan mits deze materialen op degelijke wijze opgesloten liggen en een onkruidwerende ondergrond wordt toegepast, bijvoorbeeld anti-worteldoek Als het graf omkaderd wordt, dient dit te gebeuren met materialen die stevig liggen, met een minimale lengte van 0,40 m.

Artikel 4

Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op het graf mogen eenjarige gewassen worden geplant. De eenjarigen worden, evenals de bloemen, verwijderd wanneer ze zijn verwelkt.

Artikel 5

Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom niet hoger zijn dan 1 meter en de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden. De nabestaanden dragen hiervoor zorg bijvoorbeeld door middel van snoei.

Vormbeplanting zoals bijvoorbeeld Buxus, dient door de nabestaanden zelf te worden onderhouden.

Bomen mogen niet worden geplant.

De grafbeplanting dient door de nabestaanden onkruidvrij te worden gehouden. Een bedekkingspercentage van 20% onkruid is maximaal toegestaan. Het onkruid mag niet tot bloei en zaadvorming komen.

Artikel 6

Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op

 • 2.

  Zij kunnen worden aangehaald als:

“Voorschriften grafbedekkingen”

……………………,2003

Burgemeester en wethouders van Reeuwijk,

De secretaris, De burgemeester,

(H. Bruins) (J.C. Bauer)

Toelichting

Artikel 1

Het vereiste van een vergunning geldt mede voor de winterharde beplantingen op een graf. Niet ieder blijvend gewas is geschikt om op een graf te worden aangebracht. Sommige van deze gewassen kunnen de gedenktekens schaden. Overleg tussen de rechthebbende op het graf en de beheerder van de begraafplaats voor de keuze van een winterharde beplanting is gewenst.

Artikel 2

Op de werktekening zullen ook andere gegevens moeten worden vermeld, zoals de naam van de rechthebbende op het graf, de plaats van het graf(vak en nummer) met het oog op de juiste plaatsing. De soort letters verdient aandacht omdat sommige bevestigingen kunnen loslaten. In de praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden meestal een controle plaats of het werk overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarna kan een volledige opgave van de tekst, het lettertype en de figuratie van betekenis zijn.

De bekendmaking van de beschikking van burgemeester en wethouders geschiedt door middel van toezending of uitreiking, in ieder geval aan de aanvrager(artikel 3.5.2. voorstel van Wet algemeen bestuursrecht).

Artikelen 4 en 5

Op een graf kunnen eenjarige of winterharde gewassen worden geplant. De eenjarige beplantingen worden, wanner zij in verwaarloosde staat verkeren evenals de bloemen die zijn verwelkt, verwijderd. Winterharde gewassen worden als zij dood zijn gegaan verwijderd.