Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Rivierenland

Acceptatiereglement milieustraten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAcceptatiereglement milieustraten 2014
CiteertitelAcceptatiereglement milieustraten Avri
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met dit reglement vervalt het voorgaande reglement met ingangsdatum 1 april 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-201401-01-2014nieuwe regeling

05-02-2014

Elektronisch Gemeenteblad, Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel, 15-12-2014

14.0000231

Tekst van de regeling

Intitulé

Acceptatiereglement milieustraten 2014

Voorwaarden van toepassing bij het aanbieden van afvalstoffen aan de milieustraten van Avri

Artikel 1 Definities

Aanbieder:

Degene die in de hoedanigheid van bezitter van afvalstoffen deze afvalstoffen aanbiedt afkomstig uit een particulier huishouden.

 

Aanbieding:

Het aanbieden van afvalstoffen aan Avri.

 

Acceptatie- en tarievenlijst:

Lijst waarin opgenomen de te accepteren afvalstoffen met bijbehorende voorwaarden en tarieven (bijlage 1 bij dit reglement). Deze tarieven worden jaarlijks met het vaststellen van de begroting vastgesteld.

 

Afvalstof:

Alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

 

Avri:

Afvalverwijdering Rivierenland, dit is een dienstonderdeel van Regio Rivierenland.

 

Beheerder:

Teamleider milieustraten of een door hem aangewezen medewerker milieustraten.

 

Milieustraat (brengdepot):

Brengvoorziening voor het (tijdelijk) opslaan en overslaan van gescheiden huishoudelijke afvalstoffen van particulieren. Gemeentelijke en bedrijfsafvalstoffen worden niet geaccepteerd.

 

Particulier huishouden:

Verwijzing naar de gebruiker van een perceel, zoals beschreven in de Afvalstoffenverordening Regio Rivierenland.

 

Toezichthouder:

Een door het Algemeen Bestuur aangewezen functionaris die als toezichthouder op de milieustraat functioneert.

 

Verzorgingsgebied:

Het samenwerkingsgebied bestaat uit het grondgebied van de gemeenten die deel uitmaken van Regio Rivierenland te Tiel, zoals nader gedefinieerd in de Regeling Regio Rivierenland.

 

Weigeren:

Het niet-accepteren van (delen van) aanbiedingen die niet voldoen aan dit reglement.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1

  Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan de milieustraten van Avri. Bij het aanbieden van afvalstoffen aan het Grondstoffenpark Rivierenland te Geldermalsen is tevens het locatie reglement Avri van toepassing. Bij strijdigheid prevaleert het locatie reglement.

 • 2.2

  Het door een aanbieder afwijken van dit reglement is slechts toegestaan voor zover dit door Avri schriftelijk is bevestigd in een overeenkomst en is slechts geldig voor de duur of de hoeveelheid zoals vastgelegd in die overeenkomst tussen aanbieder en Avri.

 • 2.3

  In gevallen waarin de voorwaarden van Avri niet voorzien, beslist de Teamleider milieustraten van Avri.

 • 2.4

  Op de milieustraten is de Wegenverkeerswet van toepassing.

 • 2.5

  Door het aanbieden van afvalstoffen verklaart de aanbieder in te stemmen met dit reglement.

 • 2.6

  Voorwaarden van toepassing bij het aanbieden van asbesthoudende stoffen zijn opgenomen in het 'Acceptatiereglement asbesthoudende stoffen 2002'.

Artikel 3 Toegang tot en gedragsregels op de milieustraten

 • 3.1

  De milieustraten zijn alleen toegankelijk voor aanbieders uit particuliere huishoudens uit het grondgebied van de gemeenten die deel uitmaken van Regio Rivierenland.

 • 3.2

  De aanbieder dient zich op de milieustraat desgevraagd te kunnen legitimeren.

 • 3.3

  Toegang tot een milieustraat is uitsluitend toegestaan na toestemming door (de toezichthouder van) Avri.

 • 3.4

  Personen onder de 12 jaar worden alleen op de milieustraat toegelaten in een voertuig. Zij mogen dit voertuig tijdens het verblijf op de milieustraat niet verlaten. De aanbieder moet hierop toezien.

