Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Rivierenland

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland houdende regels omtrent vaststelling subsidieplafond en sluitingsdata onder de Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds RIF (Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland houdende regels omtrent vaststelling subsidieplafond en sluitingsdata onder de Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds RIF (Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2020)
CiteertitelBesluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2020
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Regio%20Rivierenland/444773/CVDR444773_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2020nieuwe regeling

09-04-2020

bgr-2020-401

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland houdende regels omtrent vaststelling subsidieplafond en sluitingsdata onder de Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds RIF (Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2020)

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland

 

Overwegende dat

ter uitvoering van het Regionaal Ambitiedocument is de Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds RIF Regio Rivierenland 2017 vastgesteld op grond waarvan subsidies kunnen worden verleend.

 

Gelet op

artikel 4:25 Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds RIF Regio Rivierenland 2017;

 

Besluit

vast te stellen:

het Besluit Subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2020

Artikel 1 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2020 bedraagt € 887.661.

Artikel 2 Tijdvakken en sluitingsdata

 • a.

  In 2020 is er één tijdvak voor het indienen van subsidieaanvragen.

 • b.

  Het tijdvak loopt vanaf 13 maart 2020 tot en met 30 september 2020. De sluitingsdatum is 30 september 2020 uiterlijk 23.59 uur.

Artikel 3: Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Het besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2020, zoals vastgesteld op 12 februari 2020 (blad gr Regio Rivierenland 2020, nr. 89), wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2020.

Aldus vastgesteld via een parafenbesluit op 9 april 2020.

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland

de secretaris,

drs. L.H. Derksen

de voorzitter

ir. J. Beenakker