 • 3.5

  Afvalstoffen dienen gedurende de openingstijden te worden aangeboden. De openingstijden worden vastgesteld door de directeur van Avri en kenbaar gemaakt aan de hand van voorlichting en een bord bij de ingang van de milieustraten.

 • 3.6

  Afvalstoffen genoemd in de acceptatie- en tarievenlijst 2014 dienen door de aanbieder gescheiden op soort te worden aangeboden in de daarvoor op de milieustraten geplaatste opslagvoorzieningen/containers.

 • 3.7

  Het vervoeren, aanleveren en lossen van afvalstoffen dient op zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van de toegangswegen, de milieustraat of de omgeving ontstaat.

 • 3.8

  Nadat de afvalstoffen zijn geaccepteerd moet de aanbieder met zijn voertuig onmiddellijk de milieustraat verlaten.

 • 3.9

  De aanbieder dient binnen de toegangspoort van een milieustraat dit acceptatiereglement en de aanwijzingen door de beheerder op te volgen. Zij mag geen daden verrichten die hinder veroorzaken of de werking van de milieustraat belemmeren.

 • 3.10

  Het is voor de aanbieder verboden afvalstoffen mee te nemen voor eigen gebruik dan wel voor verkoop aan derden.

 • 3.11

  Indien het gedrag van de aanbieder van afvalstoffen op de milieustraten naar het oordeel van de toezichthouder in strijd is met het bepaalde in dit reglement, kan hem door de toezichthouder worden gelast onmiddellijk met zijn voertuig de milieustraat te verlaten en kan hem voor een nader te bepalen tijdsduur de toegang worden ontzegd.

 • 3.12

  Bij het verlaten van het vervoermiddel, dient de motor van het vervoermiddel te worden stilgezet. Tevens dient het vervoermiddel zodanig te worden geparkeerd dat geen hinder en/of gevaar ontstaat voor anderen.

Artikel 4 Acceptatie en weigering van afvalstoffen

 • 4.1

  Het is verboden op de milieustraten afvalstoffen aan te leveren op een andere wijze dan bij of krachtens dit reglement is bepaald.

 • 4.2

  De aanbieder van afvalstoffen meldt zich bij aankomst op de milieustraat bij de medewerker milieustraten om het aangebodene te laten controleren op het voldoen aan de acceptatievoorwaarden.

 • 4.3

  Uitsluitend de afvalstoffen opgenomen in de acceptatie- en tarievenlijst, worden geaccepteerd op de milieustraten.

 • 4.4

  Uitsluitend afvalstoffen afkomstig van aanbieders uit particuliere huishoudens, die afkomstig zijn uit de gemeenten die deel uitmaken van Regio Rivierenland worden geaccepteerd. Bedrijfsafvalstoffen worden niet geaccepteerd.

 • 4.5

  Op aanwijzing van de medewerker milieustraten krijgt de aanbieder al dan niet toestemming om de aangeboden afvalstoffen op de daarvoor bestemde plaatsen te lossen.

 • 4.6

  De feitelijke ontvangst van de aangeboden afvalstoffen door Avri vindt plaats, indien de aanbieder, na het verkrijgen van toestemming van de medewerker milieustraten, de aangeboden afvalstoffen in de daarvoor bestemde container(s) lost.

 • 4.7

  Voertuigen kunnen worden geweigerd als ze een te groot aanbod in één keer zouden meebrengen, of als de milieustraat niet geschikt is om deze te ontvangen (te zwaar, te lang, te hoog). Niet geaccepteerd worden: tractoren, vrachtwagens (gewicht inclusief laadvermogen 3.500 kg), voertuigen > 2 meter hoog en voertuigen > 10 meter lang.

 • 4.8

  De hoeveelheid afvalstoffen die een aanbieder op een milieustraat mag aanbieden is gemaximeerd op 2 m3 per keer, grotere aanbiedingen worden geweigerd.

 • 4.9

  De hoeveelheid klein chemisch afval (KCA) die een aanbieder op een milieustraat per keer mag aanbieden is gemaximeerd op 50 kg.

 • 4.10

  Het is verboden op de milieustraat afvalstoffen aan te bieden die ten gevolge van hun aard, afmetingen of hoeveelheden, moeilijkheden kunnen veroorzaken bij opslag, transport of verwerking, alsmede stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk moeten worden verzameld.

 • 4.11

  Afvalstoffen die in elk geval worden geweigerd, zijn:

  • a)

   Radioactief afval, als bedoeld in de Kernenergiewet;

  • b)

   Ontplofbare voorwerpen en met ontplofbare stoffen geladen voorwerpen, zoals explosieven en munitie, als bedoeld in de Wet gevaarlijke stoffen;

  • c)

   Blauwzuur, broom, metaalcarbonylverbindingen, oplossingen in water van fluorwaterstof van 85%-100% (fluorwaterstofzuur);

  • d)

   Oplossingen in water met waterstofperoxide groter dan 35% in houders met een inhoud van meer dan 3 liter;

  • e)

   Ziekenhuisafval en andere klinische afvalstoffen, afkomstig van medische of diergeneeskundige instellingen, die infectueus zijn (pathogeen/ bacteriologisch afval) behalve injectienaalden;

  • f)

   Voor zelfontbranding vatbare stoffen;

  • g)

   Zeer giftige stoffen met een MAC-waarde kleiner dan 0,1 ppm;

  • h)

   Organische peroxiden;

  • i)

   Gevaarlijk afval dat niet deugdelijk is verpakt en geëtiketteerd;

  • j)

   (Dode)slachtdieren,dierlijk afval en destructiemateriaal en andere onder de regelgeving van de destructiewet vallende afvalstoffen;

  • k)

   Kadavers;

  • l)

   Brandende en smeulende afvalstoffen;

  • m)

   Autowrakken en gedeelten daarvan, aanhangers en caravans;

  • n)

   Dierlijke meststoffen.

 • 4.12

  De acceptatie van asbesthoudende afvalstoffen is opgenomen in het "Acceptatiereglement asbesthoudende afvalstoffen 2002".

 • 4.13

  In de acceptatie- en tarievenlijst kunnen specifieke categorieën uitgesloten worden van acceptatie op de milieustraten.

 • 4.14

  Ter controle kan de medewerker milieustraten in geval van verdenkingen bij wijze van steekproef te allen tijde de aanbieder gelasten de afvalstoffen te lossen op een door de medewerker Milieustraten aan te wijzen plaats op het terrein van de milieustraat. Bij het doorzoeken van de afvalstoffen dient de aanbieder dan wel een vertegenwoordiger van de aanbieder aanwezig te blijven.

 • 4.15

  Afvalstoffen waarvoor een aanleververbod geldt zullen, al dan niet reeds gelost, geweigerd worden.

 • 4.16

  Geweigerde afvalstoffen dienen door of namens de aanbieder verwijderd te worden. Eventuele kosten gemaakt door Avri voor het verwijderen van geweigerde afvalstoffen kunnen in rekening worden gebracht bij de aanbieder.

Artikel 5 Vergoeding

 • 5.1

  Voor de aanlevering van afvalstromen waarvoor een tarief geldt zoals blijkt uit de Tarievenlijst Milieustraten dient de aanbieder afhankelijk van de omvang van de aangeboden afvalstoffen een tarief per bezoek te betalen conform deze lijst.

 • 5.2

  Het Algemeen Bestuuri stelt de tarieven en voorwaarden voor afvalstoffen vast. Deze tarieven en voorwaarden worden op verzoek verstrekt en kenbaar gemaakt op een bord bij de ingang van de milieustraten en op www.avri.nl.

Artikel 6 Bezwaar

 • 6.1

  Tegen een besluit tot weigering van de aangeboden afvalstoffen en/of ontzegging van de toegang tot de milieustraat staat met toepassing van 6:4 Algemene wet bestuursrecht bezwaar open bij het Dagelijks Bestuur van het Regio Rivierenland.

 • 6.2

  Op grond van artikel 6:7 Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van de beslissing bij het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland ingediend worden. Het Dagelijks Bestuur neemt, behoudens het bepaalde in artikel 7:10 lid 2 Algemene wet bestuursrecht, binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing op het bezwaar. Het Dagelijks Bestuur kan de beslissing op het bezwaar ten hoogste met 4 weken verdagen. Het bezwaar schorst de werking van het besluit waartegen het gericht is niet op.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • 7.1

  Het betreden van de milieustraat geschiedt op eigen risico.

 • 7.2

  De aanbieder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, de namens hem op de inrichting aanwezige personen, zijn materieel of het in opdracht van hem op de inrichting aanwezig zijnde materieel, dan wel de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere stoffen, aan Avri, de materiële zaken op de milieustraat, het personeel en andere personen die uit hoofde van hun functie rechtmatig op de milieustraat aanwezig zijn, hun eigendommen, de eigendommen van Avri, of aan de op de milieustraat in gebruik zijnde voorwerpen van derden, zulks onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge wettelijke bepalingen.

 • 7.3

  De aanbieder is aansprakelijk voor de kosten van het verwijderen en/of het teniet doen van de door hem aangeboden afvalstoffen die naar het oordeel van Avri dan wel landelijke, provinciale en/of lokale overheid schade aan het milieu tot gevolg hebben dan wel hebben gehad. Dit geldt tevens indien de afvalstoffen schade aan het milieu zouden kunnen hebben veroorzaakt wanneer deze niet verwijderd en/of teniet zouden zijn gedaan.

 • 7.4

  De aanbieder vrijwaart Avri tegen alle schadeaanspraken door hemzelf of door personen die hem vertegenwoordigen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 8.1

  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur van Avri.

 • 8.2

  Dit reglement treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

 • 8.3

  Met dit reglement vervalt het voorgaande reglement met ingangsdatum 1 april 2007

 • 8.4

  Dit reglement kan worden aangehaald als “Acceptatiereglement milieustraten Avri”.

Vastgesteld door het Dagelijk Bestuur van Regio Rivierenland d.d. 5 februari 2014

Dhr. R. van Schelven, I. van Wamel - Geene

Voorzitter, secretaris

TARIEVEN EN ACCEPTATIE VOORWAARDEN MILIEUSTRATEN Avri

 

Geldig van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

 

De volgende afvalstoffen worden gescheiden geaccepteerd tegen de genoemde voorwaarden en tarieven,

 

Afvalstof

Afvalcode

Aanleveringcondities

Maximale hoeveelheid

Tarief

Bedrag

Papier en karton

20.01.01

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Glas

20.01.02

Gebroken en ongebroken

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Vlakglas

17.02.02

Gebroken en ongebroken

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Frituurvet

20.01.25

In een afgesloten verpakking en bij voorkeur in originele verpakking

Max. 5 tot 10 liter per bezoek

Gratis

Nvt

Textiel

20.01.10

20.01.11

In zakken

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Voertuigbanden

16.01.03

Ongebonden

5 banden per jaar

Gratis

Nvt

Hout a- en b-kwaliteit

20.01.38

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 7,50 per 1/4 m³

Hout c-kwaliteit

20.01.37

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Ferro/metaal

20.01.40

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Bouw- en sloopafval

17.09.04

Onverpakt

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Harde kunststoffen

20.01.39

Schoon

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Schoon puin

17.01.07

Onverpakt

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 5,-- per 1/4 m³

Grond

20.02.02

Onverpakt

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Koelkasten

20.01.23

Onverpakt

2 stuks per jaar

Gratis

Nvt

Wit- en bruingoed

20.01.35

20.01.36

Onverpakt

5 stuks per jaar

Gratis

Nvt

Asbest/ asbesthoudend afval

17.06.01

17.06.05

Luchtdicht verpakt in doorzichtig plastic van minimaal 0.2 mm dik.

2 m² (20 kilo) per bezoek

Gratis

Nvt

Klein chemisch afval

Divers

In afgesloten verpakking en Bij voorkeur in originele verpakking

50 kg per bezoek

Gratis

Nvt

Groen, snoeihout, takken

20.02.01

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Grof restafval

20.03.07

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Gasflessen

16.05.04

16.05.05

Compleet

4 stuks per jaar

Gratis

Nvt

Restafval

20.03.01

60 liter dichtgebonden huisvuilzak

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 1,70 per 60 liter huisvuilzak

Tapijt

20.03.99

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Dakleer

17.03.01

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Zachte kunststoffen

20.01.39

Kunststof inzamelzak

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

 

Aanleververboden:

Afvalstoffen zoals uitgezonderd in artikel 4 van het "Acceptatiereglement milieustraten Avri" worden niet geaccepteerd